Fråga hur uppskovsbedömningen vid kapitalvinst görs?

2006-04-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, Om man ansöker om uppskov vid försäljning av småhus ska enligt 47 kap. 6 § IL kapitalvinsten uppgå till minst 50000 kr. Min fråga är hur kapitalvinst defineras. På blanketten K5 finns en rad som kallas "Kapitalvinst eller Kapitalförlust" och en som kallas "2/3 av ovanstående kapitalvinst är skattepliktig". Vilken av dessa summeringar är det som avses? Hälsningar /Jonas
Marie Wahlin |Hej Jonas! Tack för din fråga. Svaret på din fråga är som följer; kapitalvinsten är det du får fram när du drar av inköpspriset och alla eventuella förbättringar och ombyggningar på din fastighet från försäljningspriset, vilket också är det man beaktar vid uppskovet. Det du tar upp om 2/3 innebär bara att det är så mycket som du sedan, efter att du beräknat vinsten, ska beskatta då man inte vinstbeskattar hela beloppet. Summeringen som du ska beakta är således ” Kapitalvinst eller Kapitalförlust” när du ska bedöma huruvida du har rätt till uppskov eller ej. Mvh

Privatbostadsfastighet eller näringsfastighet?

2006-02-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Funderar på att göra min privatfastighet till näringsfastighet för 'Bed- & breakfast'-verksamhet och behöver ta reda på vad detta innebär skattemässigt. Tacksam för tips om litteratur i ämnet.
Sofia Fjelland |Hej! En fastighet klassas alltid i sin helhet som antingen privatbostadsfastighet eller som näringsfastighet. Det innebär att en fastighet inte kan vara en blandning av en näringsfastighet och en privatbostadsfastighet även om fastighet rent faktiskt används både som bostad och i näringsverksamheten. Klassas fastigheten som privatbostadsfastighet men en för ändamålet särskilt inrättad del av fastigheten används i näringsverksamheten medges avdrag för skälig del av kostnaden för bostaden för hyra, vatten, värme, avlopp och el. Avdrag medges även för övriga kostnader om de är direkt betingade av näringsverksamheten. Klassas fastigheten som en näringsfastighet medges avdrag även för utgifter som hänför sig till den del du bor i. Däremot kommer du att beskattas för värdet av det egna nyttjandet av bostad i näringsfastighet. Jag vill rekommendera dig att kontakta skatteverket för ytterligare upplysningar och för att förhöra dig om vilka åtgärder som kan bli aktuella att vidta från din sida. Vänliga hälsningar

Gåva/arv från stiftelse

2006-03-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur beskattas bröstarvinges arv från en stiftelse i utlandet nu då arvskatten är borttagen? Om ägaren under sin livstid däremot skänker medel från stiftelsen till någon, hur beskattas detta eftersom gåvoskatten är borttagen?
Oscar Björkman |Enligt skatteverket är det vid gåva respektive arv generellt så att det ska beskattas enligt givarlandets skatteregler. Detta innebär att du för att få reda på hur gåvan eller arvet kommer beskattas bör ta kontakt med myndigheter i det land där stiftelsen har sitt säte. Med vänlig hälsning

F- eller FA-skattesedel för enskild firma?

2006-01-07 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag hade tänkt att starta en enskild firma vid sidan om mitt vanliga jobb. Jag gick in på www.foretagsregistrering.se för att registrera bolaget, men jag vet inte om jag där ska välja att ansöka om F-skatt eller FA-skatt. Vad är skillnaden mellan F och FA egentligen?
Andreas Törnblad |Om du som företagare bedriver näringsverksamhet i enskild firma bör du i regel ha F-skattsedel. Det innebär att företagaren själv betalar sina skatter och socialavgifter (egenavgifter) varje månad. Den som både har enskild firma och anställning skall ha både F- och A-skatt, så kallad FA-skatt. Då gör arbetsgivaren skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter på lönen som vanligt medan företagaren själv betalar skatten och egenavgifterna för näringsverksamheten. F-skattsedeln får endast användas i näringsverksamhet. Du måste åberopa F-skattesedeln skriftligen varje gång (exempelvis på offert och faktura) för att den skall vara giltig. Rent praktiskt så fungerar det med både F- och FA-skattesedel även om du har anställning sidan om, men en FA-skattesedel är att rekommendera.

Bekattning vid privatinförsel av bilar

2006-02-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Lawline! Jag skulle vilja veta om jag behöver betala skatt eller moms i Sverige, på en bil som jag köper i ett annat EU land för att registrera den i Sverige för privat bruk? ( bilen kommer inte att vara ny) MVH Johan
Tim Boström |Hej! Reglerna kring beskattning av bilar som importeras/förs in till Sverige återfinns i mervärdesskattelagen. När man som privatperson köper en bil i ett annat EG-land (med detta avses områden som tillhör EU:s skatteområde), blir frågan om på vilket sätt en sådan bil skall beskattas beroende av om bilen är ny eller begagnad. Med en ny bil avses i detta sammanhang (ur ett beskattningsperspektiv), sådana som antingen; 1. köps inom sex månader fr.o.m. att den för första gången togs i bruk eller, 2. har körts mindre än 6000 km vid tidpunkten för köpet En bil som inte omfattas av någon dessa punkter är att betrakta som begagnad. Är bilen att betrakta som ny, skall mervärdesskatt (d.v.s. moms) erläggas i det land där bilen stadigvarande skall brukas. Om du således i egenskap av privatperson köper en bil som omfattas av något av ovanstående kriterier och för in den i Sverige kommer du att åläggas att betala moms på 25 % av inköpspriset. Betraktas bilen istället som begagnad skall momsen betalas i det land som du köper bilen i. Mvh

Är gåvor från andra länder skattebefriade?

2006-02-09 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar lite över vad som gäller vid pengagåvor via internet. Säg att jag har en hemsida där folk från hela världen kan skänka pengar till mig via exempelvis ett paypal-konto. Hur kommer dessa pengar beskattas/deklareras? Finns det något i "internet-tiggeri" som kan tolkas som brottsligt?
Michael Witting |Gåvoskatten är sedan den 17 december 2004 borttagen i Sverige. I många andra länder i världen finns gåvoskatten kvar. Hur gåvor beskattas i olika länder får man ta reda för respektive land. Om man ser detta som någon rörelseintäkt för dig kan vinsten i rörelsen bli beskattad i Sverige. Vad det gäller din andra fråga kan jag inte ge dig något direkt svar. Tiggeri är i sig inte brottsligt, men beroende på omständigheterna i övrigt kan brott som förskingring och bedrägeri aktualiseras.

Beskattning av tomtförsäljning

2006-01-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en mindre yta sjönära mark på Gotland tillsammans med en kompis. Vi har köpt marken med privata medel och har nu ansökt om avstyckning och förhandsbesked för bygglov på 9 tomter. Tanken är att vi ska sälja dessa 9 avstyckade tomter. Som jag förstår det kommer tomtförsäljningen att beskattas som inkomst av kapital, dvs 30%. Vet ni om så är fallet, eller riskerar vi att få beskatta försäljningarna som inkomst på rörelse? Tack på förhand! Mvh, Anders T
Eva Olofsson |Hej! Utgångspunkten är att ni beskattas som inkomst av kapital men som du nämner finns en risk för beskattning i rörelse. Tomtrörelse föreligger i första hand genom att verksamheten anses yrkesmässigt bedriven såsom sk. kvalificerad tomtrörelse enl 27kap 10§ Inkomstskattelagen. Men även om ni inte skulle anses bedriva tomtförsäljningen yrkesmässigt finns en regel i 11-15§§ i samma kapitel som kan bli tillämplig. Dessa anger att om antalet sålda tomter överstiger en viss nivå föreligger sk. enkel tomtrörelse. Gränsen går vid 15 tomter under en tioårsperiod, dvs. du beskattas i kapital för fjorton tomter medan den femtonde försäljningen anses utgöra en intäkt i näringsverksamhet. Inkomstskattelagen hittar du http://www.lagen.nu/1999:1229 .

Kapitalvinstbeskattning vid försäljning av fastighet

2005-12-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vi kommer att göra en reavinst på vår villaförsäljning och undrar nu om det på något sätt går att minimera vinstbeskattningen? Vi har hört att man möjligtvis kan avsätta del av vinsten som gåva till sina barn och på detta sätt slipper skatta för denna del. Stämmer detta?
Michael Witting |Man kan inte undgå kapitalvinstskatten genom att ge bort fastigheten till barnen. Barnen får enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen samma kapitalvinstbeskattning som föräldrarna, se http://www.lagen.nu/1999:1229. De tar så att säga över föräldrarnas kapitalvinst. Det finns inget sätt att undgå kapitalvinstbeskattning förutom att söka uppskov med skatten om man köper en ny fastighet.