Vad kommer HD fram till i NJA 2010 s. 419?

FRÅGA
Vilka är HD:s domslut samt domskäl i NJA 2010 s. 419?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det vill du ha klarhet i vad HD kommer fram till i domen.

I NJA 2010 s. 419 tar HD upp frågan om en ideell förening ska ha rätt att överklaga enligt 16 kap. 13 § Miljöbalken trotts att de inte når upp till kravet på 2000 medlemmar. Beslutet de vill överklaga är ett tillstånd som meddelats en vattenverksamhet.

Domslutet

I domslutet kommer HD fram till att den ideella föreningen får överklaga beslutet trots att de inte når upp till kravet på 2000 medlemmar.

Domskälen och förhandsavgörande

HD väljer att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående:

1. MKB:s (miljökonsekvensbeskrivning) tillämplighet för vattenverksamheten i fallet. Vattenverksamheten innebär bortledning av inläckande grundvatten från en kraftledningstunnel och infiltration (tillförsel) av vatten i jord eller berg för att kompensera för eventuell grundvattensänkning samt utförande och bibehållande av anläggningar för bortledandet och infiltrationen

I denna fråga kommer EU-domstoen fram till att MKB:n är tillämplig.

2. Rätten till rättslig prövning. Kan den berörda allmänheten ha rätt att få den materiella eller formella giltigheten av ett beslut prövad i domstol? Skall den berörda allmänheten ha rätt att överklaga en domstols avgörande av en tillståndsfråga i ett fall där den berörda allmänheten har fått möjlighet att delta i domstolens handläggning av tillståndsfrågan och yttra sig där?

EU-domstolen kommer fram till att den berörda allmänheten ska ha rätt att föra talan mot beslut genom vilka en instans, som ingår i en medlemsstats domstolsväsende, har tagit ställning till en ansökan om tillstånd för ett projekt, oberoende av vilken roll de, genom att delta i förfarandet i nämnda instans och yttra sig där, kan ha haft vid handläggningen av nämnda ansökan.

3. Kan små lokalt etablerade miljöskyddsföreningar ha rätt att delta i den beslutsprocess avseende projekt som kan medföra betydande miljöpåverkan i det område där föreningen verkar men inte en sådan rätt att överklaga som avses i artikel 10a?

I tredje frågan kommer EU-domstolen fram till att det föreligger ett hinder enligt nationell lagstiftning genom vilken rätten till rättslig prövning av ett beslut angående en verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för nämnda direktiv förbehålls miljöskyddsföreningar som har minst 2 000 medlemmar.

HD

Kravet på att en förening ska ha lägst 2 000 medlemmar för att få överklaga en tillståndsdom, ska följaktligen inte beaktas i detta fall. HD kommer därför fram till att Miljööverdomstolens beslut att avvisa överklagandet från Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening undanröjas och målet i den delen visas åter till Miljööverdomstolen för fortsatt handläggning.Sammanfattning

I målet så kommer HD fram till att föreningen får överklaga. Eftersom deras överklagan godtogs så kommer Miljööverdomstolen att ta upp ärendet igen.

Hoppas du fått svar på din fråga och att et blivit lite tydligare för dig. Du får gärna ställa fler frågor till oss på Lawline.Allt gott,

Tilde Skånvik
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (652)
2020-02-07 Vad betyder siffrorna i svensk författningssamling (SFS)?
2020-01-31 Vilka lagtolkningsmetoder finns och varför används dem?
2020-01-31 Är det olagligt att fotografera med rökbomber?
2020-01-28 Vilket ansvar har arrangören för minderåriga som dricker på en lokalfest?

Alla besvarade frågor (77210)