Sexmånaders- respektive ettårsegeln

2010-05-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej lawline! Jag sitter nu här och läser ett stort urval av de frågor ni har besvarat - det är ett riktigt bra material att utgå ifrån vid summariskt tentaplugg! Jag undrar om dubbelbeskattningsfrågan som besvarades den 24/1 - 2010. Var har tidsgränsen på 72 dagar som ni säger hör till 3 kap. 9 § 1st IL hämtats från?
|Hej, Tack för din fråga. Det är roligt att Lawline kan vara av användning vid tentaplugg, trots att tanken bakom främst är att hjälpa privatpersoner med deras juridiska spörsmål. Tidsgränsen som diskuteras i det tidigare svaret härrör från IL 3 kap. 10 §. Av detta lagrum, som hänvisar till IL 3 kap. 9 §, framgår att uppehållet inte får vara längre än att det motsvarar 6 dagar för varje hel månad som anställningen varar. Detta innebär att uppehållet vid tillämpande av sexmånaders-regeln endast kan uppgå till sammanlagt 36 dagar. Vid ettårs-regeln kan uppehållet emellertid uppgå till högst sammanlagt 72 dagar. Med vänlig hälsning

Internationell dubbelbeskattning

2009-12-10 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag har haft inkomst av undervisning (ca 1 vecka) vid universitetet i Bern. Skall sådan inkomst beskattas i Schweiz eller Sverige?Med vänlig hälsning
Gabriella Rondahl |Hej!Vid besvarandet av din fråga utgår jag ifrån att du är bosatt i Sverige. Jag utgår även ifrån att din inkomst utgör skattepliktig tjänsteinkomst i Schweiz. Enligt 3:3 p.1 inkomstskattelagen är den som är bosatt i Sverige obegränsat skattskyldig. Detta innebär enligt 3:8 IL att du är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och i utlandet vilket medför att du är skattskyldig för din undervisningsinkomst i Sverige. Undantag från skattskyldighet vid vistelse utomlands finns i 3:9–13 IL. För att sexmånadersregeln skall bli tillämplig krävs främst att anställningen och vistelsen varat minst sex månader. Vid tillämpning av ettårsregeln fordras det att anställningen varat minst ett år i ett och samma land. Eftersom din utlandsvistelse endast varat ca en vecka torde inte dessa undantag bli tillämpliga. Skyldighet att betala skatt för dina inkomster i utlandet kan också vara begränsad genom dubbelbeskattningsavtal. Även om du är skyldig att betala skatt i både Sverige och Schweiz kan din i Schweiz erlagda skatt komma att avräknas enligt lagen om avräkning av utländsk skatt eller kan dras av som en kostnad enligt 10:1 3st, 16:18-19 IL. Sammanfattningsvis kan sägas att även om du blir dubbelbeskattad så kommer du inte att betala mer skatt än du hade gjort om inkomsten intjänats i Sverige. Hälsningar,

Dubbelbeskattning

2010-01-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag är svensk bosatt utomlands. I vilket land ska jag betala min skatt om jag är anställd och avlönad av ett svenskt företag, men utför arbetet i min bostad i England? Om jag förstår saken rätt gäller inte SINK eftersom jag inte utför arbetet i Sverige.
Andreas Vinqvist |Hej, Då du är bosatt i England och utför arbetet därifrån kommer du beskattas för din inkomst i England. Detta medför dock inte automatiskt att du undkommer skatt i Sverige för samma inkomst. Sverige tillämpar som huvudregel bosättningsstatsprincipen, vilket innebär att man är obegränsat skattskyldig i Sverige om man är bosatt här. Enligt en särskild regel är även en person obegränsat skattskyldig i Sverige om han har väsentlig anknytning hit och tidigare varit bosatt i landet. Bevisbördan för att den skattskyldige inte har väsentlig anknytning till Sverige åvilar den skattskyldige under fem år från dagen för avresan från Sverige, och kallas således ibland för femårsregeln. För att regeln ska tillämpas krävs emellertid att den skattskyldige antingen är svensk medborgare eller under sammanlagt tio år varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. I 3 kap. 7 § Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229#K3P7S1) uppräknas nio olika omständigheter, som ska beaktas vid avgörandet om den skattskyldige har väsentlig anknytning till Sverige. Det finns inte någon regel för hur många anknytningspunkter som ska föreligga för att väsentlig anknytning, utan det är en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande. Om du inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige är du begränsat skattskyldig här och din lön beskattas enbart i England. Anses du däremot ha väsentlig anknytning till Sverige är du obegränsat skattskyldig i landet och ska som huvudregel beskatta all inkomst även här. Från huvudregeln finns dock viktiga undantag. Ett viktigt undantag från huvudregeln är den så kallade sexmånadersregeln, vilken stadgas i 3 kap. 9 § 1 st. Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229#K3P9S1). Enligt regeln blir den utländska skatteinkomsten skattefri i Sverige om personen i fråga vistas utomlands och har anställning utomlands under minst sex månader. Skattefriheten åtnjuts i den mån inkomsten beskattas i verksamhetslandet. För regelns tillämplighet spelar det ingen roll om arbetsgivaren är svensk eller om lönen utbetalas från Sverige. Däremot får personen i fråga inte vistas i Sverige mer än 72 dagar per anställningsår. För det fall sexmånadersregeln inte blir tillämplig lindras dubbelbeskattningen genom att den skatt som erläggs i det andra landet får avräknas från den svenska skatten. Sverige har även dubbelbeskattningsavtal med England vilket lindrar skattekonsekvenserna. Dock tyder det mesta på att du antingen ses som begränsat skattskyldig i Sverige eller undantas från svensk skatt genom sexmånadersregeln. Vad angår SINK:en är den som du påpekar inte tillämplig då du inte utför något arbete i Sverige. Vänligen,