Driva fråga om förtal

2011-07-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag jobbar med flyktingbarn, (muslimer), och har nu fått veta att en personal (även han muslim) har spridit rykten om mig bland pojkarna att jag har haft sex med en annan kollega på kontoret. Detta har gjort att killarna inte har någon respekt för mig. Är detta förtal? Kan jag driva frågan vidare?
Angelica Hage |När man blivit utsatt för brott ska man göra en anmälan till Polisen. Du kan antingen ringa Polisen på telefonnummer: 114 14, eller vända dig direkt till polisstationen där du bor. Vidare information om polisanmälan hittar du på polisens hemsida under fliken “Gör en anmälan” (http://www.polisen.se/sv/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/) Något som är speciellt med förtal är att det är ett så kallat målsägandebrott. Det betyder att det är målsäganden själv, alltså den som utsatts för brottet som ska väcka åtal och driva målet, inte åklagaren enligt 5 kap 5 § Brottsbalken. Det du kan göra för att eventuellt få upprättelse är att med stöd av 47 kap. 1 § RB väcka enskilt åtal i egenskap av målsägande. Detta gör du genom att till tingsrätten ge in en ansökan om stämning. Domstolen du ska ge in stämningsansökan till är domstolen i den ort där brottet begicks. Viktigt är att det du blivit utsatt för verkligen uppfyller kriterierna i brottsbeskrivningen för ärekränkningsbrottet förtal enligt 5 kap 1 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1), vidare om dessa kriterier nedan. För framgång med åtalet krävs även att man kan bevisa att förtal har förekommit. Straffet för förtal är böter. Skulle domstolen besluta om en fällande dom finns det även möjlighet att få skadestånd, förutsatt att han yrkat på detta i samband med att åtal väcktes. Med ärekränkningsbrottet förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Se 5 kap 1 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). Vidare krävs att det handlar om att det lämnas en uppgift om personen i fråga (inte bara ett värdeomdöme) som är ägnad att (och att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Men det krävs i princip att uppgiften lämnas till någon utomstående person. Den som lämnat uppgiften ska dock inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig, eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifter i saken. Se 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5). Denne ska också visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. Man behöver inte bevisa att dessa påståenden faktiskt har lett till andra personers missaktning utan det räcker med att påvisa att de spreds i syfte att misskreditera den utpekade personen. Med Vänliga Hälsningar

Förtal

2011-05-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Min sambo ligger i vårdnadstvist med sitt ex sedan 5 år, nu har han återigen spridit lögner om min sambo om mig om mina barn och min sambos barn. Dessutom sprider han rena lögner om min sambos far som gick bort för ett år sedan. Min sambos dotter som vårdnastvisten gäller vill inget hellre än att bo hos sin mamma, detta har dessutom socialens boende utredning kommit fram till men nu för söker alltså sambon ex att smutskasta både mig & sambon. Hur går vi vidare, kan jag göra en förtals anmälan , ska min sambo göra likadant, kan min sambo göra en förtals anmälan för sin avlidne fars räkning? Med vänliga hälsningar Glenn
Lan Le Huong |Hej! Ni kan absolut göra en förtals anmälan hos polisen. Brottet förtal regleras i brottsbalken 5 kap. När det gäller förtal mot dig och mot din sambo är det bara ni som målsägande har rätt att väcka åtal enligt 5 kap 5 § 1st brottsbalken BrB. När det gäller din sambos avlidna far får åtal väckas av din sambo enligt 5 kap 5 § st 2 BrB. Hon anses som den avlidnes bröstarvinge och har då rätt att väcka åtal. Ha du frågor om vårdnadstvist återkom gärna! Med vänliga hälsningar

Väcka åtal för förtal

2011-04-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har polisanmält en f.d. som ringt till ett politiskt regionkansli för att förtala mig. På det inspelade bandet säger han att han vill upplysa dem om att jag förekommer i social och brottsregister och önskar dem lycka till med mig. Något som verkligen aldrig förekommit. Nu undrar mitt parti vad som är sant, jag har fått visa utdrag ur brottsregistret där jag inte förekommer. Har inte hört av från polisen på en månad, de tycker ärendet har låg prioritet. Vad kan jag göra, mår inte bra, då han ostraffat kan göra så här.
Mathias Gunnervald |Hej, Brottet som din före detta har gjort sig skyldig till genom att ha lämnat uppgifter som är ägnade att utsätta dig för andras missaktning är förtal, som regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Att utsätta annan för andras missaktning genom att utpeka denne som brottslig är ett typexempel på vad som bedöms som förtal. Att uttalandet skett till en så pass begränsad krets som ett politiskt regionkansli är utan betydelse då det är tillräckligt att uppgiften är nedsättande i viss krets. Vad du kan göra är att anmäla brottet. Åklagaren har då i uppgift att ta ställning till om åtal ska väckas. I 20 kap. 6 § rättegångsbalken (RB) regleras åklagares åtalsplikt, som säger att åklagare är skyldiga att väcka åtal om brott som hör under allmänt åtal. Enligt 20 kap. 3 § RB sägs att alla brott som inte uttryckligen är undantagna hör till allmänt åtal. De brott som har undantagits hör till enskilt åtal. Enligt 5 kap. 5 § BrB hör brottet förtal till enskilt åtal och får som huvudregel endast åtalas av målsäganden, som i detta fall är du. Undantaget till detta är att åklagaren får väcka åtal efter att målsäganden han angett brottet om det av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt. Dessvärre är det, enligt min bedömning, inte en sådan situation i fråga. Det du kan göra för att eventuellt få upprättelse är att med stöd av 47 kap. 1 § RB väcka enskilt åtal i egenskap av målsägande. Detta gör du genom att till tingsrätten ge in en ansökan om stämning. Domstolen du ska ge in stämningsansökan till är domstolen i den ort där brottet begicks. Vänligen,

Förolämpning och enskilt åtal

2011-03-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har blivit förolämpad genom mejl ett antal gånger av en man. Förolämpningarna är långt utanför proportionerna för vad tvisten egentligen handlar om, som egentligen är irrelevant i sammanhanget. Hur som helst anmälde jag det inträffade hos Polisen och fick svar att bropttet rubriceras som förolämpning och att jag måste väcka enskilt åtal alt. skadeståndsanspråk hos min tingsrätt om jag vill få det prövat. Jag är en fattig student och vill inte förlora mina livs besparingar på en man vars omdöme och respekt är på lägsta tänkbara nivå men samtidigt så finns lagen där för att den ska användas och för att människor som begår brott ska lära sig en läxa av att dömas. Som jag inledde med så gäller brottet förolämpning via mejl vilket innebär att jag i stort sett har bevis för brottet till 100 %, samtliga mejl finns sparade och utskrivna. Mannen skriver bl.a att jag är en jävla blatte, att jag och min familj är precis som dem andra djävla flyktingarna i sverige etc. etc. Detta skriver han p.g.a mitt efternamn, vad han menar med att jag/vi är precis som alla andra, kan jag bara spekulera i. Jag har aldrig träffat mannen i verkligheten utan bara pratat med honom i telefon en gång. Han hotar även med att han ska kontakta min familj, arbetsgivare etc. för att berätta för dem hur usel jag är, han skriver ordagrant i ett av mejlen "Dina föräldrar är säkert stolta över dig, vänta tills jag har fått prata med dem, och sen din arbetsgivare, nu börjar det". Är det grund nog för att dömas för förtal eller måste mannen har spridit informationen och inte bara hotat om att göra det? Viserliggen har jag ingen aning om vem han ringt eller vad han har gjort. Vad tycker ni på lawline, ska jag väcka ett enskilt åtal? För mig så är allt han skriver mycket kränkande och förolämpande, frågan är vad lagen säger. All hjälp uppskattas och är välkommen! Tack så mycket!
Martina Blomberg |Hej, Det är hemskt tråkigt att höra vad du blivit utsatt för. Tyvärr kan vi inte ge dig någon rådgivning om vad du borde göra i ett enskilt fall utan bara redogöra för det rättsliga läget. Enligt 5 kap 1 § Brb dömes den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, för förtal. https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1 Här rör det sig alltså, som du säger, att informationen ska ha kommit till någon annans kännedom och alltså inte varit enbart riktat till dig personligen. Är det bara du som har mottagit hans hotfulla och kränkande "budskap" utgör alltså inte detta grund för förtal. Skulle han däremot ha vänt sig mot t.ex. din arbetsgivare med dessa kränkande ord om dig har han gjort sig skyldig till förtal. Om han nu inte har gjort detta, utan "bara" utsatt dig personligen för dessa hot och kränkningar så har han gjort sig skyldig till brottet förolämpning 5 kap 3 § Brb https://lagen.nu/1962:700#K5P3S1 Förolämpning är ett målsägandebrott och det betyder att det bara är målsäganden som kan väcka åtal 5 kap 5 § Brb https://lagen.nu/1962:700#K5P5S1 Dock får åklagaren väcka åtal för brottet förolämpning om målsäganden anger brottet till åtal och; - detta av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt och - åtalet avser förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse. Med andra ord skulle det i ditt fall kunna finnas utrymme för en åklagare att väcka åtal förutsatt att du anger brottet till åtal. Skulle åklagaren komma fram till att åtal inte bör väckas återstår då återigen endast enskilt åtal och som du säger är det då du som får stå för kostnaderna om du skulle förlora målet. Du bör alltså ta kontakt med polis alternativt din Tingsrätt för att få bästa vägledning i detta. Stort lycka till!

Förtal på facebook

2011-06-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag har skickat ett privat meddelande till 5 st vänner på Facebook ang en oförrätt mot vår förenings arbete vid en festival. meddelandet var följande: Jag vill be alla mina vänner som "gillat" rocken kök och bar här på facebook att ta bort det. De tycker inte att vi som förening, IDEELL förening, har gjort ett bra arbete under rocken och diskuterar numera bidraget som vi REDAN arbetat för, till föreningen. Detta är oerhört oprofessionellt och dessutom obefogat då vi har arbetat alla våra pass och därmed fullföljt vårat avtal med dem, nu vill de inte fullfölja sin del mot föreningen. Mer än så vet jag inte nu. Kan detta anses som förtal?
Jenny Gustafsson |Hej Ariane! Såhär står det i förtalsparagrafen (Brottsbalken 5 kap 1 §): ”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.” För att det ska vara fråga om förtal krävs att uppgifterna i ditt mail rör en fysisk person, de ska alltså handla om en levande människa. Här verkar ditt meddelande röra ”Rocken kök och bar” vilket jag förutsätter är någon typ av företag. Därför kan ditt mail inte anses som förtal enligt Brottsbalken.

"Privat spaning" och Förtal

2011-04-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Får en polis utöva privat spaning på egen hand av vilka som besöker en person och därefter rapportera resultatet sedan till en privatperson. Privatpersonen sprider sedan denna information vidare så att det medför en mycket allvarlig kränkning för en person som besökt den som var utsatt för den privata spaningen. Informationen gick vidare till hans släktingar och de sa då upp kontakten med "besökaren" för att han besökt den "övervakade". Till saken hör att Polisen bodde granne med den övervakade och polismannen var ej dels i tjänst plus att det fanns inget uppdrag att privatspana på denna person? Mvh
Frida Hamberg |Hej, Enligt 2 kap 6 § Regeringsformen (1974.152) (RF) är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållande. Detta är en grundlagsstadgad rättighet som tillkommer alla. Denna bestämmelse träffar inte åtgärder som en enskild vidtar i förhållande till annan enskild. Om grannen agerar i form av enskild gäller alltså inte rättighetsskyddet. Om personen i fråga istället agerar i form av myndighetsperson kan skyddet i 2:6 § RF aktualiseras. Den grundlagsstadgade rättigheten kan emellertid begränsas, om begränsningen har stöd i lag. I Polislagen (1984:387) stadgas en polismans befogenheter. Enligt Polislagens 2 § föreskrivs att polisens uppgifter bl.a. är att bedriva spaning i fråga om brott som hör under allmänt åtal. Enligt din beskrivning verkar polismannen ha gjort detta utanför tjänsten. Av Polisförordningen (1998:1558) följer att även när en polisman är ledig är de skyldiga att självmant ingripa för att bl.a. trygga den allmänna ordningen. Sammanfattningsvis kan sägas att en polisman har långtgående befogenhet att agera och i vissa fall kan också en rättighetsinskränkning godtas. Det är utifrån uppgifterna svårt att avgöra huruvida grannen agerat felaktigt eller inte. Därför kommer jag att stanna här vad avser den delen. Du skriver vidare i din fråga att informationsspridningen inneburit en allvarlig kränkning av personen. Enligt 5 kap 1 § Brottsbalken (1962:700) (BrB) kan den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning dömas för förtal. För att förtal ska kunna aktualiseras krävs att det är en uppgift, och inte bara ett värdeomdöme, som har lämnats. Uppgiften som lämnas ska också vara av nedsättande beskaffenhet.

FÖRTAL

2011-04-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, En bekant till mig blev inkallad till sin chef med anledning av att en kollega påstått att hon har problem med spriten. Detta är inte sant och hon mår nu jättedåligt efter detta påhopp. Är det någon vits att anmäla detta för ärekränkning?
Hampus Sabel |Hej, Brottet som kan ha begåtts här är förtal. Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap. 1§ och innebär att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta den förtalade för annans missaktning. Att anklaga någon för att ha alkoholproblem faller inom ramen för brottet. Förtal är dock inte brottsligt om den som uttalade sig kan visa att han/hon var skyldig att göra det eller att det var försvarligt att lämna uppgift i saken. Han/hon skall också visa att uppgiften var sann eller att han/hon hade skälig grund för den. Brottet förtal är ett så kallat målsägarbrott. Det betyder att den förtalade måste anmäla brottet till åtal för att åtal skall kunna väckas. Även om den förtalade gör det får åklagaren bara väcka åtal om det kan anses påkallat från allmän synpunkt. Detta framgår av Brottsbalken 5 kap. 5§. Åtal är sannolikt inte påkallat ur allmän synpunkt här. Vill din bekanta att den som lämnat uppgiften skall ställas till svars får hon därför själv föra åtal mot personen. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Du hittar Brottsbalkens femte kapitel här: https://lagen.nu/1962:700#K5 Vänligen,

Att anmäla för förtal

2011-03-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Ärekränkning/förtal via mail hur går jag vidare med det???
Angelica Hage |När man blivit utsatt för brott ska man göra en anmälan till Polisen. Du kan antingen ringa Polisen på telefonnummer: 114 14, eller vända dig direkt till polisstationen där du bor. Vidare information om polisanmälan hittar du på polisens hemsida under fliken "Gör en anmälan" (http://www.polisen.se/sv/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/) Något som är speciellt med förtal är att det är ett så kallat målsägandebrott. Det betyder att det är målsäganden själv, alltså den som utsatts för brottet som ska väcka åtal och driva målet, inte åklagaren enligt 5 kap 5 § Brottsbalken. Viktigt är att det du blivit utsatt för verkligen uppfyller kriterierna i brottsbeskrivningen för ärekränkningsbrottet förtal enligt 5 kap 1 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1), vidare om dessa kriterier nedan. För framgång med åtalet krävs även att man kan bevisa att förtal har förekommit. Straffet för förtal är böter. Skulle domstolen besluta om en fällande dom finns det även möjlighet att få skadestånd, förutsatt att han yrkat på detta i samband med att åtal väcktes. Med ärekränkningsbrottet förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Se 5 kap 1 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). Vidare krävs att det handlar om att det lämnas en uppgift om personen i fråga (inte bara ett värdeomdöme) som är ägnad att (och att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Men det krävs i princip att uppgiften lämnas till någon utomstående person. Den som lämnat uppgiften ska dock inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig, eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifter i saken. Se 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5). Denne ska också visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. Man behöver inte bevisa att dessa påståenden faktiskt har lett till andra personers missaktning utan det räcker med att påvisa att de spreds i syfte att misskreditera den utpekade personen. Med Vänliga Hälsningar