Hur mäts straffet vid narkotikabrott

2021-03-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har en vän som suttit häktad hittills drygt 3 månader. För grovt narkotikabrott. Han är tidigare ostraffad, är 40+ och har ett ordnat liv med jobb inom vården sen många år. Vet att straffskalan är typ 2-7 år års fängelse. Men betyder det att det antingen blir minst 2 år eller frigivning? Eller händer det att någon som åtalas för grovt narkotikabrott kan dömas till nåt annat straff, pga olika omständigheter hit o dit? Tex villkorlig dom, dagsböter etc?Alltså är det endast fängelse eller ingenting, eller vad kan man förvänta sig?Och vet ni på ett ungefär något om statistiken. Kan man i stort sett anta att en häktad blir dömd, eller är det lite fifty fifty?
Klara Zethraeus |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är svårt att besvara din fråga exakt eftersom jag inte har tillgång till alla bakomliggande omständigheter.När det kommer till frågan om man kan anta att en häktad person blir dömd eller inte, så finns det inte så mycket vägledning. När en person häktas så finns det ett krav på att det föreligger sannolika skäl att hen gjort sig skyldig till ett brott som kan ge ett fängelsestraff om minst ett år. För att sedan dömas i rätten är kravet betydligt högre, det måste vara ställt bortom rimligt tvivel. Vilket är en mycket högre misstankegrad än sannolikt.När det kommer till påföljden som kan aktualiseras så delas denna upp i två delar. Det handlar om straffmätningsvärde och val av påföljd.StraffmätningStraffet för grovt narkotikabrott uppgår till fängelsen i lägst 2 år och högst 7 år, detta innebär att om man blir dömd i rätten så räknar man med dessa straffvärden.För att landa i det här tidsspannet tar domstolen hänsyn till en rad olika omständigheter, bland annat: den skada, kränkning eller fara som garningen föranlett och gärningspersonens grad av skuld (29 kap. 1 § brottsbalken), samt försvårande (29 kap. 2 § brottsbalken) och förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § brottsbalken). Utfallet blir det så kallade konkreta straffvärdet och domstolen gör en helhetsbedömning i det enskilda fallet för att komma fram till det. Man tittar på omständigheter som kan vara förmildrande eller försvårande i fallet.Val av påföljdÖverlämnande till särskilt vård kan bli aktuellt enligt 31 kap. 2 § brottsbalken om personen lider av missbruksproblematik, rätten överlämnar då åt socialnämnden att föranstalta om behövlig vård. Det finns dock en rad olika förutsättningar i bedömningen av om den tilltalade är i vårdbehov eller inte.Om den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning så kan rättspsykiatrisk vård bli aktuellt enligt 31 kap. 3 § brottsbalken.Även om en överlämnandepåföljd inte är aktuell så föreligger det en presumtion mot fängelse enligt 30 kap. 4 § första stycket brottsbalken. Det betyder att rätten ska beakta omständigheter som kan tala för en lindrigare påföljd än fängelse, det här är en helhetsbedömning som görs i varje enskilt fall och som jag inte kan ta ställning till. I detta scenario skulle längden av det totala straffmätningsvärdet tala för att den här presumtionen bryts.Även när presumtionen är bruten kan rätten i vissa fall besluta om villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med tillägg, men det är i regel uteslutet när straffmätningsvärdet överstiger drygt två år.Som du säkert förstår är påföljdsbestämningen ett snårigt rättsområde och det finns heller inga givna regler. Det är fråga om en helhetsbedömning i varje enskilt fall som domstolen tar ställning till, det är därför svårt för mig att svara på vilket straff han kan komma att landa på. Utgångspunkten är att straffet ska stå i proportion till gärningens allvarlighet och gärningspersonens skuld, och huvudregeln i svensk rätt är att man inte får utdöma fängelsestraff om någon lindrigare påföljd kan komma på talNär det rör sig om stora mängder narkotika och/eller det utgör ett led i en verksamhet så anses det i regel vara mer klandervärt jämfört med exempelvis innehav för eget bruk. Mängden av narkotikan eller vilken typ av narkotika det rör sig om påverkar också bedömningen.Det enda sättet att inte drabbas av en påföljd är att frias under rättegången. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Utsatt för bedrägeri, konsekvenser?

2021-03-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag blev bedragen för några veckor sen på 4000kr. Jag skulle köpa kläder, presentkort på tillexempel Zalando av en kille på nätet. När jag betalt och allting så blockar han mig. Alltså jag kan inte kontakta han eller liknande. Han hade förklarat att han hade en storebror som jobbade på Elgiganten som tillexempel kunde fixa presentkort och sådant. Jag polisanmälde händelsen och är rädd att jag ska också åka i trubbel. Kan någon mynning svara mig som snabbt som möjligt. Jag är under 15.
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån förutsättningarna i din fråga kan jag inte se att du skulle råka i trubbel för att du blivit utsatt för ett bedrägeri. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Preskriptionstid

2021-02-22 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Kan man dömas för brott, eller få strafföreläggande böter osv. för brott som redan preskriberats? Hur lång är förresten preskriptionstiden för ofredande, olaga hot och förolämpning?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett brott preskriberas innebär detta att man inte längre kan dömas till straff för handlingen. Detta gäller även strafföreläggande och böter.Preskriptionstiderna inom straffrätten kan variera beroende på vilket brott det rör sig om men utifrån din fråga är det följande tider som gäller.- Ofredande 5 år- Olaga hot 2 år- Förolämpning 2 årTiden för preskription börjar löpa när brottet avslutas. Om man är under 18 år börjar tiden löpa först när man fyllt 18.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Oaktsam våldtäkt

2020-12-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående sexualbrott ämne. Om båda partners kommer överens att använda kondom men under förspelet där båda är medvetna att det inte finns kondom på plats och att killen förklarat att han har erektions problem men sen råkar dom ha oskyddat sex då den gled in under förspelet. Detta skapade stora problem för kvinnan och hon pratar om att detta är ett starkt fall för att polis anmäla. Så min fråga Är detta något som killen kan bli anmäld för och få brottsligt straff för? Även om det var en olyckshändelse?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt för mig att avgöra om det som skett uppfyller de kriterier som gäller för ett våldtäktsbrott, då en rättslig bedömning kräver mer ingående analys av händelsen. Istället kommer jag att redogöra för hur den aktuella lagstiftningen fungerar. Det som kommer att gås igenom är bestämmelser i brottsbalken (BrB).Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst 2 år och högst 6 år (6 kap 1§ BrB). När domstolen bedömer om ett deltagande har skett frivilligt beaktas särskilt om frivilligheten kommit till uttryck genom ord eller handling eller på något annat sätt.I och med en lagändring 2018 infördes en ny straffbestämmelse som tar sikte på situationer där gärningspersonen inte är medveten om att samtycke inte föreligger, men där hen borde ha känt till det (6 kap 1a § BrB). Detta kallas för en oaktsam våldtäkt. För att en oaktsam våldtäkt ska föreligga krävs att gärningspersonen varit likgiltigt till risken för att samtycke inte föreligger. I ditt exempel har det varit tydligt att samtycke inte förelegat till samlag utan kondom, huruvida omständigheterna är oaktsamma eller inte kommer, om personen polisanmäler, bli en fråga för en domstol i de fall det väcks åtal.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Straff för grooming

2021-03-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vilket straff får en vuxen som har utsatt en 15 åring för grooming. Personen har manipulerat och pressat 15 åringen att ta bilder och sända till sig och sedan hotat med att publicera dem om hen inte får fler. Personen har också försökt att få 15 åringen att träffas fysiskt också genom att manipulera och hota. Men 15 åringen har nekat. Är denna typ av hot och pressande straffbart och vilket straff kan hen få i så fall.
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar brottsbalken (BrB)För att någon ska kunna dömas för grooming krävs att personen föreslår eller stämmer träff med ett barn under 15 år i ett sexuellt syfte. Detta kan ge böter eller fängelse i högst 2 år (6 kap 10a § BrB). Det är alltså inte möjligt att straffas för grooming om personen fyllt 15 eller är äldre.Däremot kan man göra sig skyldig till brottet barnpornografi (16:10a BrB) där gränsen går först när man fyller 18. Denna bestämmelse täcker inte enbart att aktivt fotografera en intim bild på någon under 18 år utan även att inneha intima bilder. I detta fall går straffskalan upp till 2 års fängelse.Att pressa någon att ta intima bilder och att hota med att sprida dessa om man inte skickar flera räknas som försök till utnyttjande av barn för sexuell posering resp. grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. I dessa två fall om barnet är över 15 år så krävs att poseringen varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. I det första fallet består straffet av böter eller fängelse i högst två år. I det senare minst 6 månader och högst 6 år. (6 kap 8 § BrB).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline,Med vänlig hälsning

Kontaktförbud

2021-02-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag blev utsatt för grov våldtäkt ett par ggr under en tillfällig relation. En bekant till mig polisanmälde. Efter tvekan ställde jag upp på förhör. Nu är den anklagade informerad om att förhör ska hållas, brottsrubricering och att det gäller mig. Förhör kommer hållas inom en vecka. Jag är livrädd för den mannen. Jag är rädd att han kommer dyka upp även om han får kontaktförbud. Jag vågar inte gå ut. Vad skulle hända om han kontaktar mig? Räknas det som kontakt om han skulle stå utanför mitt hus men utan att ta kontakt?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kontaktförbud regleras i lagen om kontaktförbud.Förbudet innebär att en person förbjuds att besöka, på annat sätt ta kontakt med eller följa efter en person. Kontaktförbudet meddelas om det finns särskild risk för att en person kommer begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet skyddar. Detta innebär att den som förbudet gäller mot inte får söka upp, ringa till, ta kontakt på annat sätt eller genom andra försöka framföra budskap.Förbudet utformas efter vad som behövs i det enskilda fallet och meddelas för viss tid.Om personen bryter mot kontaktförbudet är detta ett brott, och man kan dömas för överträdelse av förbudet till böter eller fängelse i högst två år, förutsatt att överträdelsen inte var av ringa karaktär. Med detta menas situationer där man av en tillfällighet kommer nära varandra och det inte finns någon bakomliggande tanke om att ta kontakt.Det finns tyvärr tidigare rättsfall som pekar på att det inte innebär en överträdelse att personen befunnit sig i närheten av bostaden samt även stirrat på bostaden.För att undvika detta kan man ansöka om utvidgat besöksförbud, detta kan då omfatta bostaden som helhet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på LawlineMed vänlig hälsning

Från vilken ålder kan man samtycka till sexuella relationer?

2021-01-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har några frågor som jag gärna skulle vilja ha besvarade, har googlat runt lite och får inte en klar bild vad som egentligen gäller.1. Är det olagligt att en 27 åring & en 16 åring har sexuella konversationer samt delar intima bilder med varandra när båda är med på det?2. Är det olagligt att en 27 åring och en 16 åring har sex med varandra när båda är med på det?Tacksam för svar.
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till sexualbrott så regleras de i 6 kap Brottsbalken (BrB). I svensk rätt kan man från 15 års ålder samtycka till sexuella relationer. Så länge personen är över 15 år och samtycke föreligger är det inte olagligt. Däremot när det kommer till delning av intima bilder så faller detta in under brottet barnpornografi (16:10a BrB). Eftersom att man i lagen räknas som barn tills dess man är 18 år. Bestämmelsen täcker inte bara att aktivt fotografera en intim bild på någon under 18 år utan även att enbart inneha bilder. Fängelseskalan för barnpornografibrott går upp till 2 år. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Är falska påståenden om andra ett brott?

2020-12-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om en mormor till min dotter, ringer till socialen och säger att min dotter är autistisk, och att jag pappan till dottern lider av en personlighetsstörning och har två personligheter, fast det inte är sant, räknas det som ett brott?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av bestämmelserna i brottsbalken (BrB) samt rättegångsbalken (RB).Det du beskriver skulle kunna falla in under brottet "förtal" (5 kap. 1§ BrB). För att något ska anses vara ett fall av förtal krävs att någon utpekar någon annan som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.Det finns dock vissa undantag där anklagelser inte räknas som förtal. Undantagen består av om anklagandet har varit försvarligt och om man kan bevisa att det påstådda var sant, eller om man haft skälig grund att anta att det var sant.Förtal räknas som ett brott som kräver enskilt åtal i de flesta fall (5 kap 5 § BrB). Det innebär att den som utsatts för brottet själv behöver väcka åtal (47 kap 1 § RB). Vid ett enskilt åtal är det många processuella regler som man måste beakta, det är också tidskrävande och kan bli väldigt kostsamt.Om det finns särskilda skäl kan en åklagare väcka allmänt åtal (5 kap 5 § BrB). Det som påverkar bedömningen här är vilken typ av spridning påstående haft men även om de varit allvarliga till sitt slag.Detta innebär att du som första led kan anmäla händelsen till polisen med en önskan om att åtal väcks i målet. Om åklagaren då beslutar om att allmänt åtal inte ska väckas kan du istället väcka ett enskilt åtal, här är det dock viktigt att du är införstådd med vilka kostnader och konsekvenser ett sådant kan medföra.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning