FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB30/11/2019

Ungefärligt straff för grovt rån m.m.

Kan ni säga på ett ungefär vilket straff det blir för ringa narkotikabrott, grovt rån och skadegörelse? Gärningsmannen är 19 år.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga gäller alltså hur påföljdsbestämningen avseende kombinerad brottslighet sker. Reglerna om brott och straff finner du i brottsbalken (BrB).

Straffets längd/allvar beror på omständigheterna i fallet

Hur hårt en individ straffas för begångna brott beror kraftigt på de unika omständigheterna i fallet. Att gissa vilket straff någon kommer få utan att ha all information är därför väldigt svårt, men jag ska försöka ändå. Först kommer jag redogöra för vilka saker och ting som domarna kollar på när de dömer ut ett straff, och sedan kommer jag med hjälp av liknande domar (praxis) ge dig en kvalificerad gissning.

Förutsatt att personen döms för samtliga av brotten du nämnt – ringa narkotikabrott, grovt rån och skadegörelse – är det alltså fråga om att döma ett straff för den samlade brottsligheten.

När straff ska dömas ut för flera olika brott bör man börja med att bestämma straffvärdet för det aktuella brottet (BrB 29 kap. 1 §). Straffvärdet kan sägas utgöra en bedömning av hur "illa" brottet anses vara, och alltså hur hårt det bör straffas. De flesta brott har en inbyggd straffskala – alltså ett lägsta och ett högsta straff man kan få för brottet. När man bedömer straffvärdet är det lämpligt att utgå från straffskalans minimum och sedan "arbeta" sig uppåt, beroende på hur allvarliga brottets omständigheter är. Särskilt kollar man på om brottet riktat sig mot skyddet för en individs liv, hälsa eller trygghet. Exempelvis är ett grovt rån som utspelar sig över längre tid eller innehåller grövre hot värre än ett grovt rån som är kortare – det förstnämnda rånet ska därför straffas hårdare, trots att det rör sig om samma brott.

Straffskalan för grovt rån går från fängelse i lägst 5 år till högst 10 år.

Straffskalan för skadegörelse är böter till fängelse i högst 2 två år.

Straffskalan för ringa narkotikabrott går från böter till fängelse i högst 6 månader.

Det finns dock många situationer där man döma ett lägre straff än vad straffskalans minimum föreskriver. Viktigt att notera är att straffvärde på ett antal års "fängelse" ofta ändå inte leder till gärningsmannen döms till fängelse. Jag återkommer till detta i nästa avsnitt.

I ditt fall kan jag inte avgöra straffvärdena för de enskilda brottet, då jag saknar insikt i de konkreta situationerna. Gissningsvis bedöms brotten ligga i den lägre änden av straffskalan.

När man ska värdera straffvärdet av samlad brottslighet i svensk rätt adderar man inte bara ihop de separata straffvärdena för de olika brotten. Istället utgår man från straffvärdet för det grövsta brottet – i detta fall det grova rånet – och gör sedan tillägg för:

1. 50% av det fastställda straffvärdet för det näst grövsta brottet,

2. 33% av det fastställda straffvärdet för det tredje grövsta.

Exempelvis; om straffvärdet för det grova rånet är 5 års fängelse, straffvärdet för skadegörelsen 2 månader fängelse och straffvärdet för narkotikabrottet en månads fängelse, så blir det samlade straffvärdet c.a. 5 år, 1 månad och 10 dagars fängelse.

Vid straffmätningen beaktas även andra omständigheter

När straffvärdet är fastställt ska man gå vidare till straffmätningen och påföljdsbestämningen (BrB 29 kap. 5 §) . Det är tekniskt komplicerad bedömning där man tittar på gärningsmannens individuella förutsättningar och det straff som passar honom eller henne bäst, sett till dessa förutsättningar. I denna veva beaktas ung ålder som en förmildrande faktor och en 19-årings straff bör inte vara längre än c.a. 75% av en fullvuxens straff för samma brott (BrB 29 kap. 7 §).

Andra viktiga saker som rätten tar hänsyn till är om gärningsmannen ångrat sig och försökt stoppa brottet under händelseförloppet eller överlämnat sig frivilligt till polis, om gärningsmannen antas förlora jobbet på grund av domen. Dessa är förmildrande omständigheter som sänker straffets längd. En förvärrande omständighet är dock om gärningsmannen har inom de senaste åren begått liknande brottslighet. Då rör det sig om återfallsbrottslighet, vilket också är något som talar för att fängelse ska dömas ut (BrB 29 kap. 4 §).

Vid själva valet av påföljd talar det skarpt emot att döma en ungdom (under 21 år) till fängelse. Särskilt om denne inte heller är återfallsbrottsling eller om det finns andra förmildrande skäl bakom brottet. Då är det istället lämpligare att döma till exempelvis villkorlig dom eller ungdomsvård, sluten eller öppen (vid sluten vård är man inlåst i c.a. 4 år). Ungdomsvård är emellertid vanligare för ungdomar under 18 år, och 19-åringar kan faktiskt dömas till fängelse.

Det går att döma någon till dessa andra påföljder trots att brottets straffvärde egentligen ligger på "fängelsenivå", eftersom de är "alternativ" till fängelse.

Min bedömning i fallet

Återigen vill jag betona att min bedömning inte kan vara särskilt tillförlitlig då jag inte känner till exakt vad som hänt. Men om jag jämför det fall du beskriver med liknande domar, så skulle inte bli förvånad om domen blir 1 – 2 års fängelse, med eller utan skyddstillsyn.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?