Beviskrav och påföljd vid stöld

2012-05-05 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Tjej som arbetat på ett mycket otrevligt ställe. - Det påstås ett år efter att jag slutade där att jag skall ha tagit pengar under tiden jag jobbade där (25000kr)(de har ringt och försökt få mig att betala i 9 månader innan de ens gick till polis). Detta har de alltså kommit på i efterhand. Allting sköts via anteckningar (kassa) på datorn,dvs att vem som helst kan ändra innehåll. Jag kan inte bevisa att jag inte har gjort det, ack vad jag önskar att jag kunde. Men de kan inte heller bevisa att jag HAR gjort det. Om dömd: Vad skulle mitt straff bli? 20 år vid händelserna. Aldrig straffad. Aldrig problem på andra arbetsplatser. Vad krävs för bevis för att bli fälld? Tack på förhand!
Johan Wahlbom |Hej! Vilken otäck historia du beskriver. Det brottet som din tidigare arbetsgivare påstår att du har begått är stöld. Om det blir rättegång kommer ett dylikt brott avhandlas i ett så kallat brottmål. I ett brottmål är det upp till åklagaren att bevisa att du är skyldig utom all rimlig tvivel vilket är ett ganska högt ställt krav. Det innebär att allt ska peka på att du är skyldig, det får inte finnas några tveksamheter. Detta följer av principen att en person i Sverige anses vara oskyldig till dess motsatsen är bevisad. Med andra ord det är upp till åklagaren att bevisa att du är skyldig och inte upp till dig att, inledningsvis, bevisa att du är oskyldig. Enligt vad du skriver i din fråga kan din tidigare arbetsgivare inte bevisa att du har gjort något brottsligt vilket medför att du inte bör kunna fällas för brottet i enlighet med det ovan sagda. Det mest troliga är att målet avskrivs, det vill säga att åklagaren inte väcker åtal, på grund av att tillräckliga bevis saknas. Man kan även fråga sig varför din tidigare arbetsgivare väntande nio månader med att kontakta polis om han eller hon var säker på att du stulit pengarna. Om du mot all förmodan blir dömd gäller följande. Straff för stöld är enligt Brottsbalken 8 kapitlet 1 § maximalt två års fängelse. Det faktum att du vid det påstådda brottet inte hade hunnit fylla 21 år samt att du inte tidigare är straffad talar till din fördel. Böter alternativt ungdomstjänst verkar mer troligt än fängelse. Dock verkar det, i enlighet med vad som framgår i din berättelse, föga troligt att du ens blir åtalad och fälld. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom

Räcker sms som bevis för narkotikabrott?

2012-04-15 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Räcker SMS som bevis vid narkotikaköp? En langare grips och hans telefon tas i beslag. I telefonen finns SMS till olika köpare. I förhör erkänner en köpare att det funnits en sms-konversation med langaren, men nekar att något köp aldrig ägt rum. Köparen kissade visserligen positivt vid förhörstillfället och erkänner bruk, men hävdar att det inte är den misstänkta langaren som tillförskaffat honom drogen. Räcker detta för att bevisa att den misstänkte köpt narkotika från langaren?
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga. I Sverige gäller fri bevisprövning, vilket anses följa av Rättegångsbalken 35:1. Detta innebär att i princip vilka medel som helst får användas som bevisning (fri bevisföring) och att domaren inte är bunden av några regler för hur bevisen ska värderas (fri bevisvärdering). I brottmål gäller att åklagaren har bevisbördan. Åklagaren måste bevisa att den tilltalades skul är _utom rimligt tvivel_. Utan tillgång till samtliga uppgifter i fallet, samt med hänsyn till domstolens fria bevisprövning är det tyvärr inte möjligt att uttala sig om hur en domstol skulle värdera sms:et som bevis. Det står i vart fall klart att åklagaren måste bevisa att det inte finns några rimliga tvivel om att den tilltalade köpt narkotika från "langaren". Rättegångsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1942:740. Vänliga hälsningar Amanda Harrysson

Beviskrav i brottmål

2012-02-04 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, Jag har blivit stoppad av en polis som körde om mig på en motorcykel och titade snett i 3 sekunder in i bilen. Han påstår att jag inte hade bilbältet på mig, men det hade jag. Min fru är också vittne till det hela. Han har absolut ingen bevis, men åklagaren väckte ändå ärendet i tingsrätten. Kan åklagaren bevisa något utan någon som helst bevis? Förutom det har jag min fru som vittne.. Tack!!
|Hej och tack för din fråga. Det brott som du är misstänkt för är att du inte använt bälte vid färd med personbil vilket medför bötesstraff, förutsatt att det sker med uppsåt eller oaktsamhet (Se 4:10 p. 1 och 14:3 st. 1 p. 1c eller 14:8 trafikförordningen). Som vid alla brott som lyder under allmänt åtal är det åklagaren som har bevisbördan för att den misstänkte har gjort sig skyldig till brott. I brottmål uppställs ett högt beviskrav. Det brukar utryckas så att det skall vara ställt utom rimlig tvivel att den misstänkte har begått den gärning som åklagaren gör gällande. Om åklagaren inte lyckas uppnå det höga beviskravet skall den misstänkte frikännas. När domstolen sedan tar ställning till huruvida den misstänkte skall anses ha gjort sig skyldig till brott skall domstolen väga in allt som förekommit vid huvudförhandlingen. Man talar om domstolens fria bevisvärdering (se 35:1 rättegångsbalken) Om de omständigheter som du påstår är för handen gör jag bedömningen att du sannolikt inte kommer att fällas till ansvar för brott om polisens utsaga utgör den enda av åklagaren framlagda bevisningen, och förutsatt att du nekar till brottet. Vidare så tillkommer även din frus vittnesmål vilket kommer att tala till din fördel. Jag ställer mig dock frågande till om det verkligen kan uteslutas att det finns annan bevisning till åklagarens föredel? Kan det t.ex. tänkas att det stått någon annan polis intill vägen i anslutning till något rödljus och som är av samma uppfattning som den polis som stoppade dig? Det framstår onekligen som märkligt att en åklagare väljer att väcka åtal om denne inte anser sig kunna styrka att den misstänkte gjort sig skyldig till brott. Då skall åklagaren nämligen inte väcka åtal. Det skall enligt 23:2 rättegångsbalken föreligga tillräckliga skäl för åtal för att åtal skall väckas. Med tillräckliga skäl menas att (1) den åtalade gärningen skall vara straffbar och (2) bevisningen för gärningen skall vara så stark att den kan läggas till grund för en fällande dom. Men för att kort svara på din fråga så torde du inte kunna fällas till ansvar om polismannens utsaga utgör den enda omständigheten som talar för en fällande dom. Den lagtext som jag hänvisat till hittar du här: https://lagen.nu/1942:740 https://lagen.nu/1998:1276 Hoppas att du fått svar på frågan . Med vänliga hälsningar,

Använda annat än kvitto som bevis för köp av vara

2011-12-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga. Jag såg på plus idag där de ställde frågan om man fick reklamera/byta utan kvitto? Svaret var Ja! om man kunde bevisa att köpet hade skett till just mig genom en tex kontoslipp. Är det att likställa med ett "fördjupat kontoutdrag"? På ett "fördjupat kontoutdrag" syns ju belopp, dag, kortnummer och även verifikationsnummer som även företaget kan titta upp i deras bokföring.Är det tillräckligt bevisat? Eller har jag fattat saken fel?
Victor Björklund |Hej Kristin, Utgångspunkten i svensk rätt är fri bevisprövning, se rättegångsbalken (RB) 35:1 https://lagen.nu/1942:740 Om du vill reklamera fel i en vara måste du bevisa att du köpt varan hos köparen. Detta sker vanligen med ett kvitto men kan lika gärna ske med ett kontoutdrag eller ett vittne. Domstolen skall beakta alla bevisen enligt RB 35:1. Då affären vet att du i slutändan kan gå till domstolen för att få din sak prövad accepterar de kontoutdrag som bevis. De kan till och med acceptera vittnen eller annan bevisning. Sammanfattningsvis kan du förete allt som bevisar att du köpt varan hos dem. Med vänliga hälsningar,

Husrannsakan

2012-04-21 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hur länge får det gå efter att en person blivit anhållen för grov misshandel innan husrannsakan görs efter bevis?
|Hej och tack för Din fråga! Regler om husrannsakan finner du i 28 kap rättegångsbalken (1942:740) (RB) (https://lagen.nu/1942:740#K28P1S1). I 28 kap 1 § RB stadgas att husrannsakan får ske om det finns skälig anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. För grov misshandel följer fängelse i lägst ett och högst sex år enligt 3 kap 6 § brottsbalken (1962:700) (BrB). Förutsättningen för att få göra en husrannsakan är därmed uppfyllda. Vidare enligt 28 kap 1 § RB får husrannsakan ske i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen om brottet. Enligt 28 kap 3a § RB stadgas vidare att husrannsakan endast får beslutas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse (sk proportionalitetsprincip). Vid husrannsakan får heller inte olägenhet eller skada förorsakas utöver vad som är oundgängligen nödvändigt, 28 kap 6 § RB. Enligt samma bestämmelse gäller även att husrannsakan inte får ske mellan klockan nio på eftermiddagen (dvs kvällen) eller klockan sex på förmiddagen (dvs morgonen) om det inte finns särskilda skäl för detta. Det finns ingen tidsfrist för hur snabbt inpå ett gripande som en husrannsakan får göras. Förordnandet om husrannsakan meddelas dock som huvudregel enligt 28 kap 4 § RB av undersökningsledaren (dvs polisen), av åklagaren eller av rätten. Vidare om husrannsakan kan antas bli av stor omfattning eller på annat sätt medföra synnerlig olägenhet för den hos vilken åtgärden företas ska husrannsakan inte vidtas utan rättens förordnande. I dessa fall kan man anta att det tar lite längre tid innan beslutet om husrannsakan fattas. Men det finns undantag, om undersökningsledaren eller åklagaren exempelvis finner att det är fara i dröjsmål (med fara i dröjsmål menas att omständigheter föreligger som kan befaras avsevärt försvåra eller till och med riskera att helt omintetgöra viss bevisning). Då får de fatta beslut om husrannsakan trots att den kan leda till större olägenheter utan rättens förordnande. Så länge förutsättningarna i 28 kap 1 § RB är uppfyllda, dvs att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa så får husrannsakan ske så fort undersökningsledare eller åklagare (eller rätten) fattar ett beslut om att vidta en sådan åtgärd. Det kan gå ännu fortare om det föreligger fara i dröjsmål. Allt för att kunna samla så mycket bevisning som möjligt i frågan. Jag hoppas att du fick någorlunda svar på din fråga, om du har fler frågor är du varmt välkommen åter! Vänliga Hälsningar,

Bevisbördan

2012-03-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag har erhållit krav på kontrollavgift pga felparkerad bil. Dock så har varken jag eller bilen någonsin varit på platsen. Bilen har tvärtom befunnit sig i ett enskilt privat garage i en helt annan ort vid påstådd tidpunkt. Jag har anfört ovanstående i ett skriftligt (och av två personer intygat) bestridande till Hojab. Hojag svarar kort att "De omständigheter Ni åberopar utgör ej sådana skäl att ärendet kan komma att makuleras". Vid telefonkontakt säger de att "om ni inte betalar så är nästa instans tingsrätten". Var ligger bevisbördan? Det känns helt orimligt att de kan skicka ut felaktiga kontrolluppgifter och kräva att jag ska bevisa motsatsen! Ps. Sannolikt har någon med liknande bil använt falska reg.skyltar.
Louise Modin |Hej! Bevisbördan ligger hos den som påstår något, så bolaget ska visa med någon form av bevis att "din" bil var på en viss plats vid en viss tid. Sedan kan du alltid motbevisa dem genom exempelvis vittnen. För att de ska kunna skicka ut en kontrollavgift så har de någon form av anteckning eller bild på en bil som de anser är din. Sedan är det som sagt upp till dig att bevisa att det inte är din bil. Skulle de ta det vidare till tingsrätten, så har de bevisbördan att det verkligen är din bil. Du motbevisa självklart med de bevis du har att det inte stämmer och sedan är det upp till domstolen att avgöra vilkens bevisning som väger tyngst. Men om bolaget tar saken till domstol så har de som sagt bevisbördan för det som de påstår, alltså att din bli var på en viss plats vid en viss tid. Med vänlig hälsning,

Straffrättslig bevisbörda

2012-01-10 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Jag och två kompisar till var ute på nyårskvällen och var på en fest, lagom berusade. Ett par dagar senare ringer en kille som bor i samma hyreshus upp en av mina kompisar och börjar anklaga oss för att ha hoppat på hans biltak. Varför han ringde till oss är troligtvis för att han frågade dem som hade festen i samma hyreshus vilka som varit där,och vi var de 3 sista som gick därifrån. Han har antagligen också sett oss vid det hyreshuset. Han har då namn på oss 3. När han ringer upp kompis A,så är han väldigt påstridig och säger hela tiden att han bara ska erkänna att det var kompis B, kompis A, blir så klart väldigt chockad över detta samtal och säger tillslut att det var kompis B, för att slippa samtalet. När den här killen som anklagar oss sedan ringer kompis B, vill han få honom att erkänna för att han har ett vittne, det vittne han påpekar att han har då är min kompis A, även fast kompis A, senare pratat med honom och då sagt nej till honom. Han säger sedan att om vi inte kommer betala skadorna kommer han göra en polisanmälan, men vi tänker inte betala eftersom vi är oskyldiga. Så jag undrar då vad för slags bevis behöver han för att vi ska bli dömda för skadegörelse, och kan han göra en polisanmälsan bara för att vi var i närheten, men inte under den tidpunkten han påpekar? Och vad kan vi då göra, bör vi göra en motanmälan i så fall?Mina två kompisar är 18 och jag är 17 år. Vi har även tillgång till en väldigt duktig advokat.
Oskar Axelson |Hej, när det gäller bevis i liknande fall så kan jag meddela att bevisbördan i straffrättsliga tvister är mycket hög. Om fallet över huvud taget skulle leda till åtal skulle det i en process krävas att det ställs _"utom rimligt tvivel"_ att ni har vandaliserat bilen. Utan vittnen eller något som helst annat bevismedel för att det skulle vara ni som utfört denna vandalisering skulle således en polisanmälan vara helt fruktlös. Polisanmälan kan dock fortfarande göras om det nu är så att den som anmäler verkligen tror att det är ni som har gjort detta. Angående motanmälan kan jag inte riktigt se varför ni skulle göra en? Jag kan inte se att anmälaren gör sig skyldig till något brott, möjligtvis obefogad angivelse som det stadgas om i *brottsbalken 15 kap 6 § 2 st.*. Men det förutsätter förstås att: _ni verkligen är oskyldiga_, _att anmälaren har anledning att anta att ni är oskylidga_. Detta gäller alltså anmälningar med väldigt lösa grunder, det räcker alltså inte med att anmälaren är osäker på huruvida ni är skyldiga eller inte, denne måste ha starka anledning att anta att ni är oskyldiga. Mvh

Beviskrav och bevisbörda i brottmål

2011-12-10 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Om polisen hittar THC i blodet på mig och jag har fått i mig det utan att veta om det. Räcker det som rimlig tvivel för åklagaren? Om det blir rättegång, är det åklagaren som måste bevisa att jag har fått i mig det med uppsåt? Eller blir jag tvungen att på något sätt bevisa hur jag utan min vetskap har fått i mig drogen?
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! För att kunna döma en person för brott måste rätten kunna konstatera att den tilltalades skuld är ställd *utom rimligt tvivel*. Det är ett mycket högt beviskrav. Det är svårt att exakt beskriva vad kravet innebär men i den juridiska litteraturen har det uttryckts så här: ”Om bevisen mot en person är så starka att vad som talar till hans förmån endast är en långsökt möjlighet, som kan avfärdas med frasen "det är visserligen möjligt, men det är inte minsta troligt" är saken visad bortom varje rimligt tvivel” I den svenska brottmålsprocessen är hela bevisbördan placerad på åklagaren. Den tilltalade har inte någon skyldighet att bidra till utredningen eller till att vara aktiv under rättegången utan har rätt till tystnad. Det innebär dock inte alltid att det är till den tilltalades bästa att inte medverka/vara tyst. När åklagaren har lagt fram så mycket bevis att beviskravet kan anses uppnått bör den tilltalade lägga fram motbevisning för att "sänka" värdet av åklagarens bevisning för att förhindra att domstolen meddelar en fällande dom. Man brukar därför säga att den tilltalade har en falsk bevisbörda. Det är alltså åklagaren som måste bevisa att narkotikabrottet har skett uppsåtligen. Resultatrapporten från blodanalysen är dock ett mycket bra bevis (sett ur åklagarens synvinkel) som sannolikt är tillräckligt för att beviskravet ska anses uppnått. Mitt råd till dig är därför att inte sitta tyst under rättegången utan att lägga fram en rimlig förklaring till hur narkotikan kan ha hamnat i ditt blod och på så vis sänka värdet av åklagarens bevisning. Om rätten anser att det finns "rimligt tvivel" har beviskravet inte uppnåtts och du kan inte fällas för narkotikabrott. Skriv gärna igen om du har fler frågor. Vänligen, Paulina Nilsson