Rätt att återkräva utlånade pengar

2006-12-03 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag hade pengar på ett konto som jag sedan överförde till ett av min mammas konton. Vi kom överens om att jag skulle få tillbaka dem efter ett år. Nu säger hon att jag inte får dem eller att jag i vart fall får vänta ett halvår eller ännu längre. Finns det något jag kan göra för att få tillbaka pengarna?
Filip Skoglund |Förutsatt att det var dina pengar och att du och din mamma verkligen var överens om att hon skulle betala tillbaka pengarna ett år efter överföringen är hon skyldig att göra så. I samband med att du överförde pengar till din mammas konto uppstod en s.k. penningfordran. Ni har ett muntligt avtal som är fullt giltigt och som skall följas.Vad du kan göra är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten, http://lagen.nu/1990:746 . Ett annat alternativ är att du lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten, http://lagen.nu/1942:740#k42 .

Villkor för ersättning vid försenat telefonabonnemang

2006-10-17 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har nyligen flyttat mitt telefonabbonemang från mitt gamla till ett nytt, välkänt telebolag. Jag har betalat räkningen för detta i förskott, men de har fem dagar efter utlovat datum ännu inte kopplat in telefonen. Jag har skickat brev efter brev till dem, och de ignorerar bara ärendet. Vad ska jag göra? Är inte detta att betrakta som nåt slags kontraktsbrott?
Jonas Forsén |Hej.Enligt lagen om elektronisk kommunikation 5 kap. 15 § (se http://lagen.nu/2003:389) så är leverantören av tjänsten skyldig att i avtalet reglera villkoren för ersättning om tjänsten inte levereras enligt avtalet. Du hittar därför med stor sannolikhet svaret på din fråga i det avtal som du har ingått med din teleleverantör.Exempelvis så har Telia i sina allmäna villkor för fast telefoni en rätt till avdrag för tre månaders fast avgift (om ingenting annat avtalats) om tjänsten inte levererats i tid och detta beror på Telia (se Telias hemsida under Allmänna villkor för fast telefoni). Mitt råd är att du tittar på ditt avtal och försöker komma i kontakt med din leverantör på nytt. Mvh/

Preskription och betalningsanmärkning

2006-06-20 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag har fått ett brev från en inkasso bolag där de informerar att de har ansökt utmättning hos kronofogden, ang en bankskuld som är äldre än 10 år. Under tiden har jag varit utomlands och varit därför helt oanträffbar.Den andra frågan har att göra med CSN, som skickade in till kronofogden för avgifterna 2004 och 2005. De är inte kvar hos fogden, men prickningen har jag ändå. Vad kan jag göra för att få bort den?mvhDavid
Jacob Öberg |Not Valid Answer 1338

Ansvar för makes skulder

2006-03-10 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Måste jag hjälpa till att betala min makes skulder?Efter en lång tids sjukdom har han hamnat efter med sina betlningar och nu förstår han att detta ej går längre. Kronofogden har kontaktat honom. På vilket sätt kommer detta att påverka mig? Jag vill inte utsätta mig och mina barn att leva på existensminimum, kommer kronofogden hem och börjar hämta saker såsom tv och min bil?Harrhaft en jobbig period och orkar inte mer. Vad gör jag? MVH
Sandra Bolle |Hej.Huvudregeln är att var och en ansvarar för sina egna skulder, du kan som maka inte bli ansvarig för din makes skulder Se 1:3 ÄktB http://lagen.nu/1987:230Dock kan du bli påverkad på följande sätt.Om utmätning görs, måste du bevisa att det är dina saker och inte din mans, eller att det råder samäganderätt då det presumeras att egendom är hans enligt UB 4:19. Dock är det så enligt 5 kap UB att det finns undantag för vad som får utmätas med hänsyn till gäldenärens behov. Kan du inte göra sannolikt att egendom är din eller att ni äger den med samäganderätt så kan de enligt 1 § bl.a. inte utmäta en TV se http://lagen.nu/1981:774. Både Tv och bil torde ej kunna utmätas, men det kommer att bli en bedömningsfråga. Är de värda mycket kan det vara så att det bedöms att ni klarar er med en billigare bil/tv t.ex.Om skuldsanering blir aktuell kommer det faktum att din make bor med dig beräknas in vid uträkning av hur mycket han skall leva på då man räknar med att han får hjälp från dig, (att ni delar på hyra, köpa mat etc.) vilket innebär att han kommer få mindre än om han hade varit själv.Har du ytterligare frågor får du gärna återkomma.Mvh

Hur får jag betalt? Betalningsföreläggande,konkurs?

2006-10-21 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Ett handelsbolag är skyldig mig 100000 för beställda varor. Misstänker att dem kanske går i konkurs om några månader. Vad jag ska göra? Gå till kronofogden först? Eller själv sätta dem i konkurs, de är skyldig fler pengar. Hur får jag snabbast tillbaka pengar och kan man göra något annat juridiskt för att vara säker på att få pengar?
Cornelia Svensson |Hej,Vad du bör göra beror helt på om bolaget är insolvent eller inte. Insolvens innebär att man ej kan betala sina skulder och att detta inte endast är tillfälligt. (Observera att ägare till handelsbolag är personligt ansvariga för bolagets skulder och att deras egendom kan tas i anspråk för att betala borgenärer.)Om bolaget är insolvent kan du ansöka hos tingsrätten (den tingsrätt där handelsbolaget finns) om att handelsbolaget ska försättas i konkurs. Om tingsrätten beslutar att försätta bolaget i konkurs kommer (lite förenklat) bolagets tillgångar att säljas för att kunna betala skulderna. Dock verkar det som du har en vanlig leverantörsfordran vilket innebär att din fordran är lågt prioriterad ( se http://lagen.nu/1970:979 ) vilket innebär att det finns en stor risk att du inte får ut alla dina pengar genom att bolaget försätts i konkurs. Det spelar ingen roll vem som ansöker om att bolaget skall försättas i konkurs, samma prioritet gäller ändå för fordringarna. Se hela konkurslagen http://lagen.nu/1987:672 .Om bolaget är solvent kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Om detta utfaller till din fördel har du därmed en exekutionstitel och betalar inte bolaget kan du ansöka om utmätning vilket förenklat innebär att kronofogden säljer delar av bolagets tillgångar för att betala dig. Se lag om betalningsföreläggande http://lagen.nu/1990:746 och utsökningsbalken (reglerar utmätning) http://lagen.nu/1981:774 .Besök gärna kronofogdemyndighetens hemsida, www.kronofogden.se , för blanketter, kontaktuppgifter och mer information om såväl konkurser som betalningsföreläggande och utmätning.Med vänliga hälsningar

Condictio indebiti

2006-10-16 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Den 1:a april 2005 gick jag på semester från min anställning, i direkt anslutning gick jag sedan på föräldraledighet. Ett år in i min föräldraledighet bestämde jag mig för att jag inte ville återvända till mitt arbete och sa därför upp mig och min anställning avslutades 18 juli 2006. I går, 2a Oktober 2006 erhåller jag en faktura från min tidigare arbetsgivare med ett krav på 12000 kr för en, felaktigt utbetald lön i maj månad 2005. Jag har gått tillbaka och tittat på mina lönespecifikationer och på specifikationen för maj månad finns en post med lön, post för semestertillägg och avdrag för 12 dagars föräldraledighet. Detta var inget som jag funderade över vid utbetalningen utan förutsatte att allt var i sin ordning, dessutom var utbetalningen betydligt lägre än min normala månadslön. Under min föräldraledighet har jag fått utbetalningar från min arbetsgivare i form av inarbetat bonus, semesterersättning etc. Alltså har det funnit medel att korrigera en eventuell skuld med och jag har aldrig förstått att jag har legat på minus på mitt lönekonto, inte i min vildaste fantasi, utan snarare tvärtom har jag haft problem med att man inte räknat samman utbetald semester, kompledighet etc från min arbetsgivares sida. Dessutom har man inte sänt ut anställningsintyg etc och därför står jag idag utan inkomst då jag för tillfället är arbetssökande. Är det rimligt att de ställer ett återbetalningskrav till mig, för pengar som jag mottagit i god tro och använt till min försörjning och inte under några omständigheter har möjlighet att kunna betala tillbaka till min arbetsgivare som de dessutom haft möjlighet att korrigera och dessutom väntat i 18 månader med att meddela om? Jag har bestridit detta krav och väntar nu på besked från min tidigare arbetsgivare. Detta var min första fasta anställning och trots att jag granskat mina lönespecifikationer som förövrigt är väldigt svårlästa har jag aldrig ens anat att det skulle kunna vara fel. Kan de verkligen göra så här?
Magdalena Åhlberg |Hej!Det som hänt kallas med juridiska termer för ”condictio indebiti” (återkravsrätt). Det finns ingen lagreglering kring detta, men en del praxis. Huvudregeln i svensk rätt då någon gjort en utbetalning av misstag är att pengarna ska återgå till den som gjort utbetalningen. Det finns dock undantag. För det första ska mottagaren vara i god tro, dvs vara ovetande om att utbetalningen skett av misstag. Vidare krävs även att man ska ha ”inrättat sig” efter betalningen. Med detta menas oftast att man använt pengarna, men även i fall då pengarna funnits kvar hos mottagaren har man funnit att ingen återbetalning ska ske. Vid bedömningen tas även hänsyn till partsförhållandet, i ditt fall att du är privatperson, medan den som gjort betalningen är näringsidkare. Man ser även till hur lång tid som förflutit sen utbetalningen. Ju längre tid som gått, desto större anledning att vägra återkrav. Båda dessa bedömningsgrunder talar till din fördel. Om din fd arbetsgivare hävdar att du varit i ond tro, dvs måste ha insett att utbetalningen skett av misstag måste han bevisa detta. Jag har förstått att situationen att en arbetsgivare begär tillbaka för mkt utbetalad lön är ganska vanlig då det gäller fall av condictio indebiti. Vad jag förstår har man i ganska många av dessa fall sluppit betala tillbaka, så länge inte misstaget uppdagats direkt.Det är dock svårt för mig att lova något om utgången i ditt fall, men jag skulle tro att du har en bra chans att slippa betala. Mvhmvh

Återbetalningsskyldighet till Försäkringskassan

2006-07-03 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag har fått utbetalt för mycket sjukpenning 4502 kr, av FK. Har inte fått spec på detta o har inte reflekterat det på mitt konto eftersom många transaktioner görs. Nu kräver FK tillbaka beloppet. Hur gör jag för att yrka om eftergift?? Har fått tid till den 27 juni o bestrida detta. Vilka möjligheter har jag?? Mvh Christina
Carl Beyer |Hej!Du får ursäkta att din fråga besvaras efter att tiden för bestridande som du angivit har utgått. Vi får så många frågor att vi tyvärr inte alltid hinner besvara alla så snabbt vi önskar. Nedan följer ändå en kort redogörelse för rättsläget.När en felaktigt utbetalad ersättning grundar sig på en socialförsäkrings – eller bidragsförfattning gäller en återbetalningsregel i 20 kap. 4 § AFL (Lag om allmän försäkring http://www.lagen.nu/1962:381#K20). Enligt angivet lagrum kan en person bli återbetalningsskyldig i 2 situationer, varvid den ena verkar vara mest aktuell i ditt fall. Om en person har fått en felaktig utbetalning utan att själv ha förorsakat den och inte skäligen borde ha insett det blir denne inte återbetalningsskyldig. En förutsättning för att du inte skall bli återbetalningsskyldig är alltså att du mottagit beloppet i god tro. Det avgörande är om du var i god tro vid tiden då du mottog den felaktiga utbetalningen. Huruvida så kommer anses vara fallet i din situation är svårt att säga, framförallt talar det relativt höga beloppet emot dig om du mottagit detta vid ett engångstillfälle.Du frågar också om möjligheterna till eftergift. Enligt samma lagrum som ovan angivits skall Försäkringskassan även pröva om en felaktig utbetalning kan efterges. Det är flera omständigheter som då vägs in men som ett riktmärke kan man säga att det ska finnas ett objektivt godtagbart skäl. Exempel på sådana skäl kan vara ekonomiska förhållanden, den sociala situationen, om beloppet har förbrukats och möjligheten att försörja sig. Denna prövning gör Försäkringskassan självmant vid ett beslut om återbetalningsskyldighet. Finner den inte att skäl för eftergift är för handen kan sådana kommuniceras om du själv anser så vara fallet varvid Försäkringskassan kan behöva göra ytterligare utredning om det finns skäl för eftergift i ljuset av de nya uppgifterna.Vänligen,

Förmånsrätt

2006-02-01 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |HejJag har en fråga om skulder i ett dödsbo. I dödsboet finns en hel del skulder. Skatteskulder, skulder till inkassobolag, privata skulder, utlägg för begravning etc. Som tillgång bl. a. finns 50% av en fastighet. Fastigheten ska säljas till den person som äger den resterande hälften. Vi gissar att tillgångarna i boet täcker skulderna men vet ej säkert. . Utöver de ursprungliga skulderna har det tillkommit skulder för dödsboet förvaltning. Vi önskar att pengarna från försäljningen sätts in på ett konto och så får alla fodringsägare betalt. Vi vill se till att fordringsägarna behandlas rättvist. Ägarna av den andra hälften av fastigheten (som alltså ska köpa dödsboets del) vill ta undan kostnader de haft för utlägg samt ett större lån innan de betalar för fastigheten. Vi anser det fel eftersom vi anser att samtliga fordringsägare ska behandlas rättvist. Annars prioriteras deras fordran före andra fordringsägares krav. Det är ju svårt att få en total bild av skuldläget innan t.ex. reavinsten på fastighetsförsäljningen har beräknats. Så min fråga är. Finns det prioriterade fodringar i dödsbon.? Statliga skulder är ju det inte längre. Är några andra skulder prioriterade? T.ex begravningskostnader.
Sofia Fjelland |Hej!Finns det en fastighetsinteckning uttagen för det nämnda lånet utgör det inte något problem att ta undan det då detta vore en prioriterad fordran. Några övriga kostnader för utlägg bör inte tas undan då alla fordringsägare ska behandlas lika.Allmän förmånsrätt följer med begravningskostnaderna vilket innebär att de är prioriterade i förhållande till andra fordringar, dock inte före fordringar med särskild förmånsrätt såsom förmånsrätt i fast egendom.