Vad för straff kan man få om man döms för bidragsbrott?

2021-10-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej , vad för straff kan man få om man är misstänkt för bidragsbrott (CSN) utan att själv medverkat till brottet? Summan är 450 000kr Min handledare på Komvux har medverkat medvetet till bidragsbrott han har då godkänt mina uppgifter även om jag inte nådde upp till poängkraven för att kunna få studiemedel av csn . Jag visste inte ens om det . Jag blev uppringd av polisen nyligen för att komma på förhör ..Jag har flyttat utomlands för 1 år sen och har inga möljigheter att ta mig till sverige för en förhör .
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilket straff du kan få för det som har skett. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) och bidragsbrottslagen när jag besvarar din fråga. Allmänt om den tilltalades personliga skuldFörst är det viktigt att notera att ett straff inte kan dömas ut om inte brottet begås uppsåtligen om inte annat är särskilt föreskrivet i lagtexten (1 kap. 2 § BrB). Gällande bidragsbrott finns det dock en bestämmelse i 4 § bidragsbrottslagen som säger att en gärning som begås med grov oaktsamhet också är brottsligt. Detta innebär att det räcker med att du varit grovt oaktsam med din gärning för att du ska dömas till ansvar. För att någon ska anses vara grovt oaktsam krävs att personen är likgiltig inför risken att man får pengar som man egentligen inte har rätt till, dvs. att man har en misstanke om risken att pengarna egentligen inte skulle utdelas. BidragsbrottBidragsbrott regleras i 2 § bidragsbrottslagen och där anges att den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som hen är skyldig att anmäla och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd felaktigt betalas ut, döms för fängelse i högst två år, eller, om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader. Brottet kan också bedömas som grovt om det rört sig om ett högt belopp, om du använt dig av falska handlingar eller om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt, och då kan straffet bli fängelse i läst sex månader och högst sex år (3 § bidragsbrottslagen) I ditt fall har det rört sig om ett högt belopp varför denna bestämmelse kan vara aktuell. Dock ska domstolen väga in alla omständigheter i ditt fall och då kan det finnas omständigheter finnas som talar emot att brottet är grovt väga över. Vad gäller i ditt fall?Du kan inte dömas för brott om du inte uppfyller de krav som uppställs i lagtexten. I ditt fall ska det ha varit fråga om att du lämnat oriktiga uppgifter som orsakat att du fått ekonomiskt stöd felaktigt. Eftersom du har utdelats CSN för uppgifter som har angetts vara godkända innebär det att du har lämnat oriktiga uppgifter vilket har lett till att du fått ekonomiskt stöd fastän du egentligen inte skulle få det. Men precis som jag tidigare skrivit måste du varit åtminstone grovt oaktsam med din gärning vilket innebär att du ska ha haft en misstanke om att du lämnat oriktiga uppgifter till CSN som har lett till att du fått pengar utbetalt felaktigt. Du skriver dock att du inte visste att dina uppgifter godkändes trots att du inte uppnått kraven vilket innebär att du inte varit grovt oaktsam i ditt handlande. Du kan således inte dömas till bidragsbrott eftersom du saknar personligt ansvar. Detta kommer dock att bli en bedömning som domstolen kommer att göra och jag kan därmed inte ge dig ett rakt svar på hur de kommer att göra bedömningen. Om domstolen dessvärre skulle döma att du varit grovt oaktsam kan det bli aktuellt med grov bidragsbrott eftersom det rört sig om ett betydande värde och då är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Om gärningen istället bedöms vara bidragsbrott av normalgraden är det fängelse i högst två år som kan dömas ut som straff. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Kan jag dömas för bedrägeri och vad kan påföljden bli?

2021-09-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag och min vän var och handlade på Ikea. Det var min vän som handlade och jag hjälpte till att skanna varorna. I stress, skannade jag allt på vagnen men då mycket av sakerna var dubbletter dubbelskannade jag dessa saker. Av misstag har vi missat skanna varor värt 2000 kronor. Vi köpte 14 artiklar och endast 9 kom med på kvittot Jag antog att min vän som skulle betala kollade på skärmen så att allt stämde, och min vän antog att jag skannat allt korrekt.Vi är nu misstänka för bedrägeri för att ha vilselett Ikea. Då detta inte alls vart vår mening och i grunden varit dålig kommunikation mellan mig , som skannade, och min vän som kollade på skärmen och betalade. Hon ville betala för varorna som inte kom med men fick inte. Jag skulle inte ha några av varorna men hjälpte ändå till att skanna.Vi undrar nu hur stora chanserna är att vi fälls för detta, och vad påföljderna kan bli. Kommer vi få samma straff eller kan de bedömas olika? Vi är unga, studerande och en prick kan sätta stora spår i våra karriärer. Vi hade självklart inte uppsåt att inte betala för alla saker och förklarat detta i förhör.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) när jag besvarar din fråga, lagen innehåller regler om brott och straff. Vad krävs för att dömas för bedrägeri? Du skriver att ni är misstänkta för bedrägeri och undrar hur stora chanserna är för att ni ska fällas för detta och vad påföljderna kan bli. För att dömas för bedrägeri krävs att ni lämnat en oriktig uppgift som påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det inneburit vinning för er och skada för någon annan (9 kap. 1 § 2 st. BrB). I detta fall har ni genom att skanna in för få varor lämnat en oriktig uppgift som gjort att ni betalat mindre än vad ni hade gjort om ni hade skannat in rätt antal varor. Detta har inneburit vinning för din vän (eftersom du skriver att det inte är du som handlat) och därmed skada för Ikea. Den automatiska informationsbehandlingen är i ert fall självscanningskassan. Gällande dig har jag svårt att se att du ska fällas för bedrägeri eftersom alla rekvisit i ditt fall inte är uppfyllda då din handling inte har inneburit vinning för dig eftersom det var din vän som skulle få varorna. Gällande din vän är nog rekvisiten i straffbestämmelsen uppfyllda.Gärningsmannen måste ha uppsåtRekvisiten i straffbestämmelsenViktigt att notera dock är att det endast är gärningar som begås uppsåtligen som kan anses utgöra brott om inte annat finns föreskrivet (1 kap. 2 § BrB). Eftersom annat inte är föreskrivet i bestämmelsen om bedrägeri måste gärningsmannen ha uppsåt till gärningen för att hen ska dömas till bedrägeri. Med beaktande av vad du skrivit så har ni inte haft uppsåt till att vilseleda någon eller haft uppsåt till att erhålla vinning och skada någon. Utan uppsåt kan varken du eller hon dömas för bedrägeri. Detta kommer dock att bli en bevisfråga hos rätten och det går aldrig med säkerhet att säga hur en domstol kommer göra den bedömningen.Likgiltighetsuppsåt är gränsen mellan uppsåt och inte uppsåtVi kan dock titta på vad som minst krävs för att någon ska anses ha haft uppsåt till en viss gärning. Man brukar säga att den lägsta graden av uppsåt är likgiltighetsuppsåt. En person anses ha likgiltighetsuppsåt när gärningsmannen (i er situation) har en misstanke om att ha skannat för få varor och accepterat eller godtagit den omständigheten. Detta betyder att domstolen ska försöka fastställa er inställning till omständigheten vid tidpunkten för er gärning. Domstolen kommer bland annat att försöka fastställa hur ni uppfattat sannolikheten för att ni skannat in för få varor. Desto högre uppfattad sannolikhet hos er desto närmare kommer man till likgiltighetsuppsåt. Med andra ord anses ni ha uppsåt om domstolen bedömer att ni misstänkt att ni råkat skanna för få varor och att ni trots det fortsatt med er gärning, dvs. accepterat den risken. Bevisningen ska innebära att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått brottet Det ska dessutom vara ställt utom rimligt tvivel att ni har begått gärningen och att det begåtts med uppsåt. Detta är ett högt ställt beviskrav som åklagaren måste uppfylla. Dock kan jag som sagt inte ge dig ett direkt svar på hur rätten kommer att döma i uppsåtsfrågan eftersom varje gärning bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.Påföljden för bedrägeriPåföljden för bedrägeri är fängelse i högst två år. Rätten ska dock fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Detta innebär att det finns en presumtion mot fängelse, d.v.s att fängelse som utgångspunkt inte ska följa av ett brott. Det finns dock tre punkter som dock kan bryta denna presumtion mot fängelse. Den första punkten är om ni har gjort ett återfall, dvs. begått ett brott innan. Då kommer rätten att titta på hur lång tid som har förflutit mellan brotten samt om det är likartad brottslighet. Den andra punkten är brottet är ett artbrott. Ett artbrott är ett brott som karakteriserats som allmänfarlig vilket därmed motiverat ett strängare straff. detta fall är inte bedrägeri ett artbrott. Den sista punkten är om gärningen har haft ett högt straffvärde. En tumregel är att ett straffvärde på minst ett år är ett högt straffvärde. Straffvärdet i sin tur är ett mått på hur allvarlig ett brott är i relation till andra brott. I detta fall har bedrägeri ett straff på högst 2 år vilket motiverar ett högt straffvärde. Men om det skulle vara så att rätten finner er/någon av er skyldiga till brottet så tror jag därför att det med största sannolikhet att straffet blir böter och villkorlig dom. Jag hoppas dock att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Oaktsam våldtäkt mot barn

2021-06-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om jag träffar en kvinna från en dejtingapp som ljuger om sin ålder, och det finns dokumenterat att hon ljuger att vara äldre än vad hon är, kan jag bli straffad om det visar sig att den kvinnan inte var byxmyndig?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff.Våldtäkt mot barnI Sverige klassas man som byxmyndig när man fyllt 15 år. När en person som är byxmyndig har samlag med en person som inte är byxmyndig klassas det som våldtäkt mot barn (BrB 6 kap. 4 §). För att någon ska dömas till ett brott krävs att personen haft uppsåt till gärningen, om inte annat är särskilt föreskrivet (BrB 1 kap. 2 §). I BrB 6 kap. 13 § framgår att en person kan dömas till våldtäkt mot barn trots att personen inte haft uppsåt till gärningen men varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte uppnått den åldern. Detta innebär att du trots din avsaknad av uppsåt kan dömas till våldtäkt mot barn. Precis som paragrafen lyder förutsätter det att du varit oaktsam. Vem räknas som oaktsam?För att någon ska räknas som oaktsam krävs att personen antingen åtminstone haft en misstanke om omständigheten att den andra personen inte varit byxmyndig eller att personen inte gjort tillräckligt för att komma till insikt om det förhållandet fastän personen haft tillfälle och förmåga att göra det. Det ska även begäras av personen att hen skulle ha gjort dessa grejer för att komma till insikt. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att du kan bli straffad om det visar sig att kvinnan inte var byxmyndig om det är så att du har varit oaktsam gällande det förhållandet. Har du varken haft uppsåt eller varit oaktsam kan du däremot inte dömas till brottet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att dömas för bedrägeri?

2021-05-09 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag sålde en bok för under 500kr inklusive frakt och pga dåligt mående, minne osv kom jag mig inte för att skicka iväg boken. Jag blev då polisanmäld för bedrägeri och kontaktade då köparen och erbjöd mig skicka boken eller betala tillbaka summan, köparen valde då att få tillbaka pengarna och drog tillbaka anmälan men polisen måste ändå göra en utredning för misstanke om ringa bedrägeri. Jag har aldrig begått ett brott och det har aldrig funnits en tanke om bedrägeri. Boken finns kvar. Vad är mina chanser att bli friad från denna misstanke? Bör jag ansöka om en offentlig försvarare till förhöret hos polisen? Jag är ensamstående med ett barn från födseln och har fast anställning.Tack på förhand!
Sandra Bargabriel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du främst vill veta hur dina chanser att bli friad från åtalet för bedrägeri. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff. Vad krävs för att dömas för bedrägeri?För att dömas till bedrägeri krävs enligt 9 kap. 1 § BrB att:1. Någon genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet2. Handlingen/underlåtenheten ska innebära vinning för gärningsmannen och ska för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är.Det måste således finnas ett samband mellan vilseledandet och dispositionen. I ditt fall har överenskommelsen med köparen betraktats som ett vilseledande och transaktionen på 500 kr inneburit vinning för dig och skada för köparen. Viktigt att notera dock är att det endast är gärningar som begås uppsåtligen som kan anses utgöra brott om inte annat finns föreskrivet (1 kap. 2 § BrB). Eftersom annat inte är föreskrivet i bestämmelsen om bedrägeri måste gärningsmannen ha uppsåt till gärningen för att hen ska dömas till bedrägeri. Med beaktande av vad du skriver så har du inte haft uppsåt till att vilseleda någon. Du kan således inte dömas för bedrägeri om inte åklagaren lyckas visa att du haft uppsåt till vilseledandet och att vilseledande skulle innebära skada för köparen och vinning för dig. Hur rätten kommer att döma i uppsåtsfrågan kan jag tyvärr inte svara på. Om det känns bättre för dig kan det även påpekas att åklagaren måste visa att det är ställt bortom rimligt tvivel att du begått brottet och därmed haft uppsåt till handlingen.Bör jag ansöka om en offentlig försvarare till förhöret hos polisen? Du har rätt till en offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet och om det finns risk för annan påföljd än böter eller villkorlig dom (21 kap. 3 a § rättegångsbalken). Eftersom du står misstänkt för bedrägeri har du rätt till en offentlig försvarare. För att tillåtas ha med sig sin offentliga försvarare till ett förhör bör man ansöka om det. Det är förundersökningsledaren som sedan beslutar om vem som får närvara eller inte. En försvararen har dock rätt att närvara vid förhöret om det kan ske utan men för utredningen (23 kap. 10 § 1 st rättegångsbalken). Gällande om du bör ha en offentlig försvarare till förhöret hos polisen kan sägas att det oftast kan kännas tryggt att ha någon med sig till förhöret. En offentlig försvarare ska se till att dina rättigheter upprätthålls och att du känner till dina rättigheter samt är införstådd på vad som sägs. Det kan dessutom vara tryggt att veta att det är någon annan än du själv i rummet som bevakar dina intressen. Jag skulle således rekommendera att du ansöker om en offentlig försvarare till förhöret hos polisen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För ytterligare vägledning eller funderingar är du också varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,

Min chef anklagar mig för stöld - är det förtal?

2021-10-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivet beskylld av produktionschefen för en stor stöld på jobbet. Jag är helt oskyldig men produktionschefen påtalar att i medarbetare samtal så har det framkommit att jag är gärningsmannen. Det ska finnas personal som ska ha bevittnat stölden enligt honom som är villig att vittna i polisförhör/rättegång. Jag är helt oskyldig och inga bevis finns emot mig. Kan jag anmäla chefen för förtal. Ev anmäla vittnet med?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) när jag besvarar din fråga om chefen eller vittnet kan anmälas för förtal.Vad krävs för att någon ska dömas för förtal? För att din chef eller vittnet ska dömas för förtal krävs att de utpekat någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att de lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § BrB). I ditt fall har vittnet och chefen pekat ut dig såsom brottslig eftersom stöld är brottsligt enligt 8 kap. 1 BrB. I vissa fall kan en sådan uppgift vara försvarlig om uppgiftslämnaren visar att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den. I detta fall har arbetsgivaren fått höra från personalen att de bevittnat dig stjäla vilket innebär att din chef haft skälig grund för sin misstanke. Det ska inte vara brottsligt att anmäla ett brott som man har skälig grund för och därför kan inte förtal aktualiseras.Om så skulle vara att din arbetsgivare inte haft skälig grund för sin misstanke så krävs också uppsåt för att brott ska aktualisera i detta fall uppsåt (1 kap. 2 § BrB). Detta innebär att personerna måste haft uppsåt till att utpeka dig som brottslig (vilket de har haft) men också till att utsätta dig för andras missaktning. Detta rekvisit kan vara svår att bevisa om inte chefen eller vittnet gått runt och spridit det här till andra i syfte att få dig att framstå som en sämre person. Jag vet inte hur det har sett ut i ditt fall och därför kan jag inte uttala mig om uppsåt att utsätta dig för andras missaktning förelegat.Brottsligt att lämna falska uppgifterDu skriver att du är oskyldig vilket innebär att vittnet förmodligen har hittat på att hen bevittnat stölden. Att lämna falska uppgifter vid en rättegång, efter att ha avlagt ed är brottsligt enligt 15 kap. 1 § BrB. Vittnet kan därför dömas för mened. Även här krävs att vittnet haft uppsåt till att lämna falska uppgifter vilket innebär att hon måste veta att de uppgifterna hon lämnar är falska.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning, Sandra Bargabriel

Är det olagligt att kalla någon för hora?

2021-07-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag hamna i ett bråk med min kusin och hans vänner och först trodde jag att vi skämtade med varan så när en tjej fråga om jag ville ha en raggarfamilj efter mig då sa jag "vadå är du en hora eller" men sen så fortsatte min kusin hota med att han skulle bryta alla ben i min kropp och slå ner mig men innan den där tjejen kom in i samtalet höll min kusin och en av hans vänner på att mordhota mig och de var då jag trodde vi skämtade bara men min kusins vän var seriös när han sa att jag skulle få en kula i pannan. Jag undrar om jag kan bli anmäld för att jag kallade den där tjejen för hora?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har begått ett brott när du kallat en tjej för hora. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff. Att kalla någon för hora aktualiserar brottet förtal (5 kap. 1 § BrB). För att dömas till brottet krävs att man utpekat någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att man lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Ordet "hora" innebär att en person säljer sexuella tjänster och enligt svensk rätt är det inte brottsligt att sälja sexuella tjänster. Dock är det ett påstående som kan utsätta personen för andras missaktning varför förtal kan bli aktuellt. Du behöver dock också ha haft uppsåt till att utsätta tjejen för andras missaktning för att kunna dömas till ansvar (1 kap. 2 § BrB). Eftersom du skriver att du trodde att det var på skoj har du inte haft uppsåt till att utsätta henne för andras missaktning och kan därmed inte dömas till brottet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Vad innebär övergrepp i rättssak?

2021-05-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Är det övergrepp i rättssak eller olagligt om man ber sin vän dra tillbaka sitt vittnesmål från brottsplatsen om man är målsägande?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff. Vad innebär övergrepp i rättssak? Övergrepp i rättssak innebär att någon genom våld eller hot om våld angriper annan för att hen bland annat avlagt ett vittnesmål. Detsamma gäller om någon med annan gärning, som medför lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning angriper annan för att hen avlagt vittnesmål (17 kap. 10 § BrB). Avgörande för bedömningen är således hur du framför din önskan om att din vän ska dra tillbaka sitt vittnesmål. Om det sker utan hot, förtäckta hot, våld eller andra gärningar som kan medföra lidande, skada eller olägenhet för din vän så finns det inget du behöver oroa dig för. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. För ytterligare vägledning eller funderingar är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?

2021-05-07 i Påföljder
FRÅGA |HejOm man accepterar ett strafföreläggande vid gripandet av köp av sexuella tjänster så hamnar man väl i belastnings registret. Jag undrar hur länge man finns i registret innan det gallras ut?Om gallringstiden är ute, är det lika med att det aldrig kan uppdagas?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har fått ett strafföreläggande för ett brott och undrar hur länge brottet kommer att finnas i belastningsregistret. Frågor om gallringstid regleras i lagen (1998:620) om belastningsregister. Enligt 17 § punkten 9 i lagen om belastningsregister ska ett strafföreläggande gallras fem år efter godkännandet av strafföreläggandet. Detta innebär att du inte längre kommer att ha en anteckning i ditt belastningsregister efter att fem år har passerat. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,