Är det ett brott att vara folkbokförd på en adress där man inte bor?

2020-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Vi har en son som är skriven på vår adress men har inte bott här på över 1 år. Han har flyttat till Danmark, tror inte han är skriven där. Min fråga: är detta ett folkbokföringsbrott, kan vi föräldrar få problem? Vi har upprepade gånger uppmanat honom att ändra sin adress.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om folkbokföring återfinns i folkbokföringslagen. En person ska folkbokföras där denne regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (6-7 §§). Den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet under minst ett år ska avregistreras från folkbokföringen som utflyttad (20 §). Er son ska således inte stå skriven på er adress utan ska avregistreras från folkbokföringen om han numera bor i Danmark. När han avsåg att flytta till utlandet skulle han ha gjort en anmälan till Skatteverket senast en vecka före utresan (27 §). Det innebär att er son inte fullgjort sin anmälningsskyldighet och riskerar därmed att dömas för folkbokföringsbrott (42 §). Hans anmälningsunderlåtenhet måste dock ha inneburit fara i bevishänseende, dvs. risk att felaktiga uppgifter registreras i folkbokföringen. Eftersom han står skriven på en adress där han inte tillbringar sin dygnsvila har åtgärden inneburit risk att felaktiga uppgifter registreras i folkbokföringen.Det är endast den som lämnat en oriktig uppgift eller underlåtit att fullgöra sin anmälningsskyldighet som kan dömas för folkbokföringsbrott. Ni kan dock göra en anmälan till Skatteverket så utreder de om en ändring behöver göras i folkbokföringen. Vänligen,

Vad är preskriptionstiden för normal samt grovt bidragsbrott?

2019-10-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, vad är preskriptionstiden för normal samt grovt bidragsbrott?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett brott preskriberas när det inte längre går att straffa personen för brottet.Bidragsbrott av normalgraden har en straffskala på fjorton dagar upp till två års fängelse (2 § bidragsbrottslagen). Det innebär att preskriptionstiden är fem år (35 kap. 1 § brottsbalken). Grovt bidragsbrott har en straffskala på sex månader upp till fyra års fängelse (3 § bidragsbrottslagen). Preskriptionstiden är således tio år (35 kap. 1 § brottsbalken). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan hot om ekonomisk skada vara olaga hot?

2019-08-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en fråga gällande brottsrubriceringen olaga hot. Måste det vara frågan om hot om fysiskt våld? Eller kan det också vara frågan om att skada någon ekonomiskt?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottsrubriceringen olaga hot används när en person hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § brottsbalken).Det krävs alltså inte att det är fråga om fysiskt våld så länge personen hotar med en brottslig gärning i syfte att framkalla rädsla hos den hotade. Att hota att skada någon ekonomiskt är alltså ett olaga hot endast om personen hotar att utföra en brottslig gärning. Det framgår inte hur hotet formulerats och om hotet siktar på en brottslig gärning eller inte. Du får gärna ställa en ny fråga, eller kommentera nedan, så kan jag försöka besvara frågan ytterligare. Hoppas du ändå fick svar på din fråga!Vänligen,

Preskriptionstid samt belastningsregister efter fängelsestraff

2019-06-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad är preskribitionstiden för försök till grov misshandel? Fängelsestraffet blev 2 år.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription Ett brott blir preskriberat när viss tid förflutit och innebär att personen inte längre kan straffas för brottet (35 kap. 1 § brottsbalken). Det framgår av din fråga att personen redan blivit dömd för brottet och har fått två års fängelse. Av den anledningen kan ingen preskription ske. BelastningsregisterJag misstänker att du egentligen var intresserad av att veta hur lång tid brottet syns i ditt belastningsregister. Fängelsestraff finns registrerade i belastningsregistret i tio år efter dagen för frigivning, därefter tas brottet bort från registret (17 § belastningsregisterlagen). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag ge bort min bostadsrätt om jag har skuld hos kronofogden?

2019-10-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag äger en bostadsrätt. Men vill inte förlora den om kronofogden börjar rota i mina ägodelar. Kan jag skriva över den till en vän. För att säkra så att den inte förloras.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du skriver över din bostadsrätt till en vän kan du begå brottet oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § brottsbalken) Det är nämligen inte tillåtet att ge bort egendom för att minska sin egen förmögenhet om man är på obestånd. Rekvisiten för brottet är:- En person som är på obestånd eller att det föreligger påtaglig fara för att personen ska komma på obestånd,- Personen ger bort, förstör eller på annat liknande sätt avhänder sig egendom, och- Egendomen är av betydande värdeObestånd innebär att en person är oförmögen att betala sina skulder i den takt de förfaller och att oförmågan inte endast är tillfällig. En helhetsbedömning kommer göras gällande din ekonomiska situation. En skuld hos kronofogden kan dock indikera på obestånd. Väljer du att skriva över din bostadsrätt till en kompis riskerar du alltså att dömas för brottet. Jag tolkar det nämligen som att du har en skuld hos kronofogden, vilket kan indikera att du är/eller inom kort är på obestånd. En bostadsrätt är dessutom av betydande värde. Jag rekommenderar dig därför att inte skriva över bostadsrätten.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Olagligt att falskt anklaga annan för brott?

2019-09-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om en man falskt anklagar en annan och bygger ett helt mål på lögner målsägande vittnar ju inte under ed. vad kan man stämma denna person för?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är olagligt att anmäla en person för något som personen inte gjort. Angiver man en oskyldig person till åtal med uppsåt att personen ska dömas, gör sig personen sig skyldig till falsk angivelse. Om personen inte insåg att denne hade skälig anledning att anta att den angivna var oskyldig, döms personen för obefogad angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken)Har personen inte för avsikt att polisanmälan ska leda till åtal, utan bara vara besvärande för den utpekade parten så döms man istället för falsk tillvitelse (15 kap 7 § brottsbalken).Det går alltså att anmäla en person som falskt anklagar någon annan. Misstänker du att någon falskt angivit en annan person bör du upprätta en polisanmälan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Finns det någon paragraf som handlar om förberedelse?

2019-07-18 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |HejEn tonårspojke har felaktigt dömts för ett brott som inte existerar - förberedelse för skadegörelse. Nu undrar jag om det finns någon paragraf alls som handlar om just förberedelse, t.ex. att gripas med tändstickor och bensin vid en byggnad eller bil.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga återfinns i brottsbalken.Det finns en hel del brott som är kriminaliserade på förberedelsestadiet. För att veta om ett brott är kriminaliserat på förberedelsestadiet krävs en hänvisning till 23 kapitlet i slutet av det kapitlet som brottet står under. Gällande brottet mordbrand finns en hänvisning i 13 kap. 12 § till 23 kapitlet. Det innebär att mordbrand är kriminaliserad även för försök, förberedelse eller stämpling till brottet. För att någon ska dömas för förberedelse för ett brott krävs även att kriterierna i 23 kapitlet uppfylls. Det krävs att personen haft uppsåt att utföra eller främja ett brott samt t.ex. skaffat något som ska användas som hjälpmedel vid ett brott (23 kap. 2 §). För att bli dömd för det fullbordade brottet mordbrand krävs att personen anlagt en brand, som innebär fara för annans liv eller för omfattande förstörelse av annans egendom (13 kap. 1 §). Att införskaffa sig bensin och tändstickor i syfte att bränna upp en byggnad kan därför vara förberedelse till mordbrand. För att dömas för förberedelse får inte brottet ha fullbordats eller nått försöksstadiet.Eventuellt skulle en person som grips i anslutning av en byggnad med bensin och tändstickor ha nått försöksstadiet. Det beror lite på hur långt personen kommit i sitt försök. Har personen hällt ut bensinen, men inte lyckats tända tändstickan skulle det kunna vara fråga om ett försök. Har personen nått försöksstadiet, kan denne inte dömas för förberedelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilket brott utgör örfil, strypgrepp och knytnävsslag?

2019-05-23 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har vid flera gånger fått örfilar samt att han har tagit stryptag men ej bevis på detta. 2012 så bröt jag flera revben. Igår fick jag reda på att jag har skada på torakala sympatiska nerver och det fick jag för 10 dagar sedan efter en knytnäve på ryggen. Min dotter tog han stryptag på (13år) o hon är målsägande. Sista jag fick innan jag gjorde anmälan var en örfil. Vad kan man bli straffad för ? Han har ej blivit straffad o utåt är han en lugn människa.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!MisshandelDe händelser som du beskriver är brottsliga och utgör misshandel. Rekvisiten för misshandel är nämligen att uppsåtligen tillfoga annan smärta, kroppskada, sjukdom eller liknande. Brottet har en straffskala på fängelse i högst två år, men kan brottet anses vara av ringa karaktär är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. (3 kap. 5 § brottsbalken).ÖrfilarnaVid bedömning om misshandeln ska anses vara ringa eller av normalgraden ser man till den skada eller smärta som misshandeln lett till. Slag med öppen hand (örfil) anses ofta vara ringa misshandel. Omständigheterna i det enskilda fallet kan emellertid leda till att brottet bedöms vara av normalgraden. Upprepade slag med öppen hand mot närstående i hemmet har ansetts vara misshandel av normalgraden. (Hovrätten för Västra Sverige B 5424-14)Stryptag, knytnäve i ryggen och brutna revbenStryptag, knytnävsslag i ryggen och brutna revben kan anses utgöra misshandel då båda handlingarna med största sannolikhet har tillfogat dig smärta. Om skadorna på de torakal sympatiska nerverna kan anses vara en bestående livsskada, dvs. om skadan bedöms vara livsvarig, så kan det anses vara en synnerligen grov misshandel. Vid bedömningen ser man till den medicinska kunskapen och om det kan tala för en bestående skada. (3 kap. 6 § brottsbalken)Stryptag på 13åringBarn får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap. 1 § föräldrabalken). Agaförbudet är inte kopplat till en särskild straffbestämmelse, utan det är den vanliga misshandelsbestämmelsen som gäller. Ett stryptag kan anse tillfoga kroppskada eller smärta. Omständigheterna i det enskilda fallet kan sänka eller höja graden och därmed även straffvärdet. Utan fler omständigheter är det svårt att göra en bedömning av graden av misshandelsbrottet. Att brottet utövas mot ett barn kan vara en försvårande omständighet.SlutsatserDe händelser du beskriver är brottsliga och kallas för misshandel. Utan fler omständigheter är det svårt att göra en bedömning av gradvärderingen av de olika händelserna, i ovanstående framställning har jag försökt påvisa vad som är viktigt vid bedömningen. För att besvara din fråga så kan han bli straffad för allt det du beskrivit, då de utgör brottet misshandel. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,