Publicering av filmsekvenser på internet

2007-09-17 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hejsan! Jag har gjort en hemsida till min dotter www.freewebs.com/ridskoletjej där jag visar olika filmsekvenser på hennes utveckling inom ridningen. I filmsekvenserna kan det förekomma att andra elever syns i bild, jag har ej deras tillstånd att de får synas på internet. Jag tycker dock inte att bilderna kan klargöra någons identitet men vill ändock få en annan persons yttrande i denna fråga. Bryter jag mot någon lag? Har jag någon lagtext jag kan hänvisa till vid ev. tvist?
Jenny Lindskog |Hejsan!Sedan den 1 januari 2007 har Personuppgiftslägen (PUL) http://lagen.nu/1998:204 luckrats och gjort det lättare att publicera bilder/filmer på Internet. Hanteringsreglerna i PUL behöver numera bara tillämpas när man behandlar personuppgifter som ”ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter”.Det betyder att om du hade publicerat bilderna i en databas för att sammanställa/påtagligt underlätta för att andra ska kunna hitta uppgifterna på barnen så skulle hanteringsreglerna i PUL gällt. Vissa regler i PUL gäller dock även om materialet är ostrukturerat . Dessa regler behandlar uppgifter som kan kränka den registrerades personliga integritet. Sådana uppgifter är förbjudna.För att avgöra om en kränkning förekommer får man göra en intresseavvägning där den enskildes intresse av en fredad privat sfär vägs mot intressen som yttrandefrihet och informationsfrihet. Vad som är en kränkning får bedömas utifrån vilka uppgifter som behandlas, i vilket sammanhang uppgifterna förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få samt vad behandlingen kan leda till. Om stora mängder uppgifter om en person samlas in och sprids utan godtagbart skäl, om felaktiga uppgifter medvetet behandlas och om behandlingen innebär förtal eller förolämpning eller brott mot tystnadsplikt och sekretess, kan behandlingen av uppgifterna i de flesta fall ses som en kränkning av den registrerades personliga integritet. I ditt fall där de andra barnen skymtar förbi och du t.ex inte zoomar inte på andras barn längre perioder bör det därför inte vara fråga om en sådan kränkning, men detta är ju individuellt från person till person vad man uppfattar som en integritets kränkning. Skulle någon av föräldrarna misstycka till publiceringen bör du givetvis ta bort filmsekvenserna på deras barn.MVH,

Personuppgifter på internet, släktforskning

2007-08-09 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej !Jag har tänkt öppna en blogg för släktforskning. Detta innnebär att namn personnummer (8 första), boendeadresser, födelseadresser etc, kommer läggas ut på bloggen. Får jag lägga ut det bara eller behöver jag en tillåtelse per mailo exv. Med vänlig hälsning Carola. Ka
Gabriel Westin |Din fråga om en blog rörande släktforskning är inte helt enkel att besvara med ett säkert svar. Enligt datainspektionen så kommer troligen ett ärende i framtiden reglera gränserna kring struktur och släktforskning i dylika situationer. Man kan dock säga att länge det rör sig om icke strukturerade registreringar omfattas det inte av PuL (se http://lagen.nu/1998:204 ), såvida det inte rör sig om kränkning. Du kan läsa mer om strukturproblematiken på s 20 i propositionen. (se http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/08/09/2c0a24ce.pdf ).En släktforskningsblog bör dock inte anses som strukturerad, men det beror såklart på hur den ser ut. Det viktiga för din del är således att undvika kränkningar. Datainspektionen har på sin hemsida en rad bra exempel på vad som kan utgöra kränkning på Internet (se http://www.datainspektionen.se/fragor_svar/personuppgifter/ny_pul5.shtml ).Vidare bör du undvika hela personnummer och lyssna på folk som hör av sig angående uppgifter som finns på hemsidan. Ytterligare goda idéer är att koda så att sökmotorer inte hittar personnamn eller eventuellt göra hemsidan lösenordsskyddad.För ytterligare frågor bör du vända dig till datainspektionen som är behörig myndighet när det rör denna typ av ärenden. Datainspektionens hemsida finner du http://www.datainspektionen.se/ .

Behandling av personuppgifter

2007-08-15 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen upptäckt att jag förekommer på en CD-skiva som en släktforskare gett ut. Där finns födelsedata på mig och mina barn(minderåriga).Jag har har inte blivit tillfrågad om jag vill vara med. Min fråga är: Har denne släktforskare rätt att göra så? Jag känner mig väldigt kränkt. Vad säger lagen? Får vem som helst lämna ut uppgifter om mig och mina barn? Kan man polisanmäla en sån här sak?
Sara Olsson |Dina frågor rör Personuppgiftslagen (PUL). Lagen är komplicerad och medför svåra bedömningar i flera avseenden. Detta gör att jag inte kan ge dig riktigt klara svar utifrån den informationen jag har fått. PUL är tillämplig på information som är automatiserad, helt eller delvis, 5 § PUL. Tillämpningsområdet är inte begränsat till personregister utan omfattar även information som inte har strukturerats så att sökning av personuppgifter underlättas. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysiska personer är vid livet, 3 § PUL. Det enda som krävs är att en fysisk person kan identifieras med informationen. För att personuppgifter ska få behandlas krävs normalt samtycke av den registrerade, 10 § PUL. Samtycke definieras i 3 § som varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne. Utan samtycke kan behandling av personuppgifter ibland tillåtas om det är nödvändigt bl.a. för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras eller ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut ska kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.Om en registrerad meddelar att han eller hon vill slippa fortsatt behandling, väger den registrerades intresse av att slippa behandlingen som regel över den personuppgiftsansvariges intresse av att utföra den. Det kan inte anses nödvändigt att behandla personuppgifter om ändamålet enkelt och billigt kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom att anonyma uppgifter används.Enligt 5 a § st. 1 PUL är 10 § PUL samt ett antal andra paragrafer inte tillämpliga om behandlingen avser personuppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter. Med detta avses att personuppgiften finns i ostrukturerat material som t.e.x. information i löpande text. Det är strukturen på materialet där informationen finns som avgör om undantaget är tillämpligt. Sådan behandling som avses i första stycket får inte utföras, om den innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet. Bedömningen av vad som är en kränkning ska inte göras schablonartat enbart utifrån vilka uppgifter som behandlas utan måste ta sin utgångspunkt också i t.ex. vilket sammanhang uppgifterna förekommer i, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerat att få samt vad behandlingen kan leda till. Det bör även beaktas att vad som kan utgöra en kränkning för en viss person eller i ett visst sammanhang inte behöver utgöra det för en annan person eller i ett annat sammanhang.PUL är överhuvudtaget inte tillämplig på sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur, 6 § PUL. Paragrafen innebär att enskilda för rent privat bruk kan föra en elektronisk dagbok eller registrera sina grannar eller släktingar.Jag vet inte om släktforskaren har angett era personnummer men i 22 § PUL finns en särskild bestämmelse om personuppgifter i form av personnummer. Dessa får utan samtycke behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering, eller något annat beaktansvärt skäl. Har uppgifter behandlats i strid med PUL är den personuppgiftsansvarige skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska också underrätta tredje man till vilken uppgifterna har lämnats ut om åtgärden, om den registrerade begär det eller om mera betydande skada eller olägenhet för den registrerade skulle kunna undvikas genom en underrättelse. Någon sådan underrättelse behöver dock inte lämnas, om detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats, 28 § PUL.Den personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med denna lag har orsakat. Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om den personuppgiftsansvarige visar att felet inte berodde på honom eller henne, 48 § PUL.Utifrån de uppgifter du angett kommer inte något straff enligt 49 § PUL att aktualiseras i detta fall. Mvh

Fotografering på förskola

2007-04-12 i PUL/GDPR
FRÅGA |HejNär jag skulle fotografera min son tillsammans med några av hans kompisar när de var inne på sin förskola sa fröknarna att detta inte var tillåtet. Hon hänvisade till Personuppgiftslagen. Korten var endast för privat bruk och skall inte läggas ut på nätet. Som jag förstår det så gäller inte PUL privata bilder. Hade hon rätt i alla fall eller finns det någon annan lag som reglerar detta?
Emelie Thor |Hej,Det är riktigt som du säger att Personuppgiftslagen (PUL) inte gäller privat bruk, 6 §, se http://lagen.nu/1998:204. Webb-sidor som enskilda producerar omfattas dock inte av detta undantag. Men eftersom du inte har för avsikt att lägga ut dem på nätet så omfattas bilderna av undantaget.Man får fotografera i princip allt och överallt. Det finns dock några regler som man måste ta hänsyn till. Fotograferingsförbud råder i rättssal och man får inte fotografera militära eller civila skyddsobjekt om fotoförbud råder. Dessa är de enda två lagstadgade fotograferingsförbuden som finns och rör inte din fråga. Upphovsrätten kan dessutom sätta stopp för fotografering, till exempel på tavlor, om syftet är annat än privat bruk. Inte heller detta kan hindra dig att fotografera ditt eller andras barn. Mer intressant är att bilder inte får tas på privat område, där man vistas olovligen. I ditt fall gäller det en förskola och där har du rätt att befinna dig eftersom du har ett behörigt ärende dit; du har ditt barn där. Men på privat område kan man förbjudas att fotografera. Förskolan kan alltså bestämma att fotografier inte får tas där. Detta görs dock inte med hänvisning till PUL, utan med hänvisning till kontraheringsfriheten. Om inte fotograferingsförbud framgår tydligt, råder inte fotograferingsförbud (det krävs alltså tillsägelse eller skyltar).Du har full rätt att ta bilder på ditt och andras barn om det inte råder fotograferingsförbud på förskolan. Sedan får självklart inte bilderna användas hur som helst (exempelvis för förtal), men med tanke på ditt ändamål med dem skall inte detta utgöra något problem.Vänliga Hälsningar,

Gäller PUL för kronofogdens register?

2007-10-02 i PUL/GDPR
FRÅGA |Jag hade under en tid en överenskommelse med Gävle kommun om att ev. p-böter jag fick skulle lämnas in till kommunen för annullering utan att först betalas. Jag fick under denna tid 6 p-böter vilka alla lämnades in och annullerades utom en, som trots upprepade försäkringar från kommunens sida att den hade annullerats, gick vidare till kronofogden. Nu har p-boten makulerats men kronofogden vägrar ta bort mina personuppgifter ur sitt indrivnings- och utsökningsregister. Jag hävdar att fordran från början rent avtalsrättsligt var felaktig och att det därmed strider mot §§ 9 och 28 personuppgiftslagen att ha uppgifterna kvar. Har jag någon framgång med ett överklagande?
Jonas Öjelid |Hej,någon möjlighet till framgång med ett sådant överklagande finns tyvärr inte. Detta beror på att Personuppgiftslagen enligt 2 § inte gäller om det finns avvikande regler i någon annan lag eller förordning.Behandlingen av personuppgifter i kronofogdemyndighetens register styrs av lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndighetens verksamhet ( http://www.lagen.nu/2001:184 ). Personuppgiftslagen är därför inte tillämplig.Vänliga hälsningar

OK att folkbokföra sig där man inte bor?

2007-07-27 i PUL/GDPR
FRÅGA |Ponera att en person bor i en lägenhet som ägs av företaget och han därför inte har möjlighet att skriva sig på den adressen.Kan han då mantalsskriva sig på en annan adress i en annan kommun utan att ha sin stadigvarande hemvist där?(och utan olägenheter för den person han är skriven hos) Någon hyra skulle inte utgå på mantalsskrivningsadressen,och inte heller skulle någon post gå dit.Tack ödmjukast om någon kan reda ut det här.
Martin Andersson |HejDet är, med några få undantag, straffbart att folkbokföra sig någon annanstans än där man har sin huvudsakliga dygnsvila, se 43 § folkbokföringslagen (http://www.lagen.nu/1991:481). Det är därför enligt min mening inte att rekommendera.Hoppas att du har hjälp av mitt svarMVH

Tillståndskrav enligt PUL för telefonlista?

2007-04-24 i PUL/GDPR
FRÅGA |Om jag vill samla in namn och telefonnummer på kollegor som anmäler sig frivilligt, göra en lista helt enkelt, krävs det tillstånd till det? (enligt PUL?)
Hanna Adamson |Syftet med PUL (Personuppgiftslagen) är att skydda människor mot kränkning av den personliga integreiteten genom behandling av deras personuppgifter (1§ PUL). Personuppgifter är all information som kan knytas till en fysisk person, det kan vara telefonnummer, yrke, antal barn, bostadsort, skostorlek osv (3§ PUL). Lagen gäller då personuppgifter behandlas automatiserat (exempelvis i stökbara databaser) eller då personuppgifterna på annat vis ska användas för sökning eller sammanställning enligt vissa kriterier (5§ PUL). Faller uppgifterna under denna kategori krävs samtycke av den som det gäller för att behandlingen ska vara tillåten. I vissa fall krävs dock inte samtycke se 10§ PUL. För vissa personuppgifter som anses särskilt känsliga, såsom ras och politiska åsikter, är registrering förbjuden förutom för vissa särskilda fall, exempelvis behov inom hälso- och sjukvård (13-19§§ PUL). Behandling av personuppgifter som en privatperson gör för privat bruk, exempelvis för att sammanställa en lista med telefonnummer till vänner och andra faller inte in under lagens tillämpning (6§ PUL). Det är alltså tillåtet att skriva en lista med kollegornas telefonnummer och det krävs inte något tillstånd enligt PUL.Se hela PUL http://lagen.nu/1998:204.Med vänlig hälsning

Var får man fotografera?

2006-08-09 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hur definieras en allmän plats? Är skolor och sjukhus allmänna platser? Får man fotografera fritt på en allmän plats? Och hur är det med att fotografera på platser som inte är allmänna?
Lorraine Sauvy |Hej!Allmän plats innebär varje plats, inom- eller utomhus, som är upplåten till eller annars besöks av allmänheten. Exempel på allmänna platser är vägar, gator, torg och parker. Skolor och sjukhus kan vara allmänna, men man bör tänka på att dessa anläggningar även kan drivas privat och det är då upp till ägaren att bestämma vad han/hon väljer att tillåta. På allmän plats är det fritt att fotografera, dock finns det vissa militära eller civila anläggningar som kan vara skyddade och som då inte får fotograferas. Detta skall i så fall var tydligt skyltat.Om du skall fotografera på en plats som inte räknas som allmän måste du ha ägarens godkännande, och om du fotograferar trots att du inte fått godkännande kan ägaren inleda en juridisk process mot dig.Kom ihåg att detta handlar om själva fotograferandet, hur du sedan använder bilderna är en helt annan fråga!Mvh