Kan ett allmänt kommunbeslut överklagas?

2021-02-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej, jag undrar hur man går tillväga för att överklaga ett beslut från kommunen. Beslutet gäller inte mig personligen, utan är ett allmänt beslut som ska gälla alla som bor i kommunen. Går det överhuvudtaget att överklaga ett sånt beslut? Skulle uppskatta ett skyndsamt svar, tack på förhand!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett allmänt beslut som fattas av kommunen kan överklagas genom en laglighetsprövning enligt 13 kap kommunallagen (2017:725) (KL). Vid en laglighetsprövning prövar domstolen endast beslutets laglighet, och alltså inte hur lämpligt beslutet är. Beslutet kan enbart upphävas, vilket innebär att en ändring av beslutet inte kommer att ske. Ett beslut kan upphävas om det inte har tillkommit på ett lagenligt sätt, om beslutet rör någonting som inte är en angelägenhet för kommunen, om det kommunalorgan som fattat beslutet inte har haft rätt att göra det eller om beslutet stridet mot lag eller annan författning (13 kap 8 § KL).Den som är kommunmedlem har rätt att få lagligheten av ett kommunalbeslut prövad genom ett överklagande till förvaltningsrätten (13 kap 1 § KL). En kommunmedlem är en person som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom där eller ska betala kommunalskatt där (1 kap 5 § KL). Överklagandet ska vara skriftligt och ska ges in till förvaltningsrätten. I det ska det anges vilket beslut som överklagas samt vilka omständigheter som överklagandet grundas på (1 kap 4 § KL). Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla (1 kap 5 § KL). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,