Överlåtelse av andel i handelsbolag

2014-04-26 i Bolag
FRÅGA
Jag driver ett Handelsbolag med en kompanjon, (min bror). Jag är pensionerad. Jag har så mycket inkomst av pension och vinst fr HB, att jag får betala statlig inkomstskatt. Min hustru har låg lön och har tid att jobba i vårt HB. Kan jag dra mig tillbaka och överlåta hela min del i HB till henne. Om så hur görs överlåtelsen? Får det några skattekonsekvenser som jag inte känner till? Andra konsekvenser?
SVAR

Hej och tack för din fråga.
Som jag förstår din fråga så är den egentligen tre frågor som ligger i den. Jag kommer också besvara frågorna i den ordning du ställt dem.
Du har i dagsläget en så hög inkomst från inkomstlaget tjänst att du får betala statlig inkomstskatt. Genom att överlåta handelsbolaget till din hustru, som har en mycket lägre inkomst, slippa betala statlig inkomstskatt på inkomsten från handelsbolaget.
1.Är detta möjligt och i så fall hur?
2. Vilka skattekonsekvenser får ett sådant upplägg?
3. Vilka andra konsekvenser, bortsett från skattekonsekvenserna, kan detta få?


1. När det gäller överlåtelse av andel i handelsbolag så regleras det i Lagen om handelsbolag och enkla bolag (hädanefter BL) och enligt 2 kap. 1 § 1 st. i nämnda lag så ska bolagets inbördes förhållanden regleras genom avtal vilken innebär att lagen således är dispositiv i förhållande till vad ni avtalat. Därför ska en överlåtelse ske på det sätt vilket ni delägare har avtalat.
För det fall att ni inte har något avtal så ska enligt 2 kap. 1 § 2 st. BL istället 2-16§§ BL tillämpas. Den viktigaste punkten är här att det krävs samtycke från övriga delägare gällande den nya tilltänkta delägaren enligt 2 kap. 2 § BL.
För att göra detta ska en ändringsanmälan skickas in till bolagsverket där samtliga delägare måste skriva under anmälan. Detta kostar 400-600kr beroende på hur man skickar in anmälan (läs mer på http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/handelsbolag/driva/bolagsman-1.3500 )
Sammanfattning gällande fråga 1: Ja det är möjligt, om ni har ett avtal mellan delägare som reglerar överlåtelse av andelar så ska detta följas annars krävs att ni skickar in en ändringsanmälan som samtliga delägare skrivit på till bolagsverket till en kostnad av 400-600kr.


2. Med utgångspunkt i att det här är frågan om ett fåmanshandelsbolag enligt 56:4 Inkomstskattelagen och att det är frågan om utdelning på en kvalificerad andel enligt 57:4 inkomstskattelagen så ska utdelningen tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet och till två tredjedelar i inkomstslaget kapital för den utdelning som understiger gränsbeloppet enligt 57:20 Inkomstskattelagen. 

Detta innebär att en del av utdelningen från handelsbolaget kommer att beskattas i inkomstslaget tjänst och därmed med kommunal skatt och eventuellt även statlig skatt. Således kan det vara fördelaktigt för dig att genomföra en sådan överlåtelse av andelen i handelbolaget till din fru men det är omöjligt för mig med den information jag har att bedöma hur stor skattelättnad det i så fall blir frågan om. 

3. Din sista fråga är väldigt generell och det är svårt att ge ett heltäckande svar men en viktig del är att för det fall du överlåter din andel till din hustru så kommer hon att inneha äganderätten till företaget och vid en eventuell separation eller hennes bortgång så är det inte säkert att du har någon rätt till andelen i handelsbolaget. Det kan således vara intressant med ett testamente och ett äktenskapsförord som reglerar detta.

Vänliga hälsningar

Robert Lindström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (745)
2021-09-30 Fastighet som ägs genom enskild firma
2021-09-30 Vilka lagar ska jag ha koll på vid bildande av AB?
2021-09-29 Solidariskt ansvar i handelsbolag
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?

Alla besvarade frågor (96402)