Vad gäller för mig om min man går i borgen och hans företag går i konkurs?

2019-06-16 i Skuld
FRÅGA
Min man (vi är gifta sen drygt 30 år) är delägare (en av fyra delägare och hans del är 7,5 % av aktiekapitalet, jag är inte delägare) i ett företag i E-handel och man handlar inom Sverige men mest inom EU som nu på tredje året går mycket bra. Problemet är checkkrediten som måste ökas till 10 000 000 kr p g a av momspengar man behöver ligga ute med. Alla delägarna har fått ett avtal från banken, "Borgensman", där var och en av delägarna ska skriva på att man godkänner att vara borgensman för företaget/kreditsökande och för beloppet 10 000 000 kr.Vad innebär detta? Att han själv skulle kunna bli ansvarig för dessa 10 000 000 kr om i värsta fall ingen av dom andra kan betala om företaget helst plötsligt skulle gå dåligt av någon anledning?Kan dom på något sätt inom företaget skriva att man ansvarar för del av denna kredit som motsvarar aktiekapitalet?Vad innebär detta för mig som gift med en av delägarna?Behöver jag skydda något? Jag äger en fastighet i skärgården, obelånad, som står på mig samt del av fastighet/bostad som står till hälften på mig och hälften på min man som är delvis belånad.Eventuella framtida arv, pengar och fastigheter?Vad skulle kunna hända? Vad behöver jag/vi tänka? Vi pratade om att skriva äktenskapsförord. Vad tar vi med i det i så fall för att jag inte skall drabbas vid evkonkurs eller något?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I mitt svar till dig kommer jag inledningsvis att redogöra för vad ett borgensåtagande innebär. Därefter kommer jag att besvara de delfrågor du ställt, var och en under egna rubriker.

Vad innebär borgen?

För borgensåtagande görs i lagtexten skillnad mellan enkel borgen (10 kap. 8 § handelsbalken, HB) och proprieborgen (10 kap. 9 § HB). Vid proprieborgen, skrivs det i regel att borgensmannen svarar "såsom för egen skuld", innebärande att borgenären (dvs. banken i det här fallet) kan välja vem den vill vända sig till för att begära in skulden. Banker begär alltid proprieborgen när de godkänner ett borgensåtagande. Vid enkel borgen måste borgenären först visa att gäldenären (dvs. den skuldskyldige) inte kan betala, innan den kan kräva betalt av borgensmannen. Det kravet finns inte vid proprieborgen; vid proprieborgen finns en möjlighet för banken att välja vem man kräver betalt av.

En av anledningarna till att banker alltid kräver proprieborgen är att det kan bli besvärligt för den att få betalt om det endast finns ett enkelt borgensåtagande. Vid enkel borgen vet man inte hur mycket (om något) man kan få betalt förrän det finns ett godkänt utdelningsförslag. Vid större konkurser kan ta det ta många år innan utredningen och ett godkänt utdelningsförslag är klart. För att slippa väntetiden krävs därför proprieborgen, där banken kan välja att vända sig direkt till borgensmannen, utan att behöva visa att gäldenären inte är betalningsför.

Innebörden av borgensåtagandet för din man

För din man innebär borgensåtagandet att banken kan välja vem den vill vända sig till för att få betalt. Det betyder att om företaget inte betalar kan banken vända sig till din man direkt, eller någon av de andra delägarna. Av förklarliga skäl vänder sig banken till den som är mest betalningsför. Om företaget går dåligt och/eller någon av de andra delägarna inte betalar, kan banken begära hela beloppet av din man.

"Kan dom på något sätt inom företaget skriva att man ansvarar för del av denna kredit som motsvarar aktiekapitalet?"

I den aktuella situationen finns det två avtalsförhållanden, det finns ett avtalsförhållande mellan din man och banken (borgensåtagandet) och det kan finnas ett avtalsförhållande mellan din man och de andra delägarna. Banken kräver att alla, solidariskt, går i borgen för checkkrediten. Det innebär, enligt ovan, att banken i princip kan begära hela beloppet av din man om det inte betalas.

Normalt sett finns det mellan borgensmännen en regressrätt. Regressrätten innebär att din man har rätt att få tillbaka det han betalt för att andra inte varit betalningsföra. Om vi antar att din man betalar en skuld om 10 miljoner kronor kan han således kräva de andra delägarna på den andel de skulle betalt. Är de fyra delägare är utgångspunkten att han då kan begära 2,5 miljoner av var och en av de andra tre, men står för 2,5 miljoner kronor själv. Det går dock att avtala annat mellan borgensmännen. Det finns inget som hindrar borgensmännen från att avtala om att de endast ansvarar för krediten motsvarande kapitalet, för din mans del 7,5%. Observera att avtalet gäller mellan borgensmännen, inte mot banken. Skulle din man och hans kollegor ingå ett sådant avtal kan banken ändå begära hela skulden av honom. Däremot kan han begära mer tillbaka av de andra borgensmännen; i förhållande till banken svarar han för hela beloppet, inbördes mellan borgensmännen svarar han då bara för 7,5%. Allt han betalar som överstiger det kan han begära åter av dem.

"Vad innebär detta för mig som gift med en av delägarna? Behöver jag skydda något?"

I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Det innebär att de skulder din man ådrar sig är personliga och du kan inte bli betalningsskyldig för dem. Däremot kan det till viss del påverka dig på annat sätt vid t.ex. en utmätning.

Vid utmätning av lös egendom (förenklat, alla saker) får sådan utmätas om egendomen tillhör din man (4 kap. 17 § Utsökningsbalken, UB). Din man anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § första stycket UB). Då ni är gifta kommer all lös egendom som ni har i er gemensamma besittning anses vara din mans. Undantaget är om du kan göra sannolikt att ni är samägare till egendomen eller du kan visa att det är din egendom. För er innebär det att om Kronofogden kommer hem till er för utmätning kommer utgångspunkten att vara att allt ni har i hemmet, är din man ägare till, och det kan utmätas för täckning av skulderna. Om du kan göra sannolikt att ni köpt egendomen tillsammans (t.ex. från gemensamt konto) kommer egendomen antagligen ändå att utmätas och säljas, varvid du kommer att få hälften av summan (då du inte är under utmätning). Om du kan visa att viss egendom är din, får den inte utmätas. Det krävs då att du kan bevisa att det är du som köpt egendomen. Även pengar från gemensamt konto kan utmätas (i fallet kommer hälften att utmätas då din andel inte får tas). Pengar från din mans egna konto kan också utmätas, däremot inte pengar på ditt konto.

När det gäller fast egendom får den utmätas om det framgår att egendomen tillhör din man. Om han har lagfart på egendomen får utmätning ske, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB). Om ni t.ex. äger er bostad (villa eller bostadsrätt) tillsammans får den utmätas för att täcka skulderna. Eftersom ni är samägare kan den utmätas och säljas, sedan får du hälften av summan då du inte är under utmätning. Egendom som du äger själv (t.ex. din fastighet i skärgården) får inte utmätas, då den inte tillhör din man.

Tyvärr är det svårt att skydda gemensamt ägd egendom som ni redan äger gemensamt, eller egendom som din man äger själv. Skulle din man skänka sin andel av egendomen, eller sin egna egendom till dig, kan den förvisso inte utmätas (jfr ovan). Däremot kan din man i sådana fall begäras i personlig konkurs och gåvor eller försäljning kan återvinnas (4 kap. 5 § konkurslagen). Återvinning innebär att eventuell gåva eller försäljning ska gå åter för att tas i anspråk för skulderna.

Eventuella framtida arv, pengar och fastigheter som du ärver ingår inte i utmätning. Om du ärver pengar eller fastigheter kan det inte tas i anspråk för din mans skulder. Om din man ärver pengar eller fastigheter kan de däremot tas i anspråk för hans skulder.

"Vi pratade om att skriva äktenskapsförord. Vad tar vi med i det i så fall för att jag inte skall drabbas vid ev konkurs eller något?"

Ett äktenskapsförord är ett avtal som makar kan ingå under bestående äktenskap, alternativt innan äktenskapets ingående. Äktenskapsförordet innebär att viss, eller all, egendom inte ska ingå i en bodelning. Vid exempelvis en skilsmässa kan det innebära att viss egendom som är enskild genom äktenskapsförord inte ska ingå i bodelningen.

Det finns en möjlighet att göra en bodelning under äktenskapet och samtidigt upprätta ett äktenskapsförord att egendomen ska utgöra din enskilda egendom. Det skulle innebära att egendomen är "din" och som utgångspunkt inte kan tas i anspråk för utmätning. Det innebär även att den inte ingår i bodelningen om ni skulle skilja er i framtiden. Om din man försätts i konkurs inom tre år från bodelningen kan den återvinnas och gå åter helt eller delvis (jfr 4 kap. 7 § konkurslagen). Möjligheterna till bodelning och ev återgång är beroende av hur mycket utmätningsbar egendom din make har efter att bodelningen gjorts. Skyddet för borgenärer är högt ställt och det är svårt för den som har skulder att undanta egendom för att "skydda" den. Ett äktenskapsförord hindrar inte utmätning, äktenskapsförordet är ett avtal mellan makarna.

I ert fall finns det en risk för utmätning av din mans egendom om han/företaget inte kan betala eventuell skuld. All lös egendom utgås det från att din man är ägare till, för att den inte ska utmätas måste du bevisa att det är din egendom. Så kan vara t.ex. om du har kvitto på egendomen i ditt namn och att egendomen inhandlats från ditt egna konto (som din man inte har tillgång till). Det finns en möjlighet att bodela under äktenskapet och samtidigt skriva ett äktenskapsförord att egendomen ska vara din enskilda. Var dock uppmärksam på att det finns en risk för återvinning vid konkurs.

Råd i ert fall

I ert fall är min rekommendation att din man funderar över om han vill gå i borgen för en så stor summa. Jag är dock medveten om att det av affärsmässiga skäl kan vara svårt att säga nej till. Det är möjligt för din man och de andra borgensmännen att skriva ett inbördes avtal för hur mycket var och en svarar för. Om din man betalar mer än vad han svarar för har han rätt att kräva de andra borgensmännen på överstigande belopp. Betänk dock att det finns en risk att de inte är betalningsföra eller är i konkurs och att han då får svårt att få ut något.

Det kan även vara en god idé att undersöka om ni kan bodela under äktenskapet och samtidigt skriva äktenskapsförord. Exempelvis kan ni bodela och du ta över hela den gemensamt ägda bostaden, om din man får lös egendom för samma värde. Det hindrar en utmätning och försäljning av bostaden. Även om du får hälften av summan vid en försäljning av bostaden är det kanske inte önskvärt att utmätning sker alls. Om din man har tillräckligt med annan egendom för utmätning kan det inte ske återvinning av bostaden.

Jag rekommenderar er att ta hjälp av en jurist för genomgång av ekonomin och möjlighet till såväl bodelning som upprättande av äktenskapsförord. Våra jurister har god erfarenhet av detta, och är ni intresserade av hjälp är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (508)
2021-07-31 Skyddar jag min fru från att betala min skulder vid min bortgång om vi skiljer oss?
2021-07-30 Säkerhet för skuld när partner inte kan försörja sig.
2021-07-28 Muntliga avtal om skulder - giltiga?
2021-07-25 Vad kan jag göra om en person är skyldig mig pengar?

Alla besvarade frågor (94568)