Vem kan bli ersättningsskyldig för skador orsakade av hundar?

2021-04-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund har bitit en annan hund och enligt svar från tidigare fråga jag sett på er sida är det inget brott om en hund biter en annan hund, sålänge det inte är avsiktligen provocerat vilket det inte var i dethär fallet. Det finns lagen om tillsyn över katter och hundar, men i dethär fallet var jag inte på plats när min hund bet en annan, då det hände när jag var på jobbet och hade hundvakt vid tillfället, vad gäller i sådant fall?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill ha reda på om en hundägare ansvarar för de skador hunden orsakar även vid fall ägaren inte är närvarande. Den aktuella lagen är Lagen om tillsyn över hundar och katter. Som hundägare är man ansvarig för alla skador hunden orsakar. Det spelar ingen roll huruvida det varit en olycka eller om du som hundägare över huvud taget orsakat skadan på något sätt (19 §). Du har således ett s.k. strikt ansvar för din hund. Det strikta ansvaret åligger dock inte enbart dig som hundägare utan även den som regelbundet har hand om hunden (en innehavare). Således kan hundvakten bli skadeståndsansvarig för de skador som orsakats av din hund. Hunden har ju varit under dennes omsorg. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

När kan du kräva skadestånd från en fastighetsägare?

2021-01-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej halkade i en kunds källartrappa som han ej hade halkbekämpat , det enda kunden sa var ojsan kanske skulle ha sandat trappan , Har skadat höger bicepsfäste i axeln slog i armbågen , höger hand som är jättesvullen ,slog upp en whiplash skada och slog en lite kartong med reservdelar utan för höger öga och okben och en blåtira på köpte Kan jag kräva skadestånd för skadan ?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att du vill ha reda på under vilka omständigheter du kan kräva skadestånd från en fastighetsägare. De aktuella lagarna är Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) samt Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:929). Fastighetsägarens ansvar och vårdslöshet samt bevisbördans placering.Fastighetsägare har en skyldighet att sanda marken, som denne ansvarar för, när det är halt. Entréer till fastigheten omfattas av denna skyldighet (2 § 2 st Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning). För att du ska kunna kräva skadestånd av kunden krävs att denne har ansvaret för att sanda den trappa som du halkat i samtidigt som personen inte uppfyllt sin underhållningsskyldighet (2 kap 1 § SkL). Det är du som har bevisbördan för att fastighetsägaren varit vårdslös i sitt agerande. Du måste alltså kunna bevisa att anledningen till att du halkat berott på att fastighetsägaren inte sandat trappan. Vad omfattar skadeståndet?Du har rätt att kräva ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförluster, för sveda och värk eller för skador av bestående art samt för eventuella olägenheter till följd av skadan (5 kap 1 § SkL). Sveda och värk innefattar både fysiskt och psykiskt lidande. Det ska vara fråga om en övergående smärta eller lidande. Lyte och men avser skador av en mer bestående art. Exempel på en sådan skada kan vara ärr (vilken kvarstår efter en behandling). Sammanfattningsvis Du har rätt att kräva ersättning för dina skador om du kan bevisa att kunden orsakat dem genom att inte uppfylla skyldigheten att underhålla fastigheten ( i detta fall genom att inte sanda sin hala källartrappa). Fastighetsägaren kan inte anses vara vårdslös om du exempelvis halkat tidigt på morgonen. Man kan generellt inte förvänta sig att ägaren ska ha hunnit sanda marken vid den tiden.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,