Fd sambo vägrar hämta sina saker, vad kan jag göra?

2020-08-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Om en fd sambo flyttat ut för ett år sedan och nyligen blivit meddelad om att denne behöver hämta sina tillhörigheter inom tre helger och inte gör det, får jag kasta dennes tillhörigheter då? Eller kan jag begära hyra?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Svaret regleras i det här fallet i 8 och 10 kap. brottsbalken. Vill du följa med i lagrummen får du gärna klicka på länkarna!Ex-sambo vägrar hämta upp sina sakerDet är alltid en tråkig situation när ens ex vägrar hämta upp sina saker, dock är det viktigt att poängtera att det han lämnat kvar fortfarande är dennes saker. Det betyder att du inte har rätt att förfoga över det som lämnats kvar hur som helst, t.ex. genom att slänga bort det. Det brottet du riskerar att begå om du kastar bort egendomen är olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken. Ett annat exempel är att du skulle lämna sakerna på en annan plats utan exets tillstånd, då blir brottet egenmäktigt förfarande aktuellt enligt 8 kap. 8 § brottsbalken.Detta betyder såklart inte att ditt ex har rätt att vägra att hämta upp sina saker. Precis på samma sätt som du inte får flytta hans saker utan tillåtelse får ditt ex inte heller lämna kvar sina saker utan tillåtelse. Han kan därför riskera att göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande genom att ta upp plats i din bostad utan din tillåtelse. Skulle situationen inte lösas inom en längre tid kan du alltså polisanmäla händelsen.Begära hyra för att förvaringen?För att begära hyra så är utgångspunkten att det ska finnas något typ av avtal eller en överenskommelse, ett hyreskontrakt. Det är dock inte fullt omöjligt för dig att ha rätt till hyra, eftersom hans egendom tar plats i din bostad och du därför inte får nyttja bostaden till fullo. Tyvärr behöver jag mer detaljer om situationen för att avgöra om du skulle ha framgång med ett sådant krav. Ett alternativ är att ni kommer överens om att ditt ex ska betala dig för förvaringen. I dessa situationer så brukar parterna dock ha svårigheter att komma överens.Ansök om handräckningEtt av de medlen du kan ta till är att ansöka om s.k. handräckning hos kronofogden. En sådan ansökan innebär att kronofogden förelägger ditt ex att hämta upp sakerna som lämnats. Beslutet som kronofogden sedan tar om handräckning kan leda till att ditt ex blir skyldig att snarast hämta sina saker. Denna ansökan gör du genom att fylla i en blankett på kronofogdens hemsida. Själva ansökan kostar 300kr, du kan dock begära att få ersättning för kostnaden i din ansökan.SammanfattningDu har en begränsad rätt till vad som får göras med sakerna som ditt ex lämnat kvar. Allting måste hållas tillgängligt för upphämtning. Ni har möjlighet att bestämma själva hur det ska ske men det finns ingen skyldighet för dig att gå längre än att hålla sakerna tillgängliga för upphämtning hos dig. Om ditt ex fortfarande skulle vägra att hämta upp sakerna kan du antingen ansöka om handräckning hos kronofogden för att försöka snabba på processen eller polisanmäla händelsen.Med vänliga hälsningar,

Svarttaxi och kravet på yrkesmässig trafik

2020-06-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Hur lyder lagarna runt svarttaxi och vad räknas riktigt som svarttaxi. Givetvis förstår jag att en person som kör en hel lördagkväll och skjutsar folk mot betalning är en svarttaxi, men om jag hämtar mina kompisar som ber om skjuts så ska jag väll kunna ta en slant för bensin och tid utan att det blir en svarttaxi. En "bilpool" mellan 4 arbetskolegor där man byter av varandra med körningen till jobbet har jag väldigt svårt att se som svarttaxi men kan det räknas som det om någon paragrafryttare till polis stoppar en?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Brottet som brukar kallas för svarttaxi heter olaga yrkesmässig trafik. Enligt 5 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:120) följer att den som uppsåtligen bedriver yrkesmässig trafik utan tillstånd döms för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst 1 år. Det är inte fråga om olaga yrkesmässig trafik i de situationerna du beskrivit eftersom föraren inte kör yrkesmässigt. Högsta domstolen har uttalat sig såhär i frågan: "För att det skall vara fråga om yrkesmässig trafik krävs att bilen ställs till allmänhetens förfogande i sådan omfattning att den kan anses vara systematiskt utnyttjad för förvärvsändamål. Det skall dock framhållas att redan den första körningen måste kunna utgöra yrkesmässig trafik, om det är utrett att det är fråga om en planerad yrkesmässig verksamhet som är avsedd att bedrivas även fortsättningsvis.", se NJA 2004 s. 385.När du kör dina vänner och tar betalt för bensinen så har du inte ställt bilen till allmänhetens förfogande eftersom den inte kommer anses vara systematiskt utnyttjad för förvärvsändamål, därmed uppnår du inte de kraven som ställs för att dina handlingar ska vara brottsliga. Likaså när du och dina arbetskollegor turas om med att köra varandra till jobbet.Med vänliga hälsningar,

Husrannsakan hos annan än den misstänkte

2020-04-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Får polisen gå in i en bostad som ej den misstänkte personen är skriven på hur som helst?Personen i fråga har aldrig varit i kontakt med polisen på något annat vis än fortkörningsböter och är 30 år.Misstanken ska vara ringa narkotika (eget bruk). Aldrig påkommits vid bruk eller något annat brottsligt.Polisen går då raka vägen in i denna lägenhet och chockerar både den boende i lägenheten samt den misstänkte som aldrig pratat med polisen i sådana sammanhang. Ena polisen för efter en stund ut den misstänkte och därefter börjar den andra söka i lägenheten som ej den misstänkte bor i.Boende fick stoppa polisen då denne ej har något med misstanken att göra. Därpå polisen ställer sig frågande "Bor inte den misstänkte här?". Då hade redan polisen innan detta varit förbi den misstänktes lägenhet och ej påträffat den misstänkte.Så frågan är då egentligen, får polisen göra på detta vis?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förutsättningar för husrannsakan i ditt fallHusrannsakan regleras i 28 kap. rättegångsbalken (RB). En husrannsakan kan vidtas när det finns anledning att anta att ett brott begåtts på vilket ett fängelsestraff kan följa, antingen för att leta efter föremål som kan tas i beslag/förvar (bevis) eller för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen om brottet. Ringa narkotikabrott är ett sådant brott för vilket fängelsestraff kan följa enligt 2 § narkotikastrafflagen. För de fall husrannsakan ska göras hos någon annan än den som är skäligen misstänkt för brottet krävs det att brottet begåtts hos denne eller att det finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen kommer hittas föremål som kan tas i beslag eller förvar, 28 kap. 1 § RB. Det betyder i ditt fall att polisen ska ha haft synnerlig anledning att anta att de skulle hitta narkotika när de letade igenom lägenheten de gick in i. Principer som måste följas vid en husrannsakanVid myndighetsingrepp som husrannsakan gäller i allmänhet två principer som kallas behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att ett ingrepp endast får göras om det behövs för att uppnå ett vist ändamål. Proportionalitetsprincipen innebär att ingreppet dessutom måste stå i rimlig proportion till det intrång eller den kränkning som det innebär mot den enskilde.Båda principerna framgår av lagtexten i 28 kap. RB. Där står nämligen att en husrannsakan endast får beslutas om skälen för åtgärden uppväger de men som åtgärden innebär för motstående intressen (28 kap. 3 a § RB). SlutsatsDet är svårt att ge ett definitivt svar på din fråga eftersom den kräver en del svar från de som var delaktiga i beslutet för husrannsakan. Det framgår inte på vilka grunder personen i fråga är misstänkt för ringa narkotikabrott. Vi vet inte heller om polisen hade synnerlig anledning att anta det skulle hittas narkotika i lägenheten. Det man kan säga är att ifall polisen inte hade synnerlig anledning att anta att de skulle hitta narkotika i lägenheten så har de agerat fel.Med vänliga hälsningar,

Är försäljning av lustgas lagligt?

2020-02-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Var hittar jag lag paragraf som tyder på att försäljning av lustgas är laglig på klubar och fester?Vi kunna se att de står från en myndighet helt enkelt.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När det kommer till att ta reda på om ett ämne eller en substans går att sälja eller inte kan man se till om det är narkotikaklassat. Det finns inte en specifik paragraf som reglerar om just lustgas går att sälja. Vad man gör istället är att leta i läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (LVFS 2011:10). Listan innehåller de ämnen och substanser som är narkotikaklassade av läkemedelsverket. Skulle ämnet man vill sälja finnas med i verkets förteckningar är det alltså narkotikaklassat och olagligt att sälja. Lustgas finns i nuläget inte med i denna lista vilket betyder att det inte är narkotikaklassat och därmed är lagligt att sälja. Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att inneha alkohol när man är under 18 år?

2020-06-29 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt att bära alkohol på sig när man är under 18?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att bära alkohol när man är under 18 år är inte olagligt i sig. Det är däremot olagligt att sälja, framskaffa eller ge bort alkohol till någon som är under 20 år enligt 3 kap. 7 & 9 § alkohollagen (2010:1622). Bryter någon mot denna regel kan den dömas till böter eller fängelse i högst fyra år om brottet är grovt enligt 11 kap. 7 § alkohollagen. Trots att det inte är olagligt för minderåriga att bära på alkohol har en polisman möjlighet, enligt 12 kap. 1§ alkohollagen, att beslagta alkohol som langats i strid mot de förbud som ställs upp. Utöver detta har polisen rätt att omhänderta berusade personer om de inte kan ta hand som sig själva eller innebär en risk och fara för sig själv eller andra enligt 1 kap. 1 § lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.. Sammanfattningsvis betyder det här att man inte begår ett brott enbart genom att bära alkohol på sig när man är under 18, men polisen har rätt att beslagta den alkoholen och omhänderta personen om kraven för omhändertagande är uppfyllda.Med vänliga hälsningar,

Hur många gånger kan man polisanmäla utan att det blir trakasserier?

2020-04-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur många gånger kan man anmäla en person till soc eller polisen och det blir nedlagt varje gång? När blir det trakasserier?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De brotten som kan bli aktuella är falsk angivelse eller falsk tillvitelse enligt 15 kap. 6-7 §§ brottsbalken. För att en polisanmälan ska utgöra falsk angivelse enligt 15 kap. 6 § brottsbalken måste anmälaren ha pekat ut en person som skyldig till ett brott och dessutom haft som avsikt att angivelsen ska leda till ett åtal. Anmälan ska vara någorlunda allvarlig och det ska finnas en risk att någon faktiskt tror på vad som påstås i anmälan, dessutom ska det vara ett brott allmän åklagare kan väcka åtal för (se vidare RH 2007:57). Att personen anmält en annan för ett brott och det blivit nedlagt varje gång skulle kunna tala för att anmälaren är medveten om att den anmälde är oskyldig, speciellt om det är samma brott som anmäls flera gånger. Skulle det anmälningarna inte nå upp till falsk angivelse, kan det istället handla om falsk tillvitelse enligt 15 kap. 7 § brottsbalken. Kraven för falsk tillvitelse är nästan samma som de för falsk angivelse, skillnaden ligger i att anmälan inte är avsedd till att leda till åtal utan bara att vara besvärande för den som blir anmäld. Särskilt i situationer som kan uppfattas som trakasserier kan detta brott bli aktuellt. Sammanfattningsvis kan man säga att det beror på en del omständigheter som inte framgår från din fråga. Upplevs anmälningarna som trakasserier skulle något av dessa brott kunna vara aktuella och därmed kan man vända sig till polisen för att få hjälp.Med vänliga hälsningar,

Ex-make vägrar sälja våra saker

2020-03-01 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Jag och mitt ex skildes för tre år sedan. Vi har saker kvar i hans hem som är våra gemensamma. Han har lovat att lägga ut dom på blocket så att vi kan dela på pengarna. Han gör inte detta och dessutom använder han sakerna, det mesta är elverktyg. Jag får inte gå hem till honom o hämta sakerna (han förbjuder mig att gå på hans mark) så att jag kan lägga ut dom på blocket. Har han rätt att dra ut på försäljningen i flera år och dessutom bruka våra saker? Har jag rätt att hämta våra saker från hans hem? Vad kan jag göra för att få ut min rätta del i våra sakerna?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelserna som reglerar din situation finns i brottsbalken. Vill du läsa paragraferna parallellt med detta svar får du gärna klicka på länkarna eller söka upp de på internet! Nedan kommer jag stycka upp de viktigaste omständigheterna och förklara vilka rättigheter och skyldigheter du har.Får du gå hem till honom och hämta sakerna?Då du inte längre är bosatt i bostaden så får du inte gå in i din ex-makes hem utan dennes samtycke. Om du skulle gå in i bostaden utan tillåtelse kan du göra dig skyldig till hemfridsbrott, (4 kap 6 § brottsbalken). Detta förutsätter dock att bostaden inte längre är er gemensamma utan att du faktiskt flyttat ut. Har han rätt att dra ut på försäljningen i flera år och dessutom bruka era saker?Du har rätt till elverktygen lika mycket som ditt ex. Det betyder att han inte har rätt att vägra dig åtkomst till verktygen. Genom att bruka sakerna och inte låta dig ha tillgång till dessa blir brottet olovlig förfogande aktuellt, (10 kap 4 § brottsbalken). Med tanke på att detta pågått i flera år är risken hög att ditt ex faktiskt gjort sig skyldig till detta. Han har lovat att lägga ut dom på blocket så att ni kan dela på pengarna.Er överenskommelse var alltså att han skulle sälja verktygen för att dela på pengarna med dig. Detta räknas som ett bindande avtal mellan er och i och med att ditt ex inte gjort som ni kommit överens om har han brutit mot ert avtal. Det finns inga rättsliga regler som reglerar påföljderna vid avtalsbrott. Detta innebär att en juridisk process måste drivas för att lösa konflikten i detta hänseende.Vad kan du göra för att få ut din del?Det enklaste sättet är att komma överens med ditt ex. Det finns en chans att han blir mer villig att fullgöra det han lovat om han blir medveten om det brott han riskerar att göra sig skyldig till vid en polisanmälan. Om detta inte går är min rekommendation att antingen anlita en jurist som hjälper dig starta en juridisk process eller att du kontaktar polisen. Med vänliga hälsningar,