Wii-spel försvann. Låntagares ersättningsskyldighet.

2009-12-06 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Mitt ex har ett wii-spel som hon lånat av mig. Nu när jag vill ha det tillbaks säger hon att hon inte har det längre. Hur gör jag nu? Kan jag polisanmäla henne? Kan jag kräva henne på pengarna det kostat? Var ligger bevisbördan egentligen?
Jonathan Nirmark |Hej! Den som lånar något ska lämna tillbaka det, se https://lagen.nu/1736:0123_2#K11P1S1 . Låntagaren har en vårdplikt för det lånade. Det innebär att man måste sköta om det man lånat och se till att det inte går sönder eller försvinner, se https://lagen.nu/1736:0123_2#K12P2S1 . Om ditt spel blir skadat eller inte kan återlämnas har du rätt till ersättning för den skada som du lider pga ditt ex:s bristande vårdplikt. Skadan torde i ditt fall uppgå till vad ett nytt spel av samma slag kostar. Låntagaren anses ha bäst möjlighet att säkra bevisning om vad som händer med det lånade. Bevisbördan har därför i praxis ålagts honom för frågan om orsaken till skador som uppkommer på det som lånats. Ditt ex har alltså ett s k presumtionsansvar för spelet. Ditt ex behöver inte ersätta ditt spel om hon bevisar att spelet inte försvunnit på grund av oaktsamhet från hennes sida. Detta kan i praktiken bli svårt.Att slarva bort ett spel kan vara brottsligt. Det kan t ex vara fråga om olovligt förfogande, se https://lagen.nu/1962:700#K10P4S1 eller åverkan, se https://lagen.nu/1962:700#K12P2S1, allt beroende på omständigheterna. Dessa brott är dock uppsåtliga brott. Att, enbart av oaktsamhet, slarva bort eller ha sönder något är dock inte brottsligt men som jag nämnde tidigare kan handlningen vara skadeståndsgrundande. Om du tror att ditt ex på något sätt uppsåtligen "tappat bort" ditt spel borde det i vart fall inte kunna bli fråga om falsk/obefogad angivelse, se https://lagen.nu/1962:700#K15P6S1 , att polisanmäla ditt ex.För straffrättsligt ansvar gäller också en annan bevisbörda: åklagaren har hela bevisbördan. Ditt ex behöver därför inte medverka till utredningen. Om ingen annan bevisning om spelets försvinnande kan skaffas fram kan det bli svårt att få ditt ex fälld. Mitt råd är att du tar kontakt med ditt ex, förklarar att bevisbördan ligger på henne beträffande skadeståndsskyldigheten och ber henne köpa ett nytt spel till dig eller att du köper ett nytt spel och ber henne ersätta dig vad det kostade.Hoppas det löser sig!Med vänlig hälsning

Får jag ta med kundregister till min nya arbetsgivare?

2009-12-02 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Om jag kopierar adressdatabaser eller kundregister ca. 50-100 000 adresser) när jag slutar på ett telemarketingföretag och tar med mig dom till mitt nya jobb på ett annat telemarketing bolag, vad klassas det som för brott? Vad kan straffpåföljden bli?
Jonathan Nirmark |Hej! Adressdatabaser och kundregister utgör s k företagshemligheter. Den som olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet döms för företagssppioneri, se https://lagen.nu/1990:409#P3S1 . Brottet kan begås av både anställda i företaget och utomstående. Straffbestämmelsen omfattar dock bara olovliga beredningar. Om du har lovlig tillgång till informationen i ditt arbete kan du inte straffas för företagsspioneri. Straffskalan för företagsspioneri är böter till fängelse i två år. För grova brott är straffmaximum istället 6 års fängelse.Om du ger din arbetsgivares kundregister till din nästa arbetsgivare blir ersättningsskyldig för de skador som din nuvarande arbetsgivare lider av att du missbrukar företagshemligheterna, se https://lagen.nu/1990:409#P7S1 . Observera att skadeståndsskyldigheten också omfattar förberedande av röjande under anställningen men faktiskt röjande efter att anställningen upphört.Eftersom din fråga rör avslöjande av omfattande kundregister kan skadeståndsskyldigheten uppgå till mycket höga belopp. Jag vill därför starkt avråda dig från att ta med dig kundregistret till din nya arbetsgivare.Se också Högsta domstolens avgörande NJA 2001 s 362 vilken du finner https://lagen.nu/dom/nja/2001s362 .Med vänlig hälsning

Återkallelse av körkort p.g.a. grovt sjöfylleri

2009-11-23 i Övriga brott
FRÅGA |Är det självklart att körkortet återkallas vid grovt sjöfylleri?
Linus Jonson |I 5 kap. 3 § körkortslagen (som du hittar https://lagen.nu/1998:488#K5P3S1) stadgas de förutsättningar under vilka ett körkort skall återkallas. I praxis (RÅ 82 2:73) har 5 kap. 3 § punkten 6 körkortslagen tillämpats för att återkalla ett körkort p.g.a. sjöfylleri (2,49 promille). I ett annat fall (RÅ 1989 ref 106) återkallades inte körkortet för en person som dömts för sjöfylleri (1,55 promille). Återkallelsen enligt detta lagrum sker om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon. I praxis uttalat att "allmän brottslighet som inte leder till annan påföljd än bötesstraff normalt inte bör medföra att körkortet återkallas". Sjöfylleri av normalgraden (20:4 sjölagen, se https://lagen.nu/1994:1009#K20P4S1) är normalt sett ett sådant brott, medan grovt sjöfylleri (20:5 sjölagen, se https://lagen.nu/1994:1009#K20P5S1) skall föranleda fängelse i upp till två år. Det finns alltså ingen uttrycklig regel som automatiskt medför återkallelse av körkortet i anledning av grovt sjöfylleri, utan en rad andra faktorer kan spela in.Med vänliga hälsningar

Förutsättningar för att bli dömd för rattfylleri

2009-12-22 i Övriga brott
FRÅGA |Grovt rattfylleriMin bror dricker 1,5 öl på en pizzeria. Kör sedan 10 kilometer hem, då han passerar skigsvägen han ska in på med några meter väljer han att backa bilen som då fastnar i diket. Efter några försök att få upp bilen ger han upp och går hem de sista hundra meterna. Klockan är nu ca 23.40. Hemma dricker han öl och whiskey och kommer på att han glömt ta ur stereo och cd-skivor och bestämmer sig för att hämta dessa, klockan är ca 02.00. Polis kommer till platsen, min bror står utanför bilen ingen har sett honom köra onykter. Efter ett missförstånd mellan honom och polisen kring när han fastnat med bilen får han blåsa och tas in på förhör. Blodprov visar 1,44 promille. Grovt rattfylleri, inga vittnen på någon sida. Och en onykter, sjukskriven bror med ångest, depression och social fobi som säger vad som helst för att komma ifrån förhöret.Har han någon chans överhuvudtaget mot rättssamhället? Den här killen är så snäll så att han plockar skogssniglar från vägen för att de inte ska bli överkörda......han klarar inte fängelse och jag är rädd för att han kommer att begå självmord om han blir dömd till detta. Snälla finns det någon lösning?
Emily Tomas da Costa |Hej!Vid brottmål så har alltid åklagaren bevisbördan. Detta innebär att det är åklagaren som måste bevisa din brors skuld. Det din bror sa till poliserna då de stoppade honom är inte juridiskt bindande i en rättegång och han kan ändra sin utsaga under själva huvudförhandlingen. Dock kan de uttalanden han gjort till poliserna vid tillfället tjäna som bevis. För att straffansvar skall inträda för rattfylleri krävs att din bror "förde bilen". Detta är ett rekvisit, eller en förutsättning, som alltid måste vara uppfylld för att han skall kunna bli dömd för rattfylleri (Se https://lagen.nu/1951:649 4 § lag om straff för vissa trafikbrott). Att föra bilen innebär nödvändigtvis inte att han måste ha kört bilen, utan det räcker med att den försatts i rullning av den(enligt Josef Zila i boken Specialstraffrätten). Av din fråga framgår dock att så inte verkar vara fallet. Åklagaren måste, som ovan nämnts, alltså bevisa att din bror i onyktert tillstånd fört bilen. Bevisningen måste vidare uppnå en viss styrka, man brukar säga att det skall vara "ställt utom rimligt tvivel" att han begått gärningen för att straffansvar skall kunna inträda. Hoppas att detta var till någon hjälp, återkom gärna om du har fler frågorVänligen

Brottsanmälan samt påföljd vid mened

2009-11-19 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag medverkade på en rättegång för några månader sedan och uppmärksammade att en person vid upprepade tillfällen ljög när han skulle vittnade. Jag känner att jag gärna vill anmäla honom. Hur gör man för att anmäla honom och vilket straff kan han får? Mvh
Anna Eriksson |Hej,för att anmäla ett brott vänder man sig till närmaste polismyndighet. Brottsanmälan kan man göra personligen på polisstationen, via telefon eller via Internet. Man får då lämna kontaktuppgifter, uppgifter om brottet och eventuella vittnen osv. Av 20 kap 2§ + 3§ Rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K20P2S1, framgår att alla brott hör till allmänt åtal om inget annat stadgas. Mened är ett brott som hör under allmänt åtal och det är därmed upp till åklagaren att besluta om åtal. Mened, som regleras i 15 kap 1§ Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K15P1S1, innebär att en person som avlagt ed uppger osanna uppgifter eller förtiger sanningen. Att vittnen måste avlägga ed framgår av 36 kap 11§ Rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K36P11S1. Straffskalan för mened är fängelse i högst fyra år. Bedöms brottet som ringa så döms man till böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt 26 kap 1§ Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K26P1S1, får man döma till fängelse i lägst 14 dagar. Vid grov mened är straffskalan fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömning huruvida brottet är att anse som grovt beaktar man särskilt om brottet begåtts uppsåtligt för att en oskyldig person ska dömas till ansvar för ett allvarligt brott eller på annat sätt tillfogat annan person synnerlig skada. Med vänliga hälsningar

Snatteri eller stöld?

2009-11-19 i Övriga brott
FRÅGA |Snatteri eller stöld?Personen tar en lampa för ett värde av 90 kr som ligger löst på hyllan (ej i förpackning) och monterar av glaset på den, stoppar den i fickan, går runt ett tag i butiken och går sedan ut förbi kassorna. Där blir han tagen av en vakt och under förhöret säger han att det var ett rent infall och tänkte inte på nånting. Personen i fråga är tidigare inte dömd för någonting. Kommer detta att dömas som snatteri eller stöld av åklagaren och i sådana fall vilka kan påföljderna bli?
Gustaf Lidegran |Hej! Stöld och snatteri har samma brottsbeskrivning men snatteri har tillägg om små värden. Dessutom får ingenting i tillvägagångssättet vara särskilt allvarligt. Vid butikstillgrepp går gränsen mellan snatteri och stöld för närvarande vid 1000 kronor. Det här är alltså ett klart fall av snatteri. Om personen i fråga erkänner bör åklagaren skicka ut ett så kallat strafföreläggande med dagsböter. Hur höga böterna blir beror till stor del på personens inkomst.Vänliga hälsningar

Olagligt att lämna hund i varm bil?

2009-12-11 i Övriga brott
FRÅGA |en överläkare låser in sin hund bak i bilen medan han går på samanträde med läkarföreningen. När han kommer tillbaka till bilen är hunden medvetslös. På djursjukhuset konstaterar man att hunden har avlidit av överhettning. Detta skedde en varm vårdag i maj. Vad händer enligt lagen? vem blir fäld och i så fall för vad? vad blir straffet? Vad säger laget enligt det? Om man blir dömd varför blir man det anars varför går man fri? vad finns det för anledningar. Samt var hittar man straffet i lagboken om det är ett straff mvh
Sven Lindblom |Hej,Din fråga kan delas in i ett antal delfrågor som jag kommer att besvara något förenklat. Frågorna är: 1. Vad händer enligt lagen? 2. Vem blir fälld och i så fall för vad?3. Vad blir straffet? 4. Om man blir dömd varför blir man det annars varför går man fri? Lagrummet du söker är Brottsbalken 16 kap. 13 § och brottet det kan vara fråga om är djurplågeri. https://lagen.nu/1962:700I paragrafen anges att om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år.Svar:1. I detta fall blir frågan om mannen kan anses ha agerat grovt vårdslöst. Jag kan inte göra den bedömningen utefter den knapphändiga information jag fått. Att han är överläkare torde inte vara relevant. Ett fall som i viss mån liknar ditt är ett hovrättsfall från 1984 (RH 1984:80). En hund placerades i en solbelyst bil medan ägaren gjorde ett marknadsbesök. Vid tillfället uppmättes temperaturen till ca +32° i skuggan. Efter flera timmar släpptes hunden, då svårt medtagen, ut av en ordningsvakt, som tillkallats av förbipasserande personer. Frågan var om ägarens förfarande varit grovt oaktsamt och han därför kunde dömas till ansvar för djurplågeri. I detta fall gjorde Hovrätten bedömningen att mannen agerat grovt vårdslöst.2. Om någon skulle bli fälld är det i så fall personen som lämnat djuret kvar i bilen.3. Straffet för djurplågeri är böter eller fängelse i högst två år.4. Detta är mera en rättsfilosofisk fråga. Att brott finns beror framför allt på att samhället vill skydda vissa intressen. I detta fall är det djuret/djuren man vill skydda.MVH