Uppvisat kompis legitimation vid nattklubb: missbruk av urkund.

2020-09-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hejsan.Jag är 17 år gammal och igår försökte jag komma in på en klubb med en kompis legitimation och blev påkommen utav vakterna. Polisen tillkallades och de gjorde en anmälning. Det som var bra, jag hade inte varit aggresiv eller gjort någonting annat än att använda legitimationen och försöka ta mig in. Även att jag erkände och gav alla rätta svar till vad jag blev tillfrågad om. Det jag nu undrar är vad tror ni att påföljden utav detta kommer bli? Jag antar att det blir något inom urkundsförfalskning men vad är straffet oftast?Är det prick i belastningsregistert, böter, samhällstjänst eller sos inblandning?Finns det något man kan göra för att göra straffet mildare mer än att erkänna allting vilket jag gjorde direkt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Missbruk av urkund

Det brott som aktualiseras är missbruk av urkund (BrB 15 kap 12 §). Enligt stadgandet är brottet begånget om någon "sanningslöst åberopar […] identitetshandling […] för enskild person utställd […] såsom gällande för sig […] om åtgärden innebär fara i bevishänseende…". Vi har alltså att göra med fem olika rekvisit som ska vara uppfyllda för att den otillåtna gärningen ska anses vara begången. Dessa är:

1. Att falskt åberopa…

2.…en identitetshandling…

3.…som är någon annans…

4.…som din egen identitetshandling…

5.…om det innebär fara i bevishänseende.

Bedömningen

I det fall som du beskriver verkar brottsrekvisiten vara uppfyllda. Du har alltså sanningslöst åberopat en legitimation (punkt 1-2) som varit utställd på någon annan (3), såsom gällande för dig (4). Att det ska vara fara i bevishänseende innebär att det ska ha varit möjligt för vakten att missta legitimationen för din. Jag antar att du haft vissa likheter i utseende med din kompis, eller att ni i vart fall inte är extremt olik varandra. Även om ni är olik till utseendet kan det föreligga fara i bevishänseende eftersom det är vanligt att en ID-kontroll på en nattklubb inte består av en särskilt noggrann granskning av ID-bilden. Det görs ofta bara en snabb kontroll vid ingången. Därför har det sannolikt även förelegat en risk för att vakten skulle ha misstagit ID-handlingen för din. Ditt agerande har alltså inneburit fara i bevishänseende. Missbruk av urkund är ett brott som kräver uppsåt (BrB 1 kap 2 §). I detta fall verkar du haft uppsåt till samtliga omständigheter som utgör själva brottet.

Påföljd

Det är tal om brott av normalgraden (alltså ett lågt straffvärde). Straffskalan är alltså böter eller fängelse i högst sex månader. I detta fall blir straffet inte strängare än böter. När domstolen gör straffmätningen kommer den även att beakta din ålder varför straffet reduceras med hänsyn till att du är 17 år (BrB 29 kap 7 §). Påföljden blir sannolikt villkorlig dom eller ungdomstjänst. Gällande belastningsregistret skulle en staffvarning finnas kvar i tre år och en fällande dom i fem år (lag om belastningsregister 17 § fjärde och elfte punkten).

En alternativ bedömning

I vissa fall kan åklagaren göra en åtalsunderlåtelse. Det innebär att åtal inte väcks (LUL 16 §). Det kan ske om du istället får erforderlig hjälp av socialen eller annan hjälp och stöd från din omgivning. Väljer åklagaren den vägen kan den utfärda en straffvarning istället (LUL 17 §). Att vara ostraffad sedan tidigare, att visa på ånger och att brottet utgjordes av ett förhastat agerande är saker som talar för åtalsunderlåtelse (LUL 17 § andra och fjärde stycket). Innan sitt beslut kan åklagaren inhämta ett yttrande från socialnämnden (LUL 11 §), vilket innebär att du kan komma att kallas in på samtal hos socialnämnden (LUL 6 §). Får socialen uppfattningen att du är ångerfull och att det hela var ett förhastat agerande kan det alltså påverka åklagarens bedömning. Du har ingen anledning att stressa över ett sådant möte. Om detta är en isolerad händelse, och du inte har varit i kontakt med socialnämnden tidigare kommer det krävas mycket mer för att myndigheten ska vidta några ingripande åtgärder.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2591)
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?

Alla besvarade frågor (91191)