Hemfridsbrott och fotografering utan lov

2011-03-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En oinbjuden person följer med en inbjuden person in i mitt hem och fotograferar saker i hemmet. Är det brott mot lagen?
Anton Karlsson |Hej, Det finns i dagsläget inget generellt förbud mot att fotografera utan samtycke. Att utan lov kvarstanna eller gå in i någons bostad kan dock ses som hemfridsbrott enl. 4 kap. 6 § brottsbalken. (se. https://lagen.nu/1962:700) Hälsningar

Verbala kränkningar och hot

2011-03-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag vill hjälpa mina vänner så snart som möjligt på bästa möjliga sätt. Det är en familj består av en mor och en far samt tre söner där den yngsta snart blir 25 år. Mannen i huset tycker om att bestämma alldeles för mycket över sina söner och nu undrar jag om det är tillåtet att bestämma över vuxna barn och indirekt hota med konsekvenser om faderns order inte följs. En av sönerna lyder sin far blint, för om fadern t.ex. säger att sonen inte får resa för att träffa en kompis så berättade sonen att en konsekvens kan yttra sig i form av verbal misshandel. Det ser jag som ett indirekt hot, att med ord kränka och såra den son som inte lyder sin pappa. Nu behöver jag hjälp att finna information huruvida faderns agerande är inom lagens gränser eller inte. I vilken lagparagraf finns konkret information att läsa och finns den att tillgå online? Jag måste nämligen med en konkret lagtext kunna bevisa för min vän som inte tror på mig att faderns agerande kan vara en olaglig handling. Tack för hjälpen
Anton Karlsson |Hej, Situationen du beskriver bedömer jag, beroende på omständigheter, kunna klassas som antigen olaga hot, ofredande eller förolämpning. (För lagtext se: https://lagen.nu/1962:700#A2) Olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken. För att en händelse ska klassas som olaga hot krävs det att någon hotar annan med brottslig gärning, samt att denna gärning är ägnad att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Hot om brottslig gärning kan vara t.ex. ”jag ska slå dig i ansiktet med min knytnäve” (misshandel). Detta hot ska som sagt även vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade. Vad som ska anses som allvarlig fruktan bedöms utifrån den hotades synvinkel. Om den som hotar och den hotade i det vardagliga språkbruket brukar säga att de ska slå varandra, anses det som att den hotade inte skulle kunna ta hotet på allvar och därigenom inte kunna framkalla allvarlig fruktan. En verbal utskällning utan hot om brottslig gärning kan således inte klassas som olaga hot. Ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken. Genom hänsynslöst beteende mot annan kan man göra sig skyldig till ofredande. Omfattande och systematiska trakasserier, liknande mobbning eller annat psykiskt våld, kan klassas som ofredande. Att handgripligen antasta någon t.ex. genom knuffar eller krokben klassas även det som ofredande. Förolämpning, 5 kap. 3 § brottsbalken. Med förolämpning avses ett beteende som är ägnade att såra annans ärekänsla. Att uttala skällsord till en annan eller att spotta på en annan person är exempel på vad som kan ses som en förolämpning i lagens mening. Utan mer preciserade uppgifter om vad som fadern sagt är det dock svårt att närmare bestämma vilket/vilka brott fadern kan tänkas ha gjort sig skyldig till. Vänliga hälsningar

Rätt att göra ljudupptagning av samtal?

2011-02-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det lagligt att göra en privat ljudupptagning/inspelningar vid myndighetsbesök utan att myndighetspersonerna är informerade om att detta sker?
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Enligt Brottsbalken 4 kap 9§ är det brottsligt att utan samtycke spela in samtal i vilka man själv INTE deltar, olovlig avlyssning, se https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1. Det är alltså inte straffbelagt att göra en ljudupptagning av samtal man själv deltar i och det krävs inte heller att den andra samtalsparten görs medveten om att en ljudupptagning sker. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Grov kvinnofridskränkning

2011-02-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag upptäckte för en månad sedan att min dåvarande sambo hade ett förhållande med en annan kvinna. När jag konfronterade honom så blev han aggressiv och sparkade mig upprepade gånger på benet. Polisen kom och hämtade honom och jag uppsökte läkare för dokumentation av skadorna. Jag hade svårt att gå i flera dagar och hade fula blåmärken och svullnader länge. Detta är inte första gången han har varit aggressiv mot mig, han har knuffat mig när jag var gravid, tagit mig hårt i armen samt hotat mig och kallat mig för fula ord. Nu undrar jag vad han kan få för straff för detta. Polisen vet att han har varit aggressiv förr.
Emelie Gärde |Hej! Jag kan inte säga exakt vad straffet kommer att bli i det enskilda fallet då domstolen vid straffbedömningen tar hänsyn till en rad omständigheter i det specifika fallet. Domstolen kommer troligtvis finna att din före detta sambo har begått grov kvinnofridskränkning som finns lagreglerat i 4 kapitlet 4 a § Brottsbalken. Enligt denna paragraf skall den man som har begått brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kapitlet Brottsbalken mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. För att en upprepad kränkning skall föreligga måste det vara fråga om flera gärningar och dessa måste ha ett visst tidsmässigt samband. Det har emellertid inte närmare preciserats vad som skall anses ligga i rekvisitet utan det har överlämnats till domstolarna att med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet att tolka och tillämpa bestämmelsen. Vid bestämmelsens tillkomst uttalades endast att frågan om hur många kränkande gärningar som skall krävas för att en kränkning skall anses som upprepad bör bedömas med utgångspunkt i gärningarnas karaktär. Ju allvarligare en gärning är, desto färre gärningar bör det krävas för att kränkningarna skall anses som upprepade. Hoppas att jag har kunnat vara till hjälp. Länk till Brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700#K4 Med vänliga hälsningar

Olovligt att öppna annans e-post

2011-03-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har olovligen läst en kollegas arbetsmail,där jag upptäcker att han har en mail konversation me vdn om mig,direkta anklagelser,förtal och svart målning av mig inhåller ett fler tal mail,Har jag brutit mot något när jag lässt dessa mail i hans dator.?
Mathias Gunnervald |Hej, I rättsfallet RH 2004:40 bedömdes det som dataintrång att bereda sig tillgång till någons e-post. Det är med andra ord inte tillåtet att öppna annans e-post. Dataintrång regleras i 4 kap. 9 c § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P9cS1) . Vänligen,

HOT OCH RYMNING

2011-03-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min man hotade mig med en handgranat för att Jag sa att Jag vill skiljas och visade mig föremålet. Jag polisanmälde men han hann springa ifrån polisen och gömmer sig nu. Jag sagt att Jag inte vill längre medverka i utredningen men anmälan kan inte läggas ner. vad kan han få för straff och får man straff när man rymmer från polisen.
Hampus Sabel |Hej, Hotet och visandet av granaten är olaga hot enligt Brottsbalken 4:5. Eventuellt kan det bli fråga om grovt olaga hot. Här gör man en bedömning av hur allvarligt hotet var samt tar hänsyn till övriga omständigheter vid hottillfället. Straffskalan för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Vid bestämmande av straffet tar man hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. För grovt olaga hot är straffskalan fängelse i lägst sex månader, högst fyra år. Om din make utsatt dig för upprepade kränkningar som varit "ägnade att skada" din självkänsla kan det istället bli fråga om grov kvinnofridskränkning enligt Brottsbalken 4:4a. Straffskalan för detta brott är fängelse i lägst sex månader, högst sex år. Inte enbart böter eller fängelse är dock aktuellt utan även påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn är alternativ. Det är i dagsläget inte straffbart att hålla sig undan polisen. Om någon hjälper honom att gömma sig kan dock denna person dömas för skyddande av brottsling enligt Brottsbalken 17:11. Vänligen,

Polismans våld

2011-02-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |När jag svängde av motorvägen såg jag ett blåljus efter mig. Jag visste att jag kört lite fort. Jag valde att köra 30 m tills avfarten blev flerfilig av säkerhetskäl. I höger körfält saktar jag in med blinkern på. Polisen kör in framför nosen på min bil, och sliter med våld ut mig ur bilen. Skälet de angav var att de trodde jag försökte smita. Men jag anser att borde insett att jag inte försökte smita. Jag är för övrigt ostraffad. Räknas det som hemfridsbrott om polisen äntrar ditt fordon på detta sätt?
Mathias Gunnervald |Hej, Hemfridsbrott regleras i 4 kap. 6 § brottsbalken, BrB. Paragrafen stadgar att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg dömes för hemfridsbrott till böter. Med bostad avses inte enbart lokal eller annan plats där en person uppehåller sig för en längre tid. Även en tillfällig bostad kan utgöra en persons bostad. Det kan då till exempel gälla hotellrum, en hytt på en båt eller ett tält. Däremot anses en bil man färdas i inte som bostad. Att en polisman på angivet vis fattar tag i dig då du befinner dig i din bil kan inte ses som hemfridsbrott. I övrigt kan sägas att polismän som utför tjänsteåtgärder har rätt till viss våldsanvändning, som grundar sig på den särskilda ansvarsfrihetsgrunden laga befogenhet. Ett av de tillfällen då polisman har rätt till våldsanvändning är då polisman med laga stöd stoppar ett fordon. Vänligen,

Olaga hot

2011-01-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Undrar om en väktare (parkeringsvakt) får bära inspelningsutrustning för att vid ev hot kunna bevisa detta i domstol?
Natalie Lindqvist |Det är tillåtet att spela in en konversation man har med någon (jfr praxis). Däremot är det inte tillåtet att spela in något i kränkande syfte som inkräktar på den andres privatliv (vilket inte är aktuellt i Ert fall). Uppmärkasammas bör brottkommentaren till olaga hot: Från det straffbara området utesluts sådana fall då det för den hotade var uppenbart att brottet inte kunde vara allvarligt menat." Men "Det är enligt bestämmelsen tillräckligt att hotet är ägnat att hos den hotade framkalla allvarliga farhågor att hotet skall verkställas." Med vänlig hälsning