Har Försäkringskassan skyldighet att kontakta mig innan de fattar beslut?

2021-01-13 i Myndigheter
FRÅGA |Jag ansökte om sjukpenning från försäkringskassan för 3 månader sedan och nu fick jag hem ett brev om att de hade fattat ett beslut i ärendet, och beslutet var ett avslag. De hade inte kontaktat mig under dessa 3 månader, förutom en gång då de begärde mina inkomstuppgifter. Jag blev därför väldigt chockad när jag fick hem beslutet. Har försäkringskassan gjort någonting fel och finns det någonting jag kan göra??? Väldigt tacksam för svar!!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svenska myndigheter har en kommuniceringsskyldighet, vilket följer av 25 § förvaltningslagen (2017:900). Kommuniceringsskyldigheten innebär att myndigheterna har en skyldighet att underrätta den som är part i ett ärende om allt material som är av betydelse för beslutet och även ge parten tillfälle att yttra sig över materialet. Detta innan ett beslut i frågan fattas. Kommuniceringen behöver inte ske om det anses vara uppenbart obehövligt. Kommunicering kan vara uppenbart obehövlig om den avser material som parten själv har lämnat in (dock inte alltid) eller om den avser uppgifter som helt och hållet saknar betydelse för beslutet. Försäkringskassan är en myndighet och omfattas därför av denna bestämmelse. Det finns även en specialreglerad bestämmelse rörande kommunicering i sjukpenningsärenden. Bestämmelsen återfinns i 110 kap 13 a § socialförsäkringsbalken (2010:110) och anger att ett ärende om sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall inte får avgöras till den försäkrades nackdel utan att denne har underrättats om innehållet i det kommande beslutet och fått tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över det. Det finns dock undantag från denna bestämmelse och det är om det är uppenbart att den försäkrade inte kan komma in med uppgifter som kan påverka avgörandet. Undantaget ska tillämpas restriktivt och omfattar endast situationer där det står helt klart att parten inte kan komma in med uppgifter som kan påverka avgörandet. Bestämmelsen i socialförsäkringsbalken är ett komplement till den allmänna kommuniceringsskyldigheten i förvaltningslagen. Detta eftersom den medför att Försäkringskassan, utöver kommunicering under handläggningens gång, innan ett avslagsbeslut även måste underrätta parten om själva beslutet, dess innehåll samt motivering.I ditt fall verkar det inte ha skett någon kommunicering under handläggningen och inte heller innan avslagsbeslutet fattades, vilket innebär att Försäkringskassan har åsidosatt sin kommuniceringsskyldighet. Jag kan inte ta ställning till avslagsbeslutet i sig, men skulle råda dig att överklaga beslutet om du känner dig missnöjd med det. Du har i första hand rätt till en omprövning av beslutet från Försäkringskassan, vilket följer av 113 kap 7 § socialförsäkringsbalken. Därefter har du enligt 113 kap 10 § socialförsäkringsbalken, rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har handläggningen av mitt ärende hos CSN skötts på ett korrekt sätt?

2020-10-13 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag ansökte om CSN för ett tag sedan och fick nu brev om att jag fick avslag på min ansökan om studiemedel. De förklarade inte varför, vilket gjorde mig väldigt förvirrad då jag är student och har då rätt till detta. Jag kontaktade dem i hopp om att få svar på skälet till avslaget och då meddelade de mig att jag hade missat en siffra i mitt personnummer. Jag försökte få tag på dem igen men det tar väldigt lång tid på sig att svara och jag behöver verkligen bidraget. Vad kan jag göra och har de gjort någonting fel?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 § Förvaltningslag (2017:900) har myndigheter en serviceskyldighet, vilket innebär att de ska säkerställa att all kontakt med enskilda går till på ett smidigt och enkelt sätt. Hjälpen ska även ges utan onödigt dröjsmål. Inom ramen för serviceskyldigheten finns även en skyldighet för myndigheten att hjälpa den enskilde om dennes framställning är ofullständig eller oklar (20 § Förvaltningslagen). Myndigheter har även en kommunikationsskyldighet vilket innebär att de ska meddela den som berörs av beslutet om all information kring det, innan beslutet fattas (25 § Förvaltningslagen). Myndigheten har även en motiveringsskyldighet. Detta innebär att de beslut som fattas och som påverkar den berörda på ett märkbart sätt måste innehålla en motivering till beslutet (32 § Förvaltningslagen). Myndigheten som meddelar beslutet ska dessutom underrätta den berörda om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt (33 § Förvaltningslag).I ditt fall har CSN inte fullgjort sin serviceskyldighet. Detta eftersom de inte har sett till att kontakten med dig har gått till på ett smidigt och enkelt sätt. Du nämner även att de har tagit väldigt lång tid på sig att svara när du har försökt kontakta dem, vilket innebär att de inte heller har hjälpt dig utan dröjsmål. De har dessutom underlåtit att meddela dig om att det i din ansökan saknades en siffra av personnumret och därmed inte gett dig en chans att avhjälpa felet. Kommunikationsskyldigheten har inte heller fullgjorts eftersom du inte fick någon information kring beslutet innan det fattades. Slutligen så har motiveringsskyldigheten inte fullgjorts eftersom du inte fick någon motivering till avslaget på din ansökan om studiemedel, förrän du själ bad om det. Ett beslut om studiemedel torde ha en märkbar påverkan på din situation, varför en motivering borde ha givits. Det jag kan rekommendera dig att göra är att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS). Överklagandet ska vara skriftligt och skickas in till CSN och i det ska du ange Överklagandenämnden som överinstans. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,