Om barnkonventionens implementering i svensk lag

2019-07-09 i Barnrätt
FRÅGA
hej,när barnkonventionen inkorporeras år 2020, dvs att den blir svensk lag, kommer det då innebära att enskilda kommer kunna direkt åberopa artiklar ur barnkonventionen och kräva av en domstol att artiklar ur barnkonventionen tillämpas??? påverkar detta svensk rättspraxis? såväl för övriga myndigheter? hur kommer tolkningen ske? och vem avgör tolkningen om domstolarna blir tveksamma? tex vad gäller europakonventionen finns ju europadomstolen som vid flera tillfällen hållit sverige skadeståndsansvarig för att de överträtt mänskliga rättigheter. men inget motsvarande för barnkonventionen. vem kommer se till att tolkning och tillämpning sker rätt??? väldigt väldigt tacksam för svar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Implementering i svensk lag
När barnkonventionen blir svensk lag kan den åberopas i svenska domstolar. Konventionens juridiska status höjs på så sätt genom att den blir lagstadgad. I Sverige kommer barnkonventionen komma med i lagen genom så kallad transformering, vilket innebär att befintliga lagar ändras så att barnkonventionen följs. Det kommer alltså inte att införas en ny lag som innehåller allt från barnkonventionen.

Påverkar det rättspraxis?
Trots att Sverige sedan tidigare har förbundit sig att följa barnkonventionen (men inte gjort den till svensk lag) har vissa brister i rättspraxis upptäckts. I och med att konventionens juridiska status höjs då den lagfästs kan man alltså förvänta sig att rättspraxis kommer stämma bättre överens med konventionens bestämmelser. Det kommer i sin tur leda till att det finns mer underlag för hur konventionens bestämmelser ska tolkas.

Påverkar det andra myndigheter?
Myndigheter kommer inte kunna avfärda bestämmelser från barnkonventionen eftersom de kommer finnas som svensk lag.

Tolkning av konventionen och konsekvenser av felaktig tillämpning av konventionen
Då barnkonventionens bestämmelser implementeras i svensk lag kommer tolkningen av bestämmelser (som t.ex. bestämmelsen om att barnets bästa ska styra beslut om barn) ske utifrån barnkonventionen sedd i sin helhet. Barnkonventionens syften kommer därför att påverka hur domstolar och andra myndigheter ska tillämpa barnkonventionens bestämmelser.

FN:s barnrättskommitté finns idag för att se över länders tillämpning av barnkonventionen. Kommittén publicerar även kommentarer om hur vissa bestämmelser i konventionen ska tolkas (se här). I Sverige finns den så kallade Barnombudsmannen som enligt svensk lag ska följa den internationella utvecklingen om tillämpningen av barnkonventionen. Det innebär att Barnombudsmannen tar emot barnrättskommitténs kritik mot Sverige och arbetar för att ändra tillämpningen av konventionen.

FN:s barnrättskommitté har till uppgift att granska hur länder följer konventionen och lämna förslag på hur tillämpningen kan ändras. Kommittén har inte någon makt att tvinga stater att tillämpa konventionen på ett visst sätt utan det är i slutändan upp till varje land (trots att landet har anslutit sig till barnkonventionen). I och med att Sverige gör konventionen till lag kommer dock en felaktig tillämpning av den kunna undvikas enklare eftersom domstolarnas rättspraxis kring barnkonventionen kommer att utvecklas. Om en privatperson tycker att konventionen tolkas fel kan ett beslut överklagas så att personen kan argumentera för sin tolkning av bestämmelsen.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1311)
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?
2019-10-03 Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Alla besvarade frågor (73748)