Straff för förtal m.m.

FRÅGA
Hej! Jag har blivit anmäld för förtal, hets mot folkgrupp, olaga hot. Jag undrar vad jag kan få för straff om jag är 16 dvs under 18 och jag är aldrig dömd tidigare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 5 kap. 1 § brottsbalken framgår att "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter".

Av 16 kap. 18 § brottsbalken framgår att "den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter".

Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken och stadgar att " den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år".

Det är svårt att säga vad straffvärdet för dessa brott blir, eftersom mycket är beroende av kontexten och huruvida det anses vara ringa brott eller brott av normalgraden.

Vid val av påföljd så ska domstolen beakta omständigheter som särskilt talar för en lindrigare påföljd än fängelse, 30 kap. 4§ brottsbalken

Eftersom du dessutom var 16 år när brotten begicks, kommer du få s.k. straffrabatt, 29 kap. 7§ brottsbalken. Det är möjligt att du kommer ned på dagsböter ändå, men det är osannolikt om det är brott av normalgraden. Istället skulle det motsvara ett kortare fängelsestraff. Alternativen för unga är då huvudsakligen ungdomsvård, 32 kap. 1§ brottsbalken eller ungdomstjänst 32 kap. 2§ brottsbalken. Det är dock svårt för mig att säga med exakthet vilken påföljd du kan vänta dig.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1216)
2021-06-20 förtal på arbetsplats?
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?

Alla besvarade frågor (93238)