Undanta bostadsrätt från framtida bodelning

2020-11-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har Bostadsrätt lägenhet som köpts innan jag blir gift. Behöver man skriva bodelningsavtal om jag vill behålla lägenheten vi framtidens skillmässa?Om ja, kan man skriva bodelningsavtal och forstsätt vara gift?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en eventuell framtida bodelning ska endast giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är en makes egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det krävs alltså att bostadsrätten är din enskilda egendom för att den inte ska ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild egendom om det framgår av äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § första stycket första punkten ÄktB). Att upprätta ett äktenskapsförord och inkludera ett villkor om att bostadsrätten ska vara din enskilda egendom är därför ett lämpligt tillvägagångssätt för att undanta bostadsrättslägenheten från bodelningen (7kap. 3 § första stycket ÄktB). Det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord under det pågående äktenskapet. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt, vara daterat och undertecknat av båda makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet ska också registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).Ett bodelningsavtal är däremot något som kan upprättas efter äktenskapet, det vill säga i samband med bodelningen. Om ett äktenskapsförord upprättas under äktenskapet behövs inget bodelningsavtal för att bostadsrättslägenheten ska undantas från bodelningen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem ärver vid efterarv?

2020-11-26 i Arvsordning
FRÅGA |Hej,Min pappa har ett barn från ett tidigare förhållande.Mamma o pappa har mig gemensamt. Dem har skrivit äktenskapsförord och enskild egendom till min mammas förmån. Så pappa äger ingenting och har egentligen ingenting. Dem har en hyreslägenhet och äger inte ens en bil.Om min mamma går bort först så förstår jag att pappa ärver henne och att han sitter i orubbat bo. Men vad händer sen när pappa går bort. Jag ärver men gör mitt halvsyskon det också? Det han har då har han ju ärvt från min mamma. Har mitt halvsyskon rätt till det vid pappas bortgång isåfall?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer när ett äktenskap upplöses pga. dödsfall?När ett äktenskap upplöses pga. dödsfall är huvudregeln att man ska genomföra en bodelning. Bodelning behövs dock inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § ÄktB). Om det genomförs en bodelning ingår endast makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Det den avlidna maken erhåller i bodelningen utgör tillsammans med dennes enskilda egendom dennes kvarlåtenskap och är det som ska fördelas genom arv. Om det inte genomförs någon bodelning utgörs kvarlåtenskapen av det som den avlidna maken själv äger. Vem ärver om min mamma avlider först?Om den avlidne inte har upprättat något testamente kommer arvet att fördelas efter den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen är ens bröstarvingar, dvs barn eller barnbarn, ens närmsta arvingar och de som i första hand är arvsberättigade. Om din mamma avlider är du närmaste arvingen som enda barn och som utgångspunkt den som har rätt till arv (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom du är ett gemensamt barn inom äktenskapet har du dock inte rätt att få ut ditt arv direkt när din mamma avlider. Istället kommer din pappa att ärva din andel med fri förfoganderätt precis som du skriver, men du får istället rätt till ett efterarv från din mamma när din pappa sedan avlider (3 kap. 1 § ÄB). Om din mamma avlider och efterlämnar 200 000 kr ärver din pappa dem med fri förfoganderätt, och du har rätt till ett efterarv. Efterarvet består dock inte av den exakta summan din mamma efterlämnade, utan man räknar istället ut en kvotdel. Om din pappas förmögenhet vid din mammas dödsfall exempelvis uppgår till 50 000 kr och han sedan ärver din andel av din mammas arv på 200 000 kr kommer hans totala förmögenhet att uppgå till 250 000 kr. Av dessa utgör 80 % (200 000 / 250 000) arv från din mamma. Det innebär att du har rätt till 80 % av din pappas totala förmögenhet när han avlider, och då i form av ett efterarv från din mamma. Vem ärver om min pappa avlider efter min mamma?Om din pappa avlider efter din mamma ska du först och främst få ut ditt efterarv från din mamma innan din pappas egna kvarlåtenskap kan fördelas till arvingarna. I exemplet ovan utgjorde din mammas kvarlåtenskap 80 % av din pappas totala förmögenhet. När din pappa avlider ska du erhålla efterarv från din mamma bestående av 80 % av din pappas förmögenhet oavsett vad denna uppgår till. Har din pappas förmögenhet exempelvis ökat till 300 000 kr ska du erhålla 80 % av detta (240 000 kr), och har den minskat till 100 000 kr ska du erhålla 80 % av detta (80 000 kr). Man ärver alltså inte samma summa i efterarv som föräldern efterlämnade, utan man ärver motsvarande kvotdel. När du har erhållit ditt efterarv från din mamma kan din pappas egna kvarlåtenskap fördelas. Eftersom din pappa har två barn fördelas kvarlåtenskapen som utgångspunkt i två lika stora delar och fördelas till dig och hans andra barn (2 kap. 1 § ÄB). Har mitt halvsyskon rätt till något arv från min mamma om pappa har ärvt det tidigare?Ditt halvsyskon har inte rätt till arv från din mamma eftersom de inte har några biologiska band eller adoptivband. Din andel som du har rätt till efter din mamma ärver din pappa med fri förfoganderätt. Du har sedan rätt till efterarv på motsvarande andel. När din pappa sedan avlider har du först rätt till att få ut ditt efterarv från din mamma. Först när detta har fördelats kan det som återstår av din pappas förmögenhet fördelas till hans arvingar, dvs dig och ditt halvsyskon. Ditt halvsyskon kommer således endast att ärva från sin förälder, och du erhåller ditt arv från din först avlidna förälder innan er gemensamma förälders kvarlåtenskap kan fördelas. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn

2020-11-23 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej,Min man har särkullbarn. Jag äger huset vi bor i sedan 30 år och har en del sparade pengar. Vad händer med mina tillgångar när min make dör .Tacksam för svar
Linus Långbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du inte har barn och att din make har minst ett särkullbarn. Det är äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) som reglerar frågor gällande äktenskap. Jag utgår även från att ni inte har ett äktenskapsförord och att er egendom således är s.k. gemensamt giftorättsgods. Med det menas all egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Det innebär alltså att all er egendom ska upptas i en bodelning när ett äktenskap upphör (ÄktB 9 kap. 1 §). En bodelning ska alltså ske innan din makes arv ska fördelas. Jag vet inte i detta fall hur mycket egendom ni har så det blir svårt att ge ett exakt svar om vad som skulle ske med dina tillgångar om din make avlider. Om din make har mer egendom så kommer det inte att medföra några som helst problem för dina tillgångar. Om din make däremot har mindre egendom så kommer särkullbarnets rätt till arv att påverka dig och dina tillgångar om ni inte har ett äktenskapsförord. Jag ska försöka använda mig av ett exempel för att förtydliga mitt svar. Om du äger huset (den är värd 500 000 kr) och han äger t.ex. en bil som är värd 100 000 kr. Det innebär att er sammanlagda egendom är 600 000 kr och att båda skulle ha rätt till 300 000 kr och att du skulle vara tvungen att ersätta skillnaden med 200 000 kr. På detta vis skulle det alltså påverka dina tillgångar, då din make i så fall har rätt till en del av dina tillgångar. Särkullbarns rätt till arvDet är ärvdabalken (1958:637) (ÄB) som reglerar frågor gällande arv. Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv, vilket innebär att din makes särkullbarn kan kräva att få sitt arv genast när din make avlidit. Din make kan i ett testamente skriva att du ska ärva honom före särkullbarnet, men det kräver fortfarande att särkullbarnet godkänner det. Om särkullbarnet inte godkänner det så har hen fortfarande rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten. Arvslotten skulle i detta fall vara hela din makes egendom om hen är det enda barnet. Särkullbarnet kan också avstå från sitt arv och ärva din make genom ett s.k. efterarv efter att du avlidit (ÄB 3 kap. 9 §). Sammanfattningsvis finns det alltså flera möjliga scenarion som beror på hur mycket egendom ni har och om ni har äktenskapsförord och hur särkullbarnet känner angående sitt arv.Sammanfattning: Mycket beror på hur mycket egendom du och din make har. Om du har mer tillgångar än din make så kan det leda till att du är tvungen att avstå från egendom vid en bodelning som särkullbarnet sedan ärver efter din make. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Hur fördelas arvet när det enbart finns särkullbarn?

2020-11-22 i Särkullbarn
FRÅGA |Min mamma gick hastigt bort i höstas och detta har lämnat mig med frågor som rör bodelningen av hennes och hennes makes gemensamma tillgångar.Min mamma är gift med sin man sedan 11 år tillbaka. De har inga gemensamma barn, däremot har jag en biologisk bror. Vi är alltså två särkullbarn och min mammas make som utgör dödsbot. Min mamma och hennes man har inte skrivit något äktenskapsförord och hon hann inte heller testamentera några av hennes enskilda eller deras gemensamma tillgångar. Deras gemensamma tillgångar vid dödsdagen består bland annat av en fristående bostad, men säkerligen också en del lösöre.Hur kommer framtida arv att fördelas mellan mammas man och mig och min bror? Hur skiljer det sig åt vad gäller enskild egendom och giftorättsgods?Jag tycker att det verkar ganska krångligt när jag läser på om detta. Mvh.
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga gällande bodelning och arv regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) respektive ärvdabalken (ÄB). BodelningenNär en make avlider så ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). Den egendom som ingår i bodelningen är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB), och i bodelningen ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).Giftorättsgods och enskild egendom Giftorättsgods är sådan egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som genom äktenskapsförord, eller som enligt villkor i testamente, gåva eller arv ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Att en make har köpt något själv utan att den andra maken varit med och betalat för den innebär alltså inte att det blir enskild egendom. Att enskild egendom inte ingår i bodelningen innebär helt enkelt att den enskilda egendomen inte kommer att delas upp mellan makarna. Av frågan framgår att det finns vissa gemensamma tillgångar, som en fristående bostad och en del lösöre. Detta utgör giftorättsgods (eftersom det inte utgör enskild egendom), och ska därför delas lika mellan makarna i bodelningen. Av frågan framgår även att det finns enskild egendom. Om denna egendom är enskild på grund av ett villkor i testamente, arv eller gåva så ska egendomen inte tas med i bodelningen. Fördelning av arvet Det som din mamma får ut från bodelningen tillsammans med din mammas eventuella enskilda egendom kommer fördelas i arv. Eftersom det inte finns något testamente så är det du och din bror som har rätt till arvet från er mamma. Arvet kommer delas lika mellan er (2 kap 1 § ÄB). Makes arvsrätt före gemensamma barn När det finns en efterlevande make så har denne rätt till arvet efter den avlidne maken före gemensamma barn. Er mamma saknar gemensamma barn med den efterlevande maken vilket betyder att du och din bror har rätt till arvet från er mamma direkt utan att er mammas make får arvet först (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Du och din bror kan, om ni vill, avstå från att få ert arv direkt och först låta er mammas make få arvet. Ni kommer i så fall tilldelas arvet efter er mamma först när er mammas make har avlidit (3 kap. 9 § och 3 kap. 2 § ÄB). "Basbeloppsregeln" - rätt för efterlevande make att i vissa fall få en del av kvarlåtenskapenOm ni väljer att ta ut ert arv efter er mamma direkt så finns det dock en regel som går före särkullbarns rätt att få ut arvet direkt. Den brukar benämnas "basbeloppsregeln". Denna regel är till för att skydda den efterlevande maken ekonomiskt. Regeln innebär att den efterlevande maken har rätt att få ut egendom till ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (ett prisbasbelopp uppgår år 2020 till 47 300). Detta gäller dock bara om den efterlevande maken inte har enskild egendom som uppgår till det värdet, eller om efterlevande make redan genom bodelningen har tilldelats egendom till ett sådant värde (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Jag förstår att allt detta kan kännas lite knepigt att reda ut men jag hoppas att jag har gett dig ett svar som får dig att känna att du har koll på läget! Om du fortfarande skulle ha någon fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Vad ska ingå i bodelningen?

2020-11-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har precis skilt mig och min fru håller på att jaga pengar för vad hon anser är vårt gemensamma.Vi gifte oss 2/11 2019.- Nu listar hon skulder för egna studier (privatliv innan äktenskapet)- Ett banklån taget för att betala tandläkare (innan äktenskapet)Dessa skulder anser hon tydligen skall vara med i detta. Men inte den bil som köpts (dock har alla betalningar gått från hennes konto till avbetalningarna)Men om tex ovan skulder skall vara med i allt det ekonomiska, ska inte bilen (som i motsats till skulderna är ett kapital). Det finns inga papper skrivna på någonting.Oavsett om bilen köptes innan vi gifte oss (vi var sambos 22år innan) där både bilen köptes och dessa lån uppstod.Vad är rätt och fel i detta?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa äktenskapsbalken (ÄktB).Vad ska ingå i en bodelning?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Det spelar inte heller någon roll att egendom införskaffades innan äktenskapet. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om skulden löper med förmånsrätt i makens enskilda egendom ska täckning först tas i den enskilda egendomen (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB). I övrigt ska alla skulder avräknas från giftorättsgodset.Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Jämkning av bodelningOm en bodelning blir oskälig med hänsyn särskilt till äktenskapets längd, men även till de ekonomiska förhållandena och omständigheterna i övrigt, kan den jämkas (12 kap. 1 § ÄktB). Som kortvarigt äktenskap brukar räknas ett äktenskap som varat kortare än 5 år. Dock ska tid som sambor innan äktenskapet ingicks också räknas med.SlutsatsAllt som inte är enskild egendom ska alltså ingå i bodelningen, till exempel bilen. Vardera make har också rätt att räkna av sina skulder från sitt giftorättsgods, även skulder som togs innan äktenskapet ingicks. Det finns en möjlighet att jämka en bodelning som är oskälig, till exempel på grund av ett kortvarigt äktenskap. Men eftersom ni varit sambor i 22 år innan ni ingick äktenskap räknas ert äktenskap inte som kortvarigt och bodelningen kan därför inte jämkas av den anledningen. Huruvida bodelningen kan jämkas på grund av de ekonomiska omständigheterna i övrigt kan jag tyvärr inte svara på eftersom jag inte känner till tillräckligt mycket om er situation.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan jag lösa vår fastighet och se till att beloppet blir min enskilda egendom?

2020-11-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man och jag är gifta sedan 12 år. Vi har tillsammans köpt en fastighet. Han har barn i ett tidigare äktenskap medan jag är barnlös. Jag har för avsikt genom utbetalning av en kapitalförsäkring lösa ett av våra lån på fastigheten. Pengarna utgör en del av sparade pengar inför pensionen. Men vi tror att det är mest ekonomiskt att lösa lånet och minska våra utgifter. Hur skriver vi att jag själv betalat en del av våra lån i det fall min man skulle avlida och beloppet skall fortsätta vara min enskilda egendom och räknas av vid bouppteckningen.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår har du för avsikt att betala av en del av er gemensamma fastighet med eget kapital. Er önskan är att betalningen ska vara din enskilda egendom och inte ingå i en bodelning för det fall att din man skulle avlida eller vid en skilsmässa.När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning. Ett äktenskap upplöses när ena maken avlider eller vid skilsmässa (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma genom bland annat äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när dödsfallet inträffade (11 kap. 2 § ÄktB).I ditt fall kommer din kapitalförsäkring att användas för att betala av gemensam egendom (giftorättsgods). För att egendom ska undantas från en framtida bodelning måste den helt enkelt göras till enskild egendom. Min rekommendation är därför att ni räknar ut hur stor andel av egendomen du betalar av. Om du betalar av hälften av husets värde bör detta som exempel utgöra din enskilda egendom (1/2). Därefter gör ni en bodelning under äktenskapet där du tilldelas ägandet av så stor del av fastigheten som ni anser att ska vara din enskilda egendom. Om ni vill göra en bodelning under äktenskap ska ni först skicka in en anmälan till Skatteverket därom. Det finns ingen särskild blankett för ändamålet, utan det är tillräckligt med en handling med båda era personnummer och att ni betalar en ansökningsavgift om 275 kronor. Ni kan läsa mer om förfarandet på Skatteverkets hemsida.När ni gjort en bodelning så ägandet är reglerat som ni önskar bör ni skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan ni besluta att all, eller viss, egendom ska utgöra enskild egendom. I ert fall kan ni bestämma att din andel av fastigheten (som du äger efter bodelningen) ska utgöra din enskilda egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknat av er båda. Det börjar gälla när det registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Om ni vill ha hjälp med såväl bodelning som upprättande av äktenskapsförord kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. Om så är intressant är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vem ärvet och hur påverkar efterlevande make arvets storlek

2020-11-22 i Arvsordning
FRÅGA |Beatrice dör efter en tids sjukdom och efterlämnar sin make Edvin, sin dotter Sara från ett tidigare äktenskap och Saras son Knut. Dessutom efterlämnar hon sin ömma moder och två bröder. Edvin som är mycket förmögen har en hel del värdefulla tavlor om ca 200 000 kr som han ärvt av släktingar. Han har dessutom ytterligare tillgångar om ca 400 000 kr. Beatrice däremot ägde inte så mycket, men efterlämnar omkring 100 000 kr i tillgångar. Paret saknar skulder.Vem kommer att få ärva efter Beatrice och har Edvin någon möjlighet att påverka arvets storlek.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BodelningFörst måste man räkna ut vad som är Beatrice kvarlåtenskap. Detta görs genom en bodelning när en gift person dör (23 kap. 1§ 2st ärvdabalken (ÄB)). Det som ska ingå i bodelningen är giftorättsgodset (10 kap. 1§ äktenskapsbalken, ÄktB). För att undanta något från bodelningen krävs främst äktenskapsförord som gör egendom till enskild egendom (7 kap. 2§ ÄktB). I din fråga framgår det inte om egendomen är enskild eller giftorättsgods, men då presumeras det att tillgångarna är giftorättsgods. Arv från släktingar kan räknas som enskild egendom, men det krävs att det finns en föreskrift om att egendomen, tavlorna i detta fall, ska vara Edvins enskilda egendom. Och då det inte framgår här så tolkar jag det som att ett sådant villkor inte finns, och då ska tavlorna anses vara giftorättsgods. Hade det funnits ett villkor om att tavlorna skulle ärvas som enskild egendom skulle detta värde undantas bodelningen. Båda sidornas tillgångar slås då ihop och delas lika mellan sidorna. Detta görs med utgångspunkt i värdet på egendomen så nära bodelningen som möjligt, och med egendomsförhållandet vid Beatrice död (9 kap. 2§ ÄktB). Detta innebär att man lägger ihop 200 000 kr + 400 000 kr + 100 000 kr. Det sammanlagda värdet är 700 000 kr, som delas mellan de två sidorna, vilket innebär att Beatrice kvarlåtenskap är 350 000 kr. Fördela kvarlåtenskapenUtgångspunkten vid fördelningen av kvarlåtenskapen är den så kallade legala arvsordningen (2 kap. ÄB). I första arvsklassen finns bröstarvingar, barn, barnbarn och så vidare (2 kap. 1§ ÄB). Om någon i denna arvsklassen lever så slutar arvsrätten där, alltså om det finns barn till den avlidna så ärver ingen annan, varken föräldrar eller syskon till den avlidne. Det innebär att om Sara är i livet ärver all Beatrice kvarlåtenskap ensamt. Det finns dock ett undantag från detta när den avlidne efterlämnar en make (3 kap. 1§ ÄB). Då ärver den efterlevande maken före gemensamma barn. Dock har särkullsbarn rätt att få ut sin andel direkt. Sara är ett särkullsbarn då hon inte är Edvins barn. Edvin har dock en rätt före Sara att få ut vad som motsvarar 4 gånger prisbasbeloppet (3 kap. 1§ 2st ÄB). Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kr. Edvin har alltså rätt, före Sara, att få ut 189 200 kr ur boet, och detta inkluderar vad han fått i bodelningen. Då han har fått 300 000 kr i bodelningen, så behöver inte Sara avstå sitt arv för Edvin, utan hon kan få ut det direkt. Hade hon varit tvungen att avstå sin andel hade hon fått efterarvsrätt till sin andel efter att Edvin dött. SammanfattningsvisBeatrice lämnar efter sig kvarlåtenskap om 300 000 kr efter bodelningen. Denna kvarlåtenskap ärvs enligt den legala arvsordningen om det inte finns testamente. Finns det en arvtagare i den förta klassen så ärver den allt. Detta innebär att Sara ärver allt efter Beatrice, vilket är 300 000 kr. Edvin har en företrädesrätt till ett värde av 4 gånger prisbasbeloppet för att efterlevande make ska kunna bo kvar och inte hamna i alltför dålig ekonomisk situation. Men då Edvin fått ut 300 000 kr i bodelningen så är detta behov täckt och Sara har rätt att få ut sina 300 000 kr direkt. Observera dock att om Sara hade varit ett gemensamt barn hade Edvin ärvt pengarna före henne, och hon hade först fått ut arvet från Beatrice efter att Edvin hade dött. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Räcker det att skriva att pengarna på ett visst konto ska utgöra enskild egendom?

2020-11-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och min man är gifta sedan länge, har inga barn tillsammans men han har ett barn från ett tidigare äktenskap. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord innan vi gifte oss men nu vill vi göra det för att jag ska ha enskild egendom i form av ett eget sparkonto. Räcker det att skriva att "konto 12345 i banken xyz" är framöver kvinnans enskild egendom? Eller behöver vi specificera något mer ang. detta sparkonto (t.ex. hur mycket som är max belopp)?Tack för hjälpen!
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det räcker att skriva att pengarna på ett visst konto, med angivelse av kontonummer och bank, ska vara hennes enskilda egendom. Ni behöver inte ange något maxbelopp men vill ni ha ett tak för den summa pengarna som ska utgöra enskild egendom så behöver ni precisera detta. Det viktiga är att äktenskapsförordet är utformat så pass tydligt att det inte kan missförstås i framtiden. Formkraven för äktenskapsförord är att det ska upprättas skriftligen, undertecknas av er båda och registreras hos Skatteverket för att vara gällande (7 kap. 3 § andra och tredje stycket äktenskapsbalken). Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst på https://new.lawline.se/products/1 Hoppas att svaret har varit till din hjälp!Med vänlig hälsning,