Skador i källare

2011-01-05 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min 17-årige son bjöd hem en kompis som i fyllan roade sig med att tömma en pulversläckare i vår källare (flerfamiljshus). Saneringskostnaden ser ut att hamna runt 20 000 kr. Kan man utnyttja hemförsäkringen (vår egen och kompisens)? vad krävs för att försäkringsbolaget ska täcka saneringskostnaden? Vad kan skälet vara till att de skulle neka? Kompisen var duktigt full och hade inte uppsåt att ställa till någon skada och min son bjöd in honom. Tacksam för svar
|Hej och tack för din fråga! Jag skulle rekommendera er att vända er till ert försäkringsbolag och anmäla skadan. Jag har inte kunskap om försäkringsbolagens olika villkor och deras skadereglering och kan därför ej ge er någon information om vad er försäkring ersätter. För det fall skadorna inte skulle omfattas av er hemförsäkring, eller om ni har andra kostnader (exempelvis självrisk) kan ni rikta ett skadeståndskrav mot er sons kompis. Om er sons kompis uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållat er en sakskada kan han anses skadeståndskyldig och ska då ersätta skadan, se skadeståndslagen (1972: 207) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720207.htm. I detta fall kan hans ansvarsförsäkring som finns i hemförsäkringen omfatta dessa kostnader. Lycka till

Ersätta självrisken för skadad bil

2010-08-12 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min bil blev skadad av snö och isras då jag stod på en gatuparkering vid mitt jobb. Har varit i kontakt med fastighetsägaren för att få ersättning för självrisken, de ville först ha fler bevis vilket de fick (ett vittne bl.a.) men nu har jag ej hört något mer. Vad kan jag göra? Parkerade jag på egen risk? Kan jag ta ärendet vidare?
|Hej och tack för din fråga! Vad gäller fastighetsägarens ansvar för snöskottning av tak hänvisar jag till tidigare svar här på Lawline, se http://www.lawline.se/answers/10023. Av din fråga framgår att du har vänt dig till fastighetsägaren men att inget har hänt. Mitt råd är att på nytt vända dig till dem och specificera ditt krav. För de fall de väljer att inte ersätta dig kan välja att gå vidare genom att vända dig till tingsrätten för att domstolen ska fatta beslut i frågan. Då du yrkar ersättning för självrisken torde beloppet understiga hälften av ett prisbasbelopp (i år 21 200 kr) och målet skulle således rubriceras som ett förenklat tvistemål, se rättegångsbalken (1942:740) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.htm 1 kap 3d §. I dessa mål är handläggningen något förenklad genom att det endast finns en domare, mot normalt tre och att du kan föra din egen talan. Men främst är det rättegångskostnaderna som är fördelen med förenklade tvistemål. Grundregeln vid tvistemål är att förlorande part ska ersätta motpartens rättegångskostnad, se 18 kap 1 § och 8 § rättegångbalken. Vid förenklade tvistemål begränsas detta avsevärt, se 18 kap 8a§. Lycka till!

Hur gör man om motparten gör sig osynlig?

2009-10-23 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hur kan jag gå vidare med ett ärende, där jag inte lyckas få till stånd en förlikning? Det gäller ersättning för skada som min hund fått, då han attackerades av en annan hund. Den andra hundens ägare har gjort sig osynlig. Hämtar inte de handlingar jag skickat (med mottagningsbevis), där jag listat de ersättningsanspråk jag har. Svarar inte i telefon. Är så vitt jag hört inte bortrest.
Dennis Andreev |Hej!Du har hamnat i den situationen att du menar dig ha ett anspråk på skadestånd (förmodligen enligt 19 § 1 stycket lagen om tillsyn över hundar och katter, se https://lagen.nu/2007:1150#R7) gentemot en privatperson. Denna person vägrar diskutera ditt anspråk eller ens ge till känna att han får dina meddelanden.Du har i detta läge i princip två möjliga vägar att välja mellan. Den första är att vända sig till Kronofogdemyndigheten, KFM (vars hemsida du hittar http://www.kronofogden.se/). Hos KFM kan du begära betalningsföreläggande enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (se https://lagen.nu/1990:746). Det innebär i princip att du gör en ansökan hos KFM om att myndigheten ska kräva den du anser vara skadeståndsskyldig på betalning. Enligt 25 § kommer KFM att underrätta din motpart om att du kräver honom/henne på betalning; enligt 29 § ska denna underrättelse delges din motpart, vilket i princip innebär att myndigheten ska se till att han/hon får handlingen (jfr 3 § 4 stycket och 29 § delgivningslagen, som du hittar https://lagen.nu/1970:428). När väl din motpart får handlingen kan han/hon välja att bestrida ditt krav inom viss tid; om han/hon godkänner ditt krav eller inte gör något alls kommer KFM att meddela ett utslag (42 § lagen betalningsföreläggande och handräckning som du hittar https://lagen.nu/1990:746). Det innebär i sin tur att KFM kan göra en utmätning hos din motpart för din skuld (alltså sälja hans/hennes egendom och ge dig den summa du kräver; detta framgår av 3 kap. utsökningsbalken, bl.a. 3 kap. 1 § p. 8, se https://lagen.nu/1981:774#K3). Observera dock att vägen genom KFM bör användas endast om du tror att när din motpart väl delges dina krav så kommer han/hon att gå med på att betala. Bestrider han/hon ditt anspråk, kommer målet att överlämnas till tingsrätten (33 § lagen betalningsföreläggande och handräckning, se https://lagen.nu/1990:746). Om du misstänker att motparten inte kommer att vilja göra rätt för sig kan det vara bättre att direkt använda sig av den andra möjligheten, nämligen att stämma honom/henne vid tingsrätten.Om du lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten, där du ber att domstolen ska förplikta din motpart att betala, kommer denna stämningsansökan att delges motparten på precis samma sätt som en underrättelse från KFM (se 42 kap. 5 § 2 stycket rättegångsbalken, som finns https://lagen.nu/1942:740#K42). Du ska lämna in din stämningsansökan hos den domstol inom vars domsaga din motpart bor eller i den domsaga där din hund blev skadad (detta framgår av 10 kap. 1 § resp. 8 § rättegångsbalken; se https://lagen.nu/1942:740#K10); om du är osäker vilken domsaga ett visst område tillhör kan du kontrollera det http://www.domstol.se/templates/DV_ContactSearch____518.aspx. Om nu motparten inte vill gå med på att betala blir det alltså rättegång om saken. Sammanfattningsvis kan du alltså vända dig till antingen KFM eller tingsrätten. Båda myndigheterna ser till att din motpart får ditt krav; sättet för delgivningen är exakt detsamma i båda fallen. Vad som avgör om du borde vända dig till KFM eller tingsrätten är om du tror att motparten kommer att göra rätt för sig när han/hon får kravet. Om du tror det, ska du vända dig till KFM, annars till tingsrätten. I båda fallen blir det till slut en rättegång, om motparten motsätter sig ditt krav. MVH

Skadestånd när bilist kört på fotgängare

2010-09-18 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag har blivit påkörd av en bil vid cykelöverfart/övergångsställe men tror mig inte ha fått allvarliga skador. Jag har förarens uppgifter. Ska jag polisanmäla händelsen? Jag är inte ute efter att "sabotera" eller orsaka problem för föraren så länge hon betalar mig rimlig ersättning. Vad är rimlig ersättning? Kan jag begära ersättning förlorad arbetsinkomst (en dag)? Bör jag begära ersättning för "sveda och värk"? Hur mycket är i så fall rimligt?
Lina Radovic |Du bör polisanmäla händelsen. Det kan vara av betydelse om skador visar sig i framtiden och är av betydelse för att förarens försäkringsbolag ska betala ut ersättning. Du kan begära ersättning för de skador du haft i samband med olyckan, t.ex. förlorad arbetsinkomst och sveda och värk. Om du uppsökte du en läkare i samband med olyckan kan du begära ersättning för kostnaderna i samband med detta. Det är svårt att svara på vad som är rimligt eftersom du inte beskrivit dina skador eller hur dem påverkat dig efter olyckan. Försäkringsbolagen brukar ha standardiserade ersättningar för olika typer av skador. Du kan därmed kräva den ersättning du anser dig ha rätt till och sedan kommer försäkringsbolaget göra en bedömning hur mycket du har rätt till. Du bör alltså polisanmäla händelsen, kontakta föraren för att få reda på vilket försäkringsbolag han eller hon har,för att sedan begära ersättning från dem.

Skadestånd av fastighetsmäklare

2010-05-14 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Hur kräver man skadestånd av en fastighetsmäklare som skrivit ett ogiltigt köpekontrakt, som resulterade i att vi som säljare fick allt arbete att ordna upp affären med köpare och lantmäteri. Detta höll vi på med i ca. 9 månader utan inblandning av mäklaren.
|Hej! För att kräva skadestånd får lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten vilken går att hitta på Sveriges Domstolars hemsida. Vad som ska framgå av denna står där. Ni kan yrka på skadestånd och/eller avtalets ogiltighet. När ni ska motivera ert ställningstagande kan ni ha följande paragrafer i åtanke som går att återfinna i Fastighetsmäklarlagen (1995:400) 12 § Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse . 20 § Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 11-19 §§, skall han ersätta skada som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. Om fastighetsmäklaren har betalat skadestånd till köparen på grund av skada som köparen har tillfogats genom att fastigheten avviker från vad köparen har haft anledning att räkna med, kan mäklaren kräva tillbaka skadeståndet från säljaren i den mån också säljaren är ansvarig för skadan och det inte är oskäligt att säljaren i sista hand får bära detta ansvar ensam. Avtalets ogiltighet kan eventuellt angripas med hjälp av Avtalslagen om omständigheter/grunder för detta föreligger. Lycka till!

Hur kräver jag ersättning för en skada?

2007-09-09 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vi har råkat ut för en vattenskada i vår nyrenoverade lägenhet. Under stambyte "råkade" byggfirma glömma ett element i vår lägenhet och nu måste alla golv rivas. Vart vänder jag mig om jag vill veta vad jag har rätt att kräva ersättning för?
Caroline Perlström |Hej,Jag rekommenderar dig att söka en advoket eller en jurist som kan hjälpa dig med att kräva ersättning för skadorna.Med vänlig hälsning