När har en gåva av bostadsrätt blivit fullbordad m.m.

FRÅGA
Hej, jag håller på med ett arvskifte. Problemet 1993-11-08 skrev maken över bostadsrätten på frun. 1993-11-18 avlider han 1993-12-01 betalar frun räkningen för överlåtelsen Bostadsrätten finns upptagen i makens bouppteckningen till ett värde av 42000kr Maken har två barn sedan tidigare och dessa gör ett arvsavstående till förmån för änkan. Bostadsrätten är avyttrad för några år sedan. Nu har änkan avlidit och arvet ska skiftas efter båda så frågan är.. ägde maken bostadsrätten vid sin död eller inte? Kan jag räkna av 42000kr från hans bouppteckning? Blir det en tilläggsbouppteckning för maken iså fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har uppfattat din fråga som att du undrar om den maken som gick bort först kan anses ha ägt bostadsrätten vid sitt frånfälle eller om bostadsrätten då ansågs tillhöra den efterlevande maken. Om jag förstått din fråga rätt råder det osäkerhet om vem som ägde bostadsrätten eftersom överlåtelseavgiften för överlåtelsen av bostadsrätten, betalades först efter att givaren hade gått bort.

Det framgår inte av din fråga om överlåtelsen rör sig om ett köp eller om en gåva. Då jag inte fått någon information om att någon betalning för bostadsrätten har skett (bortsett från överlåtelseavgiften), har jag utgått ifrån att det rör sig om en gåva.

Jag kommer vid besvarandet av denna fråga benämna den först avlidne maken för make nr 1 och den efterlevande maken för make nr 2.

Jag kommer även vid besvarandet av denna fråga inte fokusera på övriga arvsrättsliga konsekvenser som en gåva i nära anslutning till gåvogivarens bortgång kan medföra.

Allmänt om bouppteckning

När en person har avlidit ska enligt huvudregeln i 20 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637), en bouppteckning förrättas senast tre månader efter dödsfallet.

I en bouppteckning ska enligt 20 kap. 4 § ärvdabalken den avlidnes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet. Av bestämmelsens andra stycke framgår vidare att för det fall den avlidne var gift ska båda makarnas tillgångar var för sig antecknas och värderas.

Ovanstående stycke innebär därför att det som make nr 1 ägde vid sitt frånfälle ska antecknas i bouppteckningen. Eftersom makarna var gifta ska dessutom båda makarnas tillgångar antecknas och värderas.

När är en gåva avseende bostadsrätt fullbordad?

I detta fall framgår att make nr 1 har överlåtit bostadsrätten till make nr 2 kort innan sitt frånfälle. Jag utgår som sagt från att det rör sig om en gåva och inte ett köp.

Frågan i detta sammanhang är om make nr 1 eller make nr 2 anses ha varit innehavare till bostadsrätten vid make nr 1:s frånfälle. För att besvara denna fråga måste utredas om gåvan har blivit fullbordad eller inte.

Huvudregeln avseende gåva av lös egendom är att en gåva anses ha blivit fullbordad när gåvoobjektet har kommit i gåvotagarens besittning. För viss egendom finns det dock specialbestämmelser. Gällande bostadsrätter har det ur praxis, se NJA 1993 s. 560, framkommit att gåva avseende bostadsrätt är fullbordad först då föreningen har underrättats om gåvan. Detta innebär att en gåva av bostadsrätt inte anses vara fullbordad mellan gåvogivaren och gåvomottagaren förrän bostadsrättsföreningen har blivit underrättad om gåvan. Observera dock att detta rättsfall är från år 1993, det vill säga samma år som make nr 1 gick bort, och att rättsläget såg annorlunda ut innan domstolen kom fram till detta avgörande.

Bedömning i detta fall

Det framgår inte ur frågan om gåvan har skett genom undertecknande av gåvobrev eller om det har skett muntligen. Oavsett hur gåvan har skett så kan inte gåvan anses fullbordad förrän bostadsrättsföreningen blivit underrättad om gåvan. Då jag inte vet om föreningen har blivit underrättat om gåvan innan make nr 1 gick bort, kan jag inte heller svara på om gåvan har blivit fullbordad innan dess.

I frågan framgår att make nr 2 har betalat överlåtelseavgiften efter det att make nr 1 har gått bort. För det fall föreningen får vetskap om gåvan först i samband med att överlåtelseavgiften betalas, får antas att gåvan blivit fullbordad först efter att make nr 1 har avlidit. Om föreningen däremot blivit underrättat om gåvan innan make nr 1 gått bort, bör gåvan anses fullbordad i samband härmed. Detta oavsett om överlåtelseavgiften till bostadsrättsföreningen betalas efter att make nr 1 har gått bort.

Är tilläggsbouppteckning nödvändig?

Om gåvan var fullbordad redan innan make nr 1 gick bort anses den inte tillhöra make nr 1 och ska därför inte räknas upp som tillgång tillhörig honom i bouppteckningen. Istället anses den tillhörig make nr 2 och räknas därför som tillgång tillhörig denne i bouppteckningen.

I 20 kap. 10 § ärvdabalken framgår att om en ny tillgång eller skuld blir känd efter att bouppteckning har förrättats, eller om annan felaktighet i bouppteckningens upptäcks, ska tilläggsbouppteckning förrättas inom en månad från att felet upptäcktes.

Om det visar sig att bostadsrätten har tagits upp som tillgång tillhörig fel person, är det en felaktighet och en tilläggsbouppteckning ska därför förrättas för att rätta till felet. Jag kan rekommendera att ni kontaktar Skatteverket för rådgivning kring hur ni ska göra för det fall ni upptäcker att det finns felaktigheter i bouppteckningen.

Sammanfattning

Vem som ägde bostadsrätten vid make nr 1:s frånfälle blir i detta fall beroende av om gåvan har blivit fullbordad eller inte. För att en gåva avseende bostadsrätt ska bli fullbordad mellan gåvogivaren och gåvotagaren krävs att bostadsrättsföreningen blivit underrättad om gåvan. Huruvida det har skett eller inte, kan jag tyvärr inte svara på.

Har gåvan inte blivit fullbordad innan make nr 1 avled, bör bostadsrätten vara tillhörig make nr 1. Om gåvan har blivit fullbordad innan make nr 1 avled, bör den vara tillhörig make nr 2. För det fall det finns en felaktighet i bouppteckningen efter make nr 1 ska en tilläggsbouppteckning göras för att rätta till felaktigheten.

Avslutningsvis vill jag anföra att ni förslagsvis kanske kan försöka ta kontakt med bostadsrättsföreningen till bostadsrätten för att se om det finns antecknat om när bostadsrättsföreningen blev underrättad om överlåtelsen av bostadsrätten.

Anna Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (702)
2019-05-21 Vem ska sköta min brors kvarlåtenskap och vem tar hand om begravningen?
2019-05-20 Arvinges ansvar för förvaltning av dödsbo
2019-05-19 Vad är skillnaden mellan att ärva något med full äganderätt och med fri förfoganderätt?
2019-05-15 Fråga om gammalt fideikommissförordnande

Alla besvarade frågor (69223)