Kan villkor i testamente om särskild förvaltning innebära en kränkning av laglotten?

2019-06-30 i Testamente
FRÅGA
Hej! Ett barn som har två skilda föräldrar, barnet är 17 år. Pappan till barnet dör och i pappans testamente står det en annan person än mamman som särskild förvaltare för pengarna. Det står även att denne förvaltaren ska förvalta barnets pengar till det att barnet fyller 21 år. Jag undrar om det är lagligt möjligt för pappan att göra så? Eller om barnet borde få automatiskt tillgång till sitt arv när han fyller 18 år? Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB), reglerna om förmyndarskap och förvaltarskap regleras i föräldrabalken (FB). Jag kommer i svaret nedan förutsätta att den avlidne pappans testamente uppfyller de formkrav som anges i 10 kap. 1 § ÄB.

Kort om särskild förvaltning och regleringen i FB

Ett barn under 18 år får inte själv förvalta sin egendom enligt 9 kap. 1 § FB. Huvudregeln är då att det omyndiga barnets egendom förvaltas av dennes förmyndare (här troligtvis mamman i egenskap av vårdnadshavare) 10 kap. 2 § FB. När en av föräldrarna till ett barn som står under gemensam vårdnad dör är det normalt den kvarlevande föräldern som ensam fortsätter som barnets förmyndare 6 kap. 9 § FB. Ytterligare en huvudregel i 12 kap. 1 § 1st. FB anger sedan att en förmyndare ska förvalta omyndigas tillgångar och företräda dem i angelägenheter som rör tillgångarna. Emellertid utgör 12 kap. 1 § 2st. FB ett undantag från denna huvudregel. 12 kap. 1 § 2st. FB säger att en förmyndare inte ska förvalta en omyndigs tillgångar om dessa förvärvats genom bl.a. arv och arvlåtarens testamente innehåller villkor om särskild förvaltning.

Utgör villkor i testamente om krav på särskild förvaltning en kränkning av laglotten?

Barn kallas för bröstarvingar i lagens mening och tillhör den första arvsklassen enligt 2 kap. 1 § ÄB. En bröstarvinge har rätt till sin laglott. Hälften av arvslotten utgör bröstarvinges laglott 7 kap. 1 § ÄB. Utgångspunkten enligt 7 kap. 5 § ÄB är att ett förordnande om särskilt förvaltarskap kränker bröstarvinges rätt till sin laglott. När det gäller en underårig bröstarvinge som ärver egendom kan emellertid saken förhålla sig annorlunda. 7 kap. 5 § ÄB stadgar att laglotten ska tillfalla mottagaren (här 17-åringen) fri från föreskrifter rörande laglottens förvaltning. För en omyndig innebär emellertid särskild förvaltning inte någon inskränkning i den egna förvaltningsrätten då det är förmyndaren som har förvaltningsbehörigheten i barnets ställe enligt 10 kap. 2 § FB. Ett villkor i ett testamente om särskild förvaltning kan dock i stället innebära en inskränkning i förhållande till förmyndares förvaltning och därmed strida mot 7 kap. 5 § ÄB. En bedömning huruvida en sådan inskränkning föreligger måste göras i varje enskilt fall och det är ytterst svårt för mig att göra en träffsäker bedömning här utan tillgång till alla omständigheter. Mitt råd till dig är därför att ta kontakt med en verksam jurist. Du kan boka en tid med Lawline:s egna jurister via denna länk.

Hoppas att du fått lite klarhet i din frågeställning!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2313)
2019-12-09 Kvarlåtenskap?
2019-12-08 Testatorns vilja följs inte
2019-12-08 Sambors möjligheter vid testamente om gemensamma barn finns
2019-12-08 Frågor om arv till minderårig och förmyndares rättigheter

Alla besvarade frågor (75510)