Uppfyller ett datorskrivet nödtestamente formkraven i 10 kap. 3 § ÄB?

2017-04-16 i Testamente
FRÅGA
Hej, ska försöka vara kort och koncis.Ett holografiskt testamente har dykt upp, detta är maskinskrivet och (eventuellt) undertecknat av den avlidne.Den avlidne var 97 år och kunde knappt läsa och absolut inte använda en dator, testamentet var skrivet vid en sjukhusvistelse ett par veckor innan döden. Testamentet är inte signerat av några vittnen.Kan detta leda till en utdragen rättegång eller kan man räkna med att testamentet är ogiltigt då det är ett holografiskt testamente som inte är egenhändigt skrivet?Vi vet inte vem som skrev testamentet åt den avlidne men den som kom med testamentet i handen var en av de som var nämnda i testamentet och testamentets rubrik är "Holografiskt testamente". Hela affären känns minst sagt skum.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att ett holografiskt testamente (även kallat nödtestamente) ska vara giltigt krävs det att (se 10 kap. 3 § ärvdabalken):

1. Testatorn (den nu avlidne 97-åringen) måste befinna sig i livsfara när testamentet upprättas. Det är testatorns subjektiva uppfattning om huruvida han eller hon befunnit sig i livsfara eller ej som styr. Om personen legat inne på sjukhus och får reda på att han eller hon inte har långt kvar att leva får man anse att det kravet är uppfyllt.

2. Ett nödtestamente är enbart giltigt i 3 månader efter att livsfaran upphörde. Eftersom personen dog två veckor efter att testamentet upprättats bör även det kravet vara uppfyllt.

3. Till sist ska testamentet vara antingen: a) muntligt inför två vittnen eller b) skriftligt, upprättat egenhändigt och undertecknat. Det krävs dock inga vittnen.

Som jag förstår det är det möjligtvis det sistnämnda kravet på att testamentet ska vara egenhändigt upprättat och undertecknat som är tveksamt i det här fallet. En tidigare uppfattning kring bestämmelsen har varit att testamentet ska vara skrivet med testatorn egen hand för att uppnå kravet på egenhändighet. Man har då ansett att det inte går att garantera kravet på egenhändighet när testamentet är skrivet på maskin eller dator. I en Hovrättsdom från 2012 (Mål T 11306-12) har man dock frångått den uppfattningen. Man anser att kravet på att testamentet ska vara skrivet för hand, utgör ett onödigt formkrav med tanke på att det är just ett nödtestamente och att den nuvarande ärvdabalken skrevs 1958, långt innan datorer och mobiltelefoner uppfunnits. Däremot säger man i domen att det bör krävas en övertygelse om att det verkligen är testatorn som upprättat testamentet när det rör sig om maskin- eller datorskrivna nödtestamenten. I det aktuella fallet hade en testator skrivit ett SMS där han beskrev vem som skulle få vad av hans kvarlåtenskap. Det var ostridigt att han egenhändigt skrivit SMS:et men pga att SMS inte går att underteckna ansåg Hovrätten att det inte uppfyllde formkraven på nödtestamenten.

Någon vägledande praxis från Högsta Domstolen finns inte i dagsläget vad det gäller frågan hur man ska se på nödtestamenten som skrivits på mobiltelefon eller dator. Det är helt enkelt fortfarande lite oklart kring vad som gäller rent juridiskt. Som svar på din fråga kan jag då säga att det finns en överhängande risk för en lång process i domstol eftersom att rättsläget fortfarande är något oklart. Om nödtestamentet i ditt fall inte är undertecknat borde man dock, enligt nämnda hovrättsdom, kunna utgå från att testamentet är ogiltigt. Om det är undertecknat kommer frågan istället att handla om man kan känna sig säker på att testamentet är upprättat egenhändigt. Utifrån informationen i din fråga tycks det dock vara väldigt tveksamt om testamentet verkligen är upprättat egenhändigt av testatorn själv.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2929)
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente
2021-09-07 Hur blir fördelningen av arv om bröstarvingar har godkänt testamente och avsagt sig arvet??

Alla besvarade frågor (95675)