Är Ligandrol och Embrosam dopingklassade?

2020-10-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Är ligandrol och Enobosarm dopingklassade preparat?Hej, det är så att jag är inte kan hitta någon exakt information angående SARMS (Selective androgen receptor modulator) och om det är lagligt att köpa och importera dessa eller att använda dessa utanför tävlingar. Det finns många olika SARMS och jag tror att det är olika regler för olika SARMS, men jag är intresserad om LGD4033 (Ligandrol)och MK2866 (Enobosarm). Då dessa varken är testosteron eller höjer värdet på testosteron eller tillväxthormoner. De är heller inte derivat utav testosteron vad jag vet. Tack
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Är Ligandrol och Enobrosam dopingklassade? Det anges inte i svensk lagstiftning vilka preparat som är dopingklassade, däremot anges i 1 § lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. Där anges att de preparat som omfattas av lagen är syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. Dessa preparat får endast innehas om ändamålet är medicinskt eller vetenskapligt, vilket framgår av 2 § lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. Ett dopningsklassat preparat får alltså varken importeras till Sverige eller köpas här. SARMs är ett samlingsnamn för selektiva androgenreceptmodulatorer, och det finns ett antal dopingklassade preparat som går under detta namn. Även om preparaten inte är testosteron eller dess derivat kan de fortfarande klassas som dopningsmedel. Ligandrol är exempelvis med på WADAs dopinglista. Varken Ligandrol eller Enobosarm är dock med på expertgruppens förteckning över substanser som utgör dopningsmedel enligt lag om förbud mot vissa dopningsmedel, som tagits fram av Folkhälsomyndigheten. Du bör kontakta Tullverket innan du beslutar dig för att importera preparaten Du bör vara medveten om att det räcker att det finns spår av eller misstanke om dopingklassade preparat för att import och försäljning av preparaten ska vara otillåtet. Preparaten kan beslagtas och förstöras redan vid tullen om sådan misstanke finns, vilket framgår av Lag om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser. Även om preparaten inte är dopingklassade av Folkhälsomyndigheten kan de alltså fortfarande beslagtas. För att vara på den säkra sidan bör du kontakta Tullverket innan du väljer att importera något av preparaten. Vänliga hälsningar,

Kan en skrivelse utgöra förtal?

2020-09-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Lawline. Jag har haft synpunkter på vissa beslut och handhavande som tagits i vår bostadsrättsförening, något som har irriterat vår styrelse. För några månader sedan delade en av styrelseledamöterna ut en skrivelse som lämnades i samtliga boendes brevlådor. I skrivelse stod att jag skulle ha utsatt föreningen för fakturabedrägeri, att jag ska ha hotat en av entreprenörerna och var polisanmäld för detta. Detta stämmer inte, och jag har fram tills nu väntat på att bli kallad till polisförhör, något som dock inte skett. Dessutom hade vederbörande skrivit att jag ska ha kallat honom för både det ena och det andra, samt spottat efter honom osv. Jag har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, skriftligen blivit anklagad för stöld, pga. att jag har använt dekorations stenar som tillhör föreningen, något som både jag och många andra i föreningen har gjort.Får man verkligen göra så här? Finns det någon möjlighet för mig att gå vidare med detta?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att den person som har anklagat dig för att ha stulit dekorstenar av föreningen är samma föreningsledamot som har delat ut skrivelsen där du anklagas för fakturabedrägeri, hot gentemot en leverantör och att ha kallat honom för diverse saker och spottat efter honom Den som utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat vis till andra lämnar uppgift som är ägnad att utsätta den utpekade för missaktning gör sig skyldig till förtal, enligt 5 kap. 1 § första stycket brottsbalken. Föreningsledamoten har i detta fall både utpekat dig som brottslig i ditt levnadssätt, då han har anklagat dig för bedrägeri och stöld, och som klandervärd i ditt levnadssätt då han uppger att du ska ha spottat efter honom. Den skrivelse där du utpekas för detta har alltså lämnats för att försätta dig i en obekväm situation och har med andra ord lämnats i syfte att utsätta dig för andras missaktning. Om det anses att lämnandet av uppgifterna är ett försvarligt beteende kan den som lämnar dessa uppgifter inte anses ha begått förtal. Detta förutsätter dock att uppgifterna antingen var sanna eller att uppgiftslämnaren har haft skälig grund att lämna dessa, vilket framgår av 5 kap. 1 § andra stycket. I denna situation finns det dock ingenting som tyder på att det föreningsledamoten har gjort har varit försvarligt. Ifall du vill gå vidare med detta bör du alltså göra en polisanmälan angående förtal. En åklagare får nämligen inte väcka åtal för förtal på eget initiativ. Vänliga hälsningar,

Kan man dömas till misshandel genom underlåtenhet?

2020-10-02 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan bli dömd för underlåtenhet vid misstanke om misshandel/grov misshandel. Förutsatt att alla övriga rekvisit är uppfyllda.
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall man kan dömas till ansvar för misshandel alternativt grov misshandel som man har orsakat genom underlåtenhet. Misshandel är ett brott som kan orsakas genom såväl ett aktivt handlande som genom underlåtenhet, vilket Högsta domstolen har förklarat i rättsfallet NJA 2013 s. 588 under punkt 7. För att någon ska dömas för att ha begått misshandel genom underlåtenhet krävs vidare att den misstänkte har haft en garantställning. En person som befinner sig i garantställning agerar antingen som skyddsgarant eller övervakningsgarant. En skyddsgarant agerar som beskyddare av ett visst objekt eller en viss person och ansvarar för att ingen eller inget skadar personen eller objektet. Ett exempel på detta är föräldrar som är skyddsgaranter i förhållande till sina barn. En övervakningsgarant ansvarar å andra sidan för att förhindra att ett visst objekt inte orsakar skador på andra föremål. Ett exempel på detta är en hundägare som ansvarar för att en hund inte orsakar skador på människor, hundar, eller andra föremål.Vänliga hälsningar,

Får man hindra sitt barn att ha kontakt med sin andra förälder?

2020-06-10 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |HejJag skriver å en väns vägnar;Han har en amerikansk sambo sedan 8år tillbaka. Dom har en autistisk son på 6år. I februari åkte hon och sonen till Austin, texas, för att hjälpa hennes sjuka mamma. Hon har sedan dess börjat agera fult med att inte låta min vän prata med sonen, ge tecken på att hon inte kommer tillbaka osv. Hon har sina demoner sedan innan, men det här beteendet är rakt av psykopat-stuk.Min vän är bruten och vet inte vad han ska göra, så vi i hans krets känner att vi måste ta tag i saker och ting.Min fråga är; När hon åkte med sonen(som jag tror har dubbla medborgarskap, men osäker) i god tro om att komma tillbaka efter någon månad.. Hur ser saker ut rent rättsligt när hon bara skiter i att komma tillbaka? Känslan trippar på gränsen till kidnappning, men skriver till er för att ta reda på vart vi står så vi kan utgå därifrån.Tacksam för svar!Med vänlig hälsning,Viktor
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När jag besvarar din fråga kommer jag att utgå från att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet.Vilket brott kan ha begåtts? Egenmäktighet med barn är ett brott som återfinns i 7 kap. 4 § brottsbalken. För att ett brott ska anses fullbordat måste vissa krav vara uppfyllda. Inledningsvis måste barnet vara under 15 år. Vidare krävs det att barnet ska ha skiljts från någon som har vårdnad om barnet. Att även den som har skilt barnet från dess vårdnadshavare har vårdnaden om barnet påverkar inte bedömningen om ifall ett brott har begåtts eller inte. Ytterligare en omständighet som måste vara uppfylld är att skiljandet ska vara varaktigt. Visserligen kan bedömningen av vad som är ett varaktigt bortförande påverkas av den rådande pandemin och svårigheten att få tag i flyg mellan Austin och Sverige. Däremot omfattar inte straffansvaret endast det faktum att mamman vid det faktiska bortförandet skiljer barnet från pappan utan även de situationer där den som skiljer barnet från sin vårdnadshavare handlar på ett sådant vis att barnet faktiskt har skilts från pappan på ett varaktigt sätt. Alltså kan ett brott föreligga trots att mammans avsikt inte var att skilja barnet från pappan när de reste till Austin. Hur kan ni gå vidare? Ett sätt att lösa denna situation kan vara att göra en polisanmälan. Ni bör dock vara medvetna om att när en utredning kring egenmäktighet med barn görs så kommer åklagaren inte endast att pröva ifall ett brott faktiskt har begåtts eller inte, utan även om åtal är påkallat ur allmän synpunkt, vilket framgår av 7 kap. 6 § brottsbalken. Endast om svaret på den sistnämnda frågan är ja så kommer ett åtal att väckas. Bedömningen om ifall åtal är påkallat ur allmän synpunkt beror på ett antal olika omständigheter, däribland brottets art, syftet med straffet, de för det enskilda fallet utmärkande omständigheterna samt målsägandens situation. Huvudregeln är att om ett barn förts till ett annat land så är ett åtal alltid påkallat ur allmän synpunkt. Det är viktigt att vara medveten om bakgrunden till den särskilda åtalsprövningsregel som tillämpas vid egenmäktighet med barn. Relationen mellan föräldrar och barn är en särskilt känslig relation där lagstiftaren vill undvika att ingripa om problemet kan lösas på ett annat vis. Eftersom ett barn är inblandat kommer en åklagare även behöva ta ställning till om ett åtal är till barnets bästa. Om svaret är nej kan en åklagare välja att inte väcka åtal, trots att det finns goda utsikter att få till en fällande dom. Ytterligare en sak att ha i åtanke är att ett åtal och en lagföring kan göra mamman än mer obenägen att återvända med barnet till Sverige. Denna fråga är ytterst känslig och min rekommendation är att ni involverar barnets pappa i nästa steg, vad detta än är, och låter honom ta det slutgiltiga beslutet.