Upphäva servitut

2020-08-17 i Servitut
FRÅGA
Min far har ett servitut över vår mark till huset han delar med sin fru. Min far är gammal och sjuk om min fråga är vilka förutsättning som finns för att säga upp servitutet vid hans bortgång. Jag blir då delägare till fastigheten som nyttjar servitutet, och jag undrar om jag i egenskap av sådan kan säga upp servitutet eller om alla ägare behöver vara eniga i det beslutet. Fastigheten nås från en annan allmän väg så servitutet är alltså inte nödvändigt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis ska sägas att huvudregeln är att servitut inte går att säga upp. Eftersom servitut avser att reglera rättigheter som är nödvändiga för normal användning av fastigheter är utgångspunkten att de ska löpa på obestämd tid, för all framtid.

Det framgår inte av din fråga om det rör sig om ett avtalsservitut eller ett officialservitut. Även om jag skulle gissa att det rör sig om ett avtalsservitut så redogör jag lite kort för båda då möjligheterna att häva varierar beroende på servitutstypen.

Ett avtalsservitut är en överenskommelse mellan två fastighetsägare om hur grannen får nyttja den andres fastighet. Ett avtalsservitut bildas genom ett skriftligt avtal mellan fastighetsägarna. Genom att skriva in avtalet i fastighetsregistret blir det officiellt och löper på fastigheterna. Ett officialservitut däremot är ett myndighetsbeslut fattat av Lantmäteriet. Kraven för ett officialservitut är något högre än för avtalsservitut. Det är viktigt att servitutet är av stadigvarande betydelse och att det är helt nödvändigt för den härskande fastigheten. Exempelvis att det enda sättet att nå grannens fastighet är genom den väg som går över din tomt.

Upphäva avtalsservitut

Enligt reglerna i 14 kap. jordabalken går det att upphäva ett servitut om en härskande fastighet (i detta fallet din fars och hans frus fastighet) har överskridit sin rätt eller åsidosatt sina skyldigheter, t.ex. genom att inte betala den överenskomna avgiften. Det föreligger också rätt att häva ett servitut om det inte behövs för den härskande fastigheten eller nyttan är ringa i jämförelse med belastningen för den tjänande fastigheten. Ytterligare en godtagbar anledning att upphäva ett servitut är om ett sådant under en längre tid inte utövats och det i övrigt föreligger sådana omständigheter att det ska anses övergivet. Det går också att avtala bort ett gammalt servitut om nuvarande ägare till härskande och tjänande fastigheter är överens. Ett sådant avtal skickas till Lantmäteriet som underlag för att avregistrera ett servitut.

Upphäva officialservitut

Officialservitut gäller för all framtid eller till dess att det fattas ett nytt myndighetsbeslut. Lantmäteriet söker först undanröja de olägenheter som är för handen genom en ändring av servitutet genom fastighetsreglering. Först om inte det går finns det möjlighet att upphäva det.

Slutsats

Med huvudregeln om evig rätt i beaktande är det inte helt lätt att bli av med ett oönskat servitut. Under förutsättning att det rör sig om ett avtalsservitut vore det tänkbart enklast om du och din fars fru, i egenskap av ägare till fastigheten efter din fars bortgång, kommer överens om ett nytt avtal som ni skickar in till Lantmäteriet. Du kan inte ensamt säga upp servitutet om inte någon laglig förutsättning för det finns. Enligt vad du skriver verkar servitutet dock inte vara nödvändigt för att nå din fars fastighet så du har inget att förlora på att ta kontakt med Lantmäteriet för ytterligare vägledning.

Tveka inte att höra av dig till oss igen om du har några andra frågor!

Med vänliga hälsningar,

Linn Engdahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (275)
2021-02-18 Får granne begränsa användningen av mitt servitut?
2021-02-08 Säga upp, ändra och/eller ogiltigförklara ett servitut - Vad gäller?
2021-01-25 Medföljer servitut vid överlåtelse?
2021-01-12 Kan ett avtal om servitut ingås utan samtycke från härskande fastigheten?

Alla besvarade frågor (89533)