Snatteri

2010-03-27 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag blev ertappad för snatteri nyligen. Jag handlade lite och gick iväg plockade med mig varorna samt varan som stod utanför butiken och gick iväg när jag kom en bit så kom jag på att hon tog inte ens betalt för detta i kassan som jag hämtade utanför butiken, när jag vänder mig om kommer två väktare gående och tar mig. Ringer polisen och nu anser de att jag snattat! Jag berättade att jag var på väg och vända och skulle tillbaka till butiken för att betala. Men nu har jag fått lapp och anser mig vara skyldig vilket jag absolut inte anser mig själv vara då. Frågan är i mitt fall om jag har någon chans att motstrida och vinna ett sånt mål eller om jag bara försöka "se glad ut" och betala bötern?
|Hej! Tack för din fråga. Så som jag förstår din fråga undrar du om den omständigheten att du tänkte gå tillbaka och betala gör att du inte borde anses skyldig till brott. För att dömas för snatteri krävs att brottet har fullbordats då försök till snatteri inte är straffbart. Vad gäller stöldbrott (som snatteri är en mildare form av)fullbordas brottet redan vid det olovliga tagandet. I ditt fall är således brottet fullbordat. Att man efter att det "ångrar sig" har ingen betydelse. Men för att du ska dömas krävs dessutom att du vid det olovliga tagandet hade "uppsåt", d.v.s. att du förstod/var medveten om att du olovligen tog något som inte tillhörde dig. Avgörande i ditt fall när det gäller huruvida du ska bestrida boten eller inte, är därför hur du bedömer dina chanser att visa att du inte hade uppsåt till att ta varan utan att betala. Vänligen, Sanna Söder

Att dra ut sladden ur annans dator

2010-03-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag bor inneboende i ett rum i en 3:a, i en hyresrätt, och undrar om kvinnan som jag hyr av har rätt att gå in på mitt rum, trots att jag har bett henne att inte göra det, och dra ur alla mina kontakter osv. så att hon förstör för mig med datorn som dör osv. Vi har pratat om elförbrukning och jag drar alltid ut kontakterna själv, men vid fåtal tillfällen har det varit nödvändigt att ha datorn igång och bevisligen går hon in på mitt rum. Jag är rädd om mina saker... Mvh
Georg Dellborg |Hej. Man får inte utan lov gå in där någon annan har sin bostad. Begreppet ”bostad” innefattar inte bara hus, lägenheter osv., utan kan även utgöras av ett hotellrum, en hytt på en båt eller en husvagn. Det som har betydelse är att någon är stadigvarande bosatt där. Det rum du hyr utgör alltså din bostad, och om kvinnan du hyr det av går in där mot din vilja utgör det hemfridsbrott, 4:6 Brottsbalken. Detta förutsätter förstås att ni inte kommit överens om att hon skall få gå in i rummet genom ett avtal eller en muntlig överenskommelse. Hon får inte heller lov att behandla dina ägodelar hursomhelst. Att bryta strömtillförseln till din dator kan utgöra egenmäktigt förfarande, 8:8 Brottsbalken. Det finns ett rättsfall från 1946, NJA 1946 s.103 där just att bryta strömmen för någon annan ansågs som egenmäktigt förfarande. Skulle hon med flit orsaka skada på din dator eller orsaka att någonting du har på datorn som har ett värde för dig ”försvinner”, utgör detta skadegörelse eller åverkan, 12:1-2 Brottsbalken. Med detta sagt skulle jag kanske inte i första hand råda dig att göra en polisanmälan. Dels finns en risk att en sådan anmälan helt enkelt läggs ned eftersom kostnaden för en utredning inte skulle stå i proportion till hur allvarligt brottet är (Rättegångsbalken 23:4a), och dels skulle en anmälan knappast göra det lättare för er att komma överens. Jag tycker att du i första hand skall ta ett nytt snack med henne och verkligen understryka att du vill att hon lämnar ditt rum och din dator ifred, och du kan ju också hänvisa till att det hon gör faktiskt kan utgöra brott. Brottsbalken och rättegångsbalken hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19620700.htm http://www.notisum.se/RNP/SLS/LAG/19420740.htm Vänligen,

Åtalsunderlåtelse för stöld

2010-02-27 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som gäller om man som åtalad vill erkänna innan huvudförhandling. Fallet handlar om stöld och vid polisförhör har den misstänkte nekat. Åtalet kom och med det, kallelse till huvudförhandling och avslag på önskan om offentlig försvarare. Den åtalade har inte råd till egen advokat, och eftersom bevisningen mot honom är stark (det står mer eller mindre helt klart att det blir fällande dom huruvida han förnekar eller erkänner) vill han hellre erkänna och det INNAN rättegången. Helst skulle han också vilja begära att få utebli och att tingsrätten avgjorde fallet i hans frånvaro. Det är en förstagångsförseelse och summan det handlar om är 11 000 kr. Vem kontaktar man om man vill ändra sin utsago? Det är så väldigt dålig information i kallelsen från tingsrätten. Och eftersom bevisningen är så stark, borde det väl kunna gå att avgöra fallet utan hans närvaro, i synnerhet om han erkänner? Oerhört tacksam för svar!
Lina Radovic |Hej! Åklagaren har möjlighet att besluta att underlåta att åtala för brott (åtalsunderlåtelse) enligt 20 kap. 7§ Rättegångsbalken, Se https://lagen.nu/1942:740 Enligt 20 kap 7§ 2p kan åklagare besluta om åtalsunderlåtelse om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse. Beslut om åtalsunderlåtelse får meddelas även sedan åtal väckts, om det framkommer nya omständigheter som skulle leda till åtalsunderlåtese om de varit kända innan åtalet väckts. Påföljden för stöld är enligt brottsbalken 8 kap. 1§, fängelse i högst två år. Se https://lagen.nu/1962:700 Då jag inte känner till alla omständigheter kring brottet kan jag inte gå in på brottets straffvärde som är viktigt för att fastställa vad påföljden sedan kommer bli, men en enkel stöld på 11 000 kr torde kunna utgöra ett förhållandeviss lågt straffvärde, dvs under ett år fängelse. Ett riktvärde är att om ett brott vid straffvärdebedömningen anses böra medföra ett års fängelse bör fängelse ådömas. Vilket innebär att om åklagaren kommer fram till att straffvärde inte överstiger fängelse i ett år, skulle han kunna besluta om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap 7a§ RB. Se https://lagen.nu/1942:740 I princip förutsätter ett beslut om åtalsunderlåtelse, att utredningen är fullständig och att det är klarlagt att den misstänkte har begått brottet. I praktiken krävs normalt att den misstänkte har erkänt brottet. Om du har några frågor kring åtalet bör du kontakta åklagaren som åtalat för brottet. Det brukar stå i papprena från tingsrätten vilken åklagare som har hand om fallet. Annars kan du kontakta tingsrätten för att få mer information om vem du skall kontakta för att få till stånd en åtalsunderlåtelse. Om åklagaren inte fattar ett beslut om åtalsunderlåtelse blir det huvudförhandling i tingsrätten. Enligt 21 kap. 2§ RB är den misstänkte skyldig att infinna sig personligen vid huvudförhandling. Se https://lagen.nu/1942:740 Om personlig inställelse inte anses nödvändigt kan rätten med stöd av samma regel, fatta beslut om att den misstänkte inte behöver närvara, men då skall personens talan föras av advokat. Lycka till!

Ska rättegång hållas vid snatteri av något av lågt värde?

2010-01-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om man blir tagen för snatteri och det var en engångsförteelse och värdet på det hela är 218 kr ska man då ha domstol. Kostar det inte för mkt för det. och finns det ingen gräns? jag har nu separerat med denne man som blev tagen för det och nu skickas det papper till mig om delgivning och denne stämningsman gå till mina grannar och frågar dom om han bor här. Har dom rätt att göra så? känns lite kränkande.
Linn Ahlvik Börjesson |Hej, Det finns vissa undantag från det vanligaste alternativet, det vill säga att ett brottmål avgörs i domstol. Vid mindre allvarliga brott, som exempelvis snatteri av något av lågt värde kan en åklagare i väldigt ringa fall besluta att inte åtala alls. Om brottet bedöms vara så allvarligt att man i alla fall ska gå vidare med det, kan åklagaren vid ett erkännande från gärningsmannen besluta om ett strafföreläggande, vilket innebär att det inte blir någon rättegång, utan ett straff bestäms direkt och godtas av den misstänkte. I detta fall verkar det inte som att den som har snattat har erkänt och åklagaren verkar ha bedömt att åtal ska väckas och rättegång ska hållas. Då gäller samma regler som hade gällt om något av högre värde hade stulits. Därför ska delgivning ske och flera försök göras, eftersom mannen som har snattat håller sig borta från delgivning. Det kan sluta med att rättegången hålls i hans frånvaro om han inte dyker upp. Med vänlig hälsning,

Gränsen för stöld, preskription samt strafföreläggande.

2010-03-27 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag gjorde mitt livs största idiotsak för ca 1,5 år sedan, va inne i en butik och handlade vilket jag också gjorde. Innan vi komm till kassan för betalning började jag och min vän utmana varandra om huru vida vi vågade gömma något av värde och komma så nära kassan som möjligt utan att fega ut. "Idiotiskt" för en 34 åring då och en 28 åring svaret är så de ryker om de, men men precis efter att jag betalat och vi tänkte plocka av oss tog en butiks kontrollant polaren hade saker för ett värde av ca 860kr medans jag 1048. Han fick dagsböter och dömdes för snatteri medans jag som låg över 1000kr med endast 48 kr får domen stöld plus 2 års vilkorligt och med en preskriberings tid på 10 år. När jag frågar åklagaren om detta varför 10 års preskribering säger hon så är det men tittar man på lagen så står de: För stöld är preskriptionstiden fem år, se 8:1 och 35:1 2 p. Så min frågar är vad är preskriberings tiden för ett sådan brott för jag är förvirrad :( Vidare säger åklagaren att trots att brottet skedde för ca 1,5 år sedan så kommer min vilkorliga dom gälla from. den dag jag åker till åklagarmyndigheten och skriver under att jag accepterar deras dom. Värt att nämna är att vi erkände direkt men om åklagarmyndiheterna tar på sig 1,5 år för att handlägga ett sådant ärende borde inte den vilkorliga domen gälla from. de datum brottet skedde ? Min andra fråga är finns de inte någon form av spelrumm i lagen om de gäller endast 48 kr över gränsen ? Att man är tidigare ostraffad att man har bra jobb mm ?? Tacksamm för ett snabbt svar..
Georg Dellborg |Hej. Jag börjar med att svara på din fråga om gränsen mellan stöld och snatteri. Numera dras den gränsen vid just 1.000 kr. I ett fall som ditt kan man ju tycka att det är lite orättvist, men å andra sidan skall ju gränsen gå någonstans, så att säga. När det gäller om det du gjort skall rubriceras (bedömas) som stöld eller snatteri, finns det inte något utrymme för att ta hänsyn till dina personliga förhållanden. Däremot kan dina personliga förhållanden påverka vilken påföljd man väljer. Vid lite allvarligare brott där det kan vara aktuellt att döma ut fängelse tittar man bland annat på om den misstänkte är ostraffad och om det saknas anledning att befara ny brottslighet i framtiden (se 30:4 och 30:7 Brottsbalken) Detta kan i så fall vara en anledning för domstolen att ändå välja villkorlig dom istället för fängelse. Ibland kan man också döma ut en lindrigare påföljd än vad som enligt lagen skall gälla för brottet, om domen riskerar att drabba den misstänktes yrkesliv (se 29:5 Brottsbalken). Preskriptionstiden för ett brott är den tid åklagaren har på sig att väcka åtal. För stöld är preskriptionstiden precis som du säger 5 år. Det innebär att om det hade gått 5 år eller mer från händelsen i butiken, hade du inte kunnat bli åtalad. Sedan undrar jag om du kanske har blandat ihop preskriptionstiden för stöld med den tid som din dom kommer att stå kvar i belastningsregistret? Enligt Lagen om belastningsregister skall en villkorlig dom finnas kvar i belastningsregistret i tio år från beslutet (se 17§ p.4). Därefter gallras den bort. När det sedan gäller din villkorliga dom, verkar det som om den har utfärdats genom ett strafföreläggande, eftersom du säger att du skall åka till åklagarmyndigheten och skriver på. Den villkorliga domen gäller då från och med den dag du godkänner strafföreläggandet (se 27:3 Brottsbalken och 48:3 Rättegångsbalken). Att det tog 1,5 år för det här att handläggas är dåligt av åklagaren, tanken med strafförelägganden är bland annat att de skall spara tid. Men som sagt, den villkorliga domen gäller från och med att du skriver under strafföreläggandet. Jag ser att du själv letat upp Brottsbalken innan du ställde din fråga, men jag länkar ändå till Brottsbalken, Rättegångsbalken och Lag om belastningsregister här: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19620700.htm http://www.notisum.se/RNP/SLS/LAG/19420740.htm http://www.notisum.se/Rnp/SLS/lag/19980620.htm Vänligen,

Egenmäktigt förfarande - elektrisk ström

2010-03-15 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En garagegranne har på eget bevåg brutit strömmen (i elcentral)till mitt strömutag i garaget där jag har haft motorvärmare inkopplad. Han anser att jag värmer upp garaget i onödan med min motorvärmare. Bostadsrättsföreningen äger garaget men platsen ingår i avgiften. FRÅGA? Kan jag polisanmäla honom för egenmäktigt förfarande? Garagegrannen är släkt med styrelsen samt självutnämd till portvakt.
Elias Himsel |Hej, Av ett domstolsavgörande från 40-talet (NJA 1946 s 103) framgår att olovligen avbryta annans tillgång till elektrisk ström innebär ansvar för egenmäktigt förfarande. Din garagegranne har inte någon rätt att på eget bevåg bryta strömmen till ditt strömuttag och att han är släkt med styrelsen och självutnämnd portvakt saknar i detta sammanhang betydelse. En förutsättning för ansvar är emellertid att grannen verkligen har agerat på eget bevåg och att han haft uppsåt att avbryta din tillgång till elektrisk ström. Om exempelvis grannen trodde att han hade ditt samtycke att bryta strömmen utesluter det också ansvar för brott. Även om grannen i juridisk mening kan ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande är det värt att poängtera att det för den sakens skull inte är säkert att en anmälan i detta fall resulterar i någon påföljd för grannen, eftersom en förundersökning kan läggas ned om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottet i händelse av lagföring inte skulle leda till någon svårare påföljd än böter. Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för stöld och grov stöld

2010-02-11 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |hur lång preskriptionstid är det på stöld alt. grov stöld?
Josefina Blom |Hej, Reglerna om preskription finns i 35:e kapitlet Brottsbalken (Brb). För stöld är preskriptionstiden fem år, se 8:1 och 35:1 2 p. Brb, och för grov stöld är preskriptionstiden tio år, se 8:4 och 35:1 5 p. Brb. Vänligen,

Försök till snatteri vid självscanning?

2010-01-29 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! En gång när jag handlade med självscanning, blev jag störd av ett nödsamtal på telefon och har inte scannat de sista varorna, som jag tog under samtalet. _Jag var på väg att ta en annan scanner för att scanna in de varorna och betala för dem_, när jag greps av en vakt. Han tog mig till deras rum, där jag förklarade situationen, men han tänkte ändå att jag ljög, och sa att de tänker anmäla (handlar om högst 300-350 kr). Nu är det mer än 2 månader och ingenting har hänt. Hur lång tid brukar det ta innan polisen hör av sig i sådana fal?
|Hej! Att bli anklagad för att ha begått ett brott är aldrig en trevlig upplevelse oavsett om anklagelserna är berättigade eller inte. Tillgrepp av saker till ett så lågt värde som 350 kronor gör att det är fråga om snatteri och inte stöld. Innan ett brott är fullbordat kan det bli fråga om ansvar kan utkrävas för försök till brott. Försök till stöld är straffbart men inte försök till snatteri. Det är därför avgörande om tillgreppet fullbordats eller inte. I självbetjäningsbutiker anses ett tillgrepp av något av butikens varor fullbordat när kunden passerat en kassaspärr utan att ha visa upp eller betala för varorna. Se t ex Svea Hovrätts avgörande RH 2007:10 https://lagen.nu/dom/rh/2007:10. Jag är osäker på om jag förstått händelseförloppet rätt. I svaret utgår jag från mina tidigare iakttagelser av självbetjäningsbutikers utformning. Erfarenhetsmässigt brukar scanningsapparater som kunderna får använda vara placerade strax innan ingången till butiken och kan därför inte kommas åt utan att först passera ut från butiken genom en kassaspärr. Det följer inte av frågan varför du behövde ha en annan scanner än den du använt dittills under handlingen. Det som har betydelse var om du passerat någon betalstation med varor utan att redovisa för dem. Om du lämnade dina varor inne i butiken och gick för att hämta en ny scanningsapparat är förfarandet inte brottsligt. Polisens handläggningstid i sådana här ärenden kan tyvärr bli ganska lång, upptill flera månader. Med vänlig hälsning