Vad ska tas upp i en bouppteckning?

FRÅGA
Hej, vi är har precis gjort en bouppteckningsförrättning. Vi är tre barn men enbart två var närvarande denna gång!En fråga som jag undrar över är vad som skall tas upp i en bouppteckning? Min syster har utan lov från oss andra hämtat hem stolar och bord värda ca 40 000 kr till en av hennes söner. Det finns 7 barnbarn men nu står stolar och bord hemma hos ett av hennes tre barn. Det här har orsakat stora tvister då hon plockade hem dessa som "lån" utan vår vetskap för några år sedan då vår far gick bort!Hon menar nu på att det kan räknas in i övriga lösöret men vi känner att just denna del skall in i bouppteckningen då det redan är ett uttag och en skuld till oss andra. Stämmer det?Jag har också haft stora utlägg i bensin då vi under många år haft våra föräldrar på demensboende och haft ett rullande schema mellan oss syskon för att besöka och hjälpa dem. Under ca 5 år har jag mkt lågt räknat haft bensinutlägg på 65 000 kr som mina syskon inte haft. Min syster säger att jag inte skall ta upp det alls medan hon tagit ut utlägg för parkering.Hon menar på att hon har utlägg i form av arbetstimmar då hon skött deras ekonomi men vi har alla haft arbetstimmar med andra saker. Bensinen är ett utlägg i form av pengar precis som parkeringskvitton hon har tagit ut!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Ditt ärende bereder vissa tolkningssvårigheter. Du nämner att er pappa gick bort för några år sedan varför bouppteckningen i samband med dennes frånfälle torde var klar och inskickad till Skatteverket sedan lång tid tillbaka. Huruvida er mamma fortfarande är livet går inte riktigt att utläsa av din ärendebeskrivning, men jag utgår ifrån att så är fallet med tanke på att den nyligen initierade bouppteckningsförrättningen och att de nu uppkomna frågorna är hänförliga till er mammas dödsfall. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dessa är ärvdabalken (ÄB).

Inledningsvis måste det framhållas att ni i det här sammanhanget inte torde ha några skulder till varandra. Ett dödsbo är en egen juridisk person som uppstår efter den avlidne och de skulder som du anger enligt ovan, om de nu överhuvudtaget är att betrakta som skulder, utgör i så fall formellt sett skulder till dödsboet (inte till er själva), det vill säga fordringsanspråk som dödsboet har på er syskon. Att ni sedan indirekt som dödsbodelägare påverkas av detta är förvisso sant, men distinktionen är viktig att ha klar för sig. Det är dödsboet som äger och förfogar över hela kvarlåtenskapen efter er mamma, vilket gäller ända fram till genomfört arvsskifte och boets upplösning.

När det gäller din första fråga kan följande anföras. Den dödes tillgångar och skulder ska antecknas sådana som de var vid tidpunkten för dödsfallet. Därvid ska tillgångarnas värde och skuldernas belopp anges, 20 kap. 4 § 1 st. ÄB. Bouppteckning ska sedan förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden, 20 kap. 1 § 1 st. ÄB. Detta innebär att samtliga tillgångar och skulder ska tas upp i bouppteckningen eftersom den har karaktären av en balansräkning. Bouppteckningen syftar till att sammanställa den inventering av egendomsförhållanden och den avlidnes förmögenhetsställning som alltid görs i samband med ett frånfälle. Utifrån ett scenario där de ifrågavarande stolarna och borden, såsom du beskriver det, endast utgjorde ett lån och någon egentlig äganderättsövergång aldrig ägde rum ska dessa återbäras till boet och således tas upp i bouppteckningen. Om din syster av någon anledning inte följer den återbäringsskyldighet som åligger henne ska hon ersätta dödsboet med motsvarande i likvida medel. I den meningen skulle det naturligtvis kunna argumenteras för att din syster har en skuld, men inte till er andra, utan till dödsboet och ingen annan. Ersättningsskyldigheten framgår för övrigt av 18 kap. 6 § 1 st. ÄB där det sägs att dödsbodelägare är pliktig att ersätta skada som han eller hon med avseende å boets vård eller förvaltning uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndat någon vars rätt är beroende av utredningen.

Avseende ersättningen för bensin- och parkeringskostnader ställer jag mig dock tveksam till om dessa verkligen är att betrakta som fordringar som kan riktas mot dödsboet, det vill säga om dödsboet har skulder till er syskon och att ni då i egenskap av borgenärer (inte dödsbodelägare) skulle kunna kräva boet på pengar innan arvsskiftet äger rum (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Ovanstående förutsätter nämligen att det förelåg en skuldförbindelse mellan era föräldrar och varje enskilt syskon som göra gällande vissa ersättningsanspråk. Det förefaller osannolikt att ni på förhand och med era föräldrar skulle ha avtalet om utfående av ersättning för den tid som skulle komma att behöva tas i anspråk beträffande skötseln av dem. Däremot kan (alternativt bör) det här givetvis regleras er syskon emellan och i praktiken betyder detta inte sällan att ni informellt behöver förhandla med varandra, det vill säga att försöka nå en lösning på frivillig väg. För den delen är såvitt jag kan bedöma inte lagreglerad i detalj.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91250)