Preskribering av statlig skuld avseende särskild rättsverkan av brott

2016-09-23 i Skuldsanering
FRÅGA
För några år sedan dömdes jag till fängelse och blev ålagd en skuld i form av särskild rättsverkan på grund av brott. Förenklat kan sägas att då domstolen ansåg det bevisat att jag tjänat 1.5Mkr på kriminaliteten blev jag även betalningsskyldig för den summan. Det som kunde utmätas gjordes, men jag har ändå ungefär 1.3Mkr kvar i skuld - och inga tillgångar. Om jag förstår lagtexten rätt preskriberas skulden tio år efter dess uppkomst? Stämmer detta eller finns det någon risk för preskriptionsavbrott som med andra skulder? Går det att bli av med nämnda skuld på något annat vis tidigare (förutom det självklara att betala in beloppet)?Enligt Kronofogden kan jag ej få skuldsanering på en statlig skuld som avser särskild rättsverkan av brott. Jag har snart avtjänat mitt straff, är under särskilda utslussningsåtgärder och studerar vid universitet. Jag vill ha möjlighet att i framtiden leva ett normalt liv vilket underlättas av om jag slipper leva på existensminimum.
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Enligt Skuldsaneringslag (2006:548), SksL, 4 § måste en gäldenär (den personen som är betalningsskyldig, i det här fallet du) vara kvalificerat insolvent. Att vara kvalificerat insolvent innebär att du inte rätteligen kan betala din skuld i takt med att den förfaller, samt att den här oförmögenheten ska bedömas bestå under en överskådlig tid. Oförmögenheten att betala sina skulder måste alltså vara varaktig för att skuldsanering ska komma på tal. Faktum är att det inte är den slutgiltiga skuldens storlek som är den avgörande faktorn för om skuldsanering ska ske eller inte, utan det är skuldbördan ställd i relation till framtida kommande inkomster eftersom det är just dessa som avgör om insolvensen är tillfällig eller inte.

Frågan om exakt hur lång tid en överskådlig framtid innebär är omdiskuterad och kan sträcka sig över väldigt lång tid, viktigt att observera är att det här uttrycket inte får förväxlas med användningen i vardagsspråk. I ett uppmärksammat rättsfall, NJA 2010 s. 496, så låg prognosen så långt fram som 20 år i tiden. Högsta domstolen ansåg att kvinnan i målet, med sin dåvarande inkomst, skulle kunna ha betalat av skulden om 20 år, vilket innebar att hon inte var kvalificerad för skuldsanering. Vidare ser vi att Högsta domstolen i fallet NJA 2013 s. 128 lyfter fram vikten av att i varje fall göra en nyanserad bedömning med hänsynstagande till de enskilda omständigheterna i varje fall.

Fortsättningsvis ska hänsyn tas till det allmänna skälighetsrekvisitet i 4 § 1 st 2 p i SksL, vilket förenklat innebär att KFM ser till gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering. I den här bedömningen kan t.ex. hänsyn tas till andra familjemedlemmar i boendet och deras inkomst. Här görs en helhetsbedömning där KFM bl.a. tar hänsyn till skuldernas ålder, omständigheterna vid skuldernas tillkomst (hur och varför gäldenären har skuldsatt sig). I ett fall, RH 1996:102, ansågs inte skuldsanering kunna beviljas till en man som skuldsatt sig upp till 3,5 MKR på grund av dåliga värdepappersaffärer.. Vidare i RH 2014:47 ansågs inte skuldsanering vara möjlig då skulderna uppstått på grund av brott, här kan man definitivt dra en parallell till ditt fall.

Sammanfattningsvis så ser du att det finns en hel uppsjö av olika omständigheter att ta hänsyn till när det kommer till skuldsanering, ännu fler utöver ovan nämnda, men förhoppningsvis förstår du nu varför KFM inte vill/ kan bevilja dig skuldsanering. Det här är det bästa svaret jag kan ge dig utifrån de omständigheterna som du har angivit.

Vad gäller preskribering av din skuld på 1,3 MKR till staten så kommer den med all sannolikhet inte att försvinna, om du inte ansöker igen och försöker få igenom en skuldsanering så att dina skulder kan tas bort då preskriptionsavbrott med största sannolikhet inte kommer att ske.

Preskriptionsavbrott sker om du erkänner skulden genom att betala ränta eller amorteringar, genom att borgenären (i det här fallet staten) skickar en betalningspåminnelse eller om borgenären ansöker om verkställighet (att Kronofogdemyndigheten mäter ut skulden). Eftersom det är staten som är borgenär så sker ju preskriptionsavbrott hela tiden, så fort det sker en uppdatering om din ekonomiska situation.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (176)
2021-01-02 Kan man köpa en bostadsrätt under en pågående skuldsanering?
2020-12-12 Får man ta emot swish under skuldsanering?
2020-11-18 Före detta sambo har begärt skuldsanering
2020-10-28 Vad kostar det att ompröva en skuldsanering?

Alla besvarade frågor (88319)