Negativ ryktesspridning - Förtal?

2011-12-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har sedan 2-3 år blivit förföljd av en före detta kollega till mig. Med förföljd så menar jag att han kontaktar både före detta kollegor, och nuvarande arbetsgivare via epost där han i princip skriver att jag är totalt inkompetent, att jag har lurat alla att tro att jag kan nåt, att jag är ointelligent med mera med mera. Jag är osäker på om detta är tillräckligt för att det ska kunna leda till att han döms för förtal. Skulle otroligt gärna vilja ha vägledning i denna fråga, kan gärna visa informationen han sprider då den skadar mig och min familj. Stort tack på förhand!
Stefan Fagerbring |Hej! Jag beklagar den situation du befinner dig i och jag skulle vilja ge dig rådet att om du känner att förföljelsen är till skada för dig, att du tar kontakt med polisen som säkert kan hjälpa dig. Men jag kan försöka förklara kort hur det ligger till. Om den person som "förföljer" dig hade kontaktat dig och inte dina kollegor, hade detta kunnat utgöra +ofredande+, enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700. Nu riktas dock inte kontakterna mot dig direkt, utan till kollegor och arbetsgivare till dig. Det brott som skulle kunna aktualiseras är +förtal+, 5 kap. 1 § Brottsbalken. "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.". Utan att ha sett vad förföljaren skriver till dina kollegor, är det inte helt osannolikt utifrån vad du skriver i frågan, att det han skriver utgör förtal. Det han skriver utgör "värdeomdömen", även värdeomdömen kan dock utgöra förtal. Vidare gäller att förföljaren måste ha uppsåt till sitt handlande för att det ska utgöra ett brottsligt handlande. Dock gäller vid förtalsbrott, enligt 5 kap. 5 § Brottsbalken, att huvudregeln är +enskilt åtal+, d.v.s. att målsäganden själv ska föra talan mot gärningsmannen. En åklagare väcker endast åtal vid förtalsbrott om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, och om detta av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt. Detta tillämpas restriktivt och åklagare väcker endast åtal i ett fåtal förtalsmål. En nackdel med enskilt åtal är att om en målsägande skulle förlora målet kan denne åläggas att betala den andres rättegångskostnader, vilket kan bli dyrbart. Jag skulle därmed ge rådet att man tänker sig för innan man väcker enskilt åtal. Jag hoppas att du finner någorlunda vägledning i mitt svar och jag önskar dig lycka till.

Omdömen - kan det vara förtal?

2011-12-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det som förtal om en person på en arbetsplats lämnar felaktiga omdömen om en person som jobbat där? Alltså ljuger på den.
Jing Xu |Hej! Tack för din fråga. För att förtal enligt 5 kap. 1§ (https://lagen.nu/1962:700) ska föreligga krävs det att uppgifterna är ägnade att utsätta någon för andras missaktning eller utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Enbart omdömen kan inte vara förtal, inte ens om de är felaktiga. Däremot kan omdömen som inkluderar till exempel en beskyllning eller insinuation om att personen i fråga är brottslig eller på annat sätt klandervärd i sitt levnadsätt bedömas annorlunda. Om denna beskyllning är ägnad att påtagligt förändra andras attityder bör det nog anses vara förtal. Det viktiga är emellertid inte att en attitydförändring har skett eller att missaktning har demonstrerats, utan att uppgiften typiska sett är tillräcklig för det.

Förtal

2011-11-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har av en granne blivit informerad om att en annan granne förtalat min man inför henne. Han har bland annat anklagat honom för följande: Att ha varit medlem i Hells Angels Ha kropen full med ärr av gamla tatueringar från denna tiden Ha skjutit två poliser Stulit/rotat igenom persedlar i en lägenhet Vara sol & vårare och att vara en farlig man i det hela tagit. Dessutom har han uttryckt en önskan om att "nita till " min man nästa gång han ser honom. Det ligger absolut ingen sanning i något av detta som han anklagat min för, vi förstår inte ens varför detta har uppkommit och varför han far med dylika osanningar. Jag är naturligtvis orolig att han "informerat" fler grannar och närboende om detta och att vi så småningom kommer att få problem på grund av alla falsarier. Min fråga är rätt och sätt - vad kan jag / vi göra? Går det att polisanmäla detta? Vad behöver jag/vi för underlag i så fall? Vad kan det vara för ev. straff för det han gjort mot min man/ oss? Tacksam för vägledning och svar.
Maja Karlsson |Hej, Din granne har förtalat din man. Bestämmelsen om förtal finns i Brottsbalkens 5 kap. 1§, du finner lagtexten här: https://lagen.nu/1962:700. Din man har blivit anklagad för att vara kriminell/begått kriminella handlingar och detta har uppenbart varit ägnat att utsätta honom för andras missaktning. Detta brott är undantaget från åklagarens allmänna åtalsplikt, enligt 5 kap. 5§ Brottsbalken. Detta innebär att din man själv måste väcka talan i saken. Det finns dock ett undantag och det är om åklagaren skulle finna det påkallat ur allmän synpunkt att driva åtalet och ni anmäler det. Jag skulle alltså rekommendera er att polisanmäla händelsen, det finns en chans att åklagaren väljer att åtala men jag vågar inte uttala mig om hur stor den är. I annat fall kan ni alltså själva lämna in en stämningansökan till tingsrätten. Reglerna för hur en sådan ska se ut finner ni i Rättegångsbalkens 47 kap. som ni finner här: https://lagen.nu/1942:740#K47. Ni behöver vid en eventuell rättegång kunna bevisa att det är ställt bortom rimligt tvivel att förtalet faktiskt skett. Ett starkt bevis i denna fråga är grannen som er förtalande granne berättat detta för. Ni kan kalla den grannen som vittne vid en sådan rättegång. Straffet för förtal är böter och ni kan självklart även begära skadestånd för den skada detta åsamkat din man. Lycka till! Vänligen, Maja Karlsson

Nedsättande kommentarer ett brott?

2011-10-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag blev anklagad av en kvinna för att "ha nästan kört på henne med min bil, hon hade änglavakt som undgick att dödas". Jag upplever detta väldigt obehagligt. Jag var överhuvudtaget inte i den kommunen med min bil den aktuella dagen. Anklagelsen framfördes till mig utan vittnen. Finns det något brottlisgt i hennes anklagelse?
|Hej, Tack för din fråga. Att uttala sig nedsättande om andra kan i vissa fall utgöra ett brottsligt handlande. I 5 kap 1 § Brottsbalken anges att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömes för förtal. Det uttalande kvinnan gjort om dig torde vara att anse som nedsättande. För att handlandet ska kunna utgöra förtal krävs emellertid att uppgiften lämnas till annan än den som uppgiften handlar om. Som jag uppfattar situationen i ditt fall har kvinnan sagt dessa nedsättande kommentarer till dig, då ingen annan närvarat. Detta innebär att kvinnans handlande inte utgör förtal, såtillvida hon inte även sagt dessa saker om dig till någon annan. Däremot torde kvinnans kommentarer om dig kunna utgöra brottet förolämpning. I 5 kap. 3 § Brottsbalken stadgas att den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot denne kan dömas för förolämpning. Detta brott är subsidiärt till förtal och aktualiseras därför först då handlandet inte är brottsligt enligt 5 kap. 1 § (eller 2 § som behandlar grovt förtal). Utmärkande för förolämpning är enligt lagkommentaren att uttalandet, liksom i ditt fall, riktar sig till den utsatte själv. Handlandet ska vara ägnat att såra den utsattes ärekänsla. Förolämpning är ett så kallat "målsägandebrott", vilket innebär att du måste väcka enskilt åtal för att få till stånd en rättegång mot kvinnan. Det är alltså inte ett sådant mål som faller under åklagarens åtalsplikt. En åklagare kan i vissa fall väcka åtal i förolämpningsmål, då förolämpningen till exempel gör anspelningar på den utsattes etniska ursprung eller sexuella läggning. I 5 kap. 5 § Brottsbalken ges en lista över de fall där en åklagare kan väcka åtal för ärekränkningsbrott. Baserat på vad du skriver om kvinnans uttalanden synes de inte falla in under denna paragraf, men då jag inte vet bakgrunden till händelsen är det naturligtvis svårt att säga med säkerhet om någon av de situationer som upptas i paragrafen förelegat. Om du väljer att gå vidare med saken bör du först vända dig till polisen och göra en anmälan. Med vänlig hälsning,

Förtal

2011-12-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |hej min sambo har ett ex som håller på att sprida lögner om honom till olika folk o framförallt till deras två gemensamma barn...hon har en blogg där hon skriver att han har misshandlat henne både psykiskt o fysiskt under sju år som dem var tillsammans...skriver en massa lögner i den här bloggen där hon pekar ut min sambo som värsta monstret...inget av detta är sant så min fråga är om man kan anmäla henne för förtal?
Elin Schmid |Hej, Man kan anmäla någon till polisen om man har misstankar om att personen i fråga har begått ett brott. Det blir då upp till polisen att avgöra om man ska kontakta åklagare som i sin tur kan väcka åtal för brottet. Sannolikt gör polisen det i de fall då det inte är uppenbart att anmälaren talar osanning. Brottet förtal faller dock inte under reglerna om allmänt åtal, således är inte brottet förtal ett brott där åklagaren på eget initiativ kan väcka åtal för en begången handling. Det krävs att målsäganden själv väcker åtal, alltså i det här fallet din sambo. Åklagaren kan väcka åtal enbart om det av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt anger lagtexten. Men om handlingen inte är riktigt allvarlig, och framförallt om den inte riktar sig mot en person som är känd av allmänheten, är det min bedömning att så sällan sker. För att åtal ska väckas krävs alltså sannolikt att din sambo väcker åtal. Man kan dömas för förtal om man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller om man på annat sätt lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Detta framgår av 5 kap. 1 § Brottsbalken. Man måste således ha uppsåt att någon ska utsättas för andras missaktning när man utför de handlingar som nämns. Brottets s.k. objektiva rekvisit är således att någon på något sätt ska utpekas som brottslig e.d. medan brottets s.k. subjektiva rekvisit är att den som utpekar någon ska göra detta i syfte att den utpekade ska utsättas för andras missaktning. Yttrandefriheten begränsas således av reglerna om brottet förtal. Att säga att någon har misshandlat någon annan bör enligt min bedömning anses innebära att man säger att den förra personen har begått ett brott, då misshandel utgör en brottslig handling enligt 3 kap. 5 § Brottsbalken. Att publicera sådana uttalanden på en blogg bör enligt min bedömning anses uppfylla de objektiva rekvisiten för brottet förtal. För att man ska dömas för en sådan handling krävs dock som nämnts att personen som utfört handlingen ska ha uppsåt, annars kan man inte dömas för förtal. Lagstiftaren har ansett att man inte ska få yttra sådant som kan skada en persons anseende eller på annat sätt utsätta personen för andras missaktning. Den som talar sanning, eller den som har anledning att tro att den talar sanning, ska dock inte dömas för brottet förtal om personen var skyldig att uttala sig i saken, eller om det annars anses försvarligt att ha gjort så. Brottsbestämmelsen tar alltså sikte på den som talar osanning. Yttrandefriheten inskränks således i den mån någon yttrar påståenden som inte är sanningsenliga. Detta framgår av andra stycket 5 kap. 1 § Brottsbalken. Jag rekommenderar att din sambo tar kontakt med ett s.k. målsägandebiträde för det fall han önskar väcka åtal mot sin tidigare partner. Ett sådant biträde, som oftast är en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå, kan hjälpa till att föra talan inför domstol och bedöma om din sambo bör väcka åtal eller inte. Man kan få hjälp att finna målsägandebiträden t.ex. via Advokatsamfundet.

SKADEGÖRELSE, FÖROLÄMPNING OCH OLAGA HOT

2011-12-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Mitt barn går på en fritidsaktivitet. På senaste mötet kastade en ledare hennes mobil i golvet så att den gick sönder samt kallade henne ”Mes”, ”korkad” och ”lågt IQ”. Han hotade även andra barn med att han skulle ”knäcka fingrarna på dem”om de inte skötte sig. Vad säger lagen om detta?
Hampus Sabel |Hej, Jag vill först och främst beklaga det som hänt din dotter. Kastandet av mobilen i golvet är ett klart fall av skadegörelse enligt Brottsbalken 12:1. Skadegörelse straffas med böter eller fängelse i högst ett år. Naturligtvis blir det också aktuellt med skadestånd som ersättning för den förstörda telefonen. Detta följer av Skadeståndslagen 2:1. Att han kallade din dotter för "mes" o.s.v. kan möjligtvis aktualisera ansvar för brottet förolämpning. En bedömning måste då göras av om uttalandet var ämnat att smäda personen det är riktat mot. Det faktum att det i detta fall gäller ett barn bör verka försvårande vid en bedömning av gärningen. Straffet för förolämpning är böter. Det bör nämnas att förolämpning är ett så kallat målsägarbrott enligt Brottsbalken 5:5. Detta innebär att åklagare inte kan väcka åtal för förolämpning (utom i vissa fall, men det är inte aktuellt här). Din dotter måste alltså själv (eller genom dig som målsman) väcka åtal i den här delen. I skadegörelsefallet räcker det att ni anmäler brottet till polis så avgör åklagaren själv om han skall väcka åtal eller ej. Uttalandena som tränaren riktat mot de andra barnen om att "knäcka fingrar" kan utgöra olaga hot, enligt Brottsbalken 4:5. Avgörande för bedömningen är om hotet "varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet". I den bedömningen så är det inte, vilket man kan tro, gärningsmannens uppsåt som bedöms utan huruvida hotet KAN framkalla fruktan hos offret. När en vuxen fritidsledare hotar barn är det rekvisitet, i min mening, uppfyllt. Sammantaget anser jag definitivt att ni bör upprätta en polisanmälan om skadegörelse och förolämpning samt tala med de andra barnens föräldrar om att upprätta en anmälan om olaga hot. Du kan själv läsa brottsbalken här: https://lagen.nu/1962:700 Skadeståndslagen hittar du här: https://lagen.nu/1972:207 Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och beklagar återigen vad din dotter råkat ut för. Har du ytterligare frågor så tveka inte att höra av dig igen. Vänligen,

Avslöjande om otrohet, förtal?

2011-10-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag pratade med en ex-pojkvän av en tjej jag känner och berättade att under tiden de varit tillsammans va hon otrogen (vilket är sant). Jag kallade henne också för "dum"/"bimbo". Nu vill hon anmäla mig för förtal. Har hon verkligen rätt att göra det? Jag kan ju ändå försvara det jag sa.
Angelica Hage |HejFörtal innebär enligt 5 kap. 1 § 1 st Brottsbalken (se. https://lagen.nu/1962:700#K5) att man utpekar någon annan som brottslig, eller på annat sätt klandervärd i sitt levnadssätt. Vidare krävs att det handlar om att det lämnas en uppgift om personen i fråga (inte bara ett värdeomdöme) som är ägnad att (och att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning.Vilken typ av uppgifter som utgör förtal kan alltså variera från fall till fall. Att vara otrogen är inte ett brottsligt beteende, men kan möjligtvis anses utsätta personen i fråga för omgivningens missaktning, men troligen inte till den grad att ett uttalande om någon annans otrohet skulle kunna betraktas så som förtal i brottslig mening. Vidare angående förtal kan sägas att det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Det räcker i princip med att uppgiften lämnas till en enda utomstående person. Den som lämnat uppgifterna måste vidare ha haft för avsikt att skada den omtalade personens anseende genom att lämna uppgiften för att kunna dömas till ansvar för förtal. Att uttalandet är sant har inte betydelse för bedömningen om förtal ska anses föreligga.Med Vänliga Hälsningar

Förtal av företag.

2011-09-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min fråga är. Har en kund gjort sig skyldig till förtal eller ärekränkning när kunden skriver på en bankgiro inbetalningkort att citat "Ni är ett Blufföretag det är helt klart." slut citat.Kan inte i nu laget bevisa att / om kunden har spridt dessa ord till andra.
|p. Hej och tack för din fråga! p. Det enkla svaret är att brott inte föreligger eftersom det enligt svensk rätt inte är möjligt att förtala en juridisk person( se BrB 5:1). p. Om det som stod på inbetalningskortet däremot hade riktat sig till dig personligen, hade det dock klassats som förolämpning enligt BrB 5:3. Det är dock viktigt att notera att ärekränkningsbrotten normalt inte faller under allmänt åtal (se BrB 5:5), vilket hade inneburit att du fått driva målet själv (utan hjälp av åklagare). p. Om man ser på det inträffade ur ett internationellt perspektiv och dra det väldigt (!) långt skulle dock uttalandet på inbetalningskortet kunna vara otillåtet enligt Europakonventionen (art. 8), eftersom dessa ärekränkningsregler även omfattar företag och kommersiella intressen. I realiteten finns dock inga möjligheter att driva ett sådant mål. p. Hälsningar/ p. Carl