Ta del av rättegång utan att närvara i rättssalen?

2020-03-24 i Domstol
FRÅGA |HAR EN BEKANT SOM SKALL DÖMAS I ALINGSÅS TINGSRÄTT HAR JAG MÖJLIGEN ATT FÖLJA DEN UTOM ATT SITTA INNE I RÄTTSALEN
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser som är relevanta vid besvarandet av frågan återfinnes i Rättegångsbalken (RB).Huvudregel är att rättegångar ska vara offentligaI svensk rätt är utgångspunkten att rättegångar ska vara offentliga, se 5 kap. 1 § rättegångsbalken och 2 kap. 11 § andra stycket Regeringsformen. Detta är för att allmänheten ska kunna granska processen. Om du inte har möjlighet att själv närvara kanske du kan be någon annan som har möjlighet ta sig till rättegången och som då kan rapportera därifrån. Detta förutsätter givetvis att rättegången är offentlig. Domstolen kan i undantagsfall besluta att en rättegång ska hållas inom lyckta dörrar (stängda dörrar).Beslut fattas av domstolen och inte parterna. Domstolen kan exempelvis besluta om lyckta dörrar för att skydda parternas identitet eller integritet. Undantag till huvudregeln framgår av 5 kap. 1 § RB uppräknade situationer. Ofta gäller domstolens beslut om lyckta dörrar för en begränsad tid av rättegången. Media, precis som allmänheten, är då alltså utestängda från rättegångssalen och det innebär således att allmänheten eller pressen inte kan rapportera om vad som sker i rättegångssalen. Utanför rättssalen kan allmänheten och media rapportera, men det råder bl.a. förbud att stå utanför rättssalen och exempelvis fotografera eller filma in i den. Detta gäller från det att målet ropas upp i högtalarna, till dess att alla som närvarat i rättssalen har lämnat den. Detta begränsar således möjligheterna att rapportera, även när tingsrättförhandlingen sker bakom lyckta dörrar.Det finns ingen möjlighet att följa rättegången på annat sätt. Du kan dock alltid begära ut domen från tingsrätten när den kommer och på så sätt få del av en del av det som framkom under huvudförhandlingen och hur rätten sedan dömde.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Misstänkt för brott - vad kan jag göra?

2020-02-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag är mistänkt för mishandel utan konkreta bevis hur stor risken är att jag blir dömt poliser och domaren har bara min dotters berettelse bara för att min dotter säiger att jag skulle ha slagit henne betyder inte att jag skulle ha gjort den Får sos behandla folk som skräp på väggen bara för att man är rom vi har aldrig blivit så illa behanlade av non som vi har blivit illa behanhdlat av sos och även poliser är så rasistiska mot oss är de så värlikgen samhället funkar
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår att din situation är jobbig och att du givetvis är orolig inför vad som eventuellt kommer att hända med brottsmisstankarna och din framtid. Jag vill därför upplysa sig om vilka rättigheter man har som misstänkt för ett brott.Först och främst vill jag dock uppmärksamma dig på att inte alla förundersökningar leder till åtal, det vill säga att en domstol prövar huruvida brott har begåtts eller inte. Det är alltid åklagaren som har hela bevisbördan för att styrka att brott har begåtts, åklagaren måste alltså oavsett bevisa att du har begått den aktuella misshandeln. Beviskravet är dessutom högt ställt, det ska vara "ställt utom all rimlig tvivel" att personen ifråga (du) har begått brott enligt vad som sägs i gärningsbeskrivningen, för att du ska kunna dömas och därmed bli straffad för brottet. Utan konkreta bevis kan det därför vara svårt att bevisa vad som har hänt. Rätten till försvarDu skriver att du är misstänkt för misshandel. I Rättegångsbalken (RB) finns bestämmelser rätt till offentlig försvarare. I vissa fall, har den misstänkte, alltid rätt efter begäran få en offentlig försvarare tillförordnad. Av 21 kap. 3 a § RB framgår att offentlig försvarare, på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, som inte har lindrigare straff än sex månaders fängelse. Misshandel har inte lindrigare straff än 6 månader fängelse, om inte brottet anses som ringa.Dessutom kan en offentlig försvarare utses om den misstänkte är i behov av en försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.Det finns alltså utifrån uppgifterna i din fråga, förutsättningar för dig att få en offentlig försvarare tillförordnad. Om du är skäligen misstänkt för brottet och om du delgivits misstanke om det, har du rätt att få en försvarare utsedd, se 23 kap. 18 § RB. Du ska då ha blivit underrättad om din rätt att under viss förutsättningar få en offentlig försvarare, 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948).Det är då inte tillåtet att hålla förhör med dig som misstänkt eller att låta dig sväva i ovisshet om misstanken är så stark att den når upp till "skälig misstanke". Om du blivit delgiven skälig misstanke, kan du när som helst vända dig till förundersökningsledaren (det kan vara åklagaren eller en polis) för att begära en offentlig försvarare. Förundersökningsledaren har då en skyldighet att vidarebefordra din begäran till tingsrätten, som fattar beslut om en försvarare ska utses eller inte, 23 kap. 5 § RB. Det krävs inte att du fyller i någon blankett, utan det är helt formlöst och du kan lättast göra begäran muntligt genom att ringa till polisen. Även om domstolen bedömer att du inte har rätt till en offentlig försvarare, har du har alltid rätt att anlita en privat försvarare som kan hjälpa dig med försvaret, 21 kap. 3 § RB. Däremot får du själv stå för kostnaderna för en privata försvarare. Om du förordnas en offentlig försvarare, betalar staten kostnaderna.Vad kan du göra?Jag skulle rekommendera dig att kontakta polisen (förundersökningsledaren) så snart som möjligt för att begära en offentlig försvarare. Ofta är det första förhöret hos polisen viktigast, det finns alltså ingen anledning att vänta med din begäran. Försvaren hjälper dig att förbereda förhöret på bästa sätt. Du kan antingen begära en försvarsadvokat som du känner till eller så kan du överlämna det till tingsrätten som sedan utser en försvarsadvokat åt dig.Vid misstanke av mindre allvarliga brott, som vanligtvis endast medför böter i straff, kan det vara så att polisen inte anser att du behöver en försvarsadvokat eller att de försöker övertala sig att du kan förhöras utan försvarare. Det är dock i slutändan tingsrätten som avgör om du ska få en offentlig försvarare eller inte. Förundersökningsledaren har som sagt även en skyldighet att vidarebefordra din begäran till tingsrätten, som fattar beslut om en försvarare ska utses eller inte, 23 kap. 5 § RB. Om du begär en offentlig försvarare, måste polisen som sagt kontakta domstolen för ett beslut och får då vänta med att förhöra dig. Flera advokatbyråer erbjuder sig även att kontakta domstolen med en begäran om offentligt biträde åt dig, men ta i första hand kontakt med polisen eller åklagare. Lycka till!Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Misstänkt för brott – vad kan jag göra?

2019-11-05 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!!Jag är helt chockad och ledsen, jag är för rädd och jag kan inte ens sova de senaste dagarna.Det är ett dödligt problem, jag har just tagit emot de senaste dagarna ett polisbrev, att jag är misstänkt av grovt bidgragsbrott medan förfalskning,För tre år senm jag skickade ett förfalskat dokument att få pengar för att fortsätta mina studier. Institutet fick ett frågeformulär och CSN vägrade att ge mig pengarna. Sen, allt gick bra, jag fortsatte mina studier i ett annat universitet i utomlandet också, med studielån av CSN, Jag har avslutat mina studier nu, jag arbetar och jag kommer att börja betala min kredit från januari 2020.Jag vet att det är mitt fel. Jag känner till lagen genom internet att den kan variera mellan 3 och 5 år fägelse,Om jag sitter i fängelse förlorar jag allt, mitt jobb, mitt liv och jag kan inte betala kredit.Alla företag idag begär ett certifikat av'' straffregister ''Snälla, jag är fast, deprimerad och jag förstår inte vad jag ska göra.Tack ska ni ha :(
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår att din situation är jobbig och att du givetvis är orolig inför vad som eventuellt kommer att hända med brottsmisstankarna och din framtid. Jag vill därför upplysa sig om vilka rättigheter man har som misstänkt för ett brott. Först och främst vill jag dock uppmärksamma dig på att inte alla förundersökningar leder till åtal, det vill säga att en domstol prövar huruvida brott har begåtts eller inte. Det är alltid åklagaren som har hela bevisbördan för att styrka att brott har begåtts, åklagaren måste alltså oavsett bevisa att så har skett. Beviskravet är dessutom högt ställt, det ska vara "ställt utom all rimlig tvivel" att personen ifråga (du) har begått brott enligt vad som sägs i gärningsbeskrivningen, för att du ska kunna dömas och därmed bli straffad för brottet.Rätten till försvar Du skriver att du är misstänkt grovt bidragsbrott och förfalskning. I Rättegångsbalken (RB) finns bestämmelser rätt till offentlig försvarare. I vissa fall, har den misstänkte, alltid rätt efter begäran få en offentlig försvarare tillförordnad. Av 21 kap. 3 a § RB framgår att offentlig försvarare, på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, som inte har lindrigare straff än sex månaders fängelse. Grovt bidragsbrott har inte lindrigare straff än 6 månader fängelse.Dessutom kan en offentlig försvarare utses om den misstänkte är i behov av en försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.Det finns alltså utifrån uppgifterna i din fråga, förutsättningar för dig att få en offentlig försvarare tillförordnad. Om du är skäligen misstänkt för brottet och om du delgivits misstanke om det, har du rätt att få en försvarare utsedd, se 23 kap. 18 § RB. Du ska då ha blivit underrättad om din rätt att under viss förutsättningar få en offentlig försvarare, 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948). Det är då inte tillåtet att hålla förhör med dig som misstänkt eller att låta dig sväva i ovisshet om misstanken är så stark att den når upp till "skälig misstanke". Om du blivit delgiven skälig misstanke, kan du när som helst vända dig till förundersökningsledaren (det kan vara åklagaren eller en polis) för att begära en offentlig försvarare. Förundersökningsledaren har då en skyldighet att vidarebefordra din begäran till tingsrätten, som fattar beslut om en försvarare ska utses eller inte, 23 kap. 5 § RB. Det krävs inte att du fyller i någon blankett, utan det är helt formlöst och du kan lättast göra begäran muntligt genom att ringa.Även om domstolen bedömer att du inte har rätt till en offentlig försvarare, har du har alltid rätt att anlita en privat försvarare som kan hjälpa dig med försvaret, 21 kap. 3 § RB. Däremot får du själv stå för kostnaderna för en privata försvarare. Om du förordnas en offentlig försvarare, betalar staten kostnaderna.Vad kan du göra?Jag skulle rekommendera dig att kontakta polisen (förundersökningsledaren) redan imorgon för att begära en offentlig försvarare. Ofta är det första förhöret hos polisen viktigast, det finns alltså ingen anledning att vänta med din begäran. Försvaren hjälper dig att förbereda förhöret på bästa sätt. Du kan antingen begära en försvarsadvokat som du känner till eller så kan du överlämna det till tingsrätten som sedan utser en försvarsadvokat åt dig. Vid misstanke av mindre allvarliga brott, som vanligtvis endast medför böter i straff, kan det vara så att polisen inte anser att du behöver en försvarsadvokat eller att de försöker övertala sig att du kan förhöras utan försvarare. Det är dock i slutändan tingsrätten som avgör om du ska få en offentlig försvarare eller inte. Förundersökningsledaren har som sagt även en skyldighet att vidarebefordra din begäran till tingsrätten, som fattar beslut om en försvarare ska utses eller inte, 23 kap. 5 § RB. Om du begär en offentlig försvarare, måste polisen som sagt kontakta domstolen för ett beslut och får då vänta med att förhöra dig. Flera advokatbyråer erbjuder sig även att kontakta domstolen med en begäran om offentligt biträde åt dig, men ta i första hand kontakt med polisen eller åklagare. Lycka till!Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag få skadestånd även om personen friats från sexuellt ofredande?

2019-03-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Om man blir friad från åtal om sexuellt ofredande, kan man då kräva skadestånd?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ekonomisk ersättning med anledning av brottEftersom personen i fråga blivit friad från sexuellt ofredande, antar jag att du undrar vilka andra möjligheter det finns att få ekonomisk ersättning med anledning av brottet, än att få skadestånd från gärningsmannen. Ersättning från försäkringsbolag I första hand skulle jag rekommendera dig att kontakta ditt eventuella försäkringsbolag för att se om din försäkring täcker skadan (personskada psykiskt lidande och kränkning) . Det är viktigt att man så snart som möjligt efter brottet anmäler skadan till sitt försäkringsbolag. Försäkringsvillkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag och försäkringsbolaget gör en egen bedömning i frågan. Det finns alltså en möjlighet att få ersättning (inte skadestånd) från försäkringsbolaget, och i vissa fall även trots en friande dom eller om åtalet lagts ner. Brottskadeersättning Upp till två år efter brottet eller det att polisutredningen lagts ner eller dom fallit, kan målsägande ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Man kan söka för både personskada, ekonomisk förlust och kränkningsersättning. I vissa fall kan man söka även om åtalet lags ner eller gärningsmannen friats. Brottsoffermyndigheten gör en egen bedömning. Ansökan kan du göra på brottsoffermyndighetens hemsida, som du hittar här. Slutligen vill jag upplysa dig om att det finns stöd och hjälp att få när man varit utsatt för en för ett brott. Brottsofferjouren ger stöd till alla brottsutsatta, helt kostnadsfritt. Exempelvis kan du få råd och vägledning eller information om hur en rättsprocess går till. Du kan även få hjälp med att söka ersättning. Du kan läsa mer på deras hemsida som du hittar här. Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rapportera från tingsrättsförhandling bakom lyckta dörrar

2020-02-26 i Domstol
FRÅGA |Om en tingsrättsförhandling sker bakom stängda dörrar, får pressen ändå rapportera?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser som är relevanta vid besvarandet av frågan återfinnes i Rättegångsbalken (RB).Huvudregel är att rättegångar ska vara offentligaI svensk rätt är utgångspunkten att rättegångar ska vara offentliga, se 5 kap. 1 § rättegångsbalken och 2 kap. 11 § andra stycket Regeringsformen. Detta för att allmänheten ska kunna granska processen.Undantag - lyckta dörrarDet finns dock undantag för när en rättegång kan hållas inom lyckta dörrar (stängda dörrar). Beslut fattas av domstolen och inte parterna. Domstolen kan exempelvis besluta om lyckta dörrar för att skydda parternas identitet eller integritet. Undantag till huvudregeln framgår av 5 kap. 1 § RB uppräknade situationer. Ofta gäller domstolens beslut om lyckta dörrar för en begränsad tid av rättegången. Media, precis som allmänheten, är då alltså utestängda från rättegångssalen och det innebär således att pressen inte kan rapportera om vad som sker i rättegångssalen. Utanför rättssalen kan media rapportera, men det råder bl.a. förbud att stå utanför rättssalen och exempelvis fotografera eller filma in i den. Detta gäller från det att målet ropas upp i högtalarna, till dess att alla som närvarat i rättssalen har lämnat den. Detta begränsar således pressens möjligheter att rapportera, även när tingsrättförhandlingen sker bakom lyckta dörrar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Min kompis har blivit utsatt för brott - vad ska vi göra?

2020-01-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har en vän som varit med om en misshandel av ett gäng tjejer som alla är 14-15 år gamla. Tjejens mamma vill polisanmäla misshandeln och de har händelsen på film samt att dottern har berättat för mamman om vad som hänt. Tjejen vill dock inte anmäla då hon fått hot från gänget om att de ska berätta saker om henne som hon uppenbarligen inte vill att andra ska veta och nu vill hon inte polisanmäla gänget då hon är rädd för att detta ska komma ut. Jag som är vän med henne är väldigt orolig då denna misshandel påverkat henne väldigt mycket, hon vågar ej gå ut sent och vill inte gå ute ensam heller då hon är rädd för att något liknande ska ske igen. Skulle gärna veta hur vi ska gå till väga.Mvh.
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag vill först och främst säga att jag förstår att det kan vara svårt att veta hur du ska hantera en sådan situation som du befinner dig i och att se din kompis må dåligt. Jag skulle råda dig att upplysa din kompis om att det finns stöd och hjälp att få när man varit utsatt för brott. Brottsofferjouren ger stöd till alla brottsutsatta, helt kostnadsfritt. Exempelvis kan din vän få råd, vägledning eller information om hur en eventuell rättsprocessen går till. Hon kan även få hjälp med att söka ersättning. Du kan läsa mer på deras hemsida som du hittar här. Flera kommuner har även stödcentrum för unga brottsoffer, som varit utsatta för exempelvis misshandel. Sök upp vad som gäller i den kommunen ni bor i och berätta det för din vän.Om din vän får lite mer information om vilka rättigheter hon har, exempelvis att hon kan få ett målsägandebiträde, ofta en advokat, om hon skulle anmäla brottet, kanske hon kan tänka sig att anmäla brottet. Att det finns en video på brottet kan också vara ett starkt bevis.Att anmäla ett brott kan vara jobbigt men det är viktigt att göra av flera olika skäl. Personerna som begått brott kan dömas, det är lättare att få hjälp och personer som anmäler brott, mår ofta i längden bättre av att anmäla. Att din kompis blir hotad och därmed "tystad" kan också vara ett brott i sig. Det finns också hjälp att få om man blir utsatt för hot eller trakasserier. Läs mer på polisens hemsida som du hittar här. Du eller din kompis mamma kan också alltid kontakta polisen för att höra mer vad som gäller. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till med din vän!Vänliga hälsningar,

Ersättning för våldtäktsförsök?

2019-10-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hejsan! Var utsatt för ett våldtäktsförsök för en tid sedan, dessvärre har ärendet nu blivit nedlagt.. Undrar dock vad och hur mycket man kan utgå ifrån i ersättning?Mitt försäkringsbolag betalade ut 1300 kr och det känns inte riktigt rimlig...Blev nedslagen, blåmärken lite överallt plus ansikte och personen i fråga försökte slita av mina kläder...
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag vill först och främst säga att jag förstår att din situation kan vara extremt jobbig och att det kan kännas frustrerande att få ett nedläggningsbeslut. Att en åklagare väljer att lägga ner en förundersökning innebär dock inte att hon eller han inte tror på dig och din historia om vad som har hänt, utan det handlar i allra flesta fall om att det är väldigt svår att bevisa att ett våldtäktsförsök har skett i juridisk mening. Om en åklagare inte anser att bevisen räcker för en fällande dom i tingsrätten, ska åklagaren inte väcka åtal – alltså istället välja att lägga ner förundersökningen. Det är viktigt att komma ihåg att en nedlagd förundersökning alltid kan komma att tas upp igen, om det skulle dyka upp nya bevis eller andra omständigheter.Ersättning från försäkringsbolagJag skulle rekommendera dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad din försäkring täcker och vad det är du har fått ersättning för. Jag förstår att det kan kännas märkligt att få 1300 kr för det du var med om, men försäkringsvillkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag och försäkringsbolaget gör en egen bedömning i frågan. Kolla upp vad som gäller just för din försäkring! Om du har flera försäkringsbolag, kolla även upp vad som gäller för de eventuella andra. BrottskadeersättningUpp till två år efter brottet eller det att polisutredningen lagts ner eller dom fallit, kan målsägande ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Man kan söka för både personskada, ekonomisk förlust och kränkningsersättning. I vissa fall kan man söka även om åtalet lags ner eller gärningsmannen friats. Brottsoffermyndigheten gör en egen bedömning. Ansökan kan du göra på brottsoffermyndighetens hemsida, som du hittar här. Slutligen vill jag upplysa dig om att det finns stöd och hjälp att få när man varit utsatt för en för ett brott. Brottsofferjouren ger stöd till alla brottsutsatta, helt kostnadsfritt. Exempelvis kan du få råd, vägledning och information. Du kan även få hjälp med att söka ersättning. Du kan läsa mer på deras hemsida som du hittar här. Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Nedlagd förundersökning – omprövning/överprövning av åklagarens beslut

2019-03-20 i Förundersökning
FRÅGA |Jag vart utsatt för en våldtäkt i början av året och nu i veckan blev det nedlagt.Pratade med åklagaren som själv säger att jag ska överklaga hennes beslut med hjälp av antingen hon själv eller mitt ombud. Hur kan det komma sig att en åklagare ber målsägande att överklaga deras beslut?Hon har ringt till både gyn och polis om at spara alla dokumentation av skador och rape-kit, men mer än så vet jag inte.
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag vill först och främst säga att jag förstår att din situation kan vara extremt jobbig och att det kan kännas frustrerande att få ett nedläggningsbeslut. Att en åklagare väljer att lägga ner en förundersökning innebär dock inte att hon eller han inte tror på dig och din historia om vad som har hänt, utan det handlar i allra flesta fall om att det är väldigt svår att bevisa att en våldtäkt har skett i juridisk mening. Om en åklagare inte anser att bevisen räcker för en fällande dom i tingsrätten, ska åklagaren inte väcka åtal – alltså istället välja att lägga ner förundersökningen. Det är viktigt att komma ihåg att en nedlagd förundersökning alltid kan komma att tas upp igen, om det skulle dyka upp nya bevis eller andra omständigheter. Det är då därför "bättre" att lägga ner en förundersökning, än att väcka åtal med svaga bevis som kan innebära att en person frikänns helt. Men om åtal inte väcks, kvarstår istället möjligheten att väcka åtal om det finns nya bevis som är tillräckliga för en fällande dom. Eftersom jag inte vet exakt vad åklagaren har sagt till dig, är det svårt för mig att svara på varför hon bad dig att ompröva / överpröva hennes beslut. Det kan ha varit så att hon velat upplysa dig om att det är möjligt att få beslutet omprövat / överprövat. Det är vanligt att målsägande inte anser att åklagaren tagit rätt beslut när de lägger ner en förundersökning, och därför kan det ibland kännas "tryggt" att beslutet prövas på nytt. Du kan därför, om du är missnöjd med beslutet begära en så kallad överprövning av beslutet. En begäran skickas till polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades. Tänk på att din begäran ska vara skriftlig, tydlig och fullständig. Mer information om överprövning samt en överprövningsblankett hittar du här. Slutligen vill jag upplysa dig om att det finns stöd och hjälp att få när man varit utsatt för en våldtäkt. Brottsofferjouren ger stöd till alla brottsutsatta, helt kostnadsfritt. Exempelvis kan du få råd, vägledning eller information om hur rättsprocessen går till. Du kan även få hjälp med att söka ersättning. Du kan läsa mer på deras hemsida som du hittar här. Hoppas du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänliga hälsningar,