Anmäla för förtal

2020-04-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej kan jag anmäla en person för förtal, hen har gjort så att jag inte kan få jobb på grund av att hen spridit felaktiga rykten om mig.
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Förtal regleras i 5 kap. 1§ Brottsbalken(BrB).Vad är brottet förtal?Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta en annan person för missaktning, 5 kap. 1 § BrB. Uppgifterna som sprids om personen ska vara sådana som kan verka nedsättande för denna. Bedömningen om vad som är nedsättande och inte görs utifrån den allmänna uppfattningen i samhället. Det har egentligen ingen betydelse om uppgifterna är sanna eller inte. Tyngdpunkten läggs vid om uppgiften är ägnad att utsätta annan för missaktning. Ansvar aktualiseras dock inte om det kan anses försvarligt att lämna uppgift i saken och den tilltalade kan visa att uppgiften är sann eller att det åtminstone föreligger skälig grund för den. Uppgifterna ska typiskt sett leda till skada, men skadan behöver ej ha inträffat, utan det räcker med att skadan skulle kunnat inträffa. I ditt fall verkar det redan finnas en skada genom att du inte kan få jobb på grund av dessa rykten. Vad gäller i ditt fall? Som du säkert förstår beror det väldigt mycket från fall till fall om en person har gjort sig skyldig till förtal för att ha spridit ett falskt rykte. Nu framgår det inte av din fråga exakt vad för uppgifter som spridits om dig. Eftersom du skriver att du inte kan få jobb på grund av dessa rykten låter det som att detta är något som är ägnat att utsätta dig för missaktning, det skulle därför kunna räknas som förtal. Du bör anmäla händelserna till polisen. Enligt 5 kap 5 § BrB är det målsägande, alltså du själv som ska väcka åtalet mot den eller de som spridit ryktena om dig. Det är då du som kommer ha bevisbörda för ditt påstående, alltså du måste bevisa detta. Domstolen kommer ta hänsyn till hur stor spridning som uppgifterna har fått samt till vem, vilket innebär att en bedömning görs i det enskilda fallet och därmed något som i så fall domstolen avgör. Domstolen tar även hänsyn huruvida aktuella uppgifter kan framkalla en negativ uppfattning om personen. Gällande din fråga bör en negativ uppfattning ha framkallats eftersom att det gör så att du inte kan få jobb. En anmälan gör du genom att ringa 11414 (gäller för situationer som inte är akuta) eller genom polisens hemsida.

Ringa stöld

2020-03-11 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag är 15 år gammal och har begått "ringa stöld" som har värde på 25kr. Jag har även erkänt vad jag har gjort och varit ärligt. Nu undrar jag vilka påföljder jag kommer få. T.ex som om jag får böter eller prick??
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Brottet ringa stöld finns i 8 kap. 2 § Brottsbalken(BrB). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. I Sverige är man straffmyndig från 15 års ålder, vilket innebär att du kan dömas till straff eftersom du är 15 år gammal, se 1 kap. 6 § BrB.I Sverige försöker man så långt som möjligt undvika fängelse och det finns därför en presumtion mot detta, se 30 kap. 4 § BrB. Eftersom det i ditt fall rör ett så lågt belopp kommer det med största sannolikhet utdömas böter. När det gäller dagsböterna så ska dessa bestämmas till ett antal där minst är 30st och högst antal är 150 st. Antalet dagsböter bestäms utifrån straffvärdet av brottet som begåtts. När antalet dagsböter har bestämts ska storleken på dessa bestämmas. Storleken varierar från minst 50 kr till max 1000 kr. När beloppet ska bedömas görs en helhetsbild utifrån vad som är skäligt med hänsyn till den enskildes ekonomiska situation. Finns det skäl kan även det beloppet jämkas, se 25 kap. 2 § BrB. Vad bötesbeloppet kommer hamna på i ditt fall går inte att svara på. I ditt fall kommer troligen något av de lägre dagsbotsstraffen utdömas. En åklagare kan underlåta att väcka åtal under förutsättning att det står klart att du har begått brottet (du har erkänt brottet), brottet är lindrigt och inget enskilt eller allmänt intresse åsidosätts 20 kap 7 § Rättegångsbalken. Eftersom att du är under 18 år och förmodligen ostraffad kan åklagaren även beslut om straffvarning. Detta innebär att inget kommer hända denna gång men om brott begås i framtiden kan man bli straffad för båda brotten man begått. När man exempelvis begått ett mindre allvarligt brott som i ditt fall att ha stulit något av mindre värde kan straffvarning bli aktuellt. När man blir dömd för brott kommer man även hamna i polisens belastningsregister. Efter en viss tid kommer uppgifterna om detta att gallras bort ut registret. Sammanfattningsvis kommer detta förmodligen leda till böter alternativt straffvarning eller åtalsunderlåtelse. Bedömningen beror på omständigheterna i fallet.

Fortkörning

2020-03-16 i Trafikbrott
FRÅGA |HejsanJag har haft mitt kökort i 6 år, Men igår så körde jag 120km/h på 70 väg. Jag blev fotograferat av farkamera. Frågan e va händer nu?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Personen som blir fångad av fortkörning vid en fartkamera kommer dömas för fortkörning. När det gäller fortkörning finns ett föraransvar och inte ägaransvar, alltså den personen som körde bilen för fort är den som kan dömas. En utredning kommer att startas för att utreda vem som körde bilen. Detta genom att bland annat kolla igenom körkortsbilder bland de anhöriga till ägaren för att se om något av dessa är föraren. Identifieras föraren kommer polisen skicka underättelsedokument med bild och mätdata till föraren. Om föraren inte identifieras skickas en förfrågan till ägaren om vem som kört bilen. Det finns dock ingen skyldighet för ägaren att uppge detta. Om det inte finns en bild som överensstämmer med bilden på fartkameran och ägaren inte uppger föraren kommer ärendet förmodligen läggas ned. Vanligtvis är påföljden vid fortkörning att man får böter. Summan man ska betala är beroende av hur mycket man överträder hastighetsgränsen. Vid enstaka fortkörningsbrott återkallas körkortet i regel om du har kört mer än 30 km/h över den tillåtna hastigheten. Vid upprepade fortkörningsbrott kan körkortet återkallas även vid lägre hastighetsöverträdelser. Får man sitt körkort indraget på grund av fortkörning påbörjas en spärrtid. Spärrtid kallar man den tid som föraren måste vänta innan personen kan få ett nytt körkort utfärdat. Spärrtiden löper i minst 1 månad och i högst 3 år.

Belastningsregistret

2020-03-05 i Påföljder
FRÅGA |Hur länge brukar man finnas kvar i polisregistret?
Carolina Olsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du har blivit dömd för att ha begått ett brott hamnar domen i belastningsregistret. I Lag om belastningsregister (se här) finns bestämmelser om när uppgifter ska gallras bort ur registret. Detta är beroende på vilket brott man är dömd för samt vilken påföljd man fått. Det beror även på hur gammal man var när man blev dömd. Exempelvis tas uppgifter bort efter 10 år från det att straffet har avtjänats när det gäller fängelsestraff. Se 16- 17 §§ Lag om belastningsregister för mer specifikt om gallringen för hur länge varje dom finns kvar i belastningsregistret (se här).