Vad kan jag få ersättning för när jag blivit påkörd?

2021-11-05 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hejsan!Jag har en fråga jag min fru och våran hund vart påkörda av en annan bil i lördags eftermiddag. Jag har tyvärr fått problem med nacken efter detta har varit hos jourcentral mm så allt sånt är i sin ordning. Men det jag undrar jag är hemma från jobb på grund av detta då jag har smärta smärtor i nacke/rygg det jag undrar är har jag rätt till ersättning för förlorad inkomst sveda och värk mm och vad har vi mer rätt till låne bil etc etc vi har helförsäkring med tillägg mer.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad tråkigt att höra att ni har blivit påkörda.För att besvara din fråga kommer vi kika i skadeståndslagen (SkL), trafikskadelagen (TSL) och socialförsäkringsbalken (SFB). TrafikskadaDet framgår inte om du har blivit påkörd när du befunnit dig utanför ett fordon eller i ett fordon. Är det så att ni befann er i en bil och då blev påkörda av en annan bil så har ni rätt att få trafikskadeersättning ur er egna trafikförsäkring som ni har på bilen (10 § 1 st TSL). Om det istället är så att ni t.ex. var ute och gick och då blev påkörda av bilen, har ni istället rätt till trafikskadeersättning ur den andra bilens trafikförsäkring (11 § 1 st TSL). Det spelar dock mindre roll för dig ur vems försäkring ersättning utbetalas. Det du gör är att vända dig till ditt försäkringsbolag för att anmäla skadorna. Skulle försäkringsbolaget tycka att ersättning ska utgå ifrån förarens trafikförsäkring kommer de regressa mot bolaget. Det är alltså någonting som inte du behöver tänka på utan det sköts av försäkringsbolagen emellan. TrafikskadeersättningTrafikskadeersättning är inte egentligen ett skadestånd utan just en försäkringsersättning. Dock beräknas den på samma sätt som skadestånd, varför vi ska kolla i skadeståndslagen för att se hur mycket och vad du kan få ersättning för (9 § TSL).Inkomstförlust Du har rätt till ersättning för den inkomstförlust du drabbas av pga trafikskadan (5 kap 1 § SkL). Det ska dock framhållas att vi i Sverige har ett grundläggande skydd när vi blir sjuka eller skadade genom socialförsäkringen. Du har alltså först och främst rätt till sjuklön med ca 80% av lönen de första 14 dagarna (4-7 § Sjuklönelagen). Behöver du vara borta från jobbet längre än så har du också rätt till sjukpenning (28:7 SFB). Din arbetsgivare betalar ut sjuklön, men du ansöker om sjukpenning hos försäkringskassan.En grundläggande princip inom ersättningsrätten är att man ska få så mycket pengar som krävs för att kompensera den skadelidande. Man får varken mer eller mindre. Det innebär att den ersättning du får i form av sjuklön och sjukpenning kommer att avräknas från trafikskadeersättningen (5 kap 3 § SkL). Så den inkomstförlust du har utöver det du har fått genom sjuklön och sjukpenning betalas av trafikförsäkringen. Det förutsätter alltså att det finns någon överskjutande inkomstförlust kvar att ersätta.Sveda och värkSveda och värk är istället en slags ideell skada som alltså inte är ekonomisk. Den är istället till för att ersätta vissa känslor, såsom smärta t.ex. Det har du också rätt till ersättning för genom trafikförsäkringen (5 kap 1 § 3 punkten SkL). Denna typ av skada ersätts genom en särskild schablon och uppgår ofta till 2 600 kr per månad. Rätt till lånebil?Du har också rätt till en hyrbil om motparten varit vållande till olyckan, vilket verkar vara fallet här. Denna kostnad ersätts genom allmänna skadeståndsrättsliga regeln i 2 kap 1 § SkL. För att få ersättning krävs alltså att du väcker skadeståndstalan mot föraren för att få ersättning för denna kostanden. Det är dock sannolikt att du kan få ersättning för detta genom din försäkring. Jag råder dig därför att kontakta ditt försäkringsbolag för att se om de ersätter denna kostnaden. Eventuella skador på din egna bilÄven skador på din egna bil kan du få ersatt genom den andra bilens trafikförsäkring (10 § 2 st SkL). Det kräver alltså också att motparten varit vållande, dvs har orsakat skadan, vilket verkar vara fallet.Är det istället tal om t.ex. en olycka och att den andra föraren inte varit vårdslös/oaktsam, krävs att du har en vagnskadeförsäkring på bilen för att täcka plåtskador.AvslutningDu har alltså rätt till ersättning genom trafikförsäkringen för inkomstförlust, för dina fysiska besvär du fått till följd av bilolyckan, samt eventuella plåtskador på din egna bil har du rätt till ersättning för. Du får vända dig till ditt försäkringsbolag och anmäla skadorna du har drabbats av, så hjälper dem dig. De kommer då troligtvis kräva in någon form av bevisning för att bevisa dina skador. Det kan alltså vara t.ex. sjukdomsjournaler och kvitton för bilreparation.Hoppas att du har fått svar på din fråga och att du återhämtar dig snart!Med vänliga hälsningar,

Fråga om skadestånd och adekvat kausalitet

2021-06-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, vi säger att jag är på en restaurang och servitören spiller varmt kaffe i mitt ansikte och blir borta från jobbet i tre dagar, men jag skulle även på intervju dagen efter där jag kunde fått ett jobb där jag tjänat 50.000kr mer om året. Räknas dessa 50.000kr som en inkomstförlust som skadevållande ska ersätta ? Eller är det bara de tre dagar jag varit borta från jobbet ?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som utgångspunkt gäller att den som orsakar en sak- eller kroppsskada ska ersätta den (2 kap 1 § skadeståndslagen). Det krävs alltså att det har uppstått en skada som den här servitören då har orsakat.Utöver det ställs dock fler krav som måste vara uppfyllda för att servitören ska bli skadeståndsskyldig. Dessa följer dock inte direkt av lagen. Det krävs alltså också att servitören har varit åtminstone oaktsam, vilket kan tänkas vara uppfyllt i ett sådant fall som du beskriver. Dock krävs också att det föreligger så kallad adekvat kausalitet.Adekvat kausalitet innebär förenklat att det inte räcker att servitören har orsakat skadan utan det ska också finnas ett rimligt orsakssamband mellan det oaktsamma handlandet från servitörens sida och den skada som har uppstått. Det krävs också att denna skada är tillräckligt typisk för handlandet i fråga. Man pratar ofta om att det ligger i farans riktning att en viss skada uppstår av handlandet i fråga.Ett skolexempel är följande för att beskriva adekvat kausalitet: En tomtägare spränger berggrund på sin tomt, och grannens husgrund blir skadat på grund av vibrationerna. Då finns adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan. Om istället en joggare springer förbi, blir skrämd av explosionen, snubblar och bryter benet finns det visserligen kausalitet mellan handlingen och skadan, men den är inte adekvat ("i farans riktning").I det fall du beskriver skulle skadan av att du har varit borta i tre dagar från jobbet och därmed går minste om inkomst vara en sådan adekvat skada som servitören blir skyldig att utge skadestånd för. Att du på grund av servitörens handlande går miste om en intervju dagen efter som möjligen hade kunnat ge dig ett jobb där du tjänar 50 000 kr mer om året skulle visserligen innebära att det finns ett orsakssamband mellan handlandet och skadan. Dock skulle troligtvis inte skadan anses vara adekvat i förhållande till servitörens handlande. Det hade inte varit säkert att du hade fått arbetet pga intervjun och det blir därmed en mycket hypotetisk och spekulativ skada. Det skulle därmed inte finnas ett sådant adekvat orsakssamband att servitören skulle bli skadeståndsskyldig för den eventuella inkomstförlusten om 50 000 kr.Därmed skulle skadestånd endast utgå för de tre dagar du är borta från jobbet.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Måste vi betala skadestånd för en skada vår hund orsakat om skadelidande medverkat till skadan?

2021-09-07 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, tänkte kolla om ni kan hjälpa med en fråga angående en hund? Det är så att vi har en hund som vi tog med på camping på midsommar. Vi åkte 2 st husvagnar, den ena med min syster och hennes sambo och i den andra var det jag och min sambo. Sen kom min andra syster med man men även hennes svärmor som vi inte hade bjudit men förvarnat om att man inte går fram till våran hund om man inte känner honom. Kvällen gick och resterande personer som inte känner honom inte gick fram förutom hon, som på kvällen gick rakt emot honom vid hans matskålar och han försvarade sin mat på vår campingtomt. Han var kopplad och stod längs vår husvagn. Jag, som ägare, hade redan från start sagt att man inte ska gå fram till hunden. Nu(10 veckor senare) väljer hon att anmäla oss och kräva skadestånd även fast hon blivit varnad! Hon sa också till fler personer i sällskapet att hon inte skulle göra någon anmälan och att hon accepterade att olyckor tyvärr händer. Hon erkände också att det var inte hundens fel, utan hennes fel då hon gick fram trots förvarning. Frågan nu är om vi ska gå vidare till rätten med detta eller bara betala och se glada ut?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i lagen om tillsyn över hundar och katter (LHK) samt skadeståndslagen (SkL).Skadeståndslagens utgångspunktSom huvudregel gäller att den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet orsakar en skada ska ersätta denna (2:1 SkL).En förutsättning för att hålla någon skadeståndsskyldig är alltså att den personen har handlat på något sätt som gör att skadan uppstått; antingen med avsikt eller genom vårdslöshet.Hundägares ansvarNär det kommer till ansvar över hundar gäller dock ett så kallat rent strikt ansvar. Det innebär att om din hund orsakar en skada är du som hundägare skyldig att ersätta denna, oavsett om du varit vållande till skadan eller inte (19 § LHK).Det är alltså ett strängare ansvar än vad som följer av skadeståndslagens regler och denna ansvarsform gäller före skadeståndslagens regler. Det är det strikta ansvaret du omfattas av. Det innebär alltså att du som utgångspunkt i egenskap av hundägare är skyldig att ersätta de skador din hund orsakat.Nedsättning av skadeståndLagen om tillsyn över hundar och katter innehåller inga bestämmelser om nedsättning av skadestånd på grund av att skadelidande varit medvållande. Det gör dock skadeståndslagen och vi ska därmed falla tillbaka i den lagen för nästa steg i bedömningen.Din systers svärmor har varit medveten om att hunden kan orsaka skada om hon går fram till den. Hon har dock trots din varning och tillsägelse att inte göra det gjort det. Hon har alltså tagit en medveten risk för att skada skulle uppstå.Om hon har drabbats av en personskada blir det dock svårt att få skadeståndet jämkat. Nedsättning av skadestånd vid personskador sker endast om skadelidande varit uppsåtlig eller grovt vårdslös i förhållande till den skada som uppstått (6 kap 1 § SkL). Att hon har gått fram och klappat hunden trots att du varnat henne kommer sannolikt inte bedömas som grovt vårdslöst, snarare vårdslöst. Vid personskador sker ingen nedsättning om skadelidande endast medverkat på ett vårdslöst sätt.Vid sakskador kan dock nedsättning av skadestånd bli aktuellt redan om skadelidande varit vårdslös. Om hon endast har drabbats av sakskador och inte någon personskada kan alltså nedsättning av skadeståndet bli aktuellt (6 kap 1 § andra stycket SkL).SammantagetTyvärr kommer alltså skadestånd troligtvis utgå i sin helhet på grund av det strikta ansvaret. Har hon drabbats av en personskada kommer nog inte jämkning av skadeståndet att ske. Jag skulle dock råda dig att kika i din hemförsäkring. Där finns ofta en ansvarsförsäkring som tar över din skadeståndsskyldighet och betalar försäkringsersättning till skadelidande istället.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vem är ansvarig för skador orsakade av en hund man har på prov?

2021-03-24 i Strikt ansvar
FRÅGA |HejVi tog hem en hund på prov och första timmarna hemma så gick allt bra, till kvällspromenaden då hunden gör ett utfall emot våran hund och min sambo går i mellan och blir svårt biten I båda händerna.Enligt ägarens försäkringsbolag så är detta mitt ansvar och mitt fel? Kan också säga att jag inye skrivit något papper eller liknande att jag har hunden på prov eller något? Vems är ansvaret?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad tråkigt att höra att din sambo blivit biten av hunden.I detta fall blir hund- och kattlagen (HundL) tillämplig.Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador och olägenhet (1 § HundL). Vad gäller skador orsakade av hundar så är det ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att ansvaret inträder oavsett om man varit vårdslös i sin tillsyn eller inte. Det är hundägaren eller innehavaren av hunden som har ansvar för hunden och som därmed ska ersätta skador som hunden orsakar (19 § HundL).Vem räknas som innehavare?Innehavaren av en hund kan till exempel vara någon som har lånat hunden, har ansvar över hunden på ett hunddagis eller som är fodervärd (prop. 2006/07:126). I detta fall har ni haft hunden på prov vilket troligtvis skulle likställas med att ni har lånat hunden. Därmed är ni i detta fall innehavare av hunden och eftersom skadan skett när ni haft hunden har ni därmed ett strikt ansvar för de skador som hunden orsakar. Försäkringsbolaget har därmed rätt.Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,