Analys - Margot Wallström uppfyller rekvisiten för tagande av mutaI tisdags kom åklagarens beslut, Margot Wallström ska utredas för mutbrott. Diskussioner och spekulationer har flödat i media huruvida Margot Wallström har begått ett brott eller inte. Vad gäller egentligen juridiskt? Lawline har gjort en juridisk analys av omständigheterna och kommit fram till svaret – Margot Wallströms agerande uppfyller rekvisiten för tagande av muta.

Omständigheterna kring affären är relativt klarlagda i media. Sedan Margot Wallström åter flyttat till Stockholm i och med sin tjänst som utrikesminister har fackföreningen Kommunal hyrt ut en bostad till henne i en av deras fastigheter centralt belägen i Stockholm. Av kontraktet parterna emellan framgår att hyresförhållandet gäller så länge Margot Wallström har sin nuvarande anställning. Därefter kan hyresavtalet sägas upp av Kommunal. Ett förstahandskontrakt i innerstockholm har en genomsnittlig kötid på 13 år (se Bostadsförmedlingens statistik 2014). Efter att förhållandet mellan Kommunal och Wallström uppdagats har chefsåklagaren i riksenheten för Korruption inlett förundersökning för att bedöma om mutbrott är begånget.

Givande respektive tagande av muta
I Brottsbalken 10 kap 5 a § återfinns bestämmelsen angående tagande av muta:

”Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. (… )”

I efterföljande paragraf 5 b § finns bestämmelsen angående givande av muta, en paragraf spegelvänd till ovanstående om tagande av muta.

”Den som lämnar, utlovar eller erbjuder, en otillbörlig förmån, i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år.”

Det måste inledningsvis finnas ett samband mellan förmånen och anställningen för att mutbrott ska komma i fråga. I förhållandet mellan Wallström och Kommunal föreligger direkt anknytning mellan hyreskontraktet och Wallströms tjänst, då det i kontraktet anges att Wallströms rätt att hyra lägenheten beror på hennes anställning som utrikesminister. Det finns alltså ett tjänstesamband, och man kan anta att Wallström inte hade fått hyra lägenheten utan sin tjänst som utrikesminister.

Vidare krävs för att det ska vara fråga om tagande/givande av muta att det som utlämnats utgör en otillbörlig förmån. Att erhålla ett förstahandskontrakt i Stockholms innerstad utan någon tid i bostadskö är definitivt en förmån trots att ett hyreskontrakt i juridisk mening inte representerar ett ekonomiskt värde. För att avgöra om förmånen är otillbörlig krävs en bedömning av syftet med utgivandet av förmånen. I förarbetena till Brottsbalkens bestämmelser om mutor anges att ”varje transaktion som objektivt sett har förutsättningar att påverka utförandet av vissa uppgifter eller att uppfattas som belöning för hur uppgifter utförts” är en otillbörlig fördel (prop. 2011/12:79 s. 43). Det krävs alltså inte att kommunal faktiskt har fått Wallström att vidta tjänsteåtgärder till deras fördel utan endast att möjligheten finns.

Då Wallström tillhör Socialdemokraterna och Kommunal är en stor fackförening med stark Socialdemokratisk anknytning finns självfallet ett intresse av att regeringen för en gynnsam facklig politik. Att skapa en tacksamhetsskuld för politiska beslutsfattare är naturligtvis något som för Kommunals företrädare kan tänkas ge gynnsammare politiska beslut för förbundet. Trots att politiken som påverkar fackförbunden inte direkt ligger under Wallströms ansvarsområden är det nog att konstatera att Wallström genom sitt inflytande i regeringen har möjlighet att påverka dessa områden för att otillbörlighetsrekvisitet ska vara uppfyllt. Till Wallströms nackdel läggs även att hon inte har varit offentligt öppen med mottagandet av lägenhetskontraktet, utan medgett förhållandet först efter att avslöjandet gjorts i media. Den sammantagna bedömningen om man tolkar mutbestämmelserna mot bakgrund av förarbeten och praxis, ger slutsatsen att Wallströms och Kommunals handlande når upp till rekvisiten för tagande/givande av muta.

Korruption
En intresseorganisation som utger en lägenhet till en minister är, internationellt sett, ett klassiskt exempel på korruption. (se Dagens nyheter 18 januari 2016) Frågan är om den inledda förundersökningen mynnar ut i att Sverige delar den uppfattningen, och om det kommer att väckas något åtal. Svaret på den frågan avgörs sannolikt av hur åklagaren väljer att bedöma om Kommunal uppfyller kravet på mutgivarens vinning. Generellt kan sägas att Åklagarmyndigheten i allmänhet har dragit sig för att väcka åtal mot ministrar.

Vem dömer och vad blir straffet?
Om åklagaren väcker åtal mot Wallström kommer tingsrätten bedöma målet i ansvarsfrågan och för det fall mutbrott kan styrkas bestäms en påföljd. I straffskalan finns fängelse upp till två år, men med tanke på att gärningen inte är av allt för allvarlig natur stannar straffet med största sannolikhet på dagsböter.

Oavsett förundersökningens utgång talar emellertid mycket för att allmänhetens dom redan har fallit. Margot Wallström påstående om att vara ovetandes inför det faktum att ett förstahandskontrakt utan väntetid i en av Europas mest överhettade bostadsmarknader för vanligt folk, framstår som lika sannolikt som att hitta en isvak i Sahara. Detta räcker för ett betydligt mer kännbart straff än dagsböter, nämligen omedelbar avgång från ministerposten.


2016-01-20 14:44
Okej. Hej Charlotte. Jag undrar hur du får det till ett förstahandskontrakt när hon erhållit tillträde till lägenheten med förbehållet att Kommunal kan säga upp hyresavtalet när hon inte längre är tillsatt utrikesminister? Då kan det knappast röra sig om ett förstahandskontrakt? En annan sak som är viktig att belysa är att det är vår utrikesminister i pratar om. Självklart skall hon ha en lägenhet i huvudstaden under tiden hon behöver infinna sig på regeringskansliet. Trams
2016-01-20 16:31 av Aleksander
Hur får du det till ett andrahandskontrakt? Vet du vad definitionen av ett andrahandskontrakt är? Menar du att alla studenter som hyr en studentbostad gör det i andra hand? De hyresavtalen är ju villkorade av att studenterna fortfarande pluggar, på samma sätt som Wallströms är villkorat av att hon är utrikesminister. Du anser alltså att det faktum att Wallström är utrikesminister gör att hon har ett mindre behov av en bostad i Stockholm? Det är ju det saken gäller. Om Wallström har en tjänst som gör att hon är i stort behov av en centralt belägen bostad, borde det då inte innebära att transaktionen (alltså hyreskontraktet)har större förutsättningar att påverka utförandet av vissa uppgifter enligt prop. 2011/12:79 s. 43? Det talar ju i sådant fall för ett mutbrott.
2016-01-20 18:07 av Victor Malm
Hejsan Charlotte. Nu var det länge sedan jag läste straffrätt och jag kanske läste artikeln slarvigt men krävs det inte uppsåt för att bli dömd för tagande av muta?
2016-01-20 21:08 av Johan
Relationen mellan framträdande s-ministrar och Kommunal kan ha betydande ekonomiska konsekvenser. LO, som väl delvis finansieras av Kommunal (jag är inte så väl insatt i hur det är organiserat, det måste jag brasklappa med), skickade in 70 mkr till socialdemokratiska partiet under fem år innan senaste valet om jag inte är felinformerad. Scratch my back and I'll scratch yours är vad som gäller. Citat ur nedanstående artikel: "För det största förbundet, Kommunal, brukar bidraget handla om cirka 3 miljoner årligen. Förste vice ordförande Per Holmström är ansvarig för det fackligt politiska samarbetet. Trots miljoninbetalningarna från hans förbund anser han att det är viktigt att hålla isär partiet och Kommunal." http://www.svd.se/70-miljoner-i-lo-stod-till-s På en blogg ställs den i sammanhanget relevanta frågan vad det är LO, Kommunal med flera förväntar sig i utbyte. För någon dag sedan så uttrycket jag sympati för den som skrev att Wallström fick löpa gatlopp i en utsträckning som inte var motiverad. Drevet är ofta skoningslöst och faktiskt inhumant. Jag tyckte då att det gått alldeles för långt men ju mer jag funderar och ju mer faktisk information som kommer fram så är min åsikt att Margot Wallström själv försatt sig i den situation hon är. Hon har ju dessutom varit ute och tassat i de sumpiga lägenhetsmarkerna tidigare. Som minister hade hon tidigare ett ovanligt stort ansvar för hur bostadspolitiken bedrevs och skulle utformas och borde därför haft större kunskap idag. Om det inte var så att hon hellre tog "the easy way out". Till och med Thomas Bodström uttrycker förvåning över att hon inte höll sig för god för att försätta sig i en lägenhetsaffär (en gång till säger jag!) givet erfarenheten av hur sådant granskas och bedöms.
2016-01-21 12:00 av Stefan
Kommunal står ju utanför bostadskön? Då är det väll helt ointressant hur länge den normala tiden i bostadskö är. Eller också är alla arbetstagare som mottager hyreskontrakt från värdar utanför bostadskön (snabbare än köns ungefärliga tid) mutade?
2016-01-22 11:54 av Ulf
Hade T4:ornat på Örebros Högskola läst sin civilrätt hade de lärt sig att en hyresrätt ej betingar ett ekonomiskt värde.
2016-01-28 16:07 av John
Kommentera