E-postmeddelanden i rättstvister

2007-01-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Ar uttalanden/pastaenden i E-post bindande i rattstvister?
Christina Weilander |Hej! I sverige har vi en princip om fri bevisprövning vilket innebär att parterna i en rättegång får åberopa all den bevisning som man kan få fram (tex. ett e-postmeddelande). Det är sedan upp till domstolen att bedöma dess värde. Vänligen

Misstänkt för brott men ej straffmyndig

2007-01-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hello, om jag blir anhållen för ett brott, och vägrar uppge några uppgifter och om det inte finns så mycket chans att jag kan bli identifierad - hur länge kan polisen hålla mig och vad har jag isåfall för rättigheter om jag inte är straffmyndig? Får jag bara gå då?
Miranda Berg |Hej, Om någon som är straffmyndig blir anhållen för ett brott kan denne vara anhållen i högst tre dygn innan åklagaren måste besluta om häktning. Även en person som inte kan identifieras kan anhållas och häktas, möjligheterna är till och med något större att anhållla eller häkta en sådan person (se 24 kap Rättegångsbalken http://lagen.nu/1942:740#K24). Detta gäller bara den som är straffmyndig. Om du vägrar att uppge några uppgifter och inte kan bli identifierad, kan dock inte polis och åklagare veta att du inte är straffmyndig. Då förlorar du det speciella skydd som man har när man är under 15 år. Det är viktigt att notera skillnaden mellan att vara intagen för förhör, att vara gripen och att vara anhållen! Är man intagen för förhör är man skyldig att stanna kvar högst 12 timmar om man är straffmyndig och högst 6 timmar om man är under 15 år. Är man misstänkt för brott kan man gripas. Ett anhållande är det dock endast åklagaren, och inte polisen, som man besluta om. Är man under 15 år, och alltså inte straffmyndig, kan man överhuvudtaget inte anhållas. Men detta innebär inte att du "bara får gå". Polisen får hålla kvar dig för att överlämna dig till föräldrar, annan vårdnadshavare eller till socialtjänsten, se 14§ Lagen om unga lagöverträdare http://lagen.nu/1964:167#P14. Vad som händer mer beror såklart på hur allvarligt brottet som du misstänks för är. En utredning rörande brottet kan komma att inledas, vårdnadshavare ska i så fall genast underrättas och kallas till förhör, liksom socialnämnden som ska yttra sig i utredningen. Åklagaren kan besluta om beslag av föremål, husrannsakan eller kroppsvisitation. Dessutom kan åklagaren begära prövning hos domstol om huruvida du begått brottet. En sådan rättegång kallas bevistalan. Där kan bara slås fast att du har begått brottet, men du kan inte dömas till något straff. Istället kommer åtgärder att vidtas inom de sociala myndigheterna. Se hela Lagen om unga lagöverträdare http://lagen.nu/1964:167, särskilt 31-38§§. Vänligen

Särskild företrädare för barn som ev brottsoffer

2007-01-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad inne bär 1 och 6 §§lagen (1999:997 ) fick papper från rätten som jag inte förstår. Min ex man har misshandlat ett av barnen. Jag har ensam vårdnad.Pappan har umgängesrätt. Åklagaren yrkat på intsrimistiskt att tingsrätten skall förodna en särskild företrädare för pappan..Han har inte klarat av umgänget under hösten och det är tredje umgänget han på börjat. Barnen vill inte.sociala är införstodd i att det inte fungerar..Tacksam för svar.
Kimmie Johansson |Hej! Av sammanhanget och din fråga förstår jag det som att det pågår en process mot din före detta man rörande misshandel av ert barn. Enligt lagen 1999:997 1 §så ska barn under 18 år få en särskild företrädare att föra deras talan om det finns anledning att anta att ett brott som kan ge fängelse begåtts mot barnet av dess vårdnadshavare det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt. Jag antar att din före detta man också är/har varit barnets vårdnadshavare även om barnen numera bor hos dig. Förordnande av särskild företrädare får domstolen besluta om även utan att ha hört vårdnadshavaren enligt §6. Jag tolkar det som att åklagaren begärt ett interimistiskt beslut om särskild företrädare för ditt barn under processen mot din före detta och att denna begäran nu har uppfyllts. MVH

Rättshjälp m.m.

2006-12-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har blivit uppsagd från mitt arbete efter en tids sjukskrivning och skada som skedde på jobbet som personligt assistent. Skadan kom efter att jag lyfte en patient som jag var ensam med, vilken det visat sig att sen dess finns två assistenter hos honom. Sedan m.h.a. försäkringskassan började en rehab tid, jag läste först på Komvux, sedan kom in till en utbildning (BMA) biomedicinanalytiker. Nu efter en kort tids försök till omplacering har arbetsgivaren (en kommun) sagt upp mig och jag får ingen ersättning alls fast jag nämnt att jag är fortfarande invalid på något sätt. Ändå hävdar arbetsgivaren att de inte kommer att betala någon ersättning. Nu vill jag ogiltigförklara uppsägningen men därefter behöver jag juridisk hjälp, samtidigt har jag svårt ekonomiskt om jag ska träffa en advokat, finns det någon form av hjälp som jag kan få och i så fall varifrån? Vad jag vet ska åtal ske 2 veckor efteråt.
Sara Forslund |Hej, En rättssökande som du kan under vissa förutsättningar få rättshjälp. Regler om rättshjälp hittar du i rättshjälpslagen, se http://www.lagen.nu/1996:1619. Rättshjälp underlättar ekonomiskt för den som är i behov av juridisk rådgivning och hjälp i en rättsprocess. En förutsättning för att rättshjälp skall beviljas är att rådgivning av en advokat eller en biträdande jurist först skall lämnas i upp till två timmar. Avgiften för rådgivningen kan sättas ned till hälften om den rättssökandes ekonomiska förhållanden ger anledning till det (se 4 §). För att rättshjälp skall beviljas krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Den sökande skall vara en fysisk person vars ekonomiska underlag (vilket är beräknad årsinkomst efter att hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning) inte överstiger 260 000 kronor. Den sökande skall också ha ett behov av biträde utöver rådgivning, och behovet skall inte kunna tillgodoses på annat sätt. Det prövas också om den rättsliga angelägenheten är av en sådan sort att det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna (se 6-8 §§). Rättshjälp beviljas efter ansökan av den rättssökande. Du hittar mer information om detta och kan även ansöka om rättshjälp hos Rättshjälpsmyndigheten, se http://www.rhm.dom.se/. Du skriver inte om du är med i något fackförbund eller inte, men fackförbund kan bidra med rådgivning i frågor som din och även föra sina medlemmars talan. Tag kontakt med fackförbundet Kommunal, Sveriges största fackförbund, http://www.kommunal.se/. I tvistemål, som det är fråga om i ditt fall, väcks talan genom stämning. Tidpunkten då en talan anses väckt är då stämningsansökan inkommer till rätten. Det finns inget krav på att detta måste ske inom två veckor från en händelse. Du hittar denna reglering i rättegångsbalkens 13 kap., se http://www.lagen.nu/1942:740. Jag vill uppmärksamma dig om att en domstolsprocess, även med rättshjälp, medför ett ekonomiskt risktagande. Hoppas mitt svar är till din hjälp, vänliga hälsningar,

Är uttalanden och påståenden i e-post bindande?

2007-01-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Är uttalanden och påståenden gjorda i e-post bindande i rättstvister?
Rasmus Fahlén |Det är lite svårt att veta vad det är för typ av uttalanden det rör sig om utefter din beskrivning men generellt kan följande sägas. Om det rör sig om avtal så är ett anbud eller svar på ett anbud alltid bindande oavsett form såvitt det gäller lös egendom, 1 kap. 1 § 1 st. avtalslagen. Det gäller dock för den som påstår det att visa att uttalandena verkligen har förekommit. För köp av fast egendom gäller ett formkrav såsom sägs i 4 kap. 1 § 1 st. jordabalken. Det innebär att köp av fast egendom aldrig har giltig verkan mellan köparen och säljaren om det inte upprättats en särskild köpehandling. I Sverige har vi en princip om fri bevisprövning vilket innebär att parterna i en rättegång får åberopa all den bevisning de vill, såsom E-post. Enligt principen om fri bevisvärdering är det sedan upp till rätten att värdera den bevisning som förekommit. Bland annat beroende på hur lätt det är att förfalska uttalandena kan bevisvärdet variera.

Ta smällare från underåriga?

2007-01-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Kan man ta ifrån ungdommar smällare? De är under 18 och smällare avsedda just för >18
Jesper Silow |Hej! Intressant fråga, med en ganska lätt rent juridisk bedömning. Huvudregeln är naturligtvis att man inte kan ta ifrån någon annan egendom egenhändigt. Om en person gör sig skyldig till brott som vilket är föreskrivet fängelse, får vem som helst göra s.k. envarsingripande. Det är dock tveksamt om ta ifrån någon saker är sådant, men definitivt följer inte fängelse på det nu aktuella "brottet", varefter vi tvyärr måste utesluta envarsingripande Vi kan gå vidare till olika generella nödrättigheter i brottsbalken, som dock för att tillämpas kräver att omedelbar fara föreligger, eller att Ni utsätts för ett brottsligt angrepp. Detta är tyvärr inte heller fallet. Tvärt om, om Ni med kraft tillhandskar Er smällarna, gör Ni er rent juridiskt sett troligen skyldig till något av tillgrepsbrotten i brottsbalken. Det är nämligen så att trots ungdomarna agerar i strid med lagen, betyder inte det att Ni har rätt att göra samma sak endast för att ungdomarna gjorde det, osv. osv. Om ungdomarna är mycket små kan det vara ändamålsenligt att ta smällarna, men då ungarna säkerligen fått smällarna av sina föräldrar kan det ge tråkiga reaktioner. Jag menar, det är säkerligen ingen som går till polisen för något sådant, men det är dock rätt känsligt att ingripa i slika situationer. Jag råder Er att ringa polisen, som har rätt att tillhandska sig smällarna lagligen. Hoppas detta klarade upp saken något! Mvh

Ersättning för nämndemän

2006-12-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |får man som nämndeman ersättning för att delta i en domstol?
Ola Davidsson |Hej. Ersättningen för nämndemän stadgas i Förordning om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.. Enligt 2§ erhåller nämndemän i tingsrätter, hovrätter, länsrätter och kammarrätter 300 kr i arvode för sammanträde (belopp per dag). Som nämndeman i länsrätter och kammarrätter kan även erhålles arvode för förberedelsearbete om 300 kr (belopp per dag). Enligt 2a§ har nämndeman dessutom rätt till ersättning för eventuellt löneavdrag eller inkomstförlust som beror på uppdraget och inte täcks av arvodet. Sådan tilläggsersättning bestäms av Domstolsverket och beräknas på uppgifter om löneavdrag och beräknad årsinkomst. Nämndemän har även rätt till resersättning enligt 4§. Med vänlig hälsning

Åtalsunderrättelse

2006-12-15 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag hoppas ni har lust att svara på denna fråga. Jag hittade i en artikel ordet "åtalsunderrättelse". Vad menas med det exakt, kan inte hitta någon definition någonstans. Något ni känner till?
Lucas Geisler |Hej Magnus! Åtal väcks skriftligen av en åklagare hos en tingsrätt. Ifall åklagarens ansökan inte är bristfällig utfärdar man stämning, och då ska stämningsansökan tillsammans med eventuella bifogade handlingar delges den tilltalade. Åtalsunderrättelse sker när den som skall tilltalas blir underrättad om åtalet.