Kan tillägg under testatorns undertecknande ogiltigförklaras trots att det var testatorns vilja?

2019-07-13 i Testamente
FRÅGA
Hej ett testamente var gjorts korrekt enlist formkraven. Ett tillagg skrevs mer an 10 ar senare som inte at signerat men det ar bevittnat av 2 slaktningar. Kan en klandertalan gora tillaget ogltigt aven om tillagget var den dodas vilja men hon signerade det inte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?
Frågan gäller om ett tillägg till testamente kan ogiltigförklaras genom klandertalan om det var bevittnat men inte undertecknat av testatorn.

Utredning
Vad som gäller för testamente och arv regleras i ärvdabalken, ÄB.

Formkrav
För att testamente ska vara giltigt uppställs krav på att det ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av sk. solennitetsvittnen (10 kap. 1 § och 10 kap. 4 § ÄB). Samma formkrav gäller för tillägg till testamente (10 kap. 6 § och 1 § ÄB). Formkravet innebär som huvudregel skriftighet, att testamentet eller tillägget är undertecknat och bevittnat (10 kap. 1 § ÄB). De sk. solennitetsvittnena ska se och underteckna och därigenom bekräfta att det är testatorns namnteckning på testamentet eller tillägget. Därutöver ställs krav på att solennitetsvittnena måste vara samtidigt närvarande vid testatorns undertecknande av testamente eller tillägget. Vittnena måste känna till att det rör sig om ett testamente som de bevittnar men måste dock inte känna till innehållet. Vem som får vara vittne framgår av 10 kap. 4 § ÄB.

Undantag från ovanstående formkrav avser nödtestamente. Nödtestemente gäller i enbart 3 månader samt är ogiltigt om testatorn under 3 månader varit tillräckligt frisk för att upprätts ett ordinarie testamente (det vill säga uppfylla de ovanstående formkraven, 10 kap. 3 § 2 st ÄB). Är någon av sjukdom eller annat nödfall (observera nödfall) förhindrad att upprätta skriftligt testamente får hen förordna om sin kvarlåtenskap genom sk. nödtestamente (10 kap. 3 § ÄB). Det kan göras muntligen inför två vittnen eller ock utan vittnen genom egenhändigt skriven och undertecknad handling. Skulle testamentsgivaren inför vittnen bekräfta att en text utgör hans/hennes testamente men om testatorn aldrig skriver under testamentet föreligger ett muntligt testamente.

Kravet på underskrift bör anses uppfyllt om exempelvis testatorn på grund av sjukdom inte själv kan skriva sitt namn men då någon annan hjälpt honom/henne med hand på penna. Av formen NJA 1937 s. 221 (ett tidigare domstolsavgörande från Högsta Domstolen som är vägledande och i princip bör följas av domstolar) godtogs att ett av vittnena hade skrivit testatorns namn. Testatorn var tillfälligt oförmögen att skriva på grund av att han skakade för mycket. Av domen RH 1995:145 angav Svea hovrätt att testatorn kan på ett giltigt sätt vinna sin underskrift av ett testamente genom konkludent handlande.

Klander
Ett testamente eller tillägg till testamente som upprättats utan att formkraven är uppfyllda är ogitligt (13 kap. 1 § och 14 kap. 5 § ÄB). För att ett testamente eller tillägg ska ogiltighetförklaras krävs klander inom 6 månader från det att testamentet delges (14 kap. 4 och 5 § ÄB). Klander kan bara avse den del av testamentet som rör en själv. Klandertalan kan föras mot ett testamente i dess helhet eller mot testamentstagare. Om klander blir aktuella med anledning av att formkraven inte är uppfyllda bär testamentstagaren bevisbördan för att formkravet är uppfyllt. Om vittnen har undertecknat osv är det en presumtion för att det har gått formenligt till, det vill säga antas formkravet vara uppfyllt om annat inte kan visas (10 kap. 1 och 2 §, 13 kap. 1 § ÄB).

Slutsats
Att upprätta ett testamente är formbundet. Det ställs alltså formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Samma formkrav gäller för tillägg till testamente. Om formkraven för testamentet inte är uppfyllt är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § och 14 kap. 5 § ÄB). Tillägget är dock bara ogiltigt om det drabbas av klander, det vill säga att någon väcker en klandertalan gentemot tillägget.

Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2374)
2020-02-18 Rätt att träda i förälders ställe vid testamente
2020-02-17 Testamentestolkning
2020-02-16 Måste man precisera egendom i ett testamente?
2020-02-14 Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

Alla besvarade frågor (77199)