Preskription och betalningsanmärkning

2006-06-20 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag har fått ett brev från en inkasso bolag där de informerar att de har ansökt utmättning hos kronofogden, ang en bankskuld som är äldre än 10 år. Under tiden har jag varit utomlands och varit därför helt oanträffbar.Den andra frågan har att göra med CSN, som skickade in till kronofogden för avgifterna 2004 och 2005. De är inte kvar hos fogden, men prickningen har jag ändå. Vad kan jag göra för att få bort den?mvhDavid
Jacob Öberg |Not Valid Answer 1338

Ansvar för makes skulder

2006-03-10 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Måste jag hjälpa till att betala min makes skulder?Efter en lång tids sjukdom har han hamnat efter med sina betlningar och nu förstår han att detta ej går längre. Kronofogden har kontaktat honom. På vilket sätt kommer detta att påverka mig? Jag vill inte utsätta mig och mina barn att leva på existensminimum, kommer kronofogden hem och börjar hämta saker såsom tv och min bil?Harrhaft en jobbig period och orkar inte mer. Vad gör jag? MVH
Sandra Bolle |Hej.Huvudregeln är att var och en ansvarar för sina egna skulder, du kan som maka inte bli ansvarig för din makes skulder Se 1:3 ÄktB http://lagen.nu/1987:230Dock kan du bli påverkad på följande sätt.Om utmätning görs, måste du bevisa att det är dina saker och inte din mans, eller att det råder samäganderätt då det presumeras att egendom är hans enligt UB 4:19. Dock är det så enligt 5 kap UB att det finns undantag för vad som får utmätas med hänsyn till gäldenärens behov. Kan du inte göra sannolikt att egendom är din eller att ni äger den med samäganderätt så kan de enligt 1 § bl.a. inte utmäta en TV se http://lagen.nu/1981:774. Både Tv och bil torde ej kunna utmätas, men det kommer att bli en bedömningsfråga. Är de värda mycket kan det vara så att det bedöms att ni klarar er med en billigare bil/tv t.ex.Om skuldsanering blir aktuell kommer det faktum att din make bor med dig beräknas in vid uträkning av hur mycket han skall leva på då man räknar med att han får hjälp från dig, (att ni delar på hyra, köpa mat etc.) vilket innebär att han kommer få mindre än om han hade varit själv.Har du ytterligare frågor får du gärna återkomma.Mvh

Överlåtelse av skuld

2005-11-06 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag har en skuld hos ett inkassoföretag. En kompis till mig har orsakat skulden. Jag vill överlåta skulden på min kompis och min kompis är med på det. Inkassoföretaget vägrar tillåta detta. De säger att en överlåtelse av skulden inte är möjlig. Vad ska jag göra?
Joel Laack |Din fordringsägare har tyvärr ingen skyldighet till att låta dig överlåta din skuld. Utbyte, s.k. cession, av gäldenärsparten i ett obligationsförhållande kräver borgenärens samtycke. Detta bl.a. för att denne inte skall behöva ”tåla” att skulden tas över av någon med sämre betalningsförmåga än den ursprunglige gäldenären. Denna regel får dock ses i ljuset av att vem som helst äger rätt till att betala en skuld. Att det alltså är du som står på gäldsteckningen betyder inte att din kompis inte äger rätt att betala den. Så länge som betalningarna sker som de ska måste alltså din fordringsägare ta emot även dessa pengar.Det finns även en möjlighet för dig och din kompis att teckna ett, mellan er, bindande avtal att han skall erlägga dina betalningar. Ett sådant förhållande får däremot alltså inte verkan mot tredje man, här närmast inkassoföretaget, varför det ändå i slutändan blir du som har en betalningsförpliktelse gentemot dina fordringsägare.Utan närmare information rörande din kompis’ del i uppkomsten till skulden kan jag dessvärre inte kommentera detta förhållande närmare.

Återbetalningsskyldighet till Försäkringskassan

2006-07-03 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag har fått utbetalt för mycket sjukpenning 4502 kr, av FK. Har inte fått spec på detta o har inte reflekterat det på mitt konto eftersom många transaktioner görs. Nu kräver FK tillbaka beloppet. Hur gör jag för att yrka om eftergift?? Har fått tid till den 27 juni o bestrida detta. Vilka möjligheter har jag?? Mvh Christina
Carl Beyer |Hej!Du får ursäkta att din fråga besvaras efter att tiden för bestridande som du angivit har utgått. Vi får så många frågor att vi tyvärr inte alltid hinner besvara alla så snabbt vi önskar. Nedan följer ändå en kort redogörelse för rättsläget.När en felaktigt utbetalad ersättning grundar sig på en socialförsäkrings – eller bidragsförfattning gäller en återbetalningsregel i 20 kap. 4 § AFL (Lag om allmän försäkring http://www.lagen.nu/1962:381#K20). Enligt angivet lagrum kan en person bli återbetalningsskyldig i 2 situationer, varvid den ena verkar vara mest aktuell i ditt fall. Om en person har fått en felaktig utbetalning utan att själv ha förorsakat den och inte skäligen borde ha insett det blir denne inte återbetalningsskyldig. En förutsättning för att du inte skall bli återbetalningsskyldig är alltså att du mottagit beloppet i god tro. Det avgörande är om du var i god tro vid tiden då du mottog den felaktiga utbetalningen. Huruvida så kommer anses vara fallet i din situation är svårt att säga, framförallt talar det relativt höga beloppet emot dig om du mottagit detta vid ett engångstillfälle.Du frågar också om möjligheterna till eftergift. Enligt samma lagrum som ovan angivits skall Försäkringskassan även pröva om en felaktig utbetalning kan efterges. Det är flera omständigheter som då vägs in men som ett riktmärke kan man säga att det ska finnas ett objektivt godtagbart skäl. Exempel på sådana skäl kan vara ekonomiska förhållanden, den sociala situationen, om beloppet har förbrukats och möjligheten att försörja sig. Denna prövning gör Försäkringskassan självmant vid ett beslut om återbetalningsskyldighet. Finner den inte att skäl för eftergift är för handen kan sådana kommuniceras om du själv anser så vara fallet varvid Försäkringskassan kan behöva göra ytterligare utredning om det finns skäl för eftergift i ljuset av de nya uppgifterna.Vänligen,

Förmånsrätt

2006-02-01 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |HejJag har en fråga om skulder i ett dödsbo. I dödsboet finns en hel del skulder. Skatteskulder, skulder till inkassobolag, privata skulder, utlägg för begravning etc. Som tillgång bl. a. finns 50% av en fastighet. Fastigheten ska säljas till den person som äger den resterande hälften. Vi gissar att tillgångarna i boet täcker skulderna men vet ej säkert. . Utöver de ursprungliga skulderna har det tillkommit skulder för dödsboet förvaltning. Vi önskar att pengarna från försäljningen sätts in på ett konto och så får alla fodringsägare betalt. Vi vill se till att fordringsägarna behandlas rättvist. Ägarna av den andra hälften av fastigheten (som alltså ska köpa dödsboets del) vill ta undan kostnader de haft för utlägg samt ett större lån innan de betalar för fastigheten. Vi anser det fel eftersom vi anser att samtliga fordringsägare ska behandlas rättvist. Annars prioriteras deras fordran före andra fordringsägares krav. Det är ju svårt att få en total bild av skuldläget innan t.ex. reavinsten på fastighetsförsäljningen har beräknats. Så min fråga är. Finns det prioriterade fodringar i dödsbon.? Statliga skulder är ju det inte längre. Är några andra skulder prioriterade? T.ex begravningskostnader.
Sofia Fjelland |Hej!Finns det en fastighetsinteckning uttagen för det nämnda lånet utgör det inte något problem att ta undan det då detta vore en prioriterad fordran. Några övriga kostnader för utlägg bör inte tas undan då alla fordringsägare ska behandlas lika.Allmän förmånsrätt följer med begravningskostnaderna vilket innebär att de är prioriterade i förhållande till andra fordringar, dock inte före fordringar med särskild förmånsrätt såsom förmånsrätt i fast egendom.