Är det olagligt att skicka 'nudes'?

2020-08-03 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Snabb fråga om jag och en tjej jag håller på med skickar nudes till varandra äre lagligt? Om båda är med på det? Fastän vi är 17 och 16 Tacksam för svar
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person som mottar och sparar ner bilder på en person som är under 18 år gammal gör sig enligt huvudregeln skyldig till barnpornografibrott enligt brottsbalken 16 kap. 10 a § (här). En person som är under 18 år är fortfarande är ett barn enligt denna lagens mening. För att det ska röra sig om barnpornografi krävs det vidare att bilden är tagen med ett sexuellt syfte. Det kan det mycket väl anses vara det om personen är naken. Det krävs också att det av bilden framgår1) att pubertetsutvecklingen för personen på bilden inte är fullbordad, eller2) att det av bilden eller omständigheterna kring bilden framgår att den avbildade personen är under 18 år.Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år.Dock behöver det inte anses vara ett brott att inneha bilderna ifall de exempelvis är tagna i en relation där båda parter är s k "byxmyndiga" (över 15 år) och har varit med på det. Det innebär att om du och en tjej du inleder en relation med båda är med på att skicka dessa bilder och är över 15 år, behöver det inte anses vara barnpornografibrott.Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor! Vänligen,

Kan en 15-åring bli dömd för sexualbrott mot barn?

2020-01-11 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |om en kille är 15 och en tjej är 14 kan han bli dömd till pedofili?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Pedofili är inget brottPedofili är en beteckning på vuxna människors sexuella dragning till barn. Det finns alltså inget brott som heter pedofili. Däremot finns det ett flertal brott som är förknippade med pedofili. Det kan till exempel vara våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering och kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (6 kap. brottsbalken). Eftersom killen är 15 år och straffmyndig och 14-åringen ännu inte är byxmyndig kan han dömas till något av dessa brott. Liten åldersskillnadTill de uppräknade brotten finns ett undantag då åldersskillnaden är väldigt liten, som i detta fall då det endast skiljer ett år. Ifall 14-åringen deltog i den sexuella handlingen frivilligt och ifall skillnaden i mognad och utveckling också är liten ska 15-åringen inte dömas för brottet. Om samtycke saknas kan 15-åringen däremot självklart dömas för brott (6 kap 14 § brottsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Innehav av nakenbilder kan vara brottsligt om personen på bilden är under 18 år

2018-11-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar ifall det är okej att mitt ex har bilder nersparade på mig naken, där bland annat mina bröst syns? Värt att notera är att jag är sjutton år gammal när bilderna är tagna. Dessutom undrar jag ifall det är olagligt att jag sparar nakenbilder som killar skickar frivilligt till mig, i deras omedvetande? Om inte, vilken lag faller handlandet under?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Innehav av bilder där den avbildade är under 18 år kan vara barnpornografibrottGenom att ditt ex har nersparade bilder på dig naken kan han/hon göra sig skyldig till barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § Brottsbalken (BrB). Detta eftersom du är under 18 år på bilderna och därför fortfarande är ett barn enligt lagens mening. För att det ska röra sig om barnpornografi krävs det att bilden är tagen med ett sexuellt syfte. Det kan det mycket väl anses vara om du är naken. Det krävs också att det av bilden framgår 1) att pubertetsutvecklingen för personen på bilden (d v s du i det här fallet) inte är fullbordad, eller2) att det av bilden eller omständigheterna kring bilden framgår att den avbildade personen är under 18 år.Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år.Värt att notera är dock att det inte behöver vara ett brott att inneha bilderna ifall de exempelvis är tagna i en relation där båda parter är s k "byxmyndiga" (över 15 år) och har varit med på det.Nedsparandet av nakenbilder som killar skickar frivilligtDu nämner inte hur gamla killarna som skickar nakenbilder till dig är. Liksom bilderna ditt ex har sparat av dig kan utgöra barnpornografibrott om omständigheterna ovan är uppfyllda och du är under 18 år, kan det utgöra ett barnpornografibrott om du sparar ner nakenbilder på killar som är under 18 år. Detta gäller även om killarna skickat bilderna till dig. Är killarna 18 år eller äldre är det inte ett barnpornografibrott, och inte heller förbjudet att inneha bilderna enligt lagen. Även om innehavet är tillåtet är spridandet förbjudetÄven om det alltså inte behöver vara brottsligt att inneha bilderna (så länge personerna på bilden är över 18 år) är det inte tillåtet att sprida bilderna vidare. Spridning av nakenbilder kan klassas som olaga integritetsintrång enligt 4 kap 6 c § BrB. För att kunna dömas krävs att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör. Straffet blir då böter eller fängelse i högst två år. Det finns också en möjlighet att ett spridande av nakenbilder skulle kunna utgöra ofredande, enligt 4 kap 7 § BrB. Olaga integritetstrång ligger ofta närmre till hands när det gäller just spridande av nakenbilder.SammanfattningsvisRör det sig om bilder tagna på en person under 18 år kan den som innehar bilderna göra sig skyldig till barnpornografibrott. Att ha nakenbilder på någon över 18 år är inte olagligt, men att sprida bilderna är olagligt. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om par under 15 år får ha samlag

2017-12-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejFår ett par ha sex om båda är under 15 år? Och vad är det för straff isåfall?Tacksam för svar
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige blir man byxmyndig när man fyllt 15 år. Lagen som reglerar att en person som är under 15 inte får ha samlag med en person som är över 15 år är till för att skydda barn och unga från att bli sexuellt utnyttjade, 6 kap 4 § BrB.En person som är 15 år eller äldre får inte ha sex med en person som är under 15 år gammal, detta klassas enligt lag som våldtäkt mot barn och kan ge ett straff på lägst 2 år och max 6 år. I detta finns det både försvårande och förmildrande omständigheter. Exempelvis om det är ett par där ena partnern är 14 år och andra 15 år så ses detta som en förmildrande omständighet dels för att de kan röra sig om några som är tillsammans och dels för att en 15 åring är för ung för att få ett straff som en vuxen skulle fått. Lagen är inte till för att straffa två ungdomar som vill ha sex utan för att skydda barn och ungdomar från att bli sexuellt utnyttjade. Om paret båda är under 15 år är det dock inget som enligt lag hindrar de från att ha sex. Båda klassas som barn och inget av de är straffmyndiga (det blir man när man fyller 15 år). För att det ska bli en polisutredning eller rättegång måste det göras en anmälan till polisen. Vilket i de flesta fall aldrig görs om sexet har varit frivilligt. Sammanfattningsvis, så länge båda är under 15 eller båda över 15 så är det enligt lag tillåtet att ha sex. Om en har fyllt 15 år och den andra fortfarande är 14 år så klassas det egentligen enligt lag som våldtäkt mot barn men om sexet sker frivilligt och det är "uppenbart att det inte handlat om något övergrepp" så räknas det som en förmildrande omständighet (våldtäkt mot barn kan aldrig leda till straffrihet för att barnet ger sitt samtycke). Det krävs dock en anmälan för att en rättegång ska kunna ske, vilket i normalfallet inte sker om sexet varit frivilligt. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Samtycke till barnpornografi

2020-02-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag har några hypotetiska frågor kring barnpornografibrott. Jag undrar om och vad man kan bli dömd för och få för straff i följande scenarion. Utgå från att båda parter var med på det.1. En kille fick erotiska filmer och bilder från en tjej som var 13, han själv 14. Han har behållit bilderna och filmerna och är numera 20+. Förändras situationen beroende på om tjejen godkänner att killen har kvar bilderna och filmerna efter så lång tid eller inte?2. En kille som är 18+ fick erotiska bilder och filmer från en tjej som är byxmyndig, bilderna och filmerna tog tjejen dock för några år sedan när hon var 13. Förändras situationen beroende på om killen vet om att bilderna och filmerna är från när tjejen är 13 eller inte? Lite udda frågor kanske men vad har man inte tänkt på i duschen!
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna som är relevanta för din fråga finns i Brottsbalken (BrB).BarnpornografibrottetDet är brottsligt att inneha en pornografisk bild av ett barn (16:10a st. 1 p. 5 BrB). Handlingen utgör barnpornografibrott. Den som gör sig skyldig till det döms till fängelse i högst två år (16:10a st. 2 BrB). Förutsättningarna för att det ska vara ett barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första stycket femte punkten BrB är att personen:1) innehar2) pornografisk3) bild4) av ett barnKillen anses inneha bilderna och filmerna när han har dem i sin besittning, m.a.o. har tillgång till bilderna med omedelbar kontroll. Med bild avses bilder i alla slags medier, därav även film och videogram (Ulväng m.fl., s. 204). Om filmerna och bilderna är erotiska så ses dem även som pornografiska och omfattas därmed av bestämmelsen. Med barn avses personer som är under 18 år eller vars pubertetsutveckling inte är avslutad (16:10a st. 3 BrB). Om tjejen var tretton år eller yngre i bilderna och filmerna så utgör dessa pornografiska bilder av ett barn enligt lagens mening.Samtycke som ansvarsfriande grundAv förarbetena till lagen framgår det att barnpornografibrottet syftar inte enbart till att skydda det avbildade barnet från att kränkas men även barn i allmänhet. Därför kan ett samtycke inte utgöra grund för ansvarsfrihet vilket innebär att ett barn inte med ansvarsfriande verkan kan samtycka till att någon innehar pornografiska bilder av denne (prop. 2009/10:70 s. 54). Ansvarsfrihet på grund av skillnaden i ålder och utveckling mellan barnet och den som innehar bilden Eftersom killen och tjejen var väldigt nära i ålder så kan undantaget i 16 kap. 10 b § första stycket BrB komma i fråga. Enligt undantagsbestämmelsen ska inte personen dömas om det rör sig om en situation med unga människor som är jämngamla och inom ramen för en relation kommer överens om att avbilda varandra i sexuella poseringar etc.. Däremot undantas inte ett fortsatt innehav av sådana bilder från straffansvar. Ju längre tid som innehavet fortgår, desto mindre anledning finns det att undanta killens innehav med stöd i undantagsregeln. Alltså, om det har gått flera år och killen fortfarande behåller bilderna så kan han dömas för barnpornografibrott eftersom undantagsregeln inte rättfärdigar innehavandet under en längre tid och särskilt med hänsyn till att han numera är i 20-årsåldern och inte längre 14 år som när han fick bilderna.ByxmyndigAngående den andra situationen rör det sig även här om barnpornografibrott. Såsom redovisat ovan är innehavandet av pornografiska bilder och filmer av barn straffbelagt (16:10a st. 1 p. 5 BrB). Jag har förstått det som att tjejen är mellan 15 och 17 år eftersom du beskrev henne som byxmyndig. Oavsett om hon var 15 år eller 13 år när bilderna togs så var hon fortfarande ett barn enligt lagens mening. Att ha pornografiska bilder och filmer av henne utgör därmed en brottslig handling som kan leda till att killen döms för barnpornografibrott.SammanfattningI båda fallen rör det sig om innehavande av pornografiska bilder av ett barn vilket utgör barnpornografibrott (16:10a st. 1 p. 5 BrB). Straffet för brottet är fängelse i högst två år. Om killen har en särskilt stor mängd bilder så kan han istället dömas för grovt barnpornografibrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (16:10a 5 st. BrB). Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar! Med vänliga hälsningar,

Påföljdsbestämning vid våldtäkt mot barn

2018-12-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om en 19 åring blir dömd för sex med minderårig , är det troligast att han får fängelse då eller är det inte så troligt med tanke på att han är under 21 år eftersom att då dömmer man inte till fängelse om det inte finns särskilda skäl till det och med tanke på brottets art? Är sex med minderårig ett sånt brott som brukar leda till fängelse om gärningsmannen är under 21?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige blir man byxmyndig när man fyllt 15 år. Lagen som reglerar att en person som är under 15 inte får ha samlag med en person som är över 15 år är till för att skydda barn och unga från att bli sexuellt utnyttjade, detta regleras i brottsbalkens sjätte kapitel.En person som är 15 år eller äldre får inte ha sex med en person som är under 15 år gammal, detta klassas enligt lag som våldtäkt mot barn och kan ge ett straff på lägst 2 år och max 6 år.Det framgår inte i din fråga hur gammal personen som 19-åringen haft sex med är. Det som är avgörande är om den personen är under 15 eller över. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vad som gäller i båda fallen.Samlag med ett barn under femton år:Att ha samlag eller genomföra en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art är jämförlig med samlag med ett barn som inte fyllt femton år klassas som våldtäkt mot barn, enligt brottsbalken 6 kap 4 § 1 st (här). Straffskalan för brottet är fängelse i lägst två och högst sex år.Samlag med ett barn som fyllt femton men inte arton år:Enligt brottsbalken 6 kap 4 § 2 st gäller detsamma för den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på gryns av en myndighets beslut. Samma straffskala gäller alltså här.Påföljdsbestämning för 19-åringen:För personer under 21 år stadgas i brottsbalken 29 kap 7 § (här) att personens ålder särskilt ska beaktas vid straffmätning. Enligt nämnda bestämmelse får rätten döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Det innebär att rätten får döma till ett lindrigare straff än vad som stadgas i respektive brottsbestämmelse.Den så kallade ungdomsrabatten brukar se ut enligt följande:18 år - 45-55 % straffnedsättning (= hälften av straffet)19 år - 30-40 % straffnedsättning (= 2/3 av straffet)20 år - 20-30 % straffnedsättning (= 3/4 av straffet)Observera att modellen enbart utgör en riktlinje. Omständigheterna i det enskilda fallet kan föranleda en annan bedömning.Vidare stadgas i brottsbalken 30 kap 5 § st. 2 (här) att personer som fyllt 18 men inte fyllt 21 får dömas till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl talar för det. Detta innebär att det råder en presumtion att inte döma till fängelse för personer som inte fyllt 21 år.Sammanfattningsvis kan sägas att domstolen kommer att göra en bedömning utifrån hur straffet skulle blivit för en vuxen, och sedan applicera den så kallade ungdomsrabatten på detta. Det är alltså inte omöjligt att fängelse blir en aktuell påföljd, om det rör sig om våldtäkt mot barn.Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas.Vänligen,

Har föräldrar rätt att bestämma vem deras barn får träffa?

2018-02-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är en kille på 20 år och har en flickvän på 14 år. Vi är otroligt kära i varandra, men hennes mamma hindrar oss nu att träffa varandra. Hon tycker att ålderskillnaden är för stor, kan hon verkligen hindra oss från att träffa varandra såhär? Jag behöver hjälp! Vad har vi för rättigheter? Kan tillägga att vi inte haft sex då vi vill vänta tills hon blir byxmyndig.
Elinor Berg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din flickväns mamma kan hindra henne från att träffa dig.Föräldrabalken reglerar barnets rätt att bestämma själv.Vårdnadshavaren har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Vårdnadshavaren ska dock ta allt större hänsyn till barnets egna vilja i takt med barnets stigande ålder och utveckling (6 kap. 11 § föräldrabalken). Eftersom jag inte har information om alla omständigheter i just det här fallet kan jag inte säga hur stor hänsyn din flickväns mamma ska ta till din flickväns egna vilja. Din flickvän är dock fortfarande ett barn och detta rör hennes personliga angelägenheter. Något som skulle kunna tala för att hänsyn ska tas till din flickväns egna vilja är att hon fyller 15 år och därmed inte har många år kvar tills hon blir myndig.Brottsbalken reglerar sexuella övergrepp mot barn.Du skriver också i din fråga att du och din flickvän inte har haft sex och tänker vänta med det tills hon blir "byxmyndig". Dock kan det vara bra att komma ihåg att även andra sexuella handlingar med ett barn som inte är direkt jämförliga med samlag kan anses vara brottsliga (6 kap. 6 § brottsbalken).Hoppas du har fått svar på din fråga. Om inte är du välkommen att kontakta Lawline på info@lawline.se för att få mer juridisk hjälp.

Är det brottsligt att utbyta sexuella bilder på Snapchat med en 17-åring?

2017-04-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Läser en kurs som behandlar straffrätt och studerar för tillfället 6 kap. brottsbalken, och fick mig en tankeställare. En person som är över 15 år är ju byxmyndig och får ha samlag med en person över 18 år, men frågan är om nedanstående kan ses som någon typ av brott?Kan en myndig person, exempelvis 23 år gammal, få straffrättsliga påföljder om denna har chattat och utbytt sexuella bilder med en person som är 17 år gammal? De sexuella anspelningarna och bilderna som har skickats mellan dem, via exempelvis Snapchat, har inte sparats och har skett på bådas initiativ.
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du säger aktualiseras 6 kapitlet i Brottsbalken (BrB) och det stämmer att en person över 15 år får ha samlag med en person över 18 år.Brottsbalkens 6 kapitel innehåller flera regler som är till för att skydda barn. En sådan regel är 8§ 1 stycket, som kriminaliserar att främja eller utnyttja att ett barn medverkar i sexuell posering. Att ha utbytt sexuella bilder via Snapchat skulle alltså skulle falla under den här regeln. Dock omfattar 8§ 1 stycket bara barn under 15 år, och eftersom personen är 17 år blir det inget brott enligt 1 stycket.Enligt 8§ 2 stycket ser vi att åldersgränsen är 18 år - här omfattas alltså 17-åringen. Dock måste den sexuella poseringen typiskt sett duga för att skada barnets hälsa eller utveckling. Som exempel på vad som kan skada barnets hälsa eller utveckling är om den sexuella poseringen sker på sexklubbar mot ersättning eller om poseringen är framtvingad genom våld eller hot. Eftersom bilderna har skickats på bådas initiativ och inte verkar vara skadliga för 17-åringen är min bedömning att det inte heller skett något brott enligt den här regeln.Svaret på din fråga är alltså att det inte är brottsligt att skicka utmanande bilder på Snapchat med någon som är 17 år och 23-åringen ska alltså inte få straffrättsliga påföljder.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning