Olaga intrång

2011-08-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Igår var jag ganska kraftigt berusad och klättrade över ett staket in till nåt som visade sig vara en vattenpumpstation, där jag hade sönder en skylt, dum som man är. Polisen kom, och jag och polaren som va in på området sprang och kom undan, dock så förhörde dom de andra som var med på plats. De andra sa mitt och kompisens namn och nu har jag en fruktansvärd ångest. De snackade om ett inbrott och olaga intrång. Vad kan detta leda till? Jag är 17 år.
Angelica Hage |Hej. Olaga intrång och grovt olaga intrång regleras i 4 kap 6 § Brottsbalken se https://lagen.nu/1962:700. Där stadgas att den som obehörigt intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter. Är brottet att se som grovt, dömes till fängelse i högst två år. Olaga intrång avser i huvudsak ett inbrott på en plats där någon arbetar. Det klassiska inbrottet täcker in alla platser dit man olovligen intränger. Vid en bedömning om brottet är grovt undersöks ifall det skett systematiskt, planerats, hur länge intrånget pågått, om visats hänsynslöshet, förekommit våld eller skadegörelse. Därmed kan skadegörelse i samband med inbrott på en anläggning och arbetsplats (så som på en vattenpumpstation)innebära att brottet kan anses vara grovt. Grovt olaga intrång har en straffskala på fängelse i mellan 14 dagar och två år. Var på denna skala ett visst brott hamnar skiljer sig från fall till fall. Svenska domstolar brukar i allmänhet tillämpa den lägre delen av straffskalan. Vidare kan det finnas försvårande eller förmildrande omständigheter som påverkar straffvärdet uppåt eller neråt. Några allmänt sett försvårande respektive förmildrande omständigheter räknas upp i 29 kap 2-3 §§ Brottsbalken se https://lagen.nu/1962:700#A3. Om ett straff skulle bli aktuellt så vägs även åldern in och påverkar straffmätningen (hur strängt straffet blir) till ett lindrigare straff om gärningsmannen är en ung person (under 21 år). Vänligen

Vad innebär ett ofredande?

2011-05-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |*Enligt Brb kap 4 § 7: Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Vad krävs för att en person ska dömmas för detta? När det handlar om sms, telefon och e-post. Givetvis förstår jag att om allt finns dokumenterat är det enklare i bevisläget. Om det föreligger sexuella anspeglingar så är det lättare har jag också förstått. Men om det inte gör det. Även ska det finnas med att man sagt till att inte ha mer kontakt. T.ex. måste anmälaren kunna specifiera tidpunkt och datum för ofredandet eller kan ett antal tidpunkter vid olika dagar väga upp till ett sammanlagt ofredande. Eller räcker det att visa upp x antal tillfällen och sedan argumentera för att jag anser mig ofredad. Om det t.ex. pågår med liten intesitet under längre period, 3 månader t.ex. Vad innebär just det här med hänsynslöshet i paragrafen? Just ofredandebrottet känns som väldigt luddigt, gränsen för när jag känner mig ofredad är troligen inte samma som en annans gräns. Så var drar det juridiska gränsen?
Maja Karlsson |Hej, Precis som du säger är inte 4 kap. 7§ i Brottsbalken helt enkelt att tyda. En av anledningarna till detta är att det är ett brott som skall fylla ut och samla upp många gärningar som annars inte passar in i Brottsbalken, bl.a. "ringa" fall av ringa misshandel, e.x. knuffar, slita i kläder, sätta krokben etc. Ofredande är emellertid väldigt vitt och innefattar också att man stör grannar med hög musik. Det är därför mycket svårt att avgöra vad som krävs i det enskilda fallet. Det är inte enklare att få någon bestraffad för ofredande om ofredandet innefattar sexuella uttryck, då bör man istället överväga om man inte bör använda 6 kap. 7§ som är sexuellt ofredande. Det hänsynslösa skall ligga i att det enligt vanliga värderingar kan utgöra en kännbar fridskränkning. Detta betyder alltså att man ska göra en bedömning av hur gemene man skulle uppfattat det. Liknande fall som dina som bedömts som ofredande är bl.a. att ringa till någon (upprepade tillfällen) nattetid och telefonförföljelse dagtid. Ihärdig uppvaktning (ovälkommen) genom vykort m.m. har bedömts som ofredande. I övrigt gäller att om det brottet inte begåtts på allmän plats så får åklagaren åtala bara om målsäganden anmäler brottet eller om det är särskilt påkallat. Angående bevisning så är det som du säger enklare att nå en fällande dom om man har dokumenterad bevisning, vittnen etc. Eftersom det ställs höga krav för att någon skall dömas för ett brott så är det svårare att få någon dömd om det är ord som står mot ord, därmed inte sagt att det är omöjligt. Rätten är fri att bedöma om de anser någon vara mer trovärdig. Angående hur exakt man behöver ange tid och plats så har jag inte hittat något i praxis angående det, tyvärr. Om du misstänker att du blivit utsatt för ett brott så uppmanar jag dig att ta kontakt med polisen, då det är mycket svårt att på den här faktan avgöra om detta är ett brott. De kommer dessutom ha större möjligheter att avgöra hur det ser ut bevismässigt i just ditt fall och svara på frågan om du behöver ha konkretiserade tillfällen. Hoppas jag ändå kunnat besvara några av dina frågor! Vänligen, Maja Karlsson

Hemfridsbrott, besöksförbud och fridskränkning

2011-04-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan man förbjuda sina barns far att vistas i mitt hem, trots barn bor hos mig? Kan man även förbjuda denne att skicka kränkande sms? Vi är inte i en vårdands tvist men jag känner press inför både möte och tel samtal, mår inte alls bra av någon närvaro alls runt honom. Men av respekt till barn och deras känslor är det mycket svårt att sätta gränser. Vill nu på detta sätt få svar på hur jag kan skydda mig själv, för barnens bästa.
Angelica Hage |Hej Om en person, som inte bor i din bostad, vistas i ditt hem så räcker det med att du ber denne lämna hemmet, för att personen ska bli skyldig att lämna detsamma. Den som intränger trots nekande till inträde eller den som kvarstannar efter att ha ombetts att avlägsna sig, i någons bostad begår hemfridsbrott enligt enligt 4 kap 6 § Brottsbalken (1962:700, BrB), se https://lagen.nu/1962:700#K4. I fall då flera personer tillsammans bor i en bostad räcker det med att en av dessa ber en gäst som ej bor där att ge sig av för att gästen ska bli skyldig att avlägsna sig. Om personen vägrar gör denne sig skyldig till hemfridsbrott och polisen kan tillkallas för att avlägsna personen i fråga, personen riskerar vidare böter för brottet. Att personen som intränger eller olovligen uppehåller sig i ditt hem är far till dina barn har ingen betydelse, om han har en annan bostad, alltså inte bor tillsammans med dig. Ett förbud för en person att tillträda din bostad på längre sikt kan närmast åstadkommas genom ett besöksförbud. Enligt 1 § i lagen ( 1988:688) om besöksförbud gäller att besöksförbud får meddelas bland annat om risk för allvarliga trakasserier finns (se https://lagen.nu/1988:688). Vid bedömning om sådan risk föreligger skall särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avser gälla har begått brott mot den andra personens liv, hälsa, frihet eller frid. Enligt 7 § i lagen om besöksförbud ska frågan om besöksförbud prövas av allmän åklagare och tas upp på begäran av den som förbudet avser skydda eller när det annars finns anledning till det. Den som vill söka bli skyddad genom besöksförbud ska alltså vända sig till allmän åklagare i ärendet för att få frågan prövad (om ärendet inte redan tagits upp på eget initiativ av allmän åklagare i samband med annan tidigare typ av anmälan och utredning av brott). Om en närstående eller en tidigare närstående person gör sig skyldig till flera upprepade kränkningar mot samma offer, som faller under brotten i 3 kap. Brottsbalken (BrB) om brott mot liv och hälsa, under brotten i 4 kap. BrB om brott mot frihet och frid eller under brotten i 6 kap. BrB om sexualbrott, så ska brotten prövas så som grov fridskränkning alternativt grov kvinnofridskränkning (om gärningarna begåtts av en man mot en kvinna han är eller har varit gift med eller som han är eller har varit sammanboende med under äktenskapsliknande förhållanden) enligt 4 kap. 4a § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K4). Detta förutsätter dock att gärningarna utgjort ett led av upprepade kränkningar av personens/offrets integritet och har varit ägnade att allvarligt skada personens/offrets självkänsla. Det kan exempelvis röra sig om upprepade olaga hot, hemfridsbrott, ofredande olaga tvång osv. (se Brottsbalken kap 3, 4 och 6 : https://lagen.nu/1962:700#A2) Med Vänliga Hälsningar

Olovligt att öppna annans e-post

2011-03-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har olovligen läst en kollegas arbetsmail,där jag upptäcker att han har en mail konversation me vdn om mig,direkta anklagelser,förtal och svart målning av mig inhåller ett fler tal mail,Har jag brutit mot något när jag lässt dessa mail i hans dator.?
Mathias Gunnervald |Hej, I rättsfallet RH 2004:40 bedömdes det som dataintrång att bereda sig tillgång till någons e-post. Det är med andra ord inte tillåtet att öppna annans e-post. Dataintrång regleras i 4 kap. 9 c § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P9cS1) . Vänligen,

Inspelning av samtal

2011-07-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det lagligt för ett försäkringsbolag att spela in ett samtal utan min vetskap?
Gustaf Strand |Hej Bernice! Det är lagligt för ett försäkringsbolag att spela in ett samtal mellan dem och dig. I detta fall visar brottsbalken (1962:700) 4 kap. 9a § vad som är illegalt, nämligen att spela in eller avlyssna samtal mellan andra som allmänheten inte har tillträde till och den inspelande personen utan att vara part i samtalet obehörigen berett sig tillträde till (https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Den som är part i ett samtal får således spela in samtalet i fråga. Det krävs inte att den andra parten är medveten om att samtalet spelas in. Vänligen Gustaf

Barns brevhemlighet vid godmanskap

2011-05-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Som god man för en sjuttonåring ensamkommande ungdom undrar jag om jag har rätt att öppna ungdomens post ? Om inte, om det kan anses vara för ungdomens bästa hur ställer sig sken då?
Jimmy Mikaelsson |Hej! Det korta svaret på din fråga är nej. I Sverige råder brevhemlighet, vilket regleras i 4 kap. 8 och 9 §§ Brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700 ). Brevhemligheten innebär att om du olovligen bereder dig tillgång till en postförsändelse, som är under befordran begår du ett brott mot 4 kap. 8 § BrB och du kan då dömas för brytande av posthemlighet. Bereder du dig olovligen tillgång till en postförsändelse när den har nått adressaten, är det istället ett brott mot 4 kap. 9 § BrB och du kan då dömas för intrång i förvar. Det är alltså förbjudet att olovligen öppna någon annans post, även brev adresserade till omyndiga. Innebörden av att ”olovligen öppna någon annans post”, är att det krävs att du antingen har barnets samtycke, eller stöd i lag för att kunna öppna barnets post, annars anses du öppna posten olovligen. Enligt 11 § Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ( https://lagen.nu/2005:429 ), vilken ditt godmanskap regleras av, så ska flertalet av reglerna i Föräldrabalken ( https://lagen.nu/1949:381 )(FB) som avser godmanskap tillämpas. Beroende på hur ditt förordnande som god man är utformat, så ska du företräda barnet och ta till vara barnets intresse i olika angelägenheter. Även om syftet med att öppna barnets brev skulle sammanhöra med en angelägenhet du ska företräda barnet i, finns det dock inget stadgande i FB som ger dig behörighet att öppna ett brev som är adresserat direkt till barnet. För att du lagligt sett ska kunna öppna post som är adresserat direkt till barnet, torde alltså krävas samtycke från barnet. Föreligger en nödsituation, så att fara hotar barnets liv, hälsa eller egendom och du öppnar barnets post för att försöka undanröja faran, kan det föreligga grund för ansvarsfrihet enligt 24 kap. 4 § BrB. För att ansvarsfrihet ska föreligga krävs dock att det är försvarligt att du öppnar brevet. D.v.s. att faran motiverade ett öppnande av barnets post och att du inte hade möjlighet att undanröja faran på annat sätt, än genom att utan barnets tillåtelse, öppna barnets post. Mitt råd till dig om du anser att det är viktigt för att du ska kunna utföra ditt uppdrag som god man på bästa sätt och det kan motiveras med hänsyn till barnets bästa att du läser barnets post, är att du frågar barnet om samtycke till att öppna barnets post. Med vänliga hälsningar

Hemfridsbrott och fotografering utan lov

2011-03-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En oinbjuden person följer med en inbjuden person in i mitt hem och fotograferar saker i hemmet. Är det brott mot lagen?
Anton Karlsson |Hej, Det finns i dagsläget inget generellt förbud mot att fotografera utan samtycke. Att utan lov kvarstanna eller gå in i någons bostad kan dock ses som hemfridsbrott enl. 4 kap. 6 § brottsbalken. (se. https://lagen.nu/1962:700) Hälsningar

Verbala kränkningar och hot

2011-03-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag vill hjälpa mina vänner så snart som möjligt på bästa möjliga sätt. Det är en familj består av en mor och en far samt tre söner där den yngsta snart blir 25 år. Mannen i huset tycker om att bestämma alldeles för mycket över sina söner och nu undrar jag om det är tillåtet att bestämma över vuxna barn och indirekt hota med konsekvenser om faderns order inte följs. En av sönerna lyder sin far blint, för om fadern t.ex. säger att sonen inte får resa för att träffa en kompis så berättade sonen att en konsekvens kan yttra sig i form av verbal misshandel. Det ser jag som ett indirekt hot, att med ord kränka och såra den son som inte lyder sin pappa. Nu behöver jag hjälp att finna information huruvida faderns agerande är inom lagens gränser eller inte. I vilken lagparagraf finns konkret information att läsa och finns den att tillgå online? Jag måste nämligen med en konkret lagtext kunna bevisa för min vän som inte tror på mig att faderns agerande kan vara en olaglig handling. Tack för hjälpen
Anton Karlsson |Hej, Situationen du beskriver bedömer jag, beroende på omständigheter, kunna klassas som antigen olaga hot, ofredande eller förolämpning. (För lagtext se: https://lagen.nu/1962:700#A2) Olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken. För att en händelse ska klassas som olaga hot krävs det att någon hotar annan med brottslig gärning, samt att denna gärning är ägnad att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Hot om brottslig gärning kan vara t.ex. ”jag ska slå dig i ansiktet med min knytnäve” (misshandel). Detta hot ska som sagt även vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade. Vad som ska anses som allvarlig fruktan bedöms utifrån den hotades synvinkel. Om den som hotar och den hotade i det vardagliga språkbruket brukar säga att de ska slå varandra, anses det som att den hotade inte skulle kunna ta hotet på allvar och därigenom inte kunna framkalla allvarlig fruktan. En verbal utskällning utan hot om brottslig gärning kan således inte klassas som olaga hot. Ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken. Genom hänsynslöst beteende mot annan kan man göra sig skyldig till ofredande. Omfattande och systematiska trakasserier, liknande mobbning eller annat psykiskt våld, kan klassas som ofredande. Att handgripligen antasta någon t.ex. genom knuffar eller krokben klassas även det som ofredande. Förolämpning, 5 kap. 3 § brottsbalken. Med förolämpning avses ett beteende som är ägnade att såra annans ärekänsla. Att uttala skällsord till en annan eller att spotta på en annan person är exempel på vad som kan ses som en förolämpning i lagens mening. Utan mer preciserade uppgifter om vad som fadern sagt är det dock svårt att närmare bestämma vilket/vilka brott fadern kan tänkas ha gjort sig skyldig till. Vänliga hälsningar