Förtäckt hot?

2021-11-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är " du kommer få se"ett hot ?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB). Enligt 4 kap. 5 § BrB kan den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, dömas för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.Hot om brottslig gärningDet anses vara olaga hot om en person antingen hotar någon med vapen eller om personen hotar om att utföra en brottslig gärning mot någon och hotet är allvarligt menat. Det är utan betydelse om personen faktiskt tänkt fullfölja hotet eller inte, men det beaktas vid straffmätningen. Hot om brottslig gärning mot t.ex. en nära bekant till den hotade faller också under denna bestämmelse.Allvarlig rädslaHotet ska ha varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade att hotet ska verkställas. Även om den hotade personen inte blir rädd då han/hon inte inser allvaret i hotet kan det ändå föreligga olaga hot om den som hotat gjorde det i syfte att framkalla allvarlig rädsla. Olaga hot föreligger även om det inte uttalades till personen direkt om den som hotade hade i tanke att hotet skulle förmedlas vidare till den hotade; var det inte tänkt att personen skulle få ta del av hotet anses det inte utgöra olaga hot. Om den hotade personen inte bryr sig om hotet eller vet att han/hon enkelt kan avstyra det är det inte heller fråga om olaga hot.Förtäckt hotVid förtäckt hot finns det inte något direkt hot om brottslig gärning, någon som t.ex skriver "du ska passa dig" har inte direkt hotat med en brottslig gärning, men personen som läser det kan ändå uppfatta det som hotfullt. I ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2013 s. 1227, har man uttalat att "Med hot om brottslig gärning förstås en gärning som av en annan person uppfattas som ett påstående om att brott kommer att utföras. Hotet behöver inte vara öppet utan det kan vara förtäckt, dvs. en antydan om vad som avses". I det nämnda rättsfallet hade Högsta domstolen tagit hänsyn till hur gärningsmannen hade förhållit sig till den hotade, trots att hotet inte var uttryckligt var det ägnat att framkalla rädsla hos den hotade, vilket gärningsmannen borde ha förstått.SammanfattningSvaret på din fråga är alltså att "du kommer få se" kan anses utgöra förtäckt hot. Även om hotet inte uttryckligen är direkt kan det anses utgöra förtäckt hot med hänsyn till övriga förhållanden som medför att den hotade personen uppfattar påståendet som att brott kommer att utföras.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vad är straffet för bidragsbrott?

2021-10-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har en vän som har fått CSN fast att hon inte har studerat. Nu har hon blivit anmäld av CSN då hon nu är skyldig dem pengarna för studierna som hon inte borde fått. Hon ska snart på förhör och hon börjar bli orolig för hon vet inte vad som kan hända henne. Finns det risk för att hon kan hamna i fängelset? Och isåfall hur länge? Summan hon är skyldig ligger runt 230000kr?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du nämner inte i din fråga vad din vän är anmäld för men utifrån omständigheterna kommer jag att anta att hon blivit anmäld för bidragsbrott; om så inte är fallet är du välkommen att återkomma för att få ett bättre anpassat svar! Enligt 2 § bidragsbrottslagen döms den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd felaktigt betalas ut, felaktigt tillgodoräknas, betalas ut med ett för högt belopp eller tillgodoräknas med ett för högt belopp, för bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet enligt 2 § anses vara grovt, döms man för grovt bidragsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år enligt 3 § bidragsbrottslagen. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktar man särskilt om brottet rört ett betydande belopp, om den som begått brottet använt falska handlingar eller om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning. I ett rättsfall från Svea hovrätt, mål nr B 2977-18, bedömdes brottet som grovt då personen använt sig av en förfalskad studieförsäkran. Vidare bör bör beloppet vara över fem prisbasbelopp för att anses vara grovt, i dagsläget motsvarar detta 238 000 kr. Enligt 4 § bidragsbrottslagen kan man även bli dömd för vårdslöst bidragsbrott till böter eller fängelse högst ett år om man av grov oaktsamhet begår sådan gärning som avses i 2 §. Enligt 4 § andra stycket döms man inte till ansvar om gärningen med hänsyn till beloppet, risken för ekonomisk skada och övriga omständigheter är mindre allvarlig. Sammanfattningsvis beror påföljden på flera faktorer. På åklagarmyndighetens hemsida nämner man att normalstraffet för bidragsbrott är villkorlig dom eller dagsböter. Om brottet är ringa, d.v.s. om den felaktigt utbetalade summan är låg eller om det finns andra omständigheter som gör att brottet bedöms som mindre allvarligt, blir straffet i allmänhet enbart böter. Vid grova brott, oftast när höga summor felaktigt betalats ut, kan man dömas till fängelse. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

När gallras villkorlig dom och böter från belastningsregistret?

2021-10-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, En bekant dömdes 2015 till villkorlig dom och dagsböter, år 2020 dömdes han återigen i ett annat brott till dagsböter. När gallras uppgifterna från belastningsregistret, alltså både första och andra domen. MVH//
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar lagen om belastningsregister. Enligt 17 § punkt 4 gallras villkorlig dom tio år efter domen, eller efter fem år om han vid tidpunkten för brottet var under 18 år. Enligt 17 § punkt 9 gallras böter fem år efter domen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

När avskaffades preskriptionsfristen för mord och dråp?

2021-07-28 i Påföljder
FRÅGA |Det har altid undrat mig att man fruktade att mordet på Oluf Palme skulle preskriperas då vi inte har preskriberingsfrist för mord och dråp i Danmark. Nu ser jag ochså at mord och dråp inte preskriberas så när ändrades lagen?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar din fråga som att du vill veta när preskriptionsfristen avskaffades för mord och dråp i Sverige. Att mord och dråp inte har en preskriptionsfrist framgår av 35 kap. 2 § punkt 1 Brottsbalken, bestämmelsen började gälla den 1 juli 2010. Bestämmelsen fick retroaktiv verkan vilket innebar att alla mord eller dråp som inte hade preskriberats när den nya bestämmelsen började gälla inte längre kunde preskriberas, däribland mordet på Olof Palme som skulle ha preskriberats 2011. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Vad är straffet för förskingring?

2021-11-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag har pga min ekonomiska situation med utmätning från kronofogden förskingrat ca 8000 kr för en förening. Vad kan straffet bli. Detta är första gången. Mvh
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar 10 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Enligt bestämmelsen kan man för förskingring dömas till fängelse i högst två år. Anses brottet vara ringa kan man istället dömas för ringa förskingring till böter eller fängelse i högst sex månader, 10 kap. 2 § BrB. Anses brottet vara grovt kan man dömas för grov förskingring i lägst sex månader och högst sex år, 10 kap. 3 § BrB. Hur domstolen dömer beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Något exakt belopp för när brottet anses grovt finns inte, men ser man till praxis brukar det röra sig om mycket högre belopp än 8 000 kr. Vad gäller gränsen mellan förskingring och ringa förskingring motsvarar den gränsen mellan stöld och ringa stöld, vilket ligger på 1 250 kr (se NJA 2019 s. 951). I ditt fall rör det sig sannolikt om förskingring av normalgraden vars straff är fängelse. Detta innebär dock inte att domstolen måste döma personen till fängelse då de i högsta möjliga mån vill undvika fängelsestraff och kan därför stanna vid bl.a. villkorlig dom eller skyddstillsyn beroende på omständigheterna. I NJA 1992 s. 470, där personen dömdes till villkorlig dom för grov förskingring, tog domstolen hänsyn till att personen inte tidigare dömts för något brott, att personen lever under ordnade förhållanden och att det saknas anledning att tro att personen kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Får jag spela in samtal som jag själv inte deltar i?

2021-10-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejBehöver jag prata själv i ett samtal där jag spelar in? Eller Räcker det att jag får vara med på plats.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar 4 kap. 9 a § Brottsbalken som anger att den som olovligen med hjälp av tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten inte äger tillträde och som han själv inte deltar i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Det är alltså olagligt att spela in samtal du själv inte deltar i och där de andra är omedvetna om inspelningen. Inspelningen är laglig om du själv deltar eller om du fått de andras samtycke i de fall du själv inte deltar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Är Onlyfans lagligt?

2021-08-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hur ser lagen ut när det kommer till att köpa innehåll för t.ex onlyfans. Samt hur definer man köp av Sexuella tjänster.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB), specifikt 6 kap. 11 § BrB som anger att den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Köp av sexuell tjänstFör att det ska vara fråga om köp av sexuell tjänst krävs det att man uppfyller vissa rekvisit. Det första rekvisitet är att man skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse. Med sexuell förbindelse avser man samlag eller sexuell handling. För att samlag ska anses föreligga är det tillräckligt att könsdelarna kommit i beröring med varandra. Sexuell handling brukar kännetecknas av att den väcker eller tillfredsställer gärningsmannens eller offrets sexuella drift. Att beröra könsorganet eller beröra en kroppsdel med ens könsorgan under en någorlunda varaktig tid kan anses vara en sexuell handling. I vissa fall krävs det inte att det sker en beröring, t.ex. när offret tvingas onanera på sig själv (se prop. 2004/05:45 s. 140). I ett annat förarbete till lagen, prop. 1997/98:55 s. 137, nämner man att nakenposering inte omfattas av denna bestämmelse. Det andra rekvisitet är att den sexuella förbindelsen ges i utbyte mot ersättning. Ersättningen kan vara i form av pengar eller annan allmän egendom som t.ex. alkohol eller en middag på restaurang. Det räcker att gärningsmannen utlovat ersättning, d.v.s. att betalning var en förutsättning för samlaget eller sexuella handlingen. Gärningsmannen måste inte själv ha betalat för den sexuella tjänsten; den som lämnar ersättning åt gärningsmannen blir ansvarig för medhjälp. Är köp på Onlyfans lagligt?Frågan är framförallt om det anses vara köp av en sexuell tjänst att köpa innehåll på Onlyfans. På Onlyfans kan användare ladda upp bilder och videos där de bl.a. poserar naket. Då det inte sker någon fysisk kontakt vid köp av dessa bilder eller videos så borde det falla under begreppet nakenposering. Jämför med pornografi som är lagligt i Sverige. Som ovan nämnt anses nakenposering inte vara en sexuell förbindelse, något som krävs för att det ska vara fråga om köp av sexuell tjänst. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Vad gör jag om någon skickar bilder på lik till mig?

2021-06-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, det är så att en person jag känner har fått en hel del bilder på döda, uppskurna och extremt skadade lik som någon försöker ha samlag med (efter döden typ på bårhus) han har inte bett om att få detta. Han är 14 år gammal och får det av en kille som är flera år äldre.Ett exempel på en av bilderna är en kropp utan huvud med magen uppskuren där en man penetrerar kroppen så att man ser mannens könsorgan genom den uppskutna magen. Så frågan är: är det okej att sprida sådanahär bilder?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att detta kan kännas väldigt obehaglig och jag vill börja med att konstatera att detta är något han verkligen inte ska behöva gå igenom och det är inte okej att sprida sådana bilder.Att han får dessa bilder skickade till sig på upprepade tillfällen utan att ha bett om det kan innebära att han utsatts för ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken. Ofredande innebär att hans frid blivit kränkt på ett kännbart sätt genom att ha utsatts för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Vissa ovälkomna handlingar anser man att den enskilda personen ska kunna tåla, men i hans fall rör det sig om upprepade och väldigt obehagliga bilder som han inte bett om, något som han verkligen inte ska behöva tåla. Att han är 14 år kan även innebära att han är en särskilt sårbar person. Att bilderna visar könsorgan, nakenbilder och sexuella handlingar innebär även att det är fråga om sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § Brottsbalken. Utöver detta så är den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik skyldig till brott mot griftefriden enligt 16 kap. 10 § Brottsbalken.Vad kan man göra i denna situation?Mitt första råd är att kontakta polisen för att göra en polisanmälan. Man kan börja med att berätta för en vuxen, t.ex. en förälder, en lärare eller någon annan man känner sig bekväm med och förklara situationen. Om man inte vill berätta för en vuxen kan man även ringa BRIS på 116 111, deras telefon är öppen dygnet runt.Jag hoppas det löser sig, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss!Vänliga hälsningar,