VD:s bestämmanderätt m.m.

2015-12-04 i Bolag
FRÅGA
Jag som är Minoritetsägar och äger 51% , sitter i styrelsen som ledamot o min fru sitter som suppleant,och jag ochså är VD. Vi är 4st delägare.Jag äger 51%Den andra äger 17%Tredje äger 17%Fjärde äger 15%Vi har ej skrivit någon kompanjonsavtal och inte heller ägaravtal.Vad har jag för rättigheter får jag göra detta:Får jag sätta min egen lön?Får jag ta arvode?Får jag skriva hyreskontrakt?Ta en tjänste bil mm?Hoppas på ett snabbt svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Lön, arvode och förmåner

Frågor om lön, arvode och dithörande förmåner, inklusive möjlighet att utnyttja tjänstebil utanför arbetstid, regleras på olika sätt beroende på om de avser ersättning för arbete i styrelsen eller andra uppdrag inom bolaget. Ersättning till dig för ditt arbete som styrelseledamot bestäms på bolagsstämman, vilket framgår av Aktiebolagslag (2005:551) 8:23 a första stycket. Ersättning till dig för ditt arbete som VD bestäms dock av styrelsen. Eftersom frågan om ersättning till dig i din egenskap av VD innefattar ett avtalsförhållande mellan dig och bolaget, och du är både styrelseledamot och VD, så anses du vara jävig och får inte handlägga frågan (Aktiebolagslag 8:23 första stycket, punkt 1, och 8:34 första stycket, punkt 1). Handläggning avser här allt som har med frågan att göra, inklusive beredning och närvaro vid överläggning och beslut. Det strider dock inte mot jävsreglerna om du i egenskap av avtalspart i förhandlingen med bolaget deltar i överläggningen, även om detta görs i anslutning till styrelsens sammanträde. Eftersom du är jävig som styrelseledamot så medför det, i det fall att styrelsen endast har två styrelseledamöter, att styrelsen inte blir beslutsför i frågan (Aktiebolagslag 8:21 första stycket). Visserligen är din fru suppleant, men eftersom hon är närstående i förhållande till dig så anses hon ha ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot bolagets, varvid hon också anses jävig och inte får handlägga ärendet (Aktiebolagslag 8:23 första stycket, punkt 2). Konsekvensen av att fatta beslut trots jäviga personers deltagande är att beslutet blir ogiltigt. Om beslutet dessutom skadar bolaget eller någon annan så aktualiseras skadeståndsansvar för den jävige ledamoten, och eventuellt även för övriga styrelsen. Ett sätt att lösa problematiken är att hänskjuta frågan om VD:s ersättning till bolagsstämman. Även om du anses jävig i egenskap av styrelseledamot eller VD så är du oförhindrad i din egenskap av aktieägare att delta i omröstningen i frågan vid stämman. En annan strategi är att helt enkelt utöka antalet styrelseledamöter eller suppleanter för att minska risken för att jäv gör styrelsen handlingsoförmögen.

VD:s bestämmanderätt

Huvudregeln för vad du som VD får göra, inklusive frågan om att skriva hyreskontrakt och ordna tjänstebil för arbetstid, regleras i Aktiebolagslag 8:29 och 8:36. Där framgår det att VD ska sköta den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. För sådana uppgifter så får du alltid företräda bolaget och teckna dess firma (Aktiebolagslag 8:29 första stycket, och 8:36). Du får dessutom vidta åtgärder som faller utanför den löpande förvaltningen, det vill säga sådana som är osedvanliga i relation till verksamhetens karaktär, om avvaktande av styrelsens beslut inte kan vidtas utan att bolaget drabbas av en väsentlig olägenhet. Det ska med andra ord röra sig om en situation där bolaget kan drabbas av en inte obetydlig förlust. I ett sådant fall så ska du underrätta styrelsen så snart som möjligt om åtgärden. (Aktiebolagslag 8:29 andra stycket). Vad som kan anses höra till den löpande verksamheten beror på omfattningen och karaktären hos er verksamhet, men de åtgärder som är nödvändiga för driften faller under denna kategori, liksom verkställande av styrelsens beslut. Hit hör exempelvis ingående av avtal med kunder och leverantörer, samt anställningar, så länge de inte framstår som osedvanliga eller är av stor betydelse för bolaget. Det är dock värt att notera att vad som kan anses som osedvanligt i ett företags löpande verksamhet kan anses som fullt normalt i ett annat. Om styrelsen däremot lägger sig i den löpande förvaltningen så upphör din bestämmanderätt, med hänseende till att du i egenskap av VD är underställd styrelsen. Eftersom du som VD har en tydlig funktion enligt lagens synsätt så kan det dock argumenteras för att det finns gränser för hur mycket styrelsen kan lägga sig i den löpande förvaltningen.

Generalklausulen

Slutligen i fråga om vad du kan och inte kan göra som VD så tål det att noteras att du, liksom styrelsen, aldrig får företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare till nackdel för bolaget eller annan aktieägare (Aktiebolagslag 8:41 första stycket). En sådan handling brukar vanligen avse att ta upp verksamhet i bolaget som direkt strider mot det av bolagsordningen föreskrivna syftet för bolaget eller att uppenbart åsidosätta bolagets intresse.

Aktieägaravtal

Eftersom du uttrycker osäkerhet kring vad du får och inte får göra så är ett så kallat aktieägaravtal, ibland även kallat kompanjonavtal, till stor nytta för att klargöra förhållandet mellan dig som aktieägare och övriga delägare. Om ni känner varandra sedan länge så kan det tala för att samarbetet kommer att löpa på problemfritt, både nu och i framtiden. Eftersom ni dessutom till antalet är fler än två delägare eller kompanjoner så talar det för att frågor kan avgöras under mer demokratiska former, med pragmatisk utjämning av åsiktsskillnader. Dock är dessa aspekter inga garantier för att tvister till följd av bristande förutsebarhet kan komma att uppstå, särskilt om verksamheten avses pågå under längre tid. Ju längre tid verksamheten pågår, desto större blir behovet av att reglera exempelvis vad som ska gälla om en delägare vill lämna bolaget eller drabbas av sjukdom, dödsfall eller skilsmässa. Härtill kan ett aktieägaravtal vara behjälpligt för att minska risken för tvister och missförstånd. Ett sådant avtal kan innehålla detaljer om styrelsens sammansättning och hur den utses, styrelsens befogenheter, firmateckningsrätt, hur VD ska utses och av vem, bolagsordning, regler för att ta in nya kompanjoner, upplösning av kompanjonskap, hembudsskyldighet, förköpsrätt av aktier, försäkring, reglering av tvister, arbetsfördelning och giltighetstider. Med andra ord så klargör avtalet samarbetet mellan er i bolaget och era rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så kan du som VD varken bestämma om din lön eller andra löneförmåner. Om införskaffandet av en tjänstebil för användning på arbetstid och ingående av hyresavtal för bolagets räkning faller inom den löpande verksamheten så ligger detta dock inom din bestämmanderätt.

Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort situationen. Om något fortfarande är oklart så är du välkommen att ta kontakt med mig.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (674)
2020-10-26 Hur många aktier får det finnas i ett aktiebolag?
2020-10-24 Jäv för styrelseledamot
2020-10-24 När anses en bolagsman har avgått från ett handelsbolag? Kan en bolagsman bli skyldig att svara för bolagets förbindelser även efter denne har avgått?
2020-10-22 Uppsägning av bolagsavtal

Alla besvarade frågor (85459)