Kapitalvinstbeskattning av samlarobjekt och antikviteter

2021-04-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag har en släkting som avled i januari i år, 2021. Har blev sjuk i början av 2020 och kunde inte längre bo kvar i sin lägenhet. Han flyttade till kommunalt boende med mycket mindre lägenhetsyta. Han var tvungen att sälja sitt bohag som till en viss del var samlarobjekt och antikviteter som var hans stora intresse. Via auktionsfirma gjordes försäljningen och för hans lösöre fick han 550.000:-. Ska denna summa tas upp i hans deklaration? I så fall hur beräknas vinsten eftersom lösöret köpts in och bytts in under 70 års tid?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om och när inkomsten från antikviteter om 550 000 kr ska inkomstbeskattas samt hur beskattningsunderlaget i så fall ska beräknas.Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen (IL). Bestämmelser om kapitalvinstbeskattning vid avyttring av lösöre, finns i 44 kap och 52 kap IL. Till att börja med, inträder förvärvaren av en tillgång som förvärvats genom arv eller testamente i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap 21 § IL). Med andra ord, om det är du som erhållit summan om 550 000 kr, är du också skattskyldig för den eventuella kapitalvinst som försäljningen föranlett.En första fråga som du måste ställa dig, är om de sålda föremålen utgör personliga tillgångar eller investeringsobjekt, eftersom beskattningen dem emellan skiljer sig åt (se 52 kap 2-3 §§ IL). Därvid är det den faktiska användningen som är avgörande (se proposition 1989/90:110 s 474-475). Gränsdragningen vad gäller just samlarobjekt är dock svår att göra. Om det exempelvis rör sig om prydnadsföremål som prytt hemmet, såsom tavlor, så bör de betraktas som personliga tillgångar. Om det snarare är så att föremålen inhandlats såsom samlarobjekt, som inte använts för personligt bruk, bör de istället anses utgöra investeringsobjekt. Eftersom du beskriver föremålen såsom antikviteter och samlarobjekt, antar jag dock att de utgör investeringsobjekt. Därmed blir 44 kap IL tillämpligt vad gäller beräkning av beskattningsunderlaget. Kapitalvinster ska beräknas enskilt för varje avyttring. Om beräkningen resulterar i ett underskott, erhålls istället en skattereduktion (se nedan). En kapitalvinst beskattas det år tillgången avyttrades (44 kap. 26 §). Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan 1) ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen, och 2) omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter) (44 kap 13-14 §§ IL). Om anskaffningen skett genom byte, ska anskaffningen anses ha skett mot ersättning motsvarande marknadsvärdet på tillgången (61 kap 2 § IL).Beräkningen av kapitalvinsten enligt ovan ser därmed ut som följer: (ersättning för försäljning - utgifter för försäljningen (exempelvis avgift som auktionsfirman tar ut))-omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgifter (dvs vad som betalades för föremålen, alternativt marknadsvärdet för tillgången vid byte) + eventuella förbättringsutgifter)= kapitalvinst eller underskottOm summeringen av intäkterna och kostnaderna resulterar i ett överskott, utgår 30 % statlig inkomstskatt på överskottet (65 kap 7 § IL). Om beräkningen leder till ett underskott erhålls en skattereduktion på 30 % av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 och 21 % av återstående underskott (67 kap 10 § IL). Reduktionen sker mot statlig och kommunal inkomstskatt.Beräkningen kan, precis som du skriver, försvåras av att förvärv skett genom byte och att anskaffningsutgiften enligt marknadsvärdet därför kan vara svårt att beräkna. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med Skatteverket, så kan du få hjälp med beräkningen av vinsten/underskottet. Jag kan nämligen inte göra en fullständig beräkning utifrån de uppgifter jag har fått från dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,