Hets mot folkgrupp?

2021-05-26 i Övriga brott
FRÅGA |Hej.En vän till mig på Facebook publicerade ett inlägg gällande Israel-Palestinakonflikten.En av hans facebookvänner skrev då att "Israeler är ett ont folk". Jag tog skärmdumpar av kommentaren och anmälde den sedan och Facebook tog bort den.Kommentaren tolkade jag som hets mot folkgrupp då det på Åklagarmyndighetens hemsida står att hets mot folkgrupp är "att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning."Kan jag polisanmäla hon som skrev kommentaren? Jag är själv israel och anser att kommentaren är nedsättande om mig och min familj.Tack på förhand.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Såsom du beskriver kan inlägget klassas som hets mot folkgrupp. Enligt 16 kap. 8 § brottsbalken kan den som i ett uttalande eller i annat meddelande uttrycker missaktning eller hotar en folkgrupp eller en annan sådan grupp av människor dömas för hets mot folkgrupp. För att uttalandet ska utgöra hets mot folkgrupp måste tre rekvisit vara uppfyllda: - Uttalande eller annat meddelande: Missaktningen måste uttryckas i ett uttalande eller i något meddelande. Att i det här fallet kommentera under ett Facebook- inlägg kan klassas som ett sådant uttalande.- Meddelande som sprids: Det är för brottet tillräckligt att meddelandet sprids på något sätt. Kriminaliseringen omfattar inte yttranden i den helt privata sfären, men att kommentera under ett inlägg på Facebook som kan ses av i vart fall de som är vänner med inläggsskaparen är sannolikt tillräckligt.- Uttrycka missaktning: Omdömen som inte överskrider gränser för saklig kritik av folkgrupp är inte uttryck för missaktning enligt den juridiska litteraturen. Att benämna en grupp människor som onda kan däremot inte klassas som någon saklig kritik och uttrycket får därmed anses innefatta missaktning.- Folkgrupp och annan sådan grupp: De kategorier som skyddas genom bestämmelsen är folkgrupper och andra sådana grupper av personer när angreppet tar sin utgångspunkt i personernas rastillhörighet, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Något krav på att uttrycket för missaktning direkt avser gruppens ras, hudfärg, ursprung eller uttryck finns inte. Även uttryck som indirekt anspelar på ras, hudfärg osv. faller under bestämmelsen. I det här fallet rör det sig om ett nationellt ursprung som göra tydligt i inlägget, vilket alltså skyddas enligt bestämmelsen.Sammanfattningsvis kan uttrycket anses utgöra hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp är ett brott där det inte finns någon begränsning för vem som kan anmäla brottet, vilket gör att vem som helst, inte bara den brottsutsatta, kan anmäla. Det går därmed bra för dig att anmäla brottet.Vänligen,

Förtal om namn är borttaget?

2021-05-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har skrivit en bok om en person som driver ett bokförlag. Jag använder inte förlagets namn eller personen som boken handlar om. Däremot använder jag mejlen som skickades mellan oss, fast där namnet på personen och förlaget är borttaget och ersatt med något annat. Min fråga är om detta är okej enligt lag? Och om inte, kan jag kringgå på något sätt för att få med innehållet i mejlen ändå? Vore tacksam för svar. Med Vänliga Hälsningar Susanne Borgert
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förtalsbrottet återfinns i 5 kap. 1 § brottsbalken. Brottet innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal.Inledningsvis och det för din fråga kanske viktigaste rekvisitet är att en levande människa ska "utpekas". För straffbarhet krävs att det som framförts utgör en relativt konkret uppgift. Det måste röra sig om tydliga påståenden, som i princip ska kunna beläggas som sanna eller felaktiga. Rena värdeomdömen kan inte utgöra förtal.Huvudregeln är alltså att det ska framgå direkt vem det rör sig om, men det är eventuellt möjligt att ett utpekande med tillräcklig tydlighet även utan namn kan kvalificeras som förtal. En förutsättning för det är att det blir mycket lätt att identifiera personen utifrån uppgifterna i boken. Det finns inte särskilt många vägledande domar om just det du söker svar på. Det har däremot fastställts att en personalledare ansetts utpekad när man talat illa om ett mindre företag (NJA 1987 s. 336). Att tala illa om företaget har alltså kunnat likställas med att den som leder all verksamhet på företaget avsetts i uttalandet. Däremot bör detta gälla främst mindre företag med få antal anställda, där en identifiering därmed ska kunna ske mycket lätt. Det kan alltså vara så att klar identifiering av personen inte krävs för att dömas för förtal. Ett yttrande om en "person på ett förlag" kan vid tillräcklig precisering uppfattas så att en viss person pekas ut även utan namn. Däremot är förtal ett tryckfrihetsbrott (1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Tryckfriheten är grundlagsskyddad och är ämnad att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Skyddet är vidsträckt och det kan tänkas påverka hur preciserat ett uttalande måste vara för att kunna klassas som förtal.Enligt min mening är det inte särskilt troligt att uppgifter om någon som inte nämns vid namn ska kunna leda till en fällande dom, om det inte är väldigt lätt att ta reda på vem detta är, som att prata om "mamma" till en väldigt känd person. Vad som gäller i just ditt fall är svårt att säga, då jag inte har tillräckligt med uppgifter. Men att ändra namn och uppgifter om förlaget i mejlen bör alltså vara tillräckligt för att undvika att begå brott.Vänligen,

Fota i smyg

2021-02-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag bor i en bostadsrättsförening och styrelsen anklagar mig för att hyra ut i andra hand. De hävdar att de har bevis i form att fotografier och filmer.Får de verkligen fota och filma i huset där jag bor eller in i min lägenhet t ex genom fönstret?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Situationen du beskriver kan vara att tala om kränkande fotografering (4 kap. 6 a § brottsbalken). Kränkande fotografering innebär att det är otillåtet med tekniskt hjälpmedel i hemlighet ta upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad. Dels ska fotograferingen ske utan samtycke, i hemlighet (dvs. personen ska inte veta om att denne blir fotad eller filmad) och med hjälp av tekniskt hjälpmedel (ex. kamera). Slutligen ska personen befinna sig inomhus i bostad eller på en toalett, omklädningsrum eller annat liknande utrymme. I ditt fall nämner du att brf:en tagit bild av din lägenhet utan din vetskap. Om det är så att du är med på bilderna, eller någon annan också för den delen kan det alltså vara tal om kränkande fotografering. Vänligen,

Filma utan samtycke i hemmet

2021-02-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är okej att någon fotar eller filmar mig i smyg när jag är med på ett möte online men sitter i mitt hem och inte har blivit tillfrågad om jag godkänner det? Det känns inte bra för mig och jag skulle inte ha godkänt det för vem som helst. Att fota någon i hemmet är inte rätt vet jag men på offentlig plats. Så vad räknas onlinemöte som?Mvh Marina
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Friheten att filma och fota vad som helst inskränks på vissa sätt enligt brottsbalken. Att filma någon utan dess tillstånd kan både ses som kränkande fotografering och som ofredande. Kränkande fotograferingKränkande fotografering är ett brott enligt 4 kap. 6 a § brottsbalken. Kränkande fotografering innebär att det är otillåtet att filma eller fotografera någon i smyg utan dennes tillstånd. Ett annat rekvisit för brottet är att personen inte befinner sig på allmän plats. Alltså den som blir fotograferad ska befinna sig inomhus i t.ex. ett omklädningsrum, privat bostad eller toalett. Ett undantag från huvudregeln är om det med hänsyn till syftet är en försvarlig åtgärd att man fotograferar personen, t.ex. i myndighetsutövning eller nyhetsförmedling.OfredandeÄven om man filmar på allmän plats vilket är tillåtet som huvudregel kan sättet att filma på i sig vara brottsligt. Om man är hänsynslös eller på annat sätt utsätter någon för störande kontakter kan man göra sig skyldig till ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Detta gäller om gärningen är ägnad att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Alltså att upprepade gånger filma en person eller agera på ett kränkande och störande sätt kan i sig vara brottsligt.Det personen gör sig skyldig till genom att filma dig i ditt hem kan alltså anses som kränkande fotografering eller ofredande. Vänligen,

Förolämpning

2021-05-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Kan jag bli fälld för provokation genom att titta på en person och le samt skaka på huvud och ge honom fingret? Personen filmade händelsen med sin mobil i minprivata tomt. Jag är rädd att han kan polisanmäla mig men jag undrar om det är allvarligt.
Anna Liss |Förolämpning är ett brott enligt 5 kap. 3 § brottsbalken och innefattar att uttala sig mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet.För att det ska klassas som förolämpning krävs att uttalandet är riktat till den specifika personen. I det här fallet krävs alltså att man uttalar sig mot någon som är närvarande. Här avses främst verbala kränkningar, men även gester kan inkluderas. Att något är ägnat att kränka den andres självkänsla innebär att det i det enskilda fallet inte är avgörande om personen faktiskt blivit kränkt utan att gärningen typiskt sett ska vara sådan att den kan orsaka kränkning. Enligt förarbeten bör uttalandet eller gesten kunna träffa den enskilde på ett mer personligt plan, och inte bara vara något som enligt en social norm är att klassas som olämpligt eller förargande.Att peka finger mot någon kan klassas som en sådan gest som skulle kunna utgöra förolämpning, däremot är det tveksamt om det kan ses som tillräckligt för att utgöra ett brott enligt lagen att ha gjort detta enstaka gång och utan kombination med ett mer personligt förolämpande. Med tanke på omfattningen av det du beskriver är min tolkning att det inte är tillräckligt att peka finger mot någon en gång för att dömas för förolämpning. Vänligen,

Förtal av avliden?

2021-04-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Om en person som har blivit mördad blir i en stor nyhetsartikel beskriven som transa, prostituerad och drogmissbrukare, är det lagligt att göra detta om det är extremt krökande för anhöriga? Oavsett om det är sant eller inte?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Händelseförloppet du nämner kan klassas som förtal av en avliden person, vilket är ett brott enligt 5 kap. 4 § brottsbalken. Enligt bestämmelsen ska förtal av avliden medföra ansvar enligt 1 eller 2 §§ om gärningen bl.a är sårande för de efterlevande. För att något ska klassas som förtal av avliden krävs alltså dels att rekvisiten i 1 § och rekvisiten i 4 § är uppfyllda: 5 kap. 1 § brottsbalken: Brottet innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal.Det som krävs för att en handling ska klassas som förtal är dels att uppgifter har lämnats. Uppgifterna ska ha lämnats till någon annan än den som uppgifterna gäller. Att skriva detta i en artikel som publiceras uppfyller detta. Vidare ska uppgiften vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Här ska bedömningen ske objektivt, dvs. vad som typiskt kan tänkas göra detta. Det spelar ingen roll om uppgifterna som lämnas är sanna eller inte. 5 kap. 4 § brottsbalken: de enda kraven här är att uppgifterna rör en avliden person och att uppgifterna är sårande för efterlevande. Med efterlevande menas främst efterlevande make och barn, men i undantagsfall kan även senare generationer beaktas. I ditt fall rör uppgifterna sådana som kan tänkas utpeka någon som klandervärd eller ägnat att utsätta den berörde för andras missaktning. Du nämner också att du som närstående blivit kränkt och därmed har uppgifterna varit sårande för närstående, beroende på din relation till den avlidne. Det kan därmed vara tal om förtal av avliden. Vänligen,

Olaga hot m.m.

2021-02-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min sambo har filmat mig vid flera tillfällen mot min vilja. Han filmar mig när jag är upprörd ledsen och förtvivlad efter att han har sagt elaka saker till mig Vi ska separera nu och han har spridit filmen till sina vänner och nu även skickat film på mig till min sonHan hotar att förstöra mitt liv Han sprider ut till vänner men även nu min son att jag varit inlagt på psyk vilket inte är sant Jag bad han att sluta filma vid ett tillfälle och då knuffade han mig, fast han säger till andra att jag slä gde mig utför trappan. Så fort jag påpekar hans beteende nu så skickar han film på mig till nån ny person när jag är hysterisk efter hans beteende mot mig,
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Situationen kan aktualisera en rad brott, dels kränkande fotografering, förtal, ofredande, olaga hot. Nedan gör jag en kort redogörelse för respektive brott utifrån frågans formulering:Kränkande fotografering: din sambo kan göra sig skyldig till kränkande fotografering genom att filma dig mot din vilja, förutsatt att filmandet sker i ditt hem, dvs. i den privata sfären och inte på offentlig plats. (4 kap. 6a § brottsbalken). Förtal: genom att sända videon vidare och genom att sprida att du skulle varit inlagd kan din sambo göra sig skyldig till förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Med förtal avses att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta den utpekade personen för andras missaktning. Innehållet ska vara sådant att det typiskt sett kan tänkas att personen blir utsatt för annans missaktning. Du beskriver att du gråter i videon och att din sambo även sprider uppgifter om att du skulle varit inlagd på psyket vilket kan anses passa in på bestämmelsen. Ofredande: att putta dig kan klassas som ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Den som fysiskt antastar någon (exempelvis puttar) döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (personen måste vara medveten om att ofredandet sker), för ofredande. Olaga hot: genom att hota att förstöra ditt liv kan han ha gjort sig skyldig till olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Den som hotar någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms till olaga hot. Att hota med att förstöra ditt liv preciseras genom att han fortsätter sprida videorna och kan mycket väl klassas som olaga hot. Eventuellt skulle ovan nämnda handlingar kunna sammanställas till grov kvinnofridskränkning beroende på hur de sammanvägs (4 kap. 4a § brottsbalken) Sammanfattningsvis Mitt råd till dig är att anmäla din sambo avseende alla ovannämnda händelser. Spara allt som kan vara användbart i bevishänseende. Vänligen,

Lärare drog i väska och knuffade

2021-02-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan!Tidigare idag så drog en lärare i min väska då hon säger att jag inte har någon anledning att vara på skolgården. Detta var efter att jag hade slutat. Får en lärare slita i väskan och putta en elev oprovocerat eller är det olagligt. Borde jag anmäla detta?Mvh Simon
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det kan här vara tal om ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Antastande innebär att den som fysiskt antastar någon eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 7 § BrB).Det första som kan bedömas som ofredande är fysiskt antastande. Hit räknas attexempelvis knuffa eller hålla fast någon samt rycka eller slita i någons kläder eller väska, förutsatt att det inte når upp till misshandel. I och med att du inte nämner att du känt någon smärta eller fått några skador misstänker jag att det inte kan vara tal om någon misshandel. Det krävs vidare att det fysiska antastandet ska ha varit ägnat att innebära en kännbar fridskränkning. Med det menas att det typiskt sett ska ses som ett handlande som kan kränka någons frid. Att dra och putta i någon kan anses som det. Den person som fysiskt antastar en annan måste vara medveten om att det den gör är fel. Ett tydligt exempel på vad som menas här är att en person som genom att spela hög musik, anses störa sina grannar först från den tidpunkt då grannarna påtalat för denne att dess handlande är störande.Vidare måste gärningen innebära en kännbar fridskränkning. Det innebär att det förutsätts att den har uppfattats av den angripne vid gärningstillfället.I ditt fall har läraren dragit i din väska och puttat dig och sagt att du inte hade någonting på skolgården att göra. Själva handlandet torde nå upp till ofredande, det som är mindre självklart är om personen var medveten att denne gjorde fel. Oavsett hur detta bedöms är det inte ett solklart fall åt vardera riktning och det finns inga hinder för dig att anmäla händelsen. Vänligen,