Inskränkning av företrädesrätt

2013-03-03 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag blivit uppsagt på grund av arbetsbrist (dåligt ekonomi på företaget). Jag har företrädesrätt till återanställning i verksamheten. Men min arbetsgivare tvingar mig att skriva på ett AVTAL OM ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE där det finns en hel lista med jöbb som de säger inte omfattas av 25 § lagen om anställningsskydd. Bland de jobb finns 2 stycken som jag skulle kunna ta. De har tjänsterna företaget ska tillsätta under 2013, Jag uppfattar det som utpressning. Vad ska jag göra?
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga.25 § LAS kan bara frångås genom kollektivavtal. Detta gäller oavsett om du själv är medlem i facket eller inte (se 2 § LAS).Mitt råd till dig är att vidta följande åtgärder:Kontrollera om det finns ett kollektivavtal som reglerar företrädesrätten. Om så inte är fallet gäller inte det avtal din arbetsgivare försöker tvinga dig att skriva på.Kontakta den fackförening som finns representerad på arbetsplatsen. Oavsett om du är medlem eller inte kan du alltid ringa och ställa frågor till ett fackförbund som organiserar arbetstagare inom din bransch. Lycka till!

Turlista vid uppsägning på grund av arbetsbrist

2013-02-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej Har en enkel fråga som jag inte kan hitta svar på på nätet. När uppsägningar efter laslista sker på företag, får alla anställda som vill se laslistan ? Om inte, hur vet man annars att denna följs som det är tänkt ? Tack på förhand Med vänliga hälsningar Helen Persson
Lars Bålman |Tack för din fråga. Offentlighetsprincipen är inte tillämplig när det gäller privata företag. Däremot gäller alltid vissa regler vid uppsägningar på grund av arbetsbrist enligt 22-23 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd. Jag föreslår att du studerar dessa två lagrum. I första hand ska du emellertid tala antingen med den fackliga representanten på din arbetsplats för att höra om ert kollektivavtal ger rätt till sådan information, alternativt fråga din arbetsgivare direkt om detta.

Skadeståndsskyldig på grund av uppsägning

2013-02-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej Jag har arbetat på ett företag i 2 dagar och valde sen att säga upp mig då jag inte trivdes pga klimat och kollegor på arbetsplatsen samt arbetssättet. Jag hade inte fyllt klart mitt anställningsavtal, det saknades bla tel nr och konto nr. mm. Jag skulle fylla klart det senare så jag har alltså inte fått en kopia av avtalet. Nu har jag fått hem en faktura från dom på 6000 kr för att jag tydligen ska ha brutit mot anställningsavtalet, då jag inte har en kopia att läsa ifrån och då dom inte går att tala med hur rekomenderar ni att jag gör? Ska jag betala summan? Dom säger att dom ska stämma mig annars. Mvh Evelina
Susanne Cermenius |Hej!Tack för din fråga!Först måste jag bara understryka - även om du inte fyllt i alla uppgifter i avtalet så föreligger ändå ett avtal mellan er två. När det kommer till avtal mellan arbetsgivare och en arbetstagare så är inte ett skriftligt avtal ett krav, utan det räcker att ni kommit överens och att du sedan dyker upp och jobbar. Då har ni genom ert handlande ingått ett avtal.Däremot är det i ditt fall nu viktigt att veta vad som står i det skriftliga avtalet, närmare bestämt vilken typ av anställning du har, för att kunna avgöra om du har gjort dig skyldig till något kontraktsbrott. Vad jag förstått efter att ha kollat upp företagets inriktning är det mest troligt att du fått en provanställning. En provanställning gäller för 6 månader och kan sägas upp av dig eller arbetsgivaren utan någon uppsägningstid, 6 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).Är det istället så att du har ett vikariat eller en allmän visstidsanställning så får kontraktet inte sägas upp av varken dig eller arbetsgivaren, utan kontraktet gäller tills det löpt ut om ni inte avtalat om annat, 4 § 2 st. LAS.Skulle det istället handla om att du fått en tillsvidaretjänst så har du rätt att säga upp dig, men då gäller en månads uppsägningstid, 4 och 11 §§ LAS.Gällande skadeståndet så kan en arbetstagare som inte iakttagit sin uppsägningstid bli skadeståndsskyldig gentemot sin arbetsgivare på grund av den ekonomiska skada som arbetsgivaren lidit, 36 § 1 st. LAS. Dock måste arbetsgivaren då kunna visa på att skadan just berodde på att arbetstagaren inte iakttog uppsägningstiden vilket kan vara svårt.Viktigt är alltså att du får tag på en kopia av avtalet och tveka inte att höra av dig igen.Lycka till!

Uppsägning på grund av felaktiga uppgifter vid anställningsintervju

2013-02-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Om en arbetsgivare frågar vid anställningsintervjun om den intervjuad har varit dömd för brott, och den intervjuade nekar. personen i fråga blir sedan anställd och 2 veckor senare visar det sig att den nyanställda varit dömd för 3 olika brott. är det möjligt att säga upp denne pga av detta? går det under "personliga skäl"?
Emelie Synnegård | Hej och tack för din fråga! Personliga skäl för uppsägning finner du i 7 § LAS. Det handlar i sammantaget om arbetstagaren har väsentligt underlåtit att uppfylla sina förpliktelser enligt arbetsavtalet. Det handlar främst att bedöma arbetstagarens fortsatta lämplighet för sin tjänst till följd av beteendet eller det inträffade. När det gäller just brottslighet som skett utanför tjänsten är det normalt inte saklig grund för uppsägning, om inte detta skadar arbetsgivarens förtroende för den arbetstagande på ett allvarligt sätt.   Däremot kan anställningsförhållandet komma att upphöra på vissa andra grunder. Även om det inte finns någon generell skyldighet att lämna korrekta upplysningar vid en arbetsintervju så kan arbetsförhållandet komma att upphöra på avtalsrättsliga grunder. Det som främst aktualiseras är då 30 § Avtalslagen där ett avtal är ogiltigt om det framkallats genom svikligt förledande, men även 33 § Avtalslagen kan komma i fråga där ett avtal är ogiltigt om omständigheterna vid avtalets ingående är sådana att det skulle strida mot tro och heder att tillämpa detta. Men det krävs vanligtvis att förhållandena är sådana att det åligger den arbetssökande att lämna sådan information. Om en arbetssökande har förtigit sin tidigare brottslighet och på grund av detta erhållit sin tjänst kan avtalet komma att upphöra. Men det krävs dock att arbetsgivaren kan ställa ett sådant krav på innehavaren av just den tjänsten(att inte vara dömd för brott). Just denna fråga kom till prövning i AD 1980 nr. 89 där en bussförare som hade ansvar för en kassa förnekade att han varit inblandad i brott trots att han vid flera tillfällen dömts för förmögenhetsbrott. Där ansåg arbetsdomstolen att man hade rätt att genast avskilja personen från tjänsten. Men det beror som sagt på tjänstens karaktär och arbetstagarens förtroendeställning. Avtalslagen hittar du https://lagen.nu/1915:218   Med vänliga hälsningar

Utköpt från anställning

2013-03-03 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är sjukskriven för stressrelaterad ohälsa nu en månad. Jag kan inte arbeta kvar på mitt nuvarande arbete och har idag blivit erbjuden att bli uppsagd pga arbetsbrist då vi har dåligt med uppdrag (som delvis bidragit till min ohälsa). Jag får ett års lön av företaget och det finns inga hinder att påbörja annan anställning säger min chef. Jag har ett erbjudande om annat arbete som är lockande och där jag i så fall ska börja i maj. Detta vet jag om även om jag inte har bestämt mej helt och hållet för detta arbete. Kan jag ändå acceptera arbetsgivarens erbjudande som passar väldigt bra just nu inte minst ekonomiskt.
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga,Din arbetsgivare är fri att erbjuda dig de antställningsvillkor han finner lämpligt och du är fri att välja om du vill anta dessa eller inte. Så länge din arbetsgivare handlar inom ramen för sin befogenhet finns det alltså inga problem med att anta erbjudandet. Jag skulle dock rekommendera att du kontrollerar att din arbetsgivares befogenhet att ge dig ett sådant avtal, samt att du kräver att ett skriftligt kontrakt upprättas och undertecknas.Vänligen,

Avsked efter brott på arbetsplats

2013-02-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har dumt nog stulit av en patient på jobbet och blivit förhörd av polisen och därmed erkänt. Hur kommer det bli på jobbet. Har jag någon rätt att behålla mitt jobb eller blir det avsked direkt? Kan man få någon hjälp från sitt fack kommunal?
Louise Bjartell |Det är upp till din arbetsgivare att avgöra huruvida han/hon vill ha kvar dig i sin tjänst eller inte. Uppsåtlig brottslighet, så som stöld, utgör normalt giltig grund för avskedande. Även stöld av saker med lågt värde från arbetsplatsen kan leda till avsked. Din arbetsgivare har med andra ord giltig grund att säga upp dig men givetvis själv rätt att besluta hur han/hon vill göra. Du har alltid möjlighet att vända dig till ditt fackliga ombud för hjälp med frågor kring uppsägning/avsked. Eftersom din arbetsgivare har giltig grund för att avskeda dig är det dock troligtvis inte mycket facket kan hjälpa dig, om din arbetsgivare avskedar dig i anledning av stölden. Lycka till!

Vikariat - Uppsägninstid

2013-02-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej ! Jag undrar hur lång uppsägningstiden är när man är anställd som vikariat på ett arbete. På kontraktet står det att jag är anställd från 8/1-13 - 8/3-13. Nu vill jag då säga upp mig men vet inte hur lång uppsägningstiden är. Tacksam för svar ! Mvh Edis Demir
Christoffer Treutiger |Hej! Vikariat är en så kallad tidsbegränsad anställning enligt 5§ i Lagen om anställningsskydd (LAS). Huvudregeln för en sådan anställning är att den inte kan sägas upp i förtid, det vill säga innan avtalstiden har gått ut. Det går emellertid att avtala om att en sådan tidsbegränsad anställning skall kunna avbrytas i förtid, detta framgår av 4§ LAS.  För en tillsvidareanställning, det vill säga en anställning som löper utan ett bestämt slut, så är den lagstadgade uppsägningstiden 1 månad enl 11§ LAS. Även denna är dock avtalbar. Vad gäller ditt vikariat så är du således bunden av avtalet till den 8/3-13, om inte ditt anställningsavtal lämnar utrymme för ett avslutande i förtid. LAS: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820080.HTM

En turordningslista för varje driftsenhet

2013-02-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Har en fråga gällande LAS. Kan bli så att min tjänst upphör pga arbetsbrist. Vi är totalt 4 st som arbetar med exakt samma saker. Dock sitter jag på ett regionskontor och de andra på huvudkontoret. Jag är den som har varit längst anställd. Nu till min fråga. Om de vill stänga regionskontoret, har företaget då skyldighet att erbjuda mig en tjänst på huvudkontoret?
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga,Enligt 22 § 3 st. lagen om anställningsskydd (LAS) ska, vid uppsägning, en separat turordningslista upprättas för varje driftsenhet som arbetsgivaren förfogar över. Med driftsenhet avses enligt förarbetena varje sådan del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, dvs. fabrik, butik, restaurang osv. det finns här ingen given definition men att kontoren ligger på olika orter är ett tecken för att vi troligen har att göra med två driftsenheter. Av det som framkommit kan konstateras att du skulle kunna bli uppsagd om din arbetsgivare avser att lägga ner regionkontoret du jobbar på, detta oavsett om du har varit anställd under längre tid än dina kollegor vid huvudkontoret. Det nyss nämnda gäller dock endast om regionkontoret anses vara en separat driftsenhet. Slutligen kan även noteras att det är möjligt att frångå dessa regler genom kollektivavtal. Vänligen,