Vi ska skiljas, hur mycket får var och en om vi säljer fastigheten när det är jag som betalat hela?

2021-01-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej jag ägde ett hus innan jag och min nuvarande fru gifte oss och för några månader sedan så sålde jag huset då vi ville köpa någonting tillsammans.Jag fick pengar över ifrån min försäljning som vi använde som insats i det nya huset då min fru inte hade några besparingar och kunde således inte hjälpa till med insatskostnaden.Huset kostade 3,9milj + pantbrev/lagfart vilket gav oss en slutsumms på 4miljVarav alla pengar kom ifrån min föräljning.Nu 5 månader senate vill hon skiljas och anser att vi skall värdera upp huset och att hon har rätt till hälften vid försäljningen,Och skall även det tagas i beaktning att det föreligger restskatt ifrån det andra huset på 350000kr i uppskov och väntar på att bli betalt, samt att den ev ränteskillnadsersättningen för att lösa de nya lånen kommer att kosta ca 260000krLånet på huset ligger på 3,3milj i nuvarande stund (då jag betalade 7000000) vad gäller isåfall om vi säljer huset för 4,2milj? Vem har rätt till vad och vad blir slutsumman av det hela?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer t.ex. genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord eller genom att en make, av annan än den andre maken, fått en gåva eller ett arv med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda. Min utgångspunkt i svaret till dig är att fastigheten inte är enskild egendom, då det inte framgår att det finns exempelvis något äktenskapsförord.

Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet, innebärande att vardera makens tillgångar läggs samman (jfr 11 kap. 1 § ÄktB). Från det giftorättsgods en make går in med ska vederbörandes skulder räknas bort, en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckningen, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna.

Utgångspunkten i ert fall är därmed att fastigheten utgör giftorättsgods och att den ska ingå i bodelningen. Avgörande är inte vad du betalde för den. Avgörande är marknadsvärdet (eller vad ni säljer fastigheten för, vilket bör motsvara marknadsvärdet); det går du in med som giftorättsgods. Från det ska lånen dras av. Även andra kostnader ni har för försäljningen (t.ex. mäklarkostnader). Eventuellt uppskov från tidigare försäljning ska återföras när du säljer ersättningsbostaden, varför även det ska räknas av. Finns det en ränteskillnadsersättning som utgår innebär även det att ni får mindre kvar i slutändan och mindre att dela på.

I 12 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) finns det dock bestämmelser om jämkning. Jämkning innebär att det i vissa fall kan vara motiverat att det inte ska ske en likadelning. Jämkning innebär att en make får behålla mer av sin egendom än vid en likadelning i den mån det med hänsyn till äktenskapets längd, men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make ska lämna egendom till den andra maken. Enligt förarbetena till bestämmelsen ska det göras en helhetsbedömning av makarnas förhållanden när frågan om jämkning prövas. Äktenskapets längd och makarnas ekonomiska förhållanden kan tala för en jämkning, medan andra omständigheter kan verka i motsatt riktning, såsom på vilket sätt den ekonomiska situationen i äktenskapet uppstått, makarnas hälsotillstånd eller deras utbildnings- och yrkesnivå (se prop. 1986/87:1 s. 185).

Äktenskapets längd spelar ofta stor roll i bedömningen av om jämkning ska ske eller ej. I de fall äktenskapet varat en längre tid bör jämkning normalt inte ske. Enligt förarbetena räkas ett äktenskap som inte varat mer än fem år som ett kortvarigt sådant. I den tiden bör dock medräknas den tid som makarna före äktenskapet bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden (dvs. som sambo). Vid jämkning utgår man ofta från en s.k. trappa utifrån äktenskapets fem år med 1/5 per år. Vid ett äktenskap som varat tre år bör därmed en jämkning innebära att endast tre femtedelar av respektive makes giftorättsgods ska bli föremål för likadelningen. I ert fall har ni förvisso endast varit gifta, som jag förstår det fem månader, däremot har ni dessförinnan varit sambor. Hur länge ni varit sambo + tiden gifta blir därför avgörande i bedömningen om jämkning. Har ni exempelvis varit sambor i fem år plus därefter gifta i fem månader räknas äktenskapet inte som ett kortare sådant och antagligen är jämkning inte aktuell. Har ni varit sambor en kortare tid kan det argumenteras för jämkning.

I ert fall är det inte möjligt för mig att göra någon beräkning av vem som får hur mycket då jag inte har tillräcklig insyn i era tillgångar. Det ska även uppmärksammas att det inte endast är fastigheten som ska ingå i en bodelning utan allt som är giftorättsgods (dvs. kontanta medel, bankkonton, bilar, möbler, dyrare smycken, datorer etc.). Min rekommendation är därför att du tar kontakt med en jurist som företräder dig och ser till dina intressen för det fall att du och din fru inte kan komma överens. Juristen kan, förutom att se till dina intressen, vara behjälplig med att upprätta ett förslag till bodelning. Om du önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå för ändamålet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1122)
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?
2022-01-05 Kan jag annullera (ogiltigförklara) mitt äktenskap?

Alla besvarade frågor (98541)