Kroppsbesiktning

2007-04-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Kan jag vägra att ge DNA prov när jag enbart är kallad till förhör som misstänkt /utpekad för brott?
Cecilia Johansson |Hej, Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, får kroppsbesiktigas för att det ska kunna tas prover för att göra DNA-analys. Med kroppsbesiktning menas undersökning av kroppens yttre och inre samt tagande av prov och undersökning av sådana prov. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den undersökte riskerar framtida ohälsa eller skada. Detta följer av 28:12-12a Rättegångsbalken (se http://lagen.nu/1942:740). Om du inte är skäligen misstänkt för ett brott kan du ändå behöva ge ett prov om syftet är att genom en DNA-analys av provet underlätta identifiering vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, och det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet. En kroppsbesiktning för endast genomföras om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller de men i övrigt som åtgärden innebär för dig som misstänkt. Se 28:3a Rättegångsbalken. I normala fall krävs det att ett förordnande om kroppsbesiktning meddelas av förundersökningsledaren eller åklagaren, men vid fara i dröjsmål kan även en polisman enligt 28:13 Rättegångsbalken besluta om kroppsbesiktning. Svaret på din fråga är alltså att om du anses som skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse kan du bli tvungen att ge ett prov om det anses som nödvändigt och befogat. Med vänlig hälsning

Genstämning

2007-05-04 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |En stämning har inlämnats i en tvistefråga. Motparten har inkommet med en genstämning. Vad ställs för krav på en genstämning för att accepteras i samma mål. Skall genstämningen handla om samma sak eller kan den handla om något helt annat om båda tvisterna är av exempelvis ekonomisk karaktär.
Cecilia Johansson |Hej, Enligt 14:3 Rättegångsbalken (se http://lagen.nu/1942:740) kan svaranden (motparten) om han vill väcka talan mot käranden angående samma sak eller en sak som har gemenskap med denna eller rörande fordran som kan gå i avräkning mot kärandens (dvs att foringarna ska kvittas mot varandra). Om något av dessa villkor är uppfyllda ska målen handläggas i samma rättegång. Med vänlig hälsning,

Hemlig teleavlyssning

2007-04-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag skriver en B-uppsats i straffprocessrätt, om hemlig teleavlyssning och hemlig telekontroll. Har lite svårt att några prejudikat på detta ämne. Är det någon som har tips på något avgörande?
Emma Schröder |Hej! Ja, det är ju ganska dåligt med rättsfall angående ditt ämne. Här är dock ett rättsfall som är bra. NJA 2003 s 323 Det handlar om s k överskottsinformation från hemlig teleavlyssning och om den får åberopas som bevisning i brottmål och om bevisvärdet av sådan information. Det finns också ett fall, mål nr B 5644-99, dom 2000-07-14, där en lagman, utan laga grund, bifallit åklagarens begäran om hemlig teleavlyssning och teleövervakning i samband med en mordutredning där de misstänkta var yngre än 15 år. Lagmannen ansåg att felen var ringa och inte skulle föranleda straffansvar. Han anförde att arbetsbelastningen var mycket pressad och kaotisk, och att den stora uppmärksamheten kring det andra målet ökade stressen ytterligare. Hovrätten fann dock att lagmannen gjort sig skyldig till straffbart tjänstefel, men lät påföljden stanna vid dagsböter. Det finns också en del beslut av JO i detta ämne. Tex beslut nr 1638-2003 som handlar om att hemlig telefonavlyssning enbart ska användas för att stärka befintlig bevisning mot en person, inte som ett spaningshjälpmedel. Avlyssning får bara beviljas när en skäligt misstänkt person kan identifieras med så hög grad av särskiljande att förväxlingsrisk i praktiken saknas. Något som kanske också kan vara till hjälp är Rådets resolution av den 17 januari 1995 om krav för laglig avlyssning av telekommunikationer nr 31996G1104. Hoppas att svaret är till någon hjälp! Mvh

Måste målsägande närvara även i hovrätt?

2007-04-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Måste målsägande infinna sig till huvudförhandling i hovrätten om hon inte har något annat att anföra än vad hon sa i tingsrätten ?
Martin Andersson |Hej! Målsägande är ju inget vittne enligt 36:1 Rättegångsbalken (http://www.lagen.nu/1942:740), men målsägandens berättelse kan ju ändå vara ett bevis som är av betydelse för åtalet. Därför måste målsäganden höras i hovrätten om tingsrättens avgörande i ansvarsfrågan var beroende av tilltron till målsägandens berättelse som bevismedel, enligt 51:23 Rättegångsbalken. Då måste målsägande alltså närvara och höras igen i hovrätten. Är däremot målsägandens berättelse inte av betydelse i ansvarsdelen, d.v.s. i frågan om den tilltalade är skyldig eller inte, så är det däremot inget rättegångshinder om målsägande uteblir från förhandlingen enligt 46:2 4 p Rättegångsbalken. Det borde framgå av kallelsen till förhandlingen om du som målsägande förväntas närvara eller inte. Om du är kallad till förhandlingen så vill jag rekommendera att du närvarar. Hoppas att du har hjälp av mitt svar. Med vänlig hälsning,

Tidsbegränsning för åberopande av bevis

2007-05-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |SÄPO avlyssnar min telefon och har gjort det rätt länge. Min fråga är: finns det någon tidsbegränsning för hur länge de får åberopa bevis från telefonavlyssningen? Låt säga att jag sagt något som gjorde att jag framstod som skyldig till ett visst brott för 14 månader sedan, kan de väcka åtal mot mig för det idag (jag är oskyldig, men framstod nog som skyldig)? Skälet till att jag undrar är att de fortsätter att avlyssna telefonen trots att de borde ha förstått att jag är oskyldig vid det här laget.Finns det någon tidsgräns för när de måste lägga ner en utredning om det inte kommer fram några nya bevis? Eller kan jag förvänta mig att min telefon kommer att vara avlyssnad för all framtid?
Emelie Thor |Hej, Det finns ingen tidsbegränsning för att åberopa bevis. Fri bevisföring- och värdering råder i Sverige vilket innebär att det i princip inte finns några begränsningar på vad som kan användas som bevis och att det i sista hand är upp till domstolen att avgöra hur starkt ett bevis är. Något hinder mot att åberopa en telefonavlyssning för 14 månader eller ens 14 år sedan finns således inte. Åtal kan väckas närhelst åklagare finner att det föreligger tillräckliga skäl för åtal. Svaret på din fråga är således jakande, åklagaren kan väcka åtal emot dig. Med hänsyn till dina uppgifter om att SÄPO måste ha förstått att du är oskyldig kommer dock sannolikt inget åtal att väckas. En förundersökning skall bedrivas skyndsamt på grund av att den enskilde inte skall behöva sväva i ovisshet om frågan kommer att prövas i domstol eller ej. Dessutom ligger det i det allmännas intresse att brott klaras upp snabbt. Förundersökningen skall läggas ned om det inte finns någon anledning till fortsatt utredning, se Rättegångsbalken 23 kap 4 § http://lagen.nu/1942:740#K23. Vidare finns i 23 kap 4a § fler bestämmelser angående när en förundersökning får läggas ned. Ett nedläggande hindrar emellertid inte att förundersökningen senare tas upp om det skulle framkomma mer bevisning. Detta är självklart något som du inte behöver vara orolig inför. Vänliga Hälsningar,

Bestridande av kontrolluppgift vid P-bot?

2007-05-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Har fått kontrollavgift på 500 kr pga att p-skiva saknas. På kontrollavgiften är fel bilmärke markerat. Alla andra uppgifter stämmer. Är det någon ide att bestrida avgiften?
Jon Eriksson Örtengren |Att fel bilmärke är antecknat på kontrolluppgiften har ingen avgörande betydelse. Som utgångspunkt råder fri bevisprövning och fri bevisvärdering i Sverige varför även en felaktig kontrolluppfigt kan användas som bevis, även om bevisvärdet naturligtvis sjunker (35kap 1§ Rättegångsbalken som du hittar http://www.lagen.nu/1942:740#K35 ). Nu kan jag inte parkeringsföretagens rutiner när det gäller sådanan här frågor, men om det verkligen rör sig om din bil verkar det riskfyllt att förlita sig på en bevissvaghet för att komma undan en fordran på 500 kr, om inte annat bör rättegångskostnader avskräcka då det ändå är rätt sannolikt att annan bevisning finns. Om det inte är din bil som stått felparkerad finns det dock all anledning att bestrida. Lycka till! Med Vänliga Hälsningar

Förutsättning för fotboja

2007-04-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om man är dömd till 10 månaders fängelse har man då chans att få fotboja, har arbete och bostad?
Emil Alin Johansson |Hej! Förutsättningar för fotboja för dömd regleras i Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, se http://lagen.nu/1994:451 . Den viktigaste förutsättningen är att fängelse i högst 6 månader dömts ut, det är alltså inte möjligt att få fotboja istället för fängelse vid en utdömd fängelsepåföljd om 10 månader, se 1 § i lagen. Med vänlig hälsning,

Restriktioner vid häktning

2007-04-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Får man ta emot besök om man är belagd med restriktioner, och får då sambo och en treåring då hälsa på i ett häkte? Vad säger lagen om detta?
Emma Ravheden |Hej! Det finns olika skäl som gör att domstolen beslutar att häkta en person som är misstänkt för brott: det kan finnas fara för att personen annars flyr, att personen annars kan försvåra utredningen av brottet eller att det finns risk för att personen fortsätter att begå brott om den skulle försättas på fri fot. I samband med häktningsbeslutet kan även domstolen besluta om restriktioner om åklagaren yrkat på detta. Restriktioner aktualiseras främst om det föreligger fara för att den misstänkte annars skulle kunna försvåra utredningen (detta kallas kollusionsfara). Det finns flera olika typer av restriktioner och ett fåtal eller samtliga kan gälla. Det kan vara fråga om att den häktade inte får läsa tidningar eller inte får se på TV. Det kan även vara fråga om att brev granskas av åklagaren eller att den häktade inte får ta emot besök eller inte får tala i telefon. Om besöket är tillåtet eller inte beror alltså på om restriktioner finns angående just besök eller ej. Det finns inga speciella regler för besök av barn. För lagrum angående detta se rättegångsbalken 24 kap 5 a § http://www.lagen.nu/1942:740 . Vänligen,