Är det olagligt att automatiskt spela om låtar på Spotify för att tjäna pengar?

2020-09-12 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej är det olagligt att botta en låt på spotify? Dvs koda en automatiserad program som lyssnar på en låt som jag har skapat och genererar pengar.Det står t.ex på spotifys hemsida att det inte är tillåtet, men är det olagligt/straffbart? Dvs vad blir påföljden förutom att ens konto stängs av?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du nämner att du läst delar av Spotifys användarvillkor utgår jag från att du är medveten om att du i det scenario som du beskrivit ovan gör dig skyldig till kontraktbrott. Dessutom finns det skadeståndsfrågor som gör sig gällande i din beskrivning, men eftersom det inte uttryckligen efterfrågades kommer jag att hålla mig till din huvudfråga. Jag kommer dessutom besvara din fråga i du-form men under antagandet att det är en rent hypotetisk fråga. Är det olagligt att genom ett automatiserat system påverka den data som läggs till grund för utbetalningar i Spotifys ersättningsprogram? För att besvara din fråga behöver vi tillämpa brottsbalk (1962: 700) (även kallad brottsbalken), hädanefter förkortad BrB. I 9 kap 1 § BrB står det att den som genom vilseledande förmår någon att agera eller låta bli att agera på ett sätt som innebär vinning för gärningsmannen (du tjänar pengar) och skada för den vilseledde (Spotify förlorar pengar) döms för bedrägeri till fängelse i högst två år. I 9 kap. 1 § 2 st BrB stadgas därutöver att man även kan dömas för bedrägeri om man genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen (din förmögenhetsmassa ökar) och skada för någon annan (Spotifys förmögenhetsmassa minskar i motsvarande mån).När spotify ska bedöma den ersättningen du ska få för den trafik du dragit in så utgår de från antalet strömningar din låt genererat. När du olovligen (genom att gå emot deras förbud mot automatiserade streamingsystem) påverkar resultatet av deras automatiserade informationsbehandling genom att streama låten med hjälp av en bot, finns det en risk att du uppfyller rekvisitet för bedrägeri enligt 9 kap 1 § 2 st BrB.SlutsatsDet är som framgår ovan möjligt att du i det givna scenariot gör dig skyldig till ett förfarande (bedrägeri) som Spotify skulle kunna utkräva ett straffrättsligt ansvar för. Mitt råd är därför att avstå från sådana metoder.

Vad menas med stöld?

2020-06-12 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad menas med stöld enligt lagen ?
Aram Shokor |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Stöld är ett tillgreppsbrott som innebär att någon tar någonting från en annan person med syfte att behålla det för sig själv eller sälja det eller dylikt. Tillgreppsbrotten finns i Brottsbalkens (1962:700) 8 kapitel. För att det ska kunna vara stöld krävs alltså att man utan lov tagit någonting av ekonomiskt värde (tex en hund, en guldklocka, ett par jeans etc). Se 8 kapitlet 1 § BrB. Straffet för stöld är högst två år. Det skulle kunna vara så att värdet på det som blir stulet inte är så högt att det kan sägas vara nödvändigt med straffsatsen i 8 Kapitlets 1 §, och då finns det i 8 kapitlets 2 § en regel som säger att om det tillgripnas värde och omständigheterna i övrigt talar emot att det skulle vara en stöld av normalgraden, så är stölden att anse som ringa. Förut kallades ringa stöld för snatteri. Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Gränsen mellan ringa stöld och stöld av "normalgraden" brukar dras vid 1 000 kronor om stölden sker i butik. De stölder som understiger det beloppet klassas alltså i regel som ringa stöld.Det finns även grov stöld i 8 kapitlet 4 § som medför ett längre straff - lägst sex måander och högst sex år. Jag hoppas detta besvarar din fråga, du är välkommen att återkomma med ytterligare funderingar.

Är fällknivar utan egg olagliga?

2020-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Är fällknivar utan egg olagliga i Sverige?Exempel: balisong (även kallad för "butterfly-kniv") med oslipat blad.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Tillämplig lag är lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Knivlagen), hädanefter förkortat KL. Är fällknivar, balisonger och dylika knivar olagliga i sverige? Nej, dessa knivar är inte olagliga att inneha så länge de inte är på allmän plats. Detta framgår av 1 § KL, vari stadgas att sådana knivar och stickvapen som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa inte får innehas på allmän plats. Det finns undantag i 1 § 2 stycket KL som stadgar att det kan vara tillåtet för en person att inneha en sådan kniv på allmän plats om denne behöver kniven i sin tjänst, ett exempel kan vara att en snickare ofta har ett behov av en kniv. Om du är under 21 år så är dock stickvapen som konstruerats så att klinga eller blad snabbt fälls eller skjuts ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) inte tillåtna att inneha alls, se 1 § 3 stycket KL. Omfattas balisonger, fällknivar och dylikt av knivlagen om de saknar egg?Om knivlagen läses bokstavligt så omfattas inte exempelvis balisonger och springstilletter utan egg av knivlagen eftersom de inte är ägnade att användas som vapen. De "knivarna" du använt som exempel är praktiskt taget identiska med vanliga knivar bortsett från att bladen är slöa. De är emellertid inte ämnade att användas som knivar, utan som leksaker i stil med fidget spinners, varför de inte omfattas av knivlagen. De får alltså innehas på allmän plats, även av någon under 21 år. Med det sagt så borde sådana saker inte lämna hemmet eftersom de enkelt kan misstas för riktiga stickvapen och orsaka besvär för dig och obehag för folk i din omgivning. För att undvika missförstånd bör du därför inte "leka" med den öppet. Sunt förnuft gäller alltså. Jag hoppas detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har andra frågor.